Research Article
BibTex RIS Cite

Alternatif Değerlendirme Tekniklerinin Etkililiğinin Meta-Analizi

Year 2017, Volume: 17 Issue: 70, 37 - 56, 31.07.2017

Abstract

Problem Durumu: Öğretmenlerin, öğrencilerini ve kendi öğretim faaliyetlerini değerlendirmede öğretim programlarında tavsiye edilen ölçme değerlendirme tekniklerini kullanmaları önem taşımaktadır. Türkiye’de 2004 eğitim reformu ile yenilenmekte olan öğretim programları öğrencilerin, çok yönlü ve üst düzey düşünme becerilerini açığa çıkarıcı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmekte ve geleneksel değerlendirme yöntemleriyle birlikte alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin kullanılmasını önermektedir. Bu ölçme araçlarının etkililiği programa yabancı olan ve bu araçları kullanan öğretmenler tarafından şüphe ile karşılanmakta ve bu durumda araçların uygulanması da oldukça güçleşmektedir. Alternatif değerlendirme tekniklerinin etkililiği ile ilgili günümüze kadar pek çok araştırma yapıldığı ve hala yapılmakta olduğu görülmektedir. Fakat hem alternatif değerlendirme tekniklerinin etkililiğini geniş ölçekte ortaya koyan hem de hangi değerlendirme tekniğinin akademik başarı üzerinde daha etkili olduğunu gösteren bir çalışmaya alan yazında rastlanmamıştır. Bu çalışma, son on yılda ülkemizde yapılan program değişikliği sebebiyle popülerliği gittikçe artan alternatif değerlendirme ile ilgili alan yazını gözden geçirmek için planlanmıştır. Bireysel araştırmalardan elde edilen veriler ve bulguların meta-analiz yöntemiyle birleştirilmesi araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Bu sayede alternatif yöntemlerle değerlendirilen akademik

Eda GOZUYESIL – Isil TANRISEVEN /

Eurasian Journal of Educational Research 70 (2017) 37-56

55

başarının etki büyüklüğüne ulaşılması ve hangi değerlendirme tekniğinin daha etkili olduğunu tartışmaya imkân sağlayabilecektir.

Araştırmanın Amacı: Bu araştırma, alternatif değerlendirme tekniklerinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini ve akademik başarının kullanılan alternatif değerlendirme tekniği türlerine, tekniğin uygulandığı ders türüne ve öğretim kademesine göre farklılaşıp farklılaşmadığını meta-analiz yöntemiyle araştırmayı hedeflemiştir.

Araştırmanın Yöntemi: Bu çalışmada alternatif değerlendirme tekniklerinin akademik başarı üzerindeki etkililiği üzerine yapılmış birincil çalışmaların etki büyüklüklerinin hesaplanması, birleştirilmesi ve yorumlanması amacıyla meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu anlamda öncelikle ilgili birincil çalışmalara ulaşmak için Türkiye’de alternatif değerlendirme tekniklerinin eğitim programlarına dâhil edildiği yıl olan 2004 yılı itibariyle yapılmış çalışmaların alan yazın taraması yapılmıştır. Bu taramada “alternatif değerlendirme”, “portfolyo”, “yapılandırılmış grid”, “tanılayıcı dallanmış ağaç”, “akran değerlendirme”, “öz değerlendirme” gibi anahtar sözcükler ile YÖK Ulusal Tez Merkezi, ERIC, PsycINFO, ASOS sosyal bilimler indeksi gibi veri tabanları ile üniversitelerin eğitim fakültesi dergileri taranmıştır. İlgili alan yazın çalışmasından sonra (1) alternatif değerlendirme tekniğinin öğrencilerin akademik başarısı üzerindeki etkisini inceleyen, (2) ön-test son-test deneysel ya da yarı deneysel en az iki bağımsız örneklem içeren, (3) etki büyüklüğü hesaplamaları için gereken istatistiksel veriler içeren, (4) alternatif değerlendirme tekniğini Türkiye’de uygulamış olan ve (5) 2004 – Ağustos 2014 yılları arasında yapılmış olan 26 çalışma analize dâhil edilmiştir. Bu çalışmalar araştırmacı tarafından geliştirilen ve % 98 oranında değerlendiriciler arası güvenirliğin tespit edildiği bir kodlama formuna işlenmiştir. . Bu çalışmada her çalışmanın etki büyüklüğü hesaplandıktan sonra etki büyüklüklerinin homojenliği testi için Cochran tarafından önerilen (k-1) serbestlik dereceli Ki-Kare heterojenlik testi (Q istatistiği) kullanılmıştır. Heterojenlik derecesinin belirlenmesi için ise I2 testi seçilmiştir. Meta-analizde sabit etkiler modeli uygulandığında elde edilen; grup içi, gruplar arası ve toplam heterojenlik değerlerinin kritik değerlerden yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle rastgele etkiler modeli kullanılarak etki büyüklükleri tekrar hesaplanmıştır. Heterojenliğin kaynağının tespiti için ise bazı kategorik değişkenler için moderatör analizi yapılmıştır. Yayın yanlılığın olup olmadığının test edilmesi için huni diyagramı oluşturulmuş ve Rosental’ın korumalı N testi ile sonuç desteklenmiştir.

Araştırmanın Bulguları: Çalışmaların etki büyüklüklerinin heterojen yapıda (Q>𝑥2, p< 0.05) ve çalışmalar arasındaki heterojenlik miktarının (I2=91) yüksek çıkması sonucunda yapılan moderatör analizi heterojenlik kaynağının birincil çalışmaların yapıldığı öğrenim kademeleriyle ilişkili olduğu görülmüştür. Diğer bir deyişle etki büyüklükleri çalışmaların yapıldığı ders türlerine göre ve çalışmalarda kullanılan alternatif değerlendirme teknikleri türlerine göre farklılaşmazken öğrencilerin öğrenim kademelerine göre etki büyüklükleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bulgular alternatif değerlendirme tekniklerinin öğrencilerin akademik başarısı üzerinde pozitif ve yüksek düzeyde bir etkiye (d=0.84) sahip

56 Eda GOZUYESIL – Isil TANRISEVEN /

Eurasian Journal of Educational Research 70 (2017) 37-56

olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, bu tekniklerin kullanılması öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarıları üzerinde geniş bir etkiye sahip olduğu (.90) ve portfolyo kullanımının da (d=1.01) etkisinin kayda değer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan yayın yanlılığı analizi sonucunda, bu meta-analiz bulgularını çarpıtacak bir yanlılığın olmadığı elde edilen değerlerin yüksek güvenirlikte olduğu belirlenmiştir.

Araştırmanın Sonuçları ve Önerileri: Mevcut araştırmanın sonuçları, alternatif değerlendirme tekniklerinin öğrencilerin akademik başarısı açısından geleneksel değerlendirme tekniklerine oranla daha başarılı olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, alternatif değerlendirmenin etkililiği kullanılan değerlendirme tekniklerine ve ders türlerine göre anlamlı farklılık göstermediğinden farklı otantik değerlendirme tekniklerinin derslerde kullanılması öğrenci başarısını artırdığı söylenebilir. Ancak, bu tekniklerin etkililiği kullanıldığı öğrenim kademelerine göre anlamlı fark gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Alternatif değerlendirmeler daha üst düşünme becerileri gerektirdiği için alt kademlerde kullanımında daha az etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu tekniklerin özellikle ortaöğretim ya da yükseköğretimde kullanılmasının daha etkili olacağı söylenebilir. Bu meta-analiz çalışmada alternatif değerlendirme tekniklerinin etkililik düzeyi sadece akademik başarı açısından incelenmiştir. Yapılacak diğer meta-analiz çalışmalarında alternatif değerlendirme tekniklerinin tutum, kaygı ve motivasyon düzeyi açısından etkililiği araştırılabilir. Çalışmada meta-analiz için yapılan alan taramasında bazı derslere yönelik yeterli çalışmaya ulaşılamamıştır. Dolayısıyla ders türlerine göre karşılaştırmalarda bazı boyutlar eksik kalmıştır. Buna göre diğer dersler için yeni araştırmalar yapılması alan yazına katkı sağlayabilir.


References

 • Anahtarci, S. (2009). Yapilandirmaci yaklasima dayali matematik programinda portfolyonun basariya ve matematige karsi tutuma etkisi. [The influence of the portfolio on success and mathematics in a constructivist approach-based mathematics program] Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Trakya Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Edirne. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi.
 • *Bagci, I. (2009). Ilkogretim sosyal bilgiler dersinde Turk tarihinde yolculuk unitesinin alternatif degerlendirme (portfolyo) ile islenmesinin ogrenci basarisi ve tutumuna etkisi.[ The effects of student achievement and attitude of the unit 'voyage in the history of Turkish' with the evaluation of alternative processing (portfolio) in the lesson of social studies courses] Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Balaban, M. (2010). Ilkogretimde fen ve teknoloji dersinde ogretmen, ogrenci, veli isbirligi ile portfolyo uygulamasi. [Teachers, students, parents cooperation in ensuring portfolio assessment in elementary school for science and technology lesson]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu, Samsun. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Baris, M. F. (2011). Bir sosyal ag sitesine e-portfolyonun (elektronik gelisim dosyasi) entegre edilerek uygulanmasi ve sonuclarinin incelenmesi. [Integration of the e-portfolio into a social network and analysis of results]. Yayimlanmamis doktora tezi. Trakya Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu, Edirne. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Barootchi, N., & Keshavarz, M. H. (2002). Assessment of achievement through portfolios and teacher-made tests. Educational Research, 44 (39), 279–288.
 • Buyuktokatli, N., & Bayraktar, S. (2014). Fen egitiminde alternatif olcme degerlendirme uygulamalarıi. [Alternative assessment applications in science education] Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi, 4(1), 103-126.
 • Cohen, J. (1992). Statistical power analysis. Current Directions in Psychological Science, 1(3), 98-101.
 • Cooper, H. (2010). Research synthesis and meta-analysis (A Step by Step Approach) 4th edition. Thousand Oaks: SAGE Publication
 • Corcoran, A. C., Dershimer, L. E. & Tichenor, S. M. (2004). A teacher’s guide to alternative assessment –taking the first steps. The Clearing House, 77 (5), 213–216.
 • Coruhlu, T.S., Er Nas, S. & Cepni, S. (2009). Fen ve teknoloji ogretmenlerinin alternatif olcme degerlendirme tekniklerini kullanmada karsilastiklari problemler:Trabzon ornegi [Problems faced by science and technology teachers in using alternative assessment and evaluation techniques: Trabzon example].Yuzuncu Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, V1 (1), 122-141.
 • *Dogan, S. (2012). Kavram haritasi ve yapilandirilmis grid tekniginin coktan secmeli testlerle karsilastirilmasi. [A comparison of concept map and structural grid techniques with multiple choice tests]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Mersin Universitesi Eğitim Bilimleri Enstitusu, Mersin. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Dos, B. (2016). Analyzing the alternative assessment applications for the development of teaching: review of literature. International Online Journal of Educational Sciences, 8 (4), 215-228.
 • Duban, N. & Kucukyilmaz, E.A. (2008). Sınıf ogretmeni adaylarinin alternatif olcme degerlendirme yontem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına iliskin gorusleri. [Primary school student teachers’ opinions regarding the use of alternative assessment methods and techniques in practice schools]. Ilkogretim Online, 7(3), 769-784.
 • *Erdogan, T. (2006). Yabanci dil ogretiminde portfolyoya dayali degerlendirmenin ogrenci basarisi ve derse yonelik tutumlarina etkisi. [Effect of portfolio-based assessment on students' achievement and attitudes in foreign language teaching]. Yayımlanmamis yuksek lisans tezi. Dokuz Eylul Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, İzmir. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Erkus, A. (2006). Sınıf ogretmenleri için olcme ve degerlendirme kavramlar ve uygulamalar. [Concepts and practices on measurement and evaluation for primary school teachers] Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Eva, K., J.P.W. Cunnington, H. I. Reiter, D. R. Keane, & Norman, G. R. (2004). How can I know what I don’t know? Poor self-assessment in a well-defined domain. Advances in Health Sciences Education, 9, 211–224
 • Fenwick, T. J. & Parson, J. (1999). A note on using portfolios to assess learning. Canadian Social Studies, 33(3), 90-92. Gelbal, S. & Kelecioglu, H. (2007). Ogretmenlerin olcme ve degerlendirme yontemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karsılastıkları sorunlar. [Teachers' perception of competence about the measurement and evaluation methods and problems they encounter] Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Gerek, O. (2006). Sınıf ogretmenlerinin yeni ilkogretim programı hakkındaki gorus degerlendirme ve yeterlilikleri uzerine bir arastirma. [A study on the primary school teachers’ opinions, competences and evaluations about the new primary education program] Yayımlanmamis yuksek lisans tezi. Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Konya. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Greenstein, L. (2010). What teachers really need to know about formative assessment. Alexandria, Virginia USA: ASCD.
 • Gummer, S. & Shepardson, D.P. (2001). Facilitating change in classroom assessment practice: issues for professional development. In Shepardson D.P. (ed.), Assessment in science (pp. 53-66) Springer, Dordrecht.
 • *Gungor, S. (2005). Ortaogretim geometri dersi ucgenler konusunda oluşturmacı (constructivism) yaklaşıma dayalı elle yapılan materyaller ve portfolyo (portfolio) hazırlamanın ogrenciler uzerindeki etkilerinin incelenmesi. [Examining the effects of preparing portfolio and hands on materials which is based on the constructivist approach, on students in instructing triangles subject in geometry lesson] Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Zonguldak. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Gurel, H. (2013). İlköğretim 7. ve 8.sınıf fen ve teknoloji dersinde portfolyo uygulamasının öğrencilerin akademik başarı ve hatırlama düzeyine etkisi. [The effect of using portfolio over students’ academic success and remembering level for 7th and 8th grades for Science and Technology lesson at primary schools]Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Guven, E. & Aydoğdu, M. (2009). Portfolyonun 6. sınıf fen ve teknoloji dersi vucudumuzda sistemler ünitesinde basarı ve kalıcılıga etkisi. [The effect of portfolio on the achievement and permanence in the unit ‘system in our body’ of 6th grade science and technology course] Turk Fen Egitimi Dergisi, 6(2), 115-128.
 • Hassan, A.K., Hill, R.A., & Reid, N. (2004). Ideas underpinning success in an introductory course in organic chemistry. The Higher Education Chemistry Journal of the Royal Society of Chemistry, 8 (2), 40-52.
 • Hedges, L. V., & Olkin, I. (1985). Statistical methods for meta-analysis. San Diego, CA: Academic Press
 • Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (2004). Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings (2nd ed.). California: Sage Publications.
 • *Izgi, U. (2007). Fen egitiminde alternatif degerlendirme yaklasimlarının ogrencilerin sınav kaygısına ve ogrenmede kalıcılıga etkisi.[The effect of alternative assessment attitudes in science lectures on the level of examination anxiety of students and the level of performance of learning] Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Johnstone, A.H., Bahar, M. & Hansell, M.H. (2000). Structural communication grids: a valuable assessment and diagnostic tool for science teachers. Journal of Biological Education, 34 (2), 87-89.
 • Kablan, Z.,Topan, B. & Erkan, B. (2013). Sınıf ici ogretimde materyal kullaniminin etkililik duzeyi: Bir meta-analiz calisması. [The effectiveness level of material use in classroom instruction: a meta-analysis study] Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 13 (3), 1629-1644.
 • Karahan, U. (2007). Alternatif olcme ve degerlendirme metotlarından grid, tanilayici dallanmis agac ve kavram haritalarının biyoloji ogretiminde uygulanması, [Application of alternative measurement and evaluation methods that are grid, diagnostic tree and concept maps within biology education] Yuksek Lisans Tezi, Gazi Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Karakus, U.,& Ozturk Demirbas, Ç. (2011). Coğrafya öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanımı. [The use of measurement and evaluation tools by geography teachers] Milli Eğitim Dergisi 189, 71- 81.
 • Karakus, F. (2010). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öğretmen görüşleri. [Teacher views on alternative assessment and evaluation approaches in secondary school mathematics curriculum] Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 457-488.
 • *Karamanoglu, S. S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin fen başarılarının değerlendirilmesinde sorgulama programının kullanılması: portfolyo. [Assessing primary students success in science courses via primary years program: Portfolio] Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Kaya, S. (2013). Isbirlikli ogrenme ve akran degerlendirmenin akademik basari, bilisustu yeti ve yardim davranislarina etkisi.[Effects of cooperative learning and peer assessment on academic success, metacognitive awareness and helping behaviors] Yayımlanmamış yuksek lisans tezi. Cumhuriyet Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Sivas. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Kirikkaya, E. B. & Vurkaya, G. (2011). The effect of using alternative assessment activities on students' success and attitudes in science and technology course. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(2), 997-1004.
 • *Koc, A. (2010). Bilgisayar okuryazarligi becerisi ediniminde e-portfolyo surecinin ogrenen performansina ve tutumlarina etkisi.[The effect of e-portfolio process on learners’ performance and attitudes in the process of computer literacy skill acquisition] Yayımlanmamış yuksek lisans tezi. Fırat Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Elazıg. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Korkmaz, I. (2006). Yeni ilkogretim programinin ogretmenler tarafindan degerlendirilmesi. [Evaluation of new primary education program by teachers] Ulusal Sınıf Ogretmenligi Kongresi, Cilt II (s.249-260). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Kosteklioglu, I. & Celen, U. (2016). Oz degerlendirme yonteminin etkililiginin degerlendirilmesi. [Evaluation of the effectiveness of self-assessment method]. Elementary Education Online, 15(2), 671-681.
 • *Koroglu, U. M. (2011). İngilizce ogretiminde proje tabanlı ogrenme ve portfolyo degerlendirme uygulamalarının lise ogrencilerinin başarısına etkisi. [The effects of project-based and portfolio based learning on high school students' reading and writing skills in English]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Uludag Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Bursa. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Lipsey, M., & Wilson, D. (2001). Practical meta-analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • *Memis, E. K. (2011). Argumantasyon tabanli bilim ogrenme yaklasiminin ve oz degerlendirmenin ilkogretim ogrencilerinin fen ve teknoloji dersi basarisina ve basarinin kaliciligina etkisi. [Effects of the argumentation based science learning approach and self-evaluation on primary school students’ science and technology course achievement and retention of the achievement] Yayimlanmamis doktora tezi. Ataturk Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Erzurum. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Menevse, E.B. (2012). Portfolyo uygulamasinin ogretmen adaylarinin akademik basarilarina etkisi. [Effects of teachers academic achievement application portfolio]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Necmettin Erbakan Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Konya. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Mihladiz, G. (2007). Ilkogretim fen bilgisi ogretiminde portfolyo uygulamasinin ogrencilerin akademik basarilarina ve derse yonelik tutumlarina etkisi. [The effect of application of portfolio in primary school science teaching on the students' academic achievements and attitudes towards the lesson] Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Mugla Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu, Mugla. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, California: Sage. MEB (Milli Egitim Bakanligi) (2005). Ilkogretim Turkce dersi ogretim programi. [The curriculum of primary school Turkish course] Ankara: MEB Yayinlari.
 • *Okcu, Y. (2007). Matematik egitiminde portfolyo degerlendirme. [Portfolio assessment in mathematics education]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Balikesir Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu, Balıkesir.
 • *Olgun, M. (2011). Ilkogretim 4. sinif fen ve teknoloji dersinde oz ve akran degerlendirme uygulamalarinin yer aldigi isbirlikli ogrenme yonteminin ogrencilerin basari, tutum ve bilisustu becerilerine etkisi. [The effect of cooperative learning method including self and peer assessment applications on student's success, attitude and metacognitive skills in primary 4th grade science and technology lesson]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Dokuz Eylul Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Izmir. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Ozcan, F. (2011). 9. sinif ogrencilerinin kimyasal degisimler konusundaki kavramsal basarilari uzerine alternatif degerlendirme tekniklerinin etkisi. [The effect of the alternative assessment techniques to first grade of high school students’ conceptual success on the subject of the chemical changes]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Gazi Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Ozdemir, S.M. (2010). Ilkogretim ogretmenlerinin alternatif olcme ve degerlendirme araclarina iliskin yeterlikleri ve hizmet içi egitim ihtiyaclari. [Competencies of elementary school teachers on alternative assessment tools and in-service training needs].Turk Egitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 787-816.
 • *Ozek, S. (2009). Portfolyo uygulamasinin ilkogretim ogrencilerinin Ingilizce dersinde okudugunu anlama duzeylerine ve derse yonelik tutumlarina etkisi. [The effect of portfolio application on primary school students? reading comprehension skills in English and their attitudes towards English]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Ozsevgec, T., & Karamustafaoglu, S. (2010). Ogretmen adaylarinin geleneksel ve yapilandirmaci olcme-degerlendirme yaklasimlarina yonelik profilleri. [Profiles of teacher candidates for traditional and constructive assessment and evaluation approaches]. Turk Egitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 333-354.
 • *Parlakyildiz, B. (2008). Portfolyoya dayali degerlendirmenin universite ogrencilerinin akademik basarilarina ve bilissel yasam becerilerine etkisi. [The impact of portfolio-based assessment on the academic accomplishment and cognitive life skills of university students] Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Turan, M. A. (2013). Ilkogretim besinci sinif fen ve teknoloji dersinde portfolyo uygulamasinin ogrenci basarisi ve ogrenmenin kaliciligi ızerine etkisi.[The effectiveness of the portfolio method on the students' academic success and retention outcomes in fifth-grade science classrooms] Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Marmara Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Istanbul. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Winking, D. (1997). Critical issue: Ensuring equity with alternative assessments [online document]. NCREL (North Central Regional Educational Laboratory), Oak Brook: IL. Retrieved January 15, 2015, from http://www.ncrel.org/sdrs/areas/methods/assment/as800.htm
 • Wolf, F. M. (1986). Meta-analysis: Quantitative methods for research synthesis. London: Sage.
 • Yaman, S. (2011). Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course, İlköğretim Online, 10(1), 244-256.
 • Yazici, F. & Sozbilir. M. (2014). Elementary 6-8 grades teachers' frequency of use and their level of adequacy in assessment and evaluation methods: Erzurum sampling. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, (8), 2, 164-196.
 • Yesilyurt, E. (2012). Fen ve teknoloji dersinde kullanilan olcme degerlendirme yontemleri ve karsilasilan guclukler. [Measurement and evaluation methods used in science and technology lessons and difficulties encountered] Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 1183-1205.

A Meta-analysis of the Effectiveness of Alternative Assessment Techniques

Year 2017, Volume: 17 Issue: 70, 37 - 56, 31.07.2017

Abstract

Purpose: Recent trends have encouraged the use of alternative assessment tools in class in line with the recommendations made by the updated curricula. It is of great importance to understand how alternative assessment affects students’ academic outcomes and which techniques are most effective in which contexts. This study aims to examine the impact of alternative assessment techniques on achievement. Research Methods: In the study, a meta-analysis was conducted to combine the effect sizes of the primary studies during data collection and data analysis. Findings: Data analysis indicated that alternative assessment techniques have a significant and positive effect (d=0.84) on students academic achievement. Such techniques have been found to be more effective in Mathematics courses (d=0.84), and the effect of using portfolios in class (d=1.01) is worthy of note. In accordance with the moderator analysis, whereas the effect sizes do not significantly vary in terms of subject matter and type of alternative assessment technique, there is a significant difference in the effect sizes in terms of school levels of students.

Implications for Research and Practice: The results highlighted portfolios as a highly effective assessment technique for students’ academic achievements, and it revealed the impact of alternative assessment techniques on enhancing academic outcome. However, the low effectiveness of authentic assessment at the primary level may be associated with the development of creativity and critical thinking skills over time.

References

 • Anahtarci, S. (2009). Yapilandirmaci yaklasima dayali matematik programinda portfolyonun basariya ve matematige karsi tutuma etkisi. [The influence of the portfolio on success and mathematics in a constructivist approach-based mathematics program] Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Trakya Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Edirne. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi.
 • *Bagci, I. (2009). Ilkogretim sosyal bilgiler dersinde Turk tarihinde yolculuk unitesinin alternatif degerlendirme (portfolyo) ile islenmesinin ogrenci basarisi ve tutumuna etkisi.[ The effects of student achievement and attitude of the unit 'voyage in the history of Turkish' with the evaluation of alternative processing (portfolio) in the lesson of social studies courses] Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Balaban, M. (2010). Ilkogretimde fen ve teknoloji dersinde ogretmen, ogrenci, veli isbirligi ile portfolyo uygulamasi. [Teachers, students, parents cooperation in ensuring portfolio assessment in elementary school for science and technology lesson]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu, Samsun. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Baris, M. F. (2011). Bir sosyal ag sitesine e-portfolyonun (elektronik gelisim dosyasi) entegre edilerek uygulanmasi ve sonuclarinin incelenmesi. [Integration of the e-portfolio into a social network and analysis of results]. Yayimlanmamis doktora tezi. Trakya Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu, Edirne. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Barootchi, N., & Keshavarz, M. H. (2002). Assessment of achievement through portfolios and teacher-made tests. Educational Research, 44 (39), 279–288.
 • Buyuktokatli, N., & Bayraktar, S. (2014). Fen egitiminde alternatif olcme degerlendirme uygulamalarıi. [Alternative assessment applications in science education] Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi, 4(1), 103-126.
 • Cohen, J. (1992). Statistical power analysis. Current Directions in Psychological Science, 1(3), 98-101.
 • Cooper, H. (2010). Research synthesis and meta-analysis (A Step by Step Approach) 4th edition. Thousand Oaks: SAGE Publication
 • Corcoran, A. C., Dershimer, L. E. & Tichenor, S. M. (2004). A teacher’s guide to alternative assessment –taking the first steps. The Clearing House, 77 (5), 213–216.
 • Coruhlu, T.S., Er Nas, S. & Cepni, S. (2009). Fen ve teknoloji ogretmenlerinin alternatif olcme degerlendirme tekniklerini kullanmada karsilastiklari problemler:Trabzon ornegi [Problems faced by science and technology teachers in using alternative assessment and evaluation techniques: Trabzon example].Yuzuncu Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, V1 (1), 122-141.
 • *Dogan, S. (2012). Kavram haritasi ve yapilandirilmis grid tekniginin coktan secmeli testlerle karsilastirilmasi. [A comparison of concept map and structural grid techniques with multiple choice tests]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Mersin Universitesi Eğitim Bilimleri Enstitusu, Mersin. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Dos, B. (2016). Analyzing the alternative assessment applications for the development of teaching: review of literature. International Online Journal of Educational Sciences, 8 (4), 215-228.
 • Duban, N. & Kucukyilmaz, E.A. (2008). Sınıf ogretmeni adaylarinin alternatif olcme degerlendirme yontem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına iliskin gorusleri. [Primary school student teachers’ opinions regarding the use of alternative assessment methods and techniques in practice schools]. Ilkogretim Online, 7(3), 769-784.
 • *Erdogan, T. (2006). Yabanci dil ogretiminde portfolyoya dayali degerlendirmenin ogrenci basarisi ve derse yonelik tutumlarina etkisi. [Effect of portfolio-based assessment on students' achievement and attitudes in foreign language teaching]. Yayımlanmamis yuksek lisans tezi. Dokuz Eylul Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, İzmir. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Erkus, A. (2006). Sınıf ogretmenleri için olcme ve degerlendirme kavramlar ve uygulamalar. [Concepts and practices on measurement and evaluation for primary school teachers] Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Eva, K., J.P.W. Cunnington, H. I. Reiter, D. R. Keane, & Norman, G. R. (2004). How can I know what I don’t know? Poor self-assessment in a well-defined domain. Advances in Health Sciences Education, 9, 211–224
 • Fenwick, T. J. & Parson, J. (1999). A note on using portfolios to assess learning. Canadian Social Studies, 33(3), 90-92. Gelbal, S. & Kelecioglu, H. (2007). Ogretmenlerin olcme ve degerlendirme yontemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karsılastıkları sorunlar. [Teachers' perception of competence about the measurement and evaluation methods and problems they encounter] Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Gerek, O. (2006). Sınıf ogretmenlerinin yeni ilkogretim programı hakkındaki gorus degerlendirme ve yeterlilikleri uzerine bir arastirma. [A study on the primary school teachers’ opinions, competences and evaluations about the new primary education program] Yayımlanmamis yuksek lisans tezi. Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Konya. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Greenstein, L. (2010). What teachers really need to know about formative assessment. Alexandria, Virginia USA: ASCD.
 • Gummer, S. & Shepardson, D.P. (2001). Facilitating change in classroom assessment practice: issues for professional development. In Shepardson D.P. (ed.), Assessment in science (pp. 53-66) Springer, Dordrecht.
 • *Gungor, S. (2005). Ortaogretim geometri dersi ucgenler konusunda oluşturmacı (constructivism) yaklaşıma dayalı elle yapılan materyaller ve portfolyo (portfolio) hazırlamanın ogrenciler uzerindeki etkilerinin incelenmesi. [Examining the effects of preparing portfolio and hands on materials which is based on the constructivist approach, on students in instructing triangles subject in geometry lesson] Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Zonguldak. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Gurel, H. (2013). İlköğretim 7. ve 8.sınıf fen ve teknoloji dersinde portfolyo uygulamasının öğrencilerin akademik başarı ve hatırlama düzeyine etkisi. [The effect of using portfolio over students’ academic success and remembering level for 7th and 8th grades for Science and Technology lesson at primary schools]Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Guven, E. & Aydoğdu, M. (2009). Portfolyonun 6. sınıf fen ve teknoloji dersi vucudumuzda sistemler ünitesinde basarı ve kalıcılıga etkisi. [The effect of portfolio on the achievement and permanence in the unit ‘system in our body’ of 6th grade science and technology course] Turk Fen Egitimi Dergisi, 6(2), 115-128.
 • Hassan, A.K., Hill, R.A., & Reid, N. (2004). Ideas underpinning success in an introductory course in organic chemistry. The Higher Education Chemistry Journal of the Royal Society of Chemistry, 8 (2), 40-52.
 • Hedges, L. V., & Olkin, I. (1985). Statistical methods for meta-analysis. San Diego, CA: Academic Press
 • Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (2004). Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings (2nd ed.). California: Sage Publications.
 • *Izgi, U. (2007). Fen egitiminde alternatif degerlendirme yaklasimlarının ogrencilerin sınav kaygısına ve ogrenmede kalıcılıga etkisi.[The effect of alternative assessment attitudes in science lectures on the level of examination anxiety of students and the level of performance of learning] Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Hacettepe Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Johnstone, A.H., Bahar, M. & Hansell, M.H. (2000). Structural communication grids: a valuable assessment and diagnostic tool for science teachers. Journal of Biological Education, 34 (2), 87-89.
 • Kablan, Z.,Topan, B. & Erkan, B. (2013). Sınıf ici ogretimde materyal kullaniminin etkililik duzeyi: Bir meta-analiz calisması. [The effectiveness level of material use in classroom instruction: a meta-analysis study] Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 13 (3), 1629-1644.
 • Karahan, U. (2007). Alternatif olcme ve degerlendirme metotlarından grid, tanilayici dallanmis agac ve kavram haritalarının biyoloji ogretiminde uygulanması, [Application of alternative measurement and evaluation methods that are grid, diagnostic tree and concept maps within biology education] Yuksek Lisans Tezi, Gazi Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Karakus, U.,& Ozturk Demirbas, Ç. (2011). Coğrafya öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanımı. [The use of measurement and evaluation tools by geography teachers] Milli Eğitim Dergisi 189, 71- 81.
 • Karakus, F. (2010). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öğretmen görüşleri. [Teacher views on alternative assessment and evaluation approaches in secondary school mathematics curriculum] Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 457-488.
 • *Karamanoglu, S. S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin fen başarılarının değerlendirilmesinde sorgulama programının kullanılması: portfolyo. [Assessing primary students success in science courses via primary years program: Portfolio] Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Kaya, S. (2013). Isbirlikli ogrenme ve akran degerlendirmenin akademik basari, bilisustu yeti ve yardim davranislarina etkisi.[Effects of cooperative learning and peer assessment on academic success, metacognitive awareness and helping behaviors] Yayımlanmamış yuksek lisans tezi. Cumhuriyet Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Sivas. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Kirikkaya, E. B. & Vurkaya, G. (2011). The effect of using alternative assessment activities on students' success and attitudes in science and technology course. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(2), 997-1004.
 • *Koc, A. (2010). Bilgisayar okuryazarligi becerisi ediniminde e-portfolyo surecinin ogrenen performansina ve tutumlarina etkisi.[The effect of e-portfolio process on learners’ performance and attitudes in the process of computer literacy skill acquisition] Yayımlanmamış yuksek lisans tezi. Fırat Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Elazıg. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Korkmaz, I. (2006). Yeni ilkogretim programinin ogretmenler tarafindan degerlendirilmesi. [Evaluation of new primary education program by teachers] Ulusal Sınıf Ogretmenligi Kongresi, Cilt II (s.249-260). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Kosteklioglu, I. & Celen, U. (2016). Oz degerlendirme yonteminin etkililiginin degerlendirilmesi. [Evaluation of the effectiveness of self-assessment method]. Elementary Education Online, 15(2), 671-681.
 • *Koroglu, U. M. (2011). İngilizce ogretiminde proje tabanlı ogrenme ve portfolyo degerlendirme uygulamalarının lise ogrencilerinin başarısına etkisi. [The effects of project-based and portfolio based learning on high school students' reading and writing skills in English]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Uludag Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Bursa. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Lipsey, M., & Wilson, D. (2001). Practical meta-analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • *Memis, E. K. (2011). Argumantasyon tabanli bilim ogrenme yaklasiminin ve oz degerlendirmenin ilkogretim ogrencilerinin fen ve teknoloji dersi basarisina ve basarinin kaliciligina etkisi. [Effects of the argumentation based science learning approach and self-evaluation on primary school students’ science and technology course achievement and retention of the achievement] Yayimlanmamis doktora tezi. Ataturk Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Erzurum. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Menevse, E.B. (2012). Portfolyo uygulamasinin ogretmen adaylarinin akademik basarilarina etkisi. [Effects of teachers academic achievement application portfolio]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Necmettin Erbakan Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Konya. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Mihladiz, G. (2007). Ilkogretim fen bilgisi ogretiminde portfolyo uygulamasinin ogrencilerin akademik basarilarina ve derse yonelik tutumlarina etkisi. [The effect of application of portfolio in primary school science teaching on the students' academic achievements and attitudes towards the lesson] Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Mugla Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu, Mugla. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, California: Sage. MEB (Milli Egitim Bakanligi) (2005). Ilkogretim Turkce dersi ogretim programi. [The curriculum of primary school Turkish course] Ankara: MEB Yayinlari.
 • *Okcu, Y. (2007). Matematik egitiminde portfolyo degerlendirme. [Portfolio assessment in mathematics education]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Balikesir Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu, Balıkesir.
 • *Olgun, M. (2011). Ilkogretim 4. sinif fen ve teknoloji dersinde oz ve akran degerlendirme uygulamalarinin yer aldigi isbirlikli ogrenme yonteminin ogrencilerin basari, tutum ve bilisustu becerilerine etkisi. [The effect of cooperative learning method including self and peer assessment applications on student's success, attitude and metacognitive skills in primary 4th grade science and technology lesson]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Dokuz Eylul Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Izmir. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Ozcan, F. (2011). 9. sinif ogrencilerinin kimyasal degisimler konusundaki kavramsal basarilari uzerine alternatif degerlendirme tekniklerinin etkisi. [The effect of the alternative assessment techniques to first grade of high school students’ conceptual success on the subject of the chemical changes]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Gazi Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Ozdemir, S.M. (2010). Ilkogretim ogretmenlerinin alternatif olcme ve degerlendirme araclarina iliskin yeterlikleri ve hizmet içi egitim ihtiyaclari. [Competencies of elementary school teachers on alternative assessment tools and in-service training needs].Turk Egitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 787-816.
 • *Ozek, S. (2009). Portfolyo uygulamasinin ilkogretim ogrencilerinin Ingilizce dersinde okudugunu anlama duzeylerine ve derse yonelik tutumlarina etkisi. [The effect of portfolio application on primary school students? reading comprehension skills in English and their attitudes towards English]. Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Ozsevgec, T., & Karamustafaoglu, S. (2010). Ogretmen adaylarinin geleneksel ve yapilandirmaci olcme-degerlendirme yaklasimlarina yonelik profilleri. [Profiles of teacher candidates for traditional and constructive assessment and evaluation approaches]. Turk Egitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 333-354.
 • *Parlakyildiz, B. (2008). Portfolyoya dayali degerlendirmenin universite ogrencilerinin akademik basarilarina ve bilissel yasam becerilerine etkisi. [The impact of portfolio-based assessment on the academic accomplishment and cognitive life skills of university students] Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • *Turan, M. A. (2013). Ilkogretim besinci sinif fen ve teknoloji dersinde portfolyo uygulamasinin ogrenci basarisi ve ogrenmenin kaliciligi ızerine etkisi.[The effectiveness of the portfolio method on the students' academic success and retention outcomes in fifth-grade science classrooms] Yayimlanmamis yuksek lisans tezi. Marmara Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Istanbul. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Winking, D. (1997). Critical issue: Ensuring equity with alternative assessments [online document]. NCREL (North Central Regional Educational Laboratory), Oak Brook: IL. Retrieved January 15, 2015, from http://www.ncrel.org/sdrs/areas/methods/assment/as800.htm
 • Wolf, F. M. (1986). Meta-analysis: Quantitative methods for research synthesis. London: Sage.
 • Yaman, S. (2011). Teachers’ perceptions about their measurement and evaluation practices in science and technology course, İlköğretim Online, 10(1), 244-256.
 • Yazici, F. & Sozbilir. M. (2014). Elementary 6-8 grades teachers' frequency of use and their level of adequacy in assessment and evaluation methods: Erzurum sampling. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, (8), 2, 164-196.
 • Yesilyurt, E. (2012). Fen ve teknoloji dersinde kullanilan olcme degerlendirme yontemleri ve karsilasilan guclukler. [Measurement and evaluation methods used in science and technology lessons and difficulties encountered] Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 1183-1205.
There are 57 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Eda Gozuyesıl

İsil Tanrıseven

Publication Date July 31, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 17 Issue: 70

Cite

APA Gozuyesıl, E., & Tanrıseven, İ. (2017). A Meta-analysis of the Effectiveness of Alternative Assessment Techniques. Eurasian Journal of Educational Research, 17(70), 37-56.
AMA Gozuyesıl E, Tanrıseven İ. A Meta-analysis of the Effectiveness of Alternative Assessment Techniques. Eurasian Journal of Educational Research. July 2017;17(70):37-56.
Chicago Gozuyesıl, Eda, and İsil Tanrıseven. “A Meta-Analysis of the Effectiveness of Alternative Assessment Techniques”. Eurasian Journal of Educational Research 17, no. 70 (July 2017): 37-56.
EndNote Gozuyesıl E, Tanrıseven İ (July 1, 2017) A Meta-analysis of the Effectiveness of Alternative Assessment Techniques. Eurasian Journal of Educational Research 17 70 37–56.
IEEE E. Gozuyesıl and İ. Tanrıseven, “A Meta-analysis of the Effectiveness of Alternative Assessment Techniques”, Eurasian Journal of Educational Research, vol. 17, no. 70, pp. 37–56, 2017.
ISNAD Gozuyesıl, Eda - Tanrıseven, İsil. “A Meta-Analysis of the Effectiveness of Alternative Assessment Techniques”. Eurasian Journal of Educational Research 17/70 (July 2017), 37-56.
JAMA Gozuyesıl E, Tanrıseven İ. A Meta-analysis of the Effectiveness of Alternative Assessment Techniques. Eurasian Journal of Educational Research. 2017;17:37–56.
MLA Gozuyesıl, Eda and İsil Tanrıseven. “A Meta-Analysis of the Effectiveness of Alternative Assessment Techniques”. Eurasian Journal of Educational Research, vol. 17, no. 70, 2017, pp. 37-56.
Vancouver Gozuyesıl E, Tanrıseven İ. A Meta-analysis of the Effectiveness of Alternative Assessment Techniques. Eurasian Journal of Educational Research. 2017;17(70):37-56.