Year 2016, Volume 12 , Issue 1, Pages 78 - 102 2016-01-22

The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education/Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi

Kemal KAYIKÇI [1] , İzzet ÖZDEMİR [2] , Gülnar ÖZYILDIRIM [3]


Bu çalışmanın amacı, okul ve eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin istenmeyen davranışlarıyla ilgili son üç öğretim yılında Antalya Milli Eğitim Müdürlüğüne yansıyan disiplin olaylarını incelenmektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Antalya Maarif Müfettişleri Başkanlığının inceleme ve soruşturmaya ilişkin son üç öğretim yılına ait kayıtları incelenmiştir. Son üç öğretim yılında ceza alan yönetici oranı yaklaşık % 6, öğretmen oranı yaklaşık % 1’dir. Yöneticilere ve öğretmenlere uygulanan cezaların büyük bir çoğunluğu aylıktan kesme ve daha hafif cezalarıdır. Beş boyutta 23 ayrı istenmeyen davranış türü tespit edilmiştir. İşe, öğrencilere, okul çalışanlarına ve velilere yönelik istenmeyen davranışlar, en çok tekrarlanan davranışlardır.

 • Açıkalın, A. (1996). Çağdaş örgütlerde insan kaynağının yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Ada, N. (2013). Örgütlerde çatışma nedenleri ve çözüm önerileri. İnternational Journal Of Social Science, 6(1), 59-74.
 • Akar, H. & Taştekin Erden, F. (2010). Study on teachers’ classroom management approaches and experiences. İlköğretim Online, 9(2), 792-806.
 • Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınları.
 • Balcı, A. (1993). Etkili okul. Ankara: Yavuz Yayınları.
 • Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Burgaz, Berrin. (1992). Türk eğitim sisteminde denetmenlerin başarılarını etkileyen nedenler. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Burke, S., Stagl, K., Klein, C., Goodwin G.F., Salas, E. & Halpin S. M. (2006). what type of leadership behaviors are functional in teams? a meta – analysis. The Leadership Quarterly, 17, 288 – 307.
 • Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Cameron, M. 2006. Managing school discipline and implications for school social workers: a review of literature. National Association of Social Workers, 28(4), 219- 228.
 • Cansız Aktaş, M. (2014). Nitel veri toplama araçları. Bulunduğu eser: Metin, M. (Ed.) Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (s. 337-371). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelik, V. (2011). Eğitimsel liderlik, Ankara: Pegem Yayınları.
 • Dionne, S.D., Yammarino, F.J., Atwater, L.E. & Spangler, W.D. (2004). Transformational leadership and team performance. Journal of Organizational Change Management, 17 (2), 177-193.
 • Ensley, M.D., Pearson, A. & Pearce, C. L. (2003). Top management team process, shared leadership, and new venture performance: a theoretical model and research agenda. Human Resource Management Review, 13, 329-346.
 • Eren, E. (1993). Yönetim ve organizasyon. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Fındıkçı, İ. (2000). İnsan kaynakları yönetimi. Bursa: Alfa Yayınları.
 • Gökçe, F. (2009). İlköğretim okulu öğretmenlerinin takım rolleri. Eğitim ve Bilim, 34 (151), 4-16.
 • Güler, A. (2009). Korku kültüründe denetim. 1. Uluslar Arası Katılımlı Eğitim Denetimi Sempozyumu Kitabı (ss. 353-356). Ankara: Tem Sen yayını.
 • Heydenberk, R. A. & Heyderberk, W. R. (2007). The conflict resolution connection: increasing school attachment in cooperative classroom communities. Reclaiming Children And Youth, 16(3), 18-22.
 • İrving, J.A. & Longbotham, G. J. (2007). Team effectiveness and six essential servant leadership themes: a regression model based on items in the organizational leadership assessment. İnternational Journal of Leadership Studies, 2 (2), 98-113.
 • Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1996). Conflict resolution and peer mediation programs in elementary and secondary schools: a review of the research. Review of Educational Research, 66(4), 459-506.
 • Karakelle, S. & Canpolat, S. (2008). Tükenmişlik düzeyi yüksek ilköğretim öğretmenlerinin öğrencilere yaklaşım biçimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 33(147), 106-120.
 • Karip, E. (1999). Çatışma yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Kayıkçı, K. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetim sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyum düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. (44) 507-527.
 • Kayıkçı, K. & Şarlak, Ş. (2013). İlköğretim okullarında denetimin etkili işleyişini zorlaştıran örgütsel engeller. İlköğretim Online, 12(2), 461-478,
 • Kilimci S. (2009). Teachers’ perceptions on corporal punishment as a method of discipline in elementary schools. The Journal of International Social Research, 2(8), 242-251.
 • Kırmızıgül, H. (1998). Uygulama ve teoride disiplin suç ve cezaları ve denetim yolları. İstanbul: Kazancı Yayınları.
 • Künzle, B., Zala-Mezö, E., Kolbe, M., Wacker, J. & Grote, G. (2010). Substtutes for leadership in anaesthesia teams and their impact on leadership effectiveness. European Journal of Work and Organizational Psychology, 19 (5), 505-531.
 • Lozano, R. & Kızılaslan, İ. (2013). Approaches to classroom discipline in Turkey and their implications for teacher education. İnternational Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4(1), 180-187.
 • MEB (2006). İnceleme ve soruşturma rehberi. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB (2008). Disiplin amirleri ve muhakkikler için soruşturma rehberi. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi.
 • Mopalisa, T. & Tshabalala, T. (2013). An investigation into the causes of conflict in Zimbabwean scholls: a case study of Nkayi South circuit. Nova Journal of Humanities and Social Science, 1(1), 13-22.
 • Nakpodia, E.D. (2010). Teachers’ disciplinary approaches to students’ discipline problems in Nigerian secondary schools. İnternational NGO Journal, 5(6), 144-151.
 • Noang, M. (2007). The impact of the abolition of corporal punishment on teacher morale: 1994-2004. South African Journal of Education, 27 (2), 283-300.
 • Noe, R. A. (1999). İnsan kaynaklarının eğitim ve gelişimi. (Çev. Canan Çetin), İstanbul: Beta Yayınları.
 • Özensoy, T. R. (2010). Kamu görevlisinin hukuku. İzmir: İlden Yayınları.
 • Özmen, F., Aküzüm, C. & Aküzüm, L. (2011). Yönetici görüşlerine göre, okul mensuplarının okuldaki çatışma sonuçlarına yönelik tavır alışları. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 86-100.
 • Reader, T,W., Flin, R., & Curthbertson, B.H. (2011). Team leadership in the intensive care unit: the perspective of specialists. Critical Care Medicine, 39 87), 1683-1691.
 • Sabuncuoğlu, Z. (2000). İnsan kaynakları yönetimi. Bursa: Ezgi Yayınları.
 • Sürekli, D. & Tevrüz, S. (1996). Davranış düzeltmede güdü teorilerinin katkısı. Bulunduğu eser: Tevrüz, S. (Ed.) Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (ss.33-42), Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Şahin, M. (2005). İdari soruşturma rehberi. Karabük: Gür can Yayınları.
 • Şimşek, M.Ş., Akgemci, T. & Çelik, A. (2005). Davranış bilimlerine giriş ve örgütsel davranış. Konya: Adım Yayınları.
 • Şimşek, N. & Fidan, M. (2005). Kurum kültürü ve liderlik. Konya: Tablet Yayınları.
 • Şişman, M. (2002). Eğitimde mükemmellik arayışı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Pınar, İ. (2000). Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Taymaz, H. (1997). Uygulamalı okul yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Turhan, M. & Yaraş, Z. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), 129-145.
 • Uluğ, F. (2004) Kamu yönetimi temel kanunu tasarısı ışığında kamu denetim sisteminde yeniden yapılanma. Amme İdaresi Dergisi, 37, 97-122.
 • Ünal, A. (2012). Öğretmenlerin istenmeyen davranışları ve bu davranışların okuldaki kural ve ilişkilere etkisi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı 49. s.1-20.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Kemal KAYIKÇI

Author: İzzet ÖZDEMİR

Author: Gülnar ÖZYILDIRIM

Dates

Publication Date : January 22, 2016

Bibtex @ { eku280880, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2016}, volume = {12}, pages = {78 - 102}, doi = {}, title = {The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education/Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kayıkçı, Kemal and Özdemir, İzzet and Özyıldırım, Gülnar} }
APA Kayıkçı, K , Özdemir, İ , Özyıldırım, G . (2016). The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education/Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 12 (1) , 78-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/26699/280880
MLA Kayıkçı, K , Özdemir, İ , Özyıldırım, G . "The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education/Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 (2016 ): 78-102 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/26699/280880>
Chicago Kayıkçı, K , Özdemir, İ , Özyıldırım, G . "The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education/Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 (2016 ): 78-102
RIS TY - JOUR T1 - The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education/Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi AU - Kemal Kayıkçı , İzzet Özdemir , Gülnar Özyıldırım Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 102 VL - 12 IS - 1 SN - 1304-9496- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education/Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi %A Kemal Kayıkçı , İzzet Özdemir , Gülnar Özyıldırım %T The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education/Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi %D 2016 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496- %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Kayıkçı, Kemal , Özdemir, İzzet , Özyıldırım, Gülnar . "The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education/Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 12 / 1 (January 2016): 78-102 .
AMA Kayıkçı K , Özdemir İ , Özyıldırım G . The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education/Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi. Journal of Theory and Practice in Education. 2016; 12(1): 78-102.
Vancouver Kayıkçı K , Özdemir İ , Özyıldırım G . The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education/Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2016; 12(1): 78-102.
IEEE K. Kayıkçı , İ. Özdemir and G. Özyıldırım , "The Investigation of Discipline Problems About Teachers and Administrators Reported to the Provincial Directorate of Education/Yönetici ve Öğretmenler Hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yansıyan Disiplin Sorunlarının İncelenmesi", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol. 12, no. 1, pp. 78-102, Jan. 2016