Year 2017, Volume 13 , Issue 2, Pages 261 - 276 2017-05-03

NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ZİHİN KURAMI VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORY OF MIND AND EXECUTIVE FUNCTION SKILLS FOR STUDENTS WITH NORMAL DEVELOPMENT AND STUDENTS WITH MILD MENTAL DISABILITIES

Elif BİÇER [1] , Oktay Taymaz SARI [2]


Bu araştırma, 2006-2007 doğumlu (2. ve 3. sınıflara devam eden) kaynaştırma eğitimi alan hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenciler ile aynı sınıfta eğitim gören normal gelişim gösteren öğrencilerin zihin kuramı performansları ile yürütücü işlev becerilerinin alt boyutlarından biri olan soyut düşünme becerileri performanslarının (RSPM puanları) ilişkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ilindeki ilkokullara devam eden, normal gelişim gösteren 38 çocuk ve aynı okulların bağlı oldukları Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından hafif düzey zihinsel engelli tanısı almış 38 kaynaştırma öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada zihin kuramı becerilerini ölçmek için Sally-Ann (Birinci Düzey Yanlış İnanış), Bonibon Testi (2. Düzey Yanlış İnanış) ve Çikolata Testi (2. Düzey Yanlış İnanış) uygulanmıştır. Ayrıca yürütücü işlev becerilerinin alt bileşenlerinden biri olan soyut düşünme performansları Raven Standart Progresif Matrisler Testi ile ölçülmüştür. 

In this study, abstract thinking skills which constitutes one of the sub-components of the executive function skills and the theory of mind performances of the inclusive students with mild mental disabilities, born in 2006-2007 (2nd and 3rd graders) and of students with normal development in the same group of age at the same class have been investigated whether there are differences between the two groups of students. The subjects of the study are 38 students showing normal development and also 38 inclusive students who have been diagnosed with mild mental disability. In order to measure theory of mind skills in the research, Sally-Ann, Smarties Test and Chocolate Test were applied. Moreover; abstract thinking skills that is one of the sub-components of executive function skills were measured by using the Raven’s Standard Progressive Matrices Test. 

 • Altınöz, U. (2012). Frontal Lob İşlevleri. Web Sitesi:http://www.turkpsikiyatri.org/blog/2012/03/31/frontal-lob-islevleri/ adresinden 3 Mayıs 2015 tarihinde alınmıştır.
 • Atasoy, S. (2008).Yüksek Fonksiyonlu Otistik Çocuklarda Çeşitli Bilişsel Özellikler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir.
 • Aydın, A. (2008). Sembolik Oyun Testinin Türkçe’ye Uyarlanması Ve Okul Öncesi Dönemdeki Normal, Otistik Ve Zihin Engelli Çocukların Sembolik Oyun Davranışlarının Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. İstanbul.
 • Bach, L. J., Happe, F., Fleminger, S., & Powell, J. (2000). Theory of mind: Independence of executive function and the role of the frontal cortex in acquired brain injury. Cognitive Neuropsychiatry, 5(3), 175-192.
 • Balwin, D., Saylor, M., M.,(2005). Language Promotes Structural Alignment in the Acquisition of Mentalistic Concepts. Astington, J. W. E.,& Baird, J. A., Why Language Matters for Theory of Mind,Issues 7, (pp. 123-143). Newyork, Oxford University Press.
 • Bayraklı, H, Çelik, S.,Diken, İ., Kaner S. (2012) Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Geliştirilen ve Uyarlanan Ölçme Araçları Cilt I. Maya Akademi.Ankara.
 • Bora, E. (2009). Şizofreni Spektrum Bozukluklarında Zihin Kuramı. Türk Psikiyatri Dergisi, 20, 269-281.
 • Bradford, E. E., Jentzsch, I., & Gomez, J. C. (2015). From self to social cognition: Theory of Mind mechanisms and their relation to Executive Functioning. Cognition, 138, 21-34.
 • Benson, G., Abbeduto, L., Short, K., Nuccio, J. B., & Maas, F. (1993). Development of a theory of mind in individuals with mental retardation. American Journal on Mental Retardation.
 • Benson, J. E., Sabbagh, M. A., Carlson, S. M., & Zelazo, P. D. (2013). Individual differences in executive functioning predict preschoolers’ improvement from theory-of-mind training. Developmental Psychology, 49(9), 1615.
 • Cohen, B, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”?. Cognition, 21(1), 37-46. Ege, P., Erdem R, (2011). Down Sendromlu Bireylerin Zihin Kuramı Gelişimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 12(1) 23-36.
 • Frith, U.,& Frith, C. D. (2003). Development and neurophysiology of mentalizing. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 358(1431), 459-473.
 • Carlson, S. M., Moses, L. J., & Berton, C. (2002). How specific is the relation between executive function and theory of mind? Contributions of inhibitory control and working memory. Infant and Child Development, 11, 73-92.
 • Carlson, S. M., Claxton, L. J., & Moses, L. J. (2015). The relation between executive function and theory of mind is more than skin deep. Journal of Cognition and Development, 16(1), 186-197.
 • Devine, R. T.,& Hughes, C. (2014). Relations Between False Belief Understanding and Executive Function in Early Childhood: A Meta‐Analysis. Child development, 85(5), 1777-1794.
 • Giaouri, S., Alevriadou, A., & Tsakiridou, E. (2010). Theory of mind abilities in children with Down syndrome and non-specific intellectual disabilities: An empirical study with some educational implications. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3883-3887.
 • Girli, A.,& Tekin, D. (2010). Investigating false belief levels of typically developed children and children with autism. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1944-1950.
 • Joseph, R. M.,& Tager–Flusberg, H. (2004). The relationship of theory of mind and executive functions to symptom type and severity in children with autism. Development and psychopathology, 16(01), 137-155.
 • Kaplan, A. (2008). Raven'ın İlerleyen Matrisler Plus Testinin 12-13 yaş çocukları üzerinde geçerlik, güvenirlik ve ön norm çalışmalarına göre üstün zekalı olan ve olmayan öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerinin karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Karakaş, S.,& Karakaş, H. M. (2000). Yönetici işlevlerin ayrıştırılmasında multidisipliner yaklaşım: Bilişsel psikolojiden nöroradyolojiye. Klinik Psikiyatri,3(2), 215-227.
 • Karakaş, S. (2004). Bilnot bataryası el kitabı: Nöropsikolojik testler için araştırma ve geliştirme çalışmaları. Ankara: Dizayn Ofset.
 • Karakelle, S.,& Ertugrul, Z. (2012). Zihin kurami ile çalisma bellegi, dil becerisi ve yönetici şslevler arasindaki baglantilar küçük (36-48 ay) ve büyük (53-72 ay) çocuklarda farklilik gösterebilir mi?. Türk Psikoloji Dergisi, 27(70), 1.
 • Kiriş, N.,& Karakaş, S. (2004). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun zekâ testlerinden ve ilgili diğer nöropsikolojik araçlardan yordanabilirliği. Klinik Psikiyatri Dergisi, 7(3), 139-152.
 • Korkmaz, B. (2011). Theory of mind and neurodevelopmental disorders of childhood. Pediatric research, 69, 101R-108R.
 • Koski, S. E.,& Sterck, E. H. (2010). Empathic chimpanzees: a proposal of the levels of emotional and cognitive processing in chimpanzee empathy.European Journal of Developmental Psychology, 7(1), 38-66.
 • Levén, A., Lyxell, B., Andersson, J., & Danielsson, H. (2014). Pictures as cues or as support to verbal cues at encoding and execution of prospective memories in individuals with intellectual disability. Scandinavian Journal of Disability Research, 16(2), 141-158.
 • Luckett, T., Powell, S. D., Messer, D. J., Thornton, M. E., & Schulz, J. (2002). Do children with autism who pass false belief tasks understand the mind as active interpreter?. Journal of Autism and Developmental Disorders, 32(2), 127-140.
 • McAlister, A.,& Peterson, C. C. (2006). Mental playmates: Siblings, executive functioning and theory of mind. British Journal of Developmental Psychology,24(4), 733-751.
 • Marcovitch, S., O’Brien, M., Calkins, S. D., Leerkes, E. M., Weaver, J. M., & Levine, D. W. (2015). A longitudinal assessment of the relation between executive function and theory of mind at 3, 4, and 5 years. Cognitive Development, 33, 40-55.
 • Müller,U., Zelazo,D.,(2005).Relation Between Theory Of Mind And Excecutive Function.Scheider,W.,Schumann,R.,Sodian,B.(Editör).Young Children’s Cognitive Development.71-95.Lawrence Erlbaum Associates Publishers. London.
 • Morkoç, Ö. Ç.,& Acar, E. A. (2014). 4-5 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çok Amaçlı Erken Müdahale Programı’nın Etkililiğinin Belirlenmesi. Web Sitesi: www.kuyeb.com. 07.05.2015 tarihinde alınmıştır.
 • Sabbagh, M. A., Xu, F., Carlson, S. M., Moses, L. J., & Lee, K. (2006). The development of executive functioning and theory of mind a comparison of Chinese and US preschoolers. Psychological science, 17(1), 74-81.
 • Sarı-Taymaz, O. (2011). Zihin Kuramı Hikayeleri Testi’nin Türk Çocuklarına Uyarlanması Ve Okul Öncesi Dönemdeki Normal Gelişim Gösteren, Zihin Engelli Ve Otizmli Çocukları Zihin Kuramı Gelişimlerinin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. İstanbul.
 • Saxe, R., Carey, S., & Kanwisher, N. (2004). Understanding other minds: linking developmental psychology and functional neuroimaging. Annu. Rev. Psychol., 55, 87-124.
 • Schneider, W., Schumann-Hengsteler, R., & Sodian, B. (Eds.). (2014). Young children's cognitive development: Interrelationships among executive functioning, working memory, verbal ability, and theory of mind. Psychology Press.
 • Sucuoğlu, B.,& Özokçu, O. (2005). Kaynaştırma öğrencilerinin sosyal becerilerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6(1), 41-57.
 • Tager-Flusberg, H. (2007). Evaluating the theory-of-mind hypothesis of autism.Current Directions in Psychological Science, 16(6), 311-315.
 • Tager‐Flusberg, H., Sullivan, K., & Boshart, J. (1997). Executive functions and performance on false belief tasks. Developmental Neuropsychology, 13(4), 487-493.
 • Wimmer, H.,& Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constrainingfunction of wrong beliefs in young children's understanding of deception. Cognition, 13(1), 103-128.
 • Vygotsky, L. (1978). Interaction between learning and development. Readings on the development of children, 23(3), 34-41.
 • Yalçın, K., Karakaş S., (2008). Çocuklarda bilgi işlemedeki üst işlemlerin yaşa bağlı değişimi. Turk Psikiyatri Dergisi, 19(3).
 • Yirmiya, N., Erel, O., Shaked, M., & Solomonica-Levi, D. (1998). Meta-analyses comparing theory of mind abilities of individuals with autism, individuals with mental retardation, and normally developing individuals. Psychological Bulletin, 124(3), 283.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Elif BİÇER

Author: Oktay Taymaz SARI

Dates

Publication Date : May 3, 2017

Bibtex @research article { eku310222, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {261 - 276}, doi = {10.17244/eku.310222}, title = {NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ZİHİN KURAMI VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Biçer, Elif and Sarı, Oktay Taymaz} }
APA Biçer, E , Sarı, O . (2017). NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ZİHİN KURAMI VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 13 (2) , 261-276 . DOI: 10.17244/eku.310222
MLA Biçer, E , Sarı, O . "NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ZİHİN KURAMI VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017 ): 261-276 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/28997/310222>
Chicago Biçer, E , Sarı, O . "NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ZİHİN KURAMI VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2017 ): 261-276
RIS TY - JOUR T1 - NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ZİHİN KURAMI VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - Elif Biçer , Oktay Taymaz Sarı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17244/eku.310222 DO - 10.17244/eku.310222 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 261 EP - 276 VL - 13 IS - 2 SN - 1304-9496- M3 - doi: 10.17244/eku.310222 UR - https://doi.org/10.17244/eku.310222 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ZİHİN KURAMI VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Elif Biçer , Oktay Taymaz Sarı %T NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ZİHİN KURAMI VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2017 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496- %V 13 %N 2 %R doi: 10.17244/eku.310222 %U 10.17244/eku.310222
ISNAD Biçer, Elif , Sarı, Oktay Taymaz . "NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ZİHİN KURAMI VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 / 2 (May 2017): 261-276 . https://doi.org/10.17244/eku.310222
AMA Biçer E , Sarı O . NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ZİHİN KURAMI VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Journal of Theory and Practice in Education. 2017; 13(2): 261-276.
Vancouver Biçer E , Sarı O . NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ZİHİN KURAMI VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2017; 13(2): 261-276.
IEEE E. Biçer and O. Sarı , "NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN ZİHİN KURAMI VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol. 13, no. 2, pp. 261-276, May. 2017, doi:10.17244/eku.310222