Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Energy Consumption, CO2 Emission and Economic Growth Relationship: ARDL Bounds Testing Approach For Turkey

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 52 - 63, 30.04.2022
https://doi.org/10.38009/ekimad.1065717

Abstract

The aim of this study is to investigate the long-term relationship between primary energy consumption, renewable energy consumption, carbon dioxide emissions, and economic growth in Turkey by cointegration test. In this context, with the help of the ARDL boundary test approach developed by Peseran et all (2001), it was analyzed using annual data for the period 1990-2019. Within the framework of the findings obtained in the analysis, it was concluded that there is a long-term cointegration relationship between the variables. In this context, primary energy consumption and economic growth; It has been observed that the effect on carbon dioxide emissions is positive, but renewable energy consumption has no effect on carbon dioxide emissions. On the other hand, according to the long-term coefficients of the variables obtained, it is among the findings that primary energy consumption in Turkey increases carbon emissions more in the long-term compared to economic growth, that is, it causes more damage to the environment.

References

 • Alper, F.Ö., & Alper, A.E. (2017). Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi İlişkisi: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Sosyoekonomi, 25(33), s. 145-156.
 • Asafu-Adjaye, J. (2000). The Relationship Between Energy Consumption, Energy Prices and Economic Growth: Time Series Evidence from Asia Developing Countries. Energy Economics, 22, s. 615-625.
 • Aslan A., Öcal O., Kum H., & Gözbaşı O. (2013). Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from Micro Data. Proceedings of ASSBS, 20(1), s. 280-288.
 • Belke, A., Dobnik, F., & Dreger, C. (2011). Energy Consumption and Economic Growth: New İnsights İnto the Cointegration Relationship, Energy Economics, 33(5), s. 782-789.
 • Bhattacharya, M., Sudharshan, R., Öztürk, İ., ve Bhattacharya, S. (2016). The Effect of Renewable Energy Consumption on Economic Growth: Evidence from Top 38 Countries. Applied Energy, 162(C), s. 733-741.
 • CCPI (2022). Climate Change Performance Index 2022, https://ccpi.org/download/climate-change-performance-index-2022-2/
 • Durğun, B., & Durğun, F (2018). Yenilenebilir Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. İnternational Review of Economics and Management, 6 (1), s. 1-27.
 • Gökmenoğlu, K.K., & Taşpınar, N. (2015). The Relationship Between CO2 Emissions, Energy Consumption, Economic Growth and FDI: The Case of Turkey. Journal of International Trade and Economic Development. 25(5), 1-18.
 • IEA (2019). International Energy Agency World Energy Outlook 2019, https://iea.blob.core.windows.net/assets/98909c1b-aabc-4797-9926-35307b418cdb/WEO2019-free.pdf
 • IEA (2021). International Energy Agency World Energy Outlook 2021, https://iea.blob.core.windows.net/assets/4ed140c1-c3f3-4fd9-acae-789a4e14a23c/WorldEnergyOutlook2021.pdf
 • Karış, Ç. (2017). Türkiye’de Enerji Tüketimi, CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1960-2013 Dönemi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, s. 169-197.
 • Kraft, J., & Kraft, A. (1978). On the Relationship Between Energy and GDP. Journal of Energy Development, 3, s. 401-403.
 • Mingxuan, Z., Lianhong, L., Rezerve, Z., & Hong, L. (2021). Research of Environmental Sciences. 34(6), s. 1509-1522.
 • Öztürk İ., Aslan A., & Kalyoncu, H. (2010). Energy Consumption and Economic Growth Relationship: Evidence from Panel Data for Low and Middle İncome Countries. Energy Policy, 38(8), s. 4422-4428.
 • Paul, S., & Bhattacharya N.R. (2004). Causality Between Energy Consumption and Economic Growth in India: A Note on Conflicting Results. Energy Economics, 26(6), s. 977-983.
 • Peseran, M.H., Shin, Y., & Smith, R.J. (2001). Bounds Testing Aprroaches to the Analysis of Level Relationship. Journal of Applied Econometrics, 16(3), s. 289-326.
 • Sarker, S., Wang, S., & Adnan, K. (2019). Energy Consumption and Economic Growth Nexus in Bangladesh. Journal of Systems Science and Information, 7(6), s. 497-513.
 • Selden, T., & Song, D. (1994), Environmental Quality and Development: Is There a Kuznets Curve for Air Pollutions Emissons?, Journal of Environmental Ecnomics and Management. 27(2), s. 147-162.
 • Shahbaz, M., Reghutla, C., Chittedi, R.K., & Jiao, Z. (2020). Public Private Partnership İnvestment in energy as New Determinant of CO2 Emissions: The Role of Technological İnnovations in China. Energy, 207(1), 118-162.
 • Songur, M. (2020). Türkiye’de Tüketim ile Belirsizlik Arasındaki Asimetrik İlişki: Doğrusal Olmayan ARDL Yaklaşımı. Maliye Dergisi, 179, s. 71-84.
 • Soytaş, U., Sari, R., & Özdemir Ö. (2001). Energy Consumption and GDP relation in Turkey: A Coıntegration and Vector Error Correction Analysis. Economies and Business in Transition: Facilitating Competitiveness and Change in the Global Environment Proceedings, s. 838-844.
 • Stern, D. (1993). Energy and Economic Growth in the USA: A multivariate approach. Energy Economics, 15(2), s. 137-150.
 • Şengül, S., & Tuncer İ. (2006). Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme. İktisat, İşletme ve Finans, 242(21), s. 69-80.
 • Torun, M., Yücesan, M., & Yağış, O. (2019). Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketiminin CO2 Emisyonu Üzerindeki Etkileri: Seçilmiş MENA Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(4), s. 351-368.
 • Twari, A. (2011). Energy Consumption, Carbon Emissions, Economic Growth: Evidence From İndia. Journal of Internaitonal Business and Economy, 12(1), s. 85-122.
 • Zang, P.X., & Cheng, X.M. (2009). Energy Consumption, Carbon Emissions, Economic Growth in China. Ecological Economics, 68(10), s. 2706-2712.

Enerji Tüketimi, CO2 Salınımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Year 2022, Volume 4, Issue 1, 52 - 63, 30.04.2022
https://doi.org/10.38009/ekimad.1065717

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de birincil enerji tüketimi, yenilenebilir enerji tüketimi, karbondioksit salınımı ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisini ARDL sınır testi ile araştırmaktır. Bu bağlamda değişkenler, Peseran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı yardımıyla, 1990-2019 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizde elde edilen bulgular çerçevesinde, değişkenler arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede, birincil enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin; karbondioksit salınımı üzerinde etkisinin pozitif yönde olduğu ancak yenilenebilir enerji tüketiminin karbondioksit salınımı üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Öte yandan elde edilen değişkenlerin uzun dönem katsayılarına göre Türkiye’de ele alınan dönemde, birincil enerji tüketiminin ekonomik büyümeye kıyasla uzun dönemde karbon salınımını daha fazla arttırdığı yani çevreye daha fazla zarar verdiği elde edilen bulgular arasında yer almaktadır.

References

 • Alper, F.Ö., & Alper, A.E. (2017). Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi İlişkisi: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Sosyoekonomi, 25(33), s. 145-156.
 • Asafu-Adjaye, J. (2000). The Relationship Between Energy Consumption, Energy Prices and Economic Growth: Time Series Evidence from Asia Developing Countries. Energy Economics, 22, s. 615-625.
 • Aslan A., Öcal O., Kum H., & Gözbaşı O. (2013). Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from Micro Data. Proceedings of ASSBS, 20(1), s. 280-288.
 • Belke, A., Dobnik, F., & Dreger, C. (2011). Energy Consumption and Economic Growth: New İnsights İnto the Cointegration Relationship, Energy Economics, 33(5), s. 782-789.
 • Bhattacharya, M., Sudharshan, R., Öztürk, İ., ve Bhattacharya, S. (2016). The Effect of Renewable Energy Consumption on Economic Growth: Evidence from Top 38 Countries. Applied Energy, 162(C), s. 733-741.
 • CCPI (2022). Climate Change Performance Index 2022, https://ccpi.org/download/climate-change-performance-index-2022-2/
 • Durğun, B., & Durğun, F (2018). Yenilenebilir Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. İnternational Review of Economics and Management, 6 (1), s. 1-27.
 • Gökmenoğlu, K.K., & Taşpınar, N. (2015). The Relationship Between CO2 Emissions, Energy Consumption, Economic Growth and FDI: The Case of Turkey. Journal of International Trade and Economic Development. 25(5), 1-18.
 • IEA (2019). International Energy Agency World Energy Outlook 2019, https://iea.blob.core.windows.net/assets/98909c1b-aabc-4797-9926-35307b418cdb/WEO2019-free.pdf
 • IEA (2021). International Energy Agency World Energy Outlook 2021, https://iea.blob.core.windows.net/assets/4ed140c1-c3f3-4fd9-acae-789a4e14a23c/WorldEnergyOutlook2021.pdf
 • Karış, Ç. (2017). Türkiye’de Enerji Tüketimi, CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1960-2013 Dönemi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, s. 169-197.
 • Kraft, J., & Kraft, A. (1978). On the Relationship Between Energy and GDP. Journal of Energy Development, 3, s. 401-403.
 • Mingxuan, Z., Lianhong, L., Rezerve, Z., & Hong, L. (2021). Research of Environmental Sciences. 34(6), s. 1509-1522.
 • Öztürk İ., Aslan A., & Kalyoncu, H. (2010). Energy Consumption and Economic Growth Relationship: Evidence from Panel Data for Low and Middle İncome Countries. Energy Policy, 38(8), s. 4422-4428.
 • Paul, S., & Bhattacharya N.R. (2004). Causality Between Energy Consumption and Economic Growth in India: A Note on Conflicting Results. Energy Economics, 26(6), s. 977-983.
 • Peseran, M.H., Shin, Y., & Smith, R.J. (2001). Bounds Testing Aprroaches to the Analysis of Level Relationship. Journal of Applied Econometrics, 16(3), s. 289-326.
 • Sarker, S., Wang, S., & Adnan, K. (2019). Energy Consumption and Economic Growth Nexus in Bangladesh. Journal of Systems Science and Information, 7(6), s. 497-513.
 • Selden, T., & Song, D. (1994), Environmental Quality and Development: Is There a Kuznets Curve for Air Pollutions Emissons?, Journal of Environmental Ecnomics and Management. 27(2), s. 147-162.
 • Shahbaz, M., Reghutla, C., Chittedi, R.K., & Jiao, Z. (2020). Public Private Partnership İnvestment in energy as New Determinant of CO2 Emissions: The Role of Technological İnnovations in China. Energy, 207(1), 118-162.
 • Songur, M. (2020). Türkiye’de Tüketim ile Belirsizlik Arasındaki Asimetrik İlişki: Doğrusal Olmayan ARDL Yaklaşımı. Maliye Dergisi, 179, s. 71-84.
 • Soytaş, U., Sari, R., & Özdemir Ö. (2001). Energy Consumption and GDP relation in Turkey: A Coıntegration and Vector Error Correction Analysis. Economies and Business in Transition: Facilitating Competitiveness and Change in the Global Environment Proceedings, s. 838-844.
 • Stern, D. (1993). Energy and Economic Growth in the USA: A multivariate approach. Energy Economics, 15(2), s. 137-150.
 • Şengül, S., & Tuncer İ. (2006). Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme. İktisat, İşletme ve Finans, 242(21), s. 69-80.
 • Torun, M., Yücesan, M., & Yağış, O. (2019). Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketiminin CO2 Emisyonu Üzerindeki Etkileri: Seçilmiş MENA Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(4), s. 351-368.
 • Twari, A. (2011). Energy Consumption, Carbon Emissions, Economic Growth: Evidence From İndia. Journal of Internaitonal Business and Economy, 12(1), s. 85-122.
 • Zang, P.X., & Cheng, X.M. (2009). Energy Consumption, Carbon Emissions, Economic Growth in China. Ecological Economics, 68(10), s. 2706-2712.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Seyit ORDU> (Primary Author)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3203-9378
Türkiye

Publication Date April 30, 2022
Submission Date January 31, 2022
Acceptance Date April 20, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Ordu, S. (2022). Enerji Tüketimi, CO2 Salınımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 52-63 . DOI: 10.38009/ekimad.1065717