Year 2019, Volume 19 , Issue 82, Pages 1 - 26 2019-07-31

Türkçe Öğretiminde Ders Günlüğü Kullanımının İki Dilli Öğrencilerin Akademik Başarıları ile Yazma Becerilerine Etkisi
Effect of Using Reflective Diaries in Teaching Turkish on Bilingual Students’ Academic Achievement and Writing Skills

Cansu CAN [1] , Ayse Nur KUTLUCA CANBULAT [2]


Problem durumu: Dil eğitiminin temel amacı, kişilerin düşünme, iletişim, anlama ve anlatma becerilerini geliştirmektir.  Bu nedenle bütün ülkeler eğitim sistemlerinde dil eğitimine büyük önem verirler (Kavcar, 1983). Eğitimin formal boyutunun gerçekleştirildiği okullarda dil eğitiminin amacına ulaşabilmesi, öğretim programının niteliğine ve bu programın uygulanmasında işe koşulan öğrenme-öğretme sürecinin etkililiğine bağlıdır (Hamzadayı, 2010).

Türkçe Öğretim Programı’nın (MEB, 2015) öğrencilerin çevreleriyle iletişim kurmaları, iş birliği yapmaları, ortak karar vermeleri ve karşılaştıkları sorunları çözmeleri; yazılı metinleri doğru ve akıcı bir biçimde okuyabilmeleri, okuduklarını değerlendirip okumayı bir alışkanlık haline getirmeleri; duygu, düşünce, istek, hayal, tasarı ve izlenimleri ile bir konu hakkındaki görüşlerini dilin imkânlarından yararlanarak yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları, yazmayı alışkanlığa dönüştürmeleri ve yeteneği olanların bu becerilerini geliştirmeleri gibi amaçları vardır. Bu çalışmada temel dil becerilerinden yazma öğrenme alanının öğretim süreci açısından etkililiği ve öğrenme sürecine olan etkileri ele alınmıştır.

Türkçe Öğretim Programı’nda (MEB, 2015) yazma becerisinin geliştirilmesiyle, öğrencilerin duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenimlerini dilin imkânlarından yararlanarak ve yazılı anlatım kurallarına uyarak anlatmaları, yazmayı kendini ifade etmede bir alışkanlık haline getirmeleri ve yazmaya yeteneği olanların da bu becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bir ifade etme becerisi olan yazma becerisi, konuşma becerisi gibi doğal bir potansiyelle gelmeyen, eğitim yoluyla öğrenilebilen (Özdemir, 2016) bir beceri olması nedeniyle anadili Türkçe olan öğrencilerin bile en çok zorlandıkları dil becerisidir. Anadili Türkçe olmayan öğrenciler için buna bir de anadilinin farklı olması faktörü eklenince yazma becerisini kazanmak daha zor olmaktadır. Eğitim sistemleri içinde bulunduğu toplumun bireylerine ulusal dilin bütün inceliklerini öğreterek, onların yaşamlarında dili yetersiz kullanmalarından kaynaklanan sorunlar yaşamalarına meydan vermemek olmalıdır (Sarı, 2001).

Türkiye’de çeşitli faktörlerin yazma becerisi üzerindeki etkilerinin farklı gruplar üzerinde incelendiği pek çok araştırma yapılmıştır. Ancak anadili Türkçe olmayan ilkokul öğrencilerinin yazma becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır.

Alan yazın incelendiğinde öğrencilerin yazma becerisine yönelik kazanımlara ulaşabilmelerine yönelik olarak yansıtma materyalleri, yapılandırmacı yaklaşımın öğrenciden beklentileri ile uyumlu görülmektedir. Öğrencilerin Türkçe başarısı ve yazma becerisinin geliştirilmesi için öğrencilerin kendi öğrenmelerini takip etmeleri ve öğrendiklerini yansıtmalarına fırsat vermesi açısından ders günlüğü yazma uygun bir etkinlik olarak görülmüştür.

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, dördüncü sınıf Türkçe dersinde ders günlüğü kullanımının iki dilli öğrencilerin akademik başarıları ve yazma becerileri üzerindeki etkisini belirlemektir.

Araştırmanın Yöntemi: Bu çalışmada tek grup ön test-son test deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu kolay ulaşılabilirlik esasına göre belirlenen, araştırmacının görev yaptığı okulda okuttuğu 4.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubundaki öğrencilerin uygulamaların başında ve uygulama sonunda Türkçe dersine ilişkin akademik yeterliklerini ve yazma becerilerini belirlemeye yönelik olarak uygulamalar yapılmıştır. Araştırma verileri, öğrencilerin Türkçe dersindeki akademik başarılarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan Türkçe Dersi Akademik Başarı Testi ve öğrencilerin yazma becerilerini ölçmek amacıyla öğrencilerin yazdığı yazılar ve bu yazıları değerlendirmek için araştırmacı tarafından geliştirilen Yazma Becerileri Dereceli Puanlama Anahtarı ile toplanmıştır. Araştırmanın uygulama sürecinde, on üç hafta boyunca öğrencilere her ders sonunda derste öğrendiklerini yansıttıkları ders günlüğü yazdırılmıştır. Yazılan ders günlüklerine ilişkin gerekli dönüt ve düzeltmeler yapılmıştır. Araştırma verileri, Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, Mann-Whitney U ve Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı testleri ile analiz edilmiştir.

Araştırma Bulguları: İki dilli öğrencilerin başarı testi ön puanları ile son puanları ile yazma becerileri ön ve son test puanları arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buna göre, öğrencilerin duygu, düşünce ve izlenimlerini yazarak ifade etmelerinin başarılarını olumlu yönde etkileyebileceği söylenebilir. Öğrencilerin başarı testinden aldıkları ön ve son test puanları arasında son test puanları lehine anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu farkın sebebi öğrencilerin kendi öğrenme sürecini ders günlüğü yazarak kontrol altında tutmaları, konuyu tekrar etmiş olmaları, öğrenmelerinin öğretmenlerinin dönüt ve düzeltmelerle desteklenmesi olabilir. Öğrencilerin yazma becerileri ön ve son ölçümlerden aldıkları puanlar arasında son test puanları lehine anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuç, ders günlüklerinin yazmayı yazarak öğrenmeye fırsat vermesi ile ilişkilendirilebilir. Çünkü yazma, teoride öğrenilecek bir beceri değildir. Öğrenciler, nekadar çok yazarsa ve yazılarında bu yazma kurallarını nekadar çok uygularsa o ölçüde yazma becerilerini kazanabilecektir. Öğrencilerin başarı testinden aldıkları ön ve son test puanları ile yazma becerilerinden aldıkları ön ve son test puanlarının cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun bulgunun sebebi, hem kız hem de erkek öğrencilerin bulunduğu sosyal çevrenin, öğrenim gördükleri okulun, yetiştirilme tarzının aynı olması sebebiyle gerek genel kültürel beklenti ve aktivitelerin gerekse de ilgilendikleri doğal aktiviteler ve çocuklar büyütülürken yapılan bakım uygulamalarının benzer olması olabilir (Çapri ve Çelikkaleli, 2005).

Araştırma Sonucu ve Öneriler: Bu çalışmada ders günlüğü yazma etkinliğinin iki dilli öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı ve yazma becerilerini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin akademik başarılarının ve yazma becerilerinin cinsiyete göre değişkenlik göstermediği saptanmıştır.

Ders günlüğü kullanılarak yazmanın öğrencilerin okuma ve sözlü iletişim becerileri üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik veya daha güçlü bir değişken olabilmesi için ön test-son test kontrol gruplu deneysel desende başka çalışmalar yapılabilir. Farklı derslerde ve sınıf seviyelerinde ders günlüğü tutmanın etkililiği araştırılabilir. Bu araştırma, küçük bir çalışma grubuyla tek bir sınıfta gerçekleştirilmiştir. Benzer bir araştırma daha büyük bir çalışma grubuyla tüm dördüncü sınıf Türkçe öğretimi için gerçekleştirilebilir.

Purpose: This study aimed to identify the effect of using reflective diaries in 4th grade Turkish classes on bilingual students’ academic achievement and writing skills.


Research
Methods: A one-group pretest-posttest design was employed with a study group of 4th graders identified according to convenience sampling method. Data were collected by utilizing the Academic Achievement Test for Turkish Course for measuring students’ academic achievement in Turkish classes in addition to the Writing Skills Scoring Rubric for evaluating students’ written work and writing skills.  Both the test and the rubric were developed by the researcher. During the intervention phase of the research, students were asked to write their daily achievements in their reflective diaries for 13 months. Feedback and corrections were provided for these reflective diaries and the effect of reflective diaries on writing skills were explored. 

Findings: Findings revealed significant relationships between students’ academic achievement and writing skills. There were no significant differences in students’ academic achievement and writing skills in terms of gender.


Implications for Research and Practice:
Results of the research indicate that using reflective diaries increased bilingual students’ academic success and improved their writing skills irrespective of gender.


 • Abali Ozturk, Y. & Sahin, C. (2014). Alternatif olcme degerlendirme yontemlerinin akademik basari, kalicilik, ozyeterlilik algisi ve tutum uzerine etkisi [The effects of alternative assessment and evaluation methods on academic achievement, persistence of learning, self-efficacy perception and attitudes]. Egitimde Kuram ve Uygulama, 10(4), 1022-1046.
 • Ajello, T. (2000). Science journals: writing, drawing and learning. Teaching Pre K-8, February, 56-57.
 • Akdag, M. (2011). İstatistiksel analizlerde “n” sayıları. Inonu Universitesi. Retrieved from http://iys.inonu.edu.tr/webpanel /dosyalar/669/file/SPSS.
 • Akkuzulu, D. (2011). Yedinci sinif ogrencilerinin fen ve teknoloji dersi cevre ve insan unitesinde yansitici gunlukleri tutmasinin basarı ve tutuma etkisi [The effect of reflective keeping dairies by 7th grade students’ in science and technology course, environment and human unit, on students’ achievements and attitudes]. (Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi). Gazi Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Ankara.
 • Alamargot, D. & Fayol, M. (2009). Modeling the development of written composition. In R. Beard, D. Myhill, J. Riley, & M. Nystrand (Eds.) The Sage handbook of writing development (pp. 23-47). Los Angeles: Sage
 • Anderson, L. W. (1999). Rethinking Bloom’s taxonomy: implications for testing and assessment. ERIC Document Reproduction, Service No. ED435630, TM 030 228.
 • Arslan, D. & Ilgin, H. (2011). Turkce dersinde ogrenci gunluklerinin degerlendirme araci olarak kullanilmasi [Using student journals as an assessment tool for Turkish lesson]. Mustafa Kemal Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 8(16), 225-238.
 • Aslanoglu, E, A. (2003). Ogretimde sunu becerilerinin degerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtari (rubric) kullanilmasina iliskin bir arastirma [A research on rubric in evaluating the presentation skills in education]. (Yayinlanmamıs Yuksek Lisans Tezi), Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Ankara.
 • Aymen Peker, E., Tas, E., Apaydin, Z. & Akman, E. (2014). Fen ve teknoloji dersi yasamimizdaki elektrik unitesi icin dusunme ajandasi (ogrenci gunlugu) tutulmasi ve tutulan ajandalarin ogrencilerin akademik basarisi uzerindeki etkileri [Keeping the thinking agenda (student diary) for electricity unit in science and technology course and the effects of agendas held on at the students' academic achievement]. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 3(3), 8-27.
 • Baykul, Y. (2015). Egitimde ve psikolojide olcme: klâsik test teorisi ve uygulamasi. (3. baski). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bekiroglu, F. O. (2008). Performansa dayalı olcumler: teori ve uygulama [Performance based assessments: theory and practice]. Turk Fen Egitimi Dergisi, 5(1), 113-131.
 • Bereiter, C. & Scradamalia, M. (1987). The psychology of written composition. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum.
 • Berninger, V., Fuller, F., & Whitaker, D. (1996). A process approach to writing development across the life span. Educational Psychology Review, 8, 193-218
 • Butler, M. B. & Nesbit, C. (2008). Using science notebooks to improve writing skills and conceptual understanding. Science Activities, 44(4), 137-145.
 • Buyukozturk, S., Kılıc, C. E., Akgun, O. A., Karadeniz, S. & Demirel, F. (2016). Bilimsel arastirma yontemleri. (22.baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, A. (2013). SPSS ile bilimsel arastırma surecinde nicel veri analizi. (1. baski). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Capri, B. & Celikkaleli, O. (2005). Ilkogretim birinci kademedeki (7-11 yas grubu) cocukların korunum gelisim duzeylerinin cinsiyet ve sınıf degiskeni acısından incelenmesi [An investigation of elementary school students’ (7–11-years-old) conservation development levels according to sex and grade]. Mersin Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 1(1), 48-65.
 • Cardak, U. (2010). Fen ve Teknoloji dersine iliskin gunluk tutmanın ogrenci basarısı ve tutumu uzerine etkisi [The effect of using a diary in science and technology teachin on the success and attitude of students to the lesson]. (Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi). Sakarya Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu, Sakarya.
 • Cavus, E. (2015). Fen ve Teknoloji dersinde fen gunlugu kullanımının ilkogretim ogrencilerinin bilisustu farkındalık ve akademik basarısına etkisi [In science and technology course use of journal science primary students’ metacognitive awareness and academic success]. (Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi). Adiyaman Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu, Adiyaman.
 • Cavus, E. & Ozden, M. (2012). İlkogretim ogrencilerinin fen ve teknoloji dersinde fen gunlugu kullanımına iliskin gorusleri [Primary school students’ views about use of science journal in science and technology]. Adiyaman Universitesi Egitim Bilimleri Dergisi, 2(1). De Beaugrande, R. (1984). Text production: Toward a science of composition. Norwood, NJ: Ablex.
 • Demirci, E. (2016). Ilkogretim 7. sinif fen ve teknoloji dersi yasamimizdaki elektrik unitesinde ogrenci gunluklerinin kullaniminin ogrencilerin ust bilissel beceri gelisimine ve basarilarına etkisi [The effects of keeping the student diaries for electricity unit i̇n 7th grade science and technology course on the students' metacognitive development and academic achievement]. (Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi). Pamukkale Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu, Denizli.
 • Duman, B. (2004). Ogrenme-ogretme kuramları ve surec temelli ogretim. (1. baski). Ankara: Ani Yayincilik.
 • Dunlap, J. C. (2006). Using guided reflective journaling activities to capture students’ chancing perceptions. Tech Trends, 50, 6, 20-26.
 • Eker, C. & Arsal, Z. (2014). Oz duzenleme stratejileri ogretimi surecinde ders gunlukleri kullanmanin oz duzenleme stratejileri ogretimine etkisi [Impact of teaching diaries on the use of students' self-regulation strategies]. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 2, 80-93.
 • Eker, C. & Coskun, İ. (2012). Ders gunlugu yazmanin ilkokul 4. sinif ogrencilerinin sosyal bilgiler dersi akademik basarilarina etkisi [The effect of writing course diaries on academic achievement of elementary school fourth grade students]. Mugla Sitki Kocman Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 29, 111-122.
 • Ellis, A. W. (1988). Normal writing processes and peripheral acquired dysgraphias. Language and Cognitive Processes, 3(2), 99-127.
 • Er, O. & Sasmaz Oren, F. (2015). Fen ve teknoloji dersi 7. sinif “isik” unitesinde alternatif degerlendirme yaklasimlari temelli ogretimin ogrencilerin akademik basari ve tutumlari uzerine etkisi [The effect of the alternative assessment approaches based education during the "light" unit of science and technology class in 7th grade on the academic achievements and attitudes of students]. Celal Bayar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 135-164. Erduran Avcı, D. (2008). Fen ve teknoloji egitiminde ogrenci gunluklerinin kullanilmasi [Using student diaries in science and technology education]. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 17-32.
 • Ersozlu, Z. N. & Kazu, H. (2011). Ilkogretim besinci sinif sosyal bilgiler dersinde uygulanan yansitici dusunmeyi gelistirme etkinliklerinin akademik basariya etkisi [The effects of reflective thinking activities on the academic successes of fifth grade primary social studies students]. Uludag Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 24(1), 141-159.
 • Fayol, M. (1997). On acquiring and using punctuation: A study of written French. In J. Costermans & M. Fayol (Eds.), Processing interclausal relationships: Studies in the production and comprehension of text (pp. 157–178). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Flower L. &Hayes, J. R. (1997). A cognitive process theory of writing. Villanueva, Victor, Jr., (Ed.) Cross-talk in comp theory: a reader in (s. 251-276). Urbana: National Council of Teachers of English.
 • Francis, D. (1995). The reflective journal: A window to preservice teachers' practical knowledge. Teaching and teacher Education, 11(3), 229-241.
 • Galbraith, D. (1999). Writing as a knowledge-constituting process. Knowing what to write: Conceptual processes in text production, 4, 139-164.
 • Gamgam, H. (1989). Parametrik olmayan istatistiksel teknikler. (1. baski). Ankara: Gazi Universitesi Egitim Fakultesi Matbaasi.
 • Goodrich, A. H. (2000). Using rubrics to promote thinking and learning. Educational Leadership, 57(5), 13-18.
 • Goodrich, A. H. (2001). The effects of instructional rubrics on learning to write. Current Issues in Education, 4(4).
 • Graham, S. (2008). Research on writing development, practice, instruction, and assesment: Introduction to a special issue of reading and writing. Read Write, 21:1-2.
 • Guvenc, H. (2010). İsbirlikli ogrenme ve ders gunluklerinin ogretmen adayi ogrencilerin oz duzenlemeli ogrenmeleri uzerindeki etkileri [The effects of cooperative learning and learning journals on teacher candidates' self-regulated learning]. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 10(3), 1459-1487.
 • Guvenc, H. (2011a). Calisma gunluklerinin 6. sinif ogrencilerinin oz duzenlemeli ogrenmeleri uzerindeki etkileri [Effects of study diaries on sixth graders self-regulated learning]. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, 41, 206-218.
 • Guvenc, H. (2011b). Yansitma materyalleriyle desteklenen isbirlikli ogrenmenin Turkce ogretmeni adaylarinin ozduzenlemeli ogrenmelerine etkileri [The effects of cooperative learning supported with reflective materials on Turkish teacher Candidates self-regulation]. Egitim ve Bilim, 36(159), 3-13.
 • Haigh, J. M. (2001). Constructing Gaia: Using journals to foster reflective learning. Journal of Geography in Higher Education, 25(2), 167-189.
 • Hamzadayi, E. (2010). Butunlestirilmis ogrenme-ogretme yaklasiminin turkce ogretiminde okudugunu anlama ve yazili anlatim becerilerine etkisi [The influence of integrated learning -teaching approach in Turkish language teaching on reading comprehension and written expression skills]. (Yayınlanmamis Yuksek Lisans Tezi). Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Ankara.
 • Hasanoglu Tektas, A. (2004). Matematik gunluklerinin ogrencilerin matematik basarilari, matematige karsi olan tutumlari ve matematik kaygilari uzerinde etkileri [Effects of math learning journals on mathematics achievement, attitudes toward mathemathic, and mathematics anxiety]. (Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi). Bogazici Universitesi, Fen Bilimleri Enstitusu, İstanbul.
 • Hayes, J. R. (2011). Kinds of knowledge-telling: Modeling early writing development. Journal of Writing Research, 3(2), 73-92.
 • Ipek, J. & Malas, H. (2013). Bilgisayar destekli matematik dersinde STAR stratejisinin ilkogretim 2. sınıf ogrencilerinin matematik dersi basarilari ve problem cozme becerileri uzerindeki etkisi [The effects of star strategy of computer-assisted mathematics lessons on the achievement and problem solving skills in 2nd grade courses]. Necatibey Egitim Fakultesi Elektronik Fen ve Matematik Egitimi Dergisi, 7(2), 314-345.
 • Israel, E. (2007). Oz duzenleme egitimi, fen basarisi ve ozyeterlilik [Self-regulation instruction, science achievement and self-efficacy]. (Yayinlanmamis Doktora Tezi). Dokuz Eylul Universitesi, Egitim Bilimleri Enstitusu, İzmir.
 • Karaca, M., Oner Armagan, F. & Bektas, O. (2015). The use of the reflective diaries in science lessons from the perspectives of eighth grade students. International Journal of Environmental &Science Education, 11(2), 53-74.
 • Kilmen, S. (2015). Egitim arastirmacilari icin SPSS uygulamali istatistik. Ankara: Edge Akademi.
 • Kutlu, O., Dogan, C. D., ve Karakaya, İ. (2010). Ogrenci basarisinin belirlenmesi performansa ve portfolyoya dayali durum belirleme. (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Langer, A. M. (2002). Reflecting on practice: using learning journals in higher and continuing education. Teaching in Higher Education, 7(3), 337-351. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13562510220144824
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563–575.
 • Liuoliene, A. & Metiuniene, R. (2009). Learning through reflective journaling. Coactivity: Philology Educology / Santalka: Filologija: Edukologija, 17(4), 32-37.
 • Maden, S. (2013). Temel dil becerileri egitiminde kullanilabilecek aktif ogrenme ogretimsel istatistikleri [Instructional work and tactics in active learning used on basic language arts education]. Ana Dili Egitimi Dergisi, 1(2), 20-35.
 • Margolin, D. I. (1984). The neuropsychology of writing and spelling: Semantic, phonological, motor, and perceptual processes. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 36(3), 459-489.
 • Martlew, M. (1983). Problems and difficulties: Cognitive and communicative aspects of writing. The Psychology of Written Language, 295-333. Ministry of National Education. (2015). Turkce dersi (1-8. Siniflar) ogretim programi [Turkish language curriculum for 1st to 8th grades]. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/
 • Myhill, D. (2009). Developmental trajectories in the mastery of paragraphing: Toward a model of development. Written Language and Literacy 12(1), 26-51.
 • Nesbit, C. R., Hargrove, T. Y., Harrelson, L., & Maxey, B. (2004). Implementing science notebooks in the primary grades. Science Activities, 40(4), 21-29.
 • O’Connell, T. S., & Dyment, J. E. (2011). The case of reflective journals: Is the jury still out? Reflective Practice, 12(1), 47-59.
 • Ozdemir, H. (2016). Ortaokul besinci sinifta okuyan iki dilli ogrencilerin yazma becerilerinin degerlendirilmesi [Evaluation of secondary school 5th grade bilingual students writing skills]. (Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi). Yuzuncu Yil Universitesi, Egitim Bilimleri Enstitusu, Van.
 • Park, C. (2003). Engaging students in the learning process: the learning journal. Journal of Geography in Higher Education, 27(2), 183-199.
 • Polat, S. & Uslu, M. (2012). Fen ve teknoloji dersinde ust bilis stratejilerine dayali ogretim uygulamasinin 5. sinif ogrencilerinin erisilerine etkisi [The effect of teaching based on metacognitive strategies on 5th grade students’ achievement in science and techonology course]. Usak Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 28-43.
 • Ruiz-Primo, M. A., Li, M., Ayala, C. & Shavelson, R. J. (1999). Student science journals and the evidence they provide: classroom learning and opportunity to learn. Paper presented at the NARST Annual Meeting, Boston.
 • Sari, M. (2001). İki dilli cocuklarin cozumleme yontemiyle okuma-yazma ogrenirken karsilastiklari guclukler [Problems which bilingual children face while learning basic reading and writing with analysis method]. (Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi). Cukurova Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, Adana.
 • Segev-Miller, R. (2004). Writing from sources: The effect of explicit instruction on college students' processes and products. L1-Educational Studies in Language and Literature, 4(1), 5-33.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. & Cinko, M. (2008). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. (2. baski). İstanbul: Beta Basim.
 • Spalding, E., & Wilson, A. (2002). Demystifying reflection: A study of pedagogical strategies that encourage reflective journal writing. Teachers College Record, 104(7), 1393-1421.
 • Stephens, K. & Winterbottom, M. (2010). Using a learning log to supports tudents’ learning in biology lessons. Journal of Biological Education, 44(2), 72-80.
 • Tekin Aytas, C. & Ugurel, I. (2016). Bir matematik sinifindaki yazma aktivitelerine dayali ogretim uygulamasinin ogrencilerin ogrenmeleri uzerindeki etkileri [The effects of an instruction practice based on the writing activities on students’ learnings in a mathematics class]. Milli Egitim, 211, 113-146.
 • Tompkins, G. E., & Jones, P. D. (2008). Teaching writing: Balancing process and product. Pearson/Merrill Prentice Hall.
 • Thorpe, K. (2004). Reflective learning journals: From concept to practice. Reflective Practice, 5(3), 327-343.
 • Tulu, Y. (2009). Ana dili Turkce olan ve ana dili Turkce olmayan (iki dilli) 4–7 yas cocuklarin dil duzeylerine etki eden faktorlerin incelenmesi [The examination of the factors which affect the language development of children at the age of 4-7 whose native language Turkish and native language not Turkish (bilingual)]. (Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi). Selcuk Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, Konya.
 • Uline, C., Wilson, J. D., & Cordry, S. (2004). Reflective journals: A valuable tool for teacher preparation. Education, 124(3).
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin gelistirilmesi ve onemi [Develepment of and importance of writing skills]. Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, (23), 461-472.
 • Uslu, H. (2009). Altinci ve yedinci sinif fen ve teknoloji ile matematik derslerinde gunluklerin kullanilmasina yonelik ogrenci goruslerinin belirlenmesi [Students’ ideas about writing journals in science and technology and mathematics lessons in the sixth and seventh grades]. (Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi). Suleyman Demirel Universitesi, Fen Bilimleri Enstitusu, Fen Bilgisi Egitimi Anabilim Dali, Isparta.
 • Van Galen, G. P. (1991). Handwriting: Issues for a psychomotor theory. Human Movement Science, 10(2-3), 165-191.
 • Wallin, P., & Adawi, T. (2018). The reflective diary as a method for the formative assessment of self-regulated learning. European Journal of Engineering Education, 43(4), 507-521.
 • Wilson, F. R., Pan, W. & Schumsky, D. A. (2012). Recalculation of the Critical Values for Lawshe’s Content Validity Ratio. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 45(3), 197–210.
 • Wormeli, R. (2004). Summarization in any subject: 50 techniques to improve student learning. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com/lib/akdeniz-ebooks/reader.action?docID=3002108
 • Yildirim, C. (2012). Bilimsel surec becerileri etkinliklerinin ilkogretim 7. sinif ogrencilerinin yansitici dusunmelerine etkisi [The effect of scientific process skills activities on elementary school 7th grade student's reflective thinking]. (Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi). Pamukkale Universitesi Fen Bilimleri Enstitusu, Denizli.
 • Yildiz, A. & Buyukkasap, E. (2011). Ogretmen adaylarinin Compton olayini anlama duzeyleri ve ogrenme amacli yazma aktivitelerinin akademik basariya etkisi [Prospective teachers’ levels of understanding Compton Effect and the impact of writing activities for learning purposes on academic success]. Uluslararasi Insan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1643-1664.
 • Yorusun, S. (2013). 8. sinif ogrencilerinin dusunce yazisi yazma becerileri ile akademik basarilari arasindaki iliski uzerine bir inceleme [A research of the opinion writing skills and the academic achievement relation of 8. grade students: The example of Silifke Ataturk Elementary School]. (Yayinlanmamis Yuksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, Afyonkarahisar.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Cansu CAN

Author: Ayse Nur KUTLUCA CANBULAT

Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { ejer608098, journal = {Eurasian Journal of Educational Research}, issn = {1302-597X}, eissn = {2528-8911}, address = {}, publisher = {Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {1 - 26}, doi = {}, title = {Effect of Using Reflective Diaries in Teaching Turkish on Bilingual Students’ Academic Achievement and Writing Skills}, key = {cite}, author = {Can, Cansu and Kutluca Canbulat, Ayse Nur} }
APA Can, C , Kutluca Canbulat, A . (2019). Effect of Using Reflective Diaries in Teaching Turkish on Bilingual Students’ Academic Achievement and Writing Skills . Eurasian Journal of Educational Research , 19 (82) , 1-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/48089/608098
MLA Can, C , Kutluca Canbulat, A . "Effect of Using Reflective Diaries in Teaching Turkish on Bilingual Students’ Academic Achievement and Writing Skills" . Eurasian Journal of Educational Research 19 (2019 ): 1-26 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejer/issue/48089/608098>
Chicago Can, C , Kutluca Canbulat, A . "Effect of Using Reflective Diaries in Teaching Turkish on Bilingual Students’ Academic Achievement and Writing Skills". Eurasian Journal of Educational Research 19 (2019 ): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - Effect of Using Reflective Diaries in Teaching Turkish on Bilingual Students’ Academic Achievement and Writing Skills AU - Cansu Can , Ayse Nur Kutluca Canbulat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Eurasian Journal of Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 19 IS - 82 SN - 1302-597X-2528-8911 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eurasian Journal of Educational Research Effect of Using Reflective Diaries in Teaching Turkish on Bilingual Students’ Academic Achievement and Writing Skills %A Cansu Can , Ayse Nur Kutluca Canbulat %T Effect of Using Reflective Diaries in Teaching Turkish on Bilingual Students’ Academic Achievement and Writing Skills %D 2019 %J Eurasian Journal of Educational Research %P 1302-597X-2528-8911 %V 19 %N 82 %R %U
ISNAD Can, Cansu , Kutluca Canbulat, Ayse Nur . "Effect of Using Reflective Diaries in Teaching Turkish on Bilingual Students’ Academic Achievement and Writing Skills". Eurasian Journal of Educational Research 19 / 82 (July 2019): 1-26 .
AMA Can C , Kutluca Canbulat A . Effect of Using Reflective Diaries in Teaching Turkish on Bilingual Students’ Academic Achievement and Writing Skills. Eurasian Journal of Educational Research. 2019; 19(82): 1-26.
Vancouver Can C , Kutluca Canbulat A . Effect of Using Reflective Diaries in Teaching Turkish on Bilingual Students’ Academic Achievement and Writing Skills. Eurasian Journal of Educational Research. 2019; 19(82): 1-26.
IEEE C. Can and A. Kutluca Canbulat , "Effect of Using Reflective Diaries in Teaching Turkish on Bilingual Students’ Academic Achievement and Writing Skills", Eurasian Journal of Educational Research, vol. 19, no. 82, pp. 1-26, Jul. 2019