Year 2018, Volume 14 , Issue 3, Pages 325 - 346 2018-10-08

THE USING OF COOPERATIVE LEARNING METHOD WITH SEVEN PRINCIPLES FOR GOOD PRACTICE AND MODELS IN TEACHING OF THE SUBJECT OF MIXTURES
KARIŞIMLAR KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İYİ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇİN YEDİ İLKE VE MODELLERLE KULLANILMASI

Oylum Çavdar [1] , Kemal Doymuş [2]


The aim of this study was examining the effect of teaching the subject of Mixtures at 7th grade with cooperative learning methodology, seven principles and models to students' conceptual understanding at micro level. Quasi-experimental design was used in quantitative research methods and determined three experiment groups. In Cooperative Seven Principles Model Group (CSPMG), seven principles for good practice and models were used with cooperative learning method, in Cooperative Seven Principles Group (CSPG), seven principles for good practice were used with cooperative learning method and in Cooperative Group (CG), cooperative learning method in teaching the subjects. After the studies, the open-ended Model Drawing Test (MÇT) consisting of three questions that required students’ drawing at micro level was applied to the groups. For the analysis of data, mean, standard deviation of descriptive statistics, One Way ANOVA of significance analyzes were used. Later, the students’ misunderstandings in the groups were determined separately for each question of the MÇT and presented in tabular form. Finally, in the groups, the student drawings with these misconceptions were exhibited as if they were accompanied by the code (Ö1, Ö2, Ö3 ...). The end of the study, it was determined that the seven principles and models applications were improved statistically students’ conceptual understanding significantly in the subject at micro level. In addition, it has been found out that the students in the research groups have inaccurate models regarding the dissolution of salt, sugar and alcohol in the water of their minds.

Bu araştırmanın amacı 7. sınıf “Karışımlar” konusunun işbirlikli öğrenme yöntemi, yedi ilke ve modellerle öğretilmesinin öğrencilerin mikro boyuttaki kavramsal anlamalarına etkisini araştırmaktır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel desen kullanılmış ve üç araştırma grubu belirlenmiştir.  İşbirlikli Yedi İlke Model Grubunda (İYMG) işbirlikli öğrenme yöntemi ile iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke ve modellerle birlikte kullanılarak, İşbirlikli Yedi İlke Grubunda (İYG) işbirlikli öğrenme yöntemi ile iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke kullanılarak, İşbirlikli Grupta (İG) ise işbirlikli öğrenme yöntemi ile öğretilmiştir. Çalışmalar bittikten sonra öğrencilerin mikro boyuttaki çizimlerini gerektiren üç sorudan oluşan açık uçlu Model Çizim Testi (MÇT) gruplara uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimleyici istatistiklerden ortalama ve standart sapma, anlamlılık analizleri için ise tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) kullanılmıştır. Daha sonra gruplardaki öğrencilerin sahip oldukları yanlış anlamalar MÇT’nin her sorusu için ayrı ayrı tespit edilmiş, tablolar halinde sunulmuştur. Son olarak, gruplarda bu yanlış anlamalara sahip öğrenci çizimlerinden örnekler çizimi yapan öğrencinin koduyla (Ö1, Ö2, Ö3...) birlikte olduğu gibi sergilenmiştir. Araştırmanın sonunda modellerin ve yedi ilkenin karışımlar konusunda öğrencilerin mikro boyuttaki anlamalarını istatistiksel olarak anlamlı derecede artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada araştırma gruplarındaki öğrencilerin zihinlerinde tuzun, şekerin ve alkolün suda çözünmesiyle ilgili hatalı modellerin olduğu ortaya çıkmıştır.

 • Acar, B. and Tarhan, L. (2008). Effects of cooperative learning on students’ understanding of metallic bonding. Res Sci Educ, 38, 401–420.
 • Adadan, E. (2014). Model-tabanlı öğrenme ortamının kimya öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı kavramını ve bilimsel modellerin doğasını anlamaları üzerine etkisinin incelenmesi. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 378-403.
 • Ayas, A. and Özmen, H. (2002). A study of students' level of understanding of the particulate nature of matter at secondary school level. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(2), 45-60.
 • Aydoğdu, S. (2012). Üniversite öğretim elemanlarının Chıckerıng ve Gamson öğrenme ilkelerini kullanma düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Balım, A. G. ve Ormancı, Ü. (2012). İlköğretim öğrencilerinin “Maddenin Tanecikli Yapısı” ünitesine yönelik anlama düzeylerinin çizim yoluyla belirlenmesi ve farklı değişkenlere göre analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 255-265.
 • Barbosa, R., Jofili, Z. and Watts, M. (2004). Cooperating in constructing knowledge: case studies from chemistry and citizenship. International Journal of Science Education, 26, 935-949.
 • Bishoff, J.P. (2010). Utilization of the seven principles for good practice in undergraduate education in general chemistry by community college instructors. Unpublished doctoral dissertation, University of West Virginia, Morgantown West Virginia.
 • Chickering, A.W. and Gamson, Z. (1987). "Seven principles of good practice in undergraduate education". AAHE Bulletin, 39 (7), 3-7.
 • Cuevas, P., Lee, O., Hart, J. and Deaktor, R. (2005). “Improving science ınquiry with elementary students of diverse backgrounds”. Journal of Research in Science Teaching, 42(3), 337-357.
 • Çalık, M. (2006). Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Çavdar, O. ve Doymuş, K. (2016). Fen ve teknoloji dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin iyi bir eğitim ortamı için yedi ilke ve modellerle kullanilması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12 (3), 741-768.
 • Çavdar, O., Okumuş, S., Alyar, M. ve Doymuş, K. (2016). Maddenin tanecikli yapısının anlaşılmasına farklı yöntemlerin ve modellerin etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 555-592.
 • Demircioğlu, G., Altuntaş Aydın, M. ve Demircioğlu, H. (2012). Kavramsal değişim metninin ve üç boyutlu modelin 7. sınıf öğrencilerinin atomun yapısını anlamalarına etkisi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 70-96.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G. ve Ayas, A. (2004). Sınıf öğretmeni adaylarının bazı temel kimya kavramlarını anlama düzeyleri ve karşılaşılan yanılgılar. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 29-49.
 • Donovan, D. and Loch, B. (2013). Closing the feedback loop: Engaging students in large first-year mathematics test revision sessions using pen-enabled screens. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 44 (1), 1-13.
 • Doymuş, K., Karaçöp, A. and Şimşek, Ü. (2010). Effects of jigsaw and animation techniques on students’ understanding of concepts and subjects in electrochemistry. Education Tech Research Dev, 58, 671–691.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü. and Karaçöp, A. (2009). The effects of computer animations and cooperative learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states of matter. Eurasian Journal of Educational Research, 36, 109-128.
 • Ergün, A. (2013). Atom Ve Molekül Konusunda Kavram Yanılgıları Ve Bunları İyileştirmek İçin Örnek Etkinlikler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Friedler, Y. and Tamır, P. (1990). Life in science laboratory classroom at secondary level. the student laboratory and the science curriculum. London: routledge.
 • Karaçöp, A. and Doymuş, K. (2012). Effects of jigsaw cooperative learning and animation techniques on students’ understanding of chemical bonding and their conceptions of the particulate nature of matter. Journal of Science Education Technology, 22(2), 186-203.
 • Karagöz, Ö. ve Sağlam Arslan, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin atomun yapısına ilişkin zihinsel modellerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 132-142.
 • Koştur, H. İ, (2009). “Maddenin Tanecikli Yapısı” Ünitesindeki Kavramların Anlama Düzeylerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Köseoğlu, F., Atasoy, B., Kavak, N., Akkuş, H., Budak, E. ve Tumay, H. (2003). Bir fen ders kitabı nasıl olmalıdır. Ankara: Asil yayın dağıtım.
 • Küçükahmet, L. (2000). Öğretimde planlama ve değerlendirme (11.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Meşeci, B., Tekin, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2013). Maddenin tanecikli yapısıyla ilgili kavram yanılgılarının tespiti. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9), 20-40.
 • Minaslı, E. (2009). Fen ve teknoloji dersi maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinin öğretilmesinde simülasyon ve model kullanılmasının başarıya, kavram öğrenmeye ve hatırlamaya etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Nakiboğlu, C. (2001). “Maddenin yapısı” ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak kimya öğretmen adaylarına öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 131-143.
 • Okumuş, S., Çavdar, O. ve Doymuş, K. (2015). Çözeltilerin iletkenliği yardımıyla maddenin tanecikli yapısının anlaşılması. Amasya Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 220-245.
 • Okumuş, S., Öztürk, B., Doymuş, K. ve Alyar, M. (2014). Maddenin tanecikli yapısının mikro ve makro boyutta anlaşılmasının sağlanması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 349-368.
 • Okumuş, S., Öztürk, B., Koç, Y., Çavdar, O. ve Aydoğdu, S. ( 2013). İşbirlikli öğrenme modeli ve iyi bir eğitim için yedi ilkenin sınıfta birlikte uygulanması. Ekev Akademi Dergisi, 57, 493-502.
 • Özalp, D. (2008). İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısı konusundaki kavram yanılgılarının ontoloji temelinde belirlenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Philipp, S. B., Johnson, D. K. and Yezierski, E. J. (2014). Development of a protocol to evaluate the use of representations in secondary chemistry instruction. Chemistry Education: Research and Practice, 15, 777.
 • Raviolo, A. (2001). Assessing students’ conceptual understanding of solubility equilibrium. Journal of Chemical Education, 78, 629–631.
 • Sarıkaya, R., Selvi, M. ve Doğan Bora, N. (2004). Mitoz ve mayoz bölünme konularının öğretiminde model kullanımının önemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (1), 85-88.
 • Say, F. S. (2011). Kavram karikatürlerinin 7. sınıf öğrencilerinin “maddenin yapısı ve özellikleri” konusunu öğrenmelerine etkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Saydam, Ö. E. (2013). Fen bilimleri ögretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı konusu ile ilgili kavram yanılgıları. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Shachar, H. and Fischer, S. (2004). Cooperative learning and the achievement of motivation and perceptions of students in 11th grade chemistry classes. Learning and Instruction, 14, 69-87.
 • Şimşek, U., Aydoğdu, S. ve Doymuş, K. (2012). İyi bir eğitim için yedi ilke ve uygulanması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 241-254.
 • Teresa, Y. C. (2009). An ınvestigation of the use and ımplementation of the seven principles for good practice in undergraduate education by university faculty members. Unpublished Doctoral Dissertation, Education Degree University.
 • Uluçınar Sağır, Ş., Tekin, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının bazı kimya kavramlarını anlama düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 112-135.
 • Wang, J., Doll, W.J., Deng, X., Park, K., ve Yang, M. (2013). The impact of faculty perceived reconfigurability of learning management systems on effective teaching practices. Computers & Education, 61, 146–157.
 • Yavuz, S. ve Çelik, G. (2013). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin gazlar konusundaki kavram yanılgılarına tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin etkisi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1).
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Oylum Çavdar
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Kemal Doymuş
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 8, 2018

Bibtex @research article { eku328018, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {325 - 346}, doi = {10.17244/eku.328018}, title = {KARIŞIMLAR KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İYİ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇİN YEDİ İLKE VE MODELLERLE KULLANILMASI}, key = {cite}, author = {Çavdar, Oylum and Doymuş, Kemal} }
APA Çavdar, O , Doymuş, K . (2018). KARIŞIMLAR KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İYİ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇİN YEDİ İLKE VE MODELLERLE KULLANILMASI. Eğitimde Kuram ve Uygulama , 14 (3) , 325-346 . DOI: 10.17244/eku.328018
MLA Çavdar, O , Doymuş, K . "KARIŞIMLAR KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İYİ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇİN YEDİ İLKE VE MODELLERLE KULLANILMASI". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018 ): 325-346 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/39511/328018>
Chicago Çavdar, O , Doymuş, K . "KARIŞIMLAR KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İYİ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇİN YEDİ İLKE VE MODELLERLE KULLANILMASI". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018 ): 325-346
RIS TY - JOUR T1 - KARIŞIMLAR KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İYİ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇİN YEDİ İLKE VE MODELLERLE KULLANILMASI AU - Oylum Çavdar , Kemal Doymuş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17244/eku.328018 DO - 10.17244/eku.328018 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 325 EP - 346 VL - 14 IS - 3 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.328018 UR - https://doi.org/10.17244/eku.328018 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama KARIŞIMLAR KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İYİ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇİN YEDİ İLKE VE MODELLERLE KULLANILMASI %A Oylum Çavdar , Kemal Doymuş %T KARIŞIMLAR KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İYİ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇİN YEDİ İLKE VE MODELLERLE KULLANILMASI %D 2018 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17244/eku.328018 %U 10.17244/eku.328018
ISNAD Çavdar, Oylum , Doymuş, Kemal . "KARIŞIMLAR KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İYİ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇİN YEDİ İLKE VE MODELLERLE KULLANILMASI". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 / 3 (October 2018): 325-346 . https://doi.org/10.17244/eku.328018
AMA Çavdar O , Doymuş K . KARIŞIMLAR KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İYİ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇİN YEDİ İLKE VE MODELLERLE KULLANILMASI. Journal of Theory and Practice in Education. 2018; 14(3): 325-346.
Vancouver Çavdar O , Doymuş K . KARIŞIMLAR KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İYİ BİR EĞİTİM ORTAMI İÇİN YEDİ İLKE VE MODELLERLE KULLANILMASI. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2018; 14(3): 346-325.