Year 2018, Volume 14 , Issue 3, Pages 306 - 324 2018-10-08

THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTACHMENT SECURITY, SELF-CONSTRUALS AND UNIVERSITY ADJUSTMENT OF FRESHMEN
GÜVENLİ BAĞLANMA DÜZEYİ VE BENLİK KURGULARI İLE ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gülşah Sevinç [1] , Tülin Şener Kılınç [2]


This study examines the correlation between attachment security both with parents and peers, self-construals –collectivist, relational and individualist- and level of university adjustment of students in the first year. The correlation between gender, city of residence, the state of living with parents, maternal and paternal educational level and university adjustment has been analyzed. The correlation between the maternal and paternal attachment and the education levels of parents has also been considered. The attachment levels and self-construals have been analyzed to the extent that they differed depending on the gender, as well. The participants of the research consisted of 252 university students (183 female, 69 male). The Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA), Relational, Individual and Collective Self Aspects (RIC) Scale and University Life Scale (ULS) were used for data collection. The data was analyzed with Multiple regression analysis, Mann Whitney U-test and Pearson correlation coefficient. The results indicate that there is a significant correlation between attachment to mother and peers, and university adjustment. As for the self-construals, there is a significant correlation between the relational and collective self, and university adjustment. There is no correlation between the individualist self-construal and university adjustment. Whereas the maternal education level does not have an impact on attachment, paternal educational level has a significant impact on attachment security. 

Bu çalışmada, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin anne, baba ve akranlarına bağlanma düzeyleri, toplulukçu-ilişkisel-bireyci benlik kurguları ve üniversiteye uyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca cinsiyet, yaşanılan şehir, aile ile yaşama durumu, anne ve babanın eğitim düzeyi ile üniversiteye uyum düzeyi arasındaki ilişki ele alınmıştır. Anneye ve babaya bağlanma düzeyleri ile anne-babanın eğitim düzeyleri arasındaki ilişkinin yanı sıra anne, baba ve akrana güvenli bağlanma düzeyi ile benlik kurgularının cinsiyete göre farklılaşma gösterip göstermediği de analize dahil edilmiştir. Çalışma grubunu, 183’ü kız, 69’u erkek olmak üzere toplam 252 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.  Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Ebeveyne ve Akrana Bağlanma Ölçeği (EABÖ), İlişkisel Toplulukçu Bireyci Benlik Ölçeği (İTBBÖ) ve Üniversite Yaşamı Ölçeği (ÜYÖ) uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler araştırma sorularının cevaplanmasına yönelik olarak SPSS kullanılarak gerçekleştirilen standart çoklu regresyon analizi, Mann Whitney U Testi ve Pearson Korelasyon katsayısı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucuna göre anneye ve akranlara güvenli bağlanma düzeyi ile üniversiteye uyum arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca ilişkisel ve toplulukçu benlik kurgusu ile üniversite uyumu arasında anlamlı düzeyde bir ilişki varken, bireyci benlik kurgusu ile üniversiteye uyum arasında bir ilişki çıkmamıştır. Annenin eğitim düzeyi anne ile bağlanmada herhangi bir önem taşımazken babanın eğitim düzeyi babaya güvenli bağlanma aşamasında önemli bir etkiye sahiptir.


 • Aladağ, M., Kağnıcı, D. Y., Tuna, M. E. ve Tezer, E. (2003). Üniversite yaşamı ölçeği: Ölçek geliştirme ve yapı geçerliği üzerine bir çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (10), 41-47.
 • Al- Qaisy, L. M. (2010). Adjustment of College Freshmen: the Importance of Gender and the Place of Residence. International Journal of Psychological Studies, 2(1), 142- 150.
 • Aracı, I. F. (2007). Attachment and Reflective Functioning. Unpublished master’s thesis, Boğaziçi University, İstanbul.
 • Armsden, G. C. and Greenberg, M. T. (1987). The Inventory of Parent and Peer Attachment: Relationships to well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16 (5), 427- 454.
 • Arnstein, R. L. (1980). The student, the family, the university and transition to adulthood. Adolescent Psychiatry, 8, 160- 172.
 • Awang, M. M., Kutty, F. M. and Ahmad, A. R. (2014). Perceived Social Support and Well Being: First-Year Student Experience in University. International Education Studies, 7 (13), 261- 270.
 • Benson, M. J., Harris, P. B. and Rogers, C. S. (1991). Identity consequences of attachment to mothers and father among the late adolescents. Journal of Research on Adolescence, 2, 187-204.
 • Berman, W. H. and Sperling, M. B. (1991). Parental attachment and emotional distress in the transition to college. Journal of Youth and Adolescence, 20, 427- 440.
 • Bowlby, J. (1979). The making and breaking of affectional bonds. London: Tavistock.
 • Bowlby, J. (2012). Bağlanma ve Kaybetme: Bağlanma (Çev. T. V. Soylu). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. (Eserin orijinali 1969’da yayımlandı).
 • Bowlby, J. (2014). Bağlanma ve Kaybetme: Ayrılma (Çev. Müge Günay). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. (Eserin orijinali 1973’te yayımlandı).
 • Bowlby, J. (2015). Bağlanma ve Kaybetme: Kaybetme (Çev. N. Diner ve N. Nirven). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. (Eserin orijinali 1980’de yayımlandı).
 • Bradford, E. and Lyddon, W. (1993). Current parental attachment: Its relation to perceived psychological distress and relationship satisfaction in college students. Journal of College Student Development, 34, 256-260.
 • Brewer, M. B. and Gardner, W. (1996). Who is this “we”? Levels of collective identity and self representations. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 83-93.
 • Bülbül, T. ve Acar-Güvendir, M. (2014). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin yükseköğretim yaşamına uyum düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 397-418.
 • Chickering, A. W. (1969). Education and Identity. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Choy, S. P. (2001). Findings from the condition of education 2001: Students whose parents did not go to college: Postsecondary Access, Persistence, and Attainment (NCES 2001-126). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 • Demir, İ. (2010). Ergenlik döneminde bağlanma, T. Solmuş. (Editör), Bağlanma, evlilik ve aile psikolojisi (p. 259-271). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ercan, H. (2008). Genç yetişkinlerin aşk biçemleri ve benlik tipleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ercan, H. (2011). İlişkisel-Bireyci- Toplulukçu Benlik Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri ve Uyarlama Çalışması. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 13, (21), 37-45.
 • Ercan, H. (2013). Genç Yetişkinlerde Benlik Kurgusu Üzerine Bir Çalışma. Zeitschrift für die Welt der Türken, 5 (2), 157- 178.
 • Fanti, K. A. (2005). The Parent-Adolescent Relationship and College Adjustment over the Freshman Year. Unpublished master’s thesis, Georgia State University, Atlanta, United States.
 • Friedlander, L. J., Reid, G. J., Shupak, N. and Cribbie, R. (2007). Social Support, Self-Esteem, and Stress as Predictors of Adjustment to University among First-Year Undergraduates. Journal of College Student Development, 48 (3), 259-274.
 • Graff, R. W. and Cooley, G. R. (1970). Adjustment of commuter and resident students. Journal of College Student Personnel, 11, 54-57.
 • Güven, M. ve Aslan. S. (2010). Ergenlerde Ayrışma Bireyleşme ile Okul Zorbalığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 11 (3), 125-142.
 • Haigler, V. F., Day, H. D. ve Marshall, V. V. (1995). Parental Attachment and Gender-Role Identity. Sex Roles, 33, (3), 203- 220.
 • Haltigan, J. D., Lambert, B. L., Seifer, R., Ekas, N. V., Bauer, C. R. ve Messinger, D. S. (2012). Security of attachment and quality of mother-toddler social interaction in a high-risk sample. Infant Behavior and Development, 35 (1), 83-93.
 • Harter, S. (2005). Authenticity. In C. R. Snyder and S. J. Lopez (Eds.). Handbook of positive psychology (p. 382-394). New York: Oxford University Press.
 • Henton, J., Lemke, L., Murphy, C. and Haynes, L. (1980). Crisis reaction of college freshmen as a function of family support systems. Personnel and Guidance Journal, 58, 508-510.
 • Hofstede, G. (1980). Motivation, Leadership and Organization: do American theories apply abroad? Organizational Dynamics, 9 (1), 42-63.
 • Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. Thousand Oaks CA: Sage Publications.
 • Hortaçsu, N. (1989). Targets of communication during adolescence. Journal of Adolescence, 12, 253-263.
 • Hosley, C. A. and Montemayor, R. (1997). Fathers and adolescents. In M. E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development (p. 162-178). New York: Wiley.
 • İmamoğlu, E. O. (1998). Individualism and Collectivism in a Model and Scale of Balanced Differentiation and Integration. The Journal of Psychology, 132 (1), 95- 105.
 • İmamoğlu, E. O. (2002). Doğu-Batı kavşağında benlik: Dengeli Ayrışma-Bütünleşme Modeli. 12. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Eylül.
 • Jordan, J. V. and Surrey, J. L. (1986). The self-in-relation: Empathy and the mother-daughter relationship. In T. Bernay and D. W. Cantor (Eds.), The psychology of today’s women: new psychoanalytic visions (p. 81-104). Hillsdale, NJ: Analytic Press.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1985). A Model of Family Change through development: The Turkish family in comparative perspective. In R. Lagunes and Y. H. Poortinga (Eds.) From a different perspective: Studies of behavior across cultures, (p. 120- 135). Lisse, Netherlands: Swets and Zeitlinger.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Özerk-ilişkisel benlik: Yeni bir sentez. Turkish Journal of Psychology, 11, 36-43.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: Implications for self and family. Journal of Cross-Cultural Psychology, 36 (4), 403-422.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi. (3. Baskı). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Karadayı, F. (1998). İlişkili özerklik: Kavramı, ölçülmesi, gelişimi ve toplumsal önemi, gençlere ve kültüre özgü değerlendirmeler. Adana: Çukurova Üniversitesi Basimevi.
 • Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E. ve Dicle, A. N. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Düzeylerinin Denetim Odağı ve Atılganlık Düzeyleri Açısından İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 6-15.
 • Kashima, E. S. and Hardie, E. S. (2000). The development and validation of the Relational, Individual, and Collective self- aspects (RIC) Scale. Asian Journal of Social Psychology, 3, 19-48.
 • Kenny, M. E. (1987). The extent and function of parental attachment among first-year college students. Journal of Youth and Adolescence, 16 (1), 17- 29.
 • Kenny, M. E. and Rice, K. G. (1995). Attachment to parents and adjustment in late adolescent college students: Current status, applications, and future considerations. The Counseling Psychologist, 23, 433-456.
 • Kocayörük, Ercan. (2010). Pathways to Emotional Well-Being and Adjustment in Adolescence: The Role of Parent Attachment and Competence. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (3), 719-737.
 • Kwak, K. (2003). Adolescents and their parents: A review of intergenerational family relations for immigrant and non-immigrant families. Human Development, 46, 15- 36.
 • Levinson, D. J., Darrow, C. N, Klein, E. B. and Levinson, M. (1978). Seasons of a Man's Life. New York: Random House.
 • Markus, H.R. and Kitayama, S. (1991). Culture and self: Implication for cognition, emotion and motivation. Psychological Review, 98 (2), 224-253.
 • Murthaugh, P. A., Burns, L. D. and Schuster, J. (1999). Predicting the retention of university students. Research in Higher Education, 40, 355-371.
 • Nuñez, A. M. and Cuccaro-Alamin, S. (1998). First-Generation Students: Undergraduates Whose Parents Never Enrolled in Postsecondary Education (NCES 98082). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 • Nwoke, M. B. (2013). Influence of Gender, Parents’ Level of Education and Attachment Quality on Parent-Adolescent Conflict. African Journal for the Psychological Study of Social Issues, 16 (2), 279- 289.
 • Öğüt, Ü. (1998). Üst ve orta sosyo-ekonomik statülü Türkiyeli babalardan bir örnekle dâhilinde okulöncesi çağı çocukların yaş ve cinsiyeti ile annenin çalışma durumunun baba katılımına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi.
 • Paterson, J. E., Field, J. and Pryor, J. (1994). Adolescents’ perception of their attachment relationship with their mother, father and friends. Journal Youth and Adolescence, 23(5), 579-600.
 • Raja, S. N., McGee, R. and Stanton, W. (1992). Perceived attachment to parents and peers and psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 21, 471–485.
 • Rathus, S. A. and Nevid, J. S. (1986). Adjustment and growth: The challenges of life (Third edition). New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Ryan, A. (2001). The peer group as a context for the development of young adolescent motivation and achievement. Child Development, 72, 1135- 1150.
 • Ryan, R. and Deci, E. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68–78.
 • Sağınç, N. (2011). Üniversite Yaşamına Uyum Sürecine Etki Eden Faktörler ve Birbirleri ile İlişkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Salami, S. O. (2011). Psychosocial Predictors of Adjustment Among First Year College of Education Students. US-China Education Review, 8 (2), 239-248.
 • Saygılı, S. ve Çankırılı, A. (2013). Baba Olma Sanatı. (5. Baskı). İstanbul: Zafer Yayınları.
 • Steinberg L. (2007). Risk-taking in adolescence: New perspectives from brain and behavioral science. Current Directions in Psychological Science, 16, 55–59.
 • Strahan, E. Y. (2003). The effects of social anxiety and social skills on academic performance. Personality and Individual Differences, 34(2), 347-357.
 • Totan, T., (2008). Ergenlerde zorbalığın anne, baba ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Trinke, S. J. (1995). Hierarchies of attachment relationships in adulthood. Unpublished master’s thesis, Simon Fraser University, Canada.
 • Trinke, S. J. and Bartholomew, K. (1997). Hierarchies of attachment relationships in young adulthood. Journal of Social and Personal Relationships, 14(5), 603-625.
 • Weisel, A. and Kamara, A. (2016). Attachment and Individuation of Deaf/Hard-of-Hearing and Hearing Young Adults. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10 (1), 51-62.
 • York-Anderson, D. and Bowman, S. (1991). Assessing the college knowledge of first-generation and second-generation college students. Journal of College Student Development, 32, 116‑122.
 • Zubaroğlu, S. ve Şayan, D. (1997). Gender, Place of Birth, Place of Residence and Symptoms of Boğaziçi University Students. International Round Table for the Advancement of Counseling in Health Care’de sunulan Bildiri, Cambridge, UK.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-3623-8830
Author: Gülşah Sevinç
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6190-5423
Author: Tülin Şener Kılınç
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : October 8, 2018

Bibtex @research article { eku377465, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {306 - 324}, doi = {10.17244/eku.377465}, title = {GÜVENLİ BAĞLANMA DÜZEYİ VE BENLİK KURGULARI İLE ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {Sevinç, Gülşah and Şener Kılınç, Tülin} }
APA Sevinç, G , Şener Kılınç, T . (2018). GÜVENLİ BAĞLANMA DÜZEYİ VE BENLİK KURGULARI İLE ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama , 14 (3) , 306-324 . DOI: 10.17244/eku.377465
MLA Sevinç, G , Şener Kılınç, T . "GÜVENLİ BAĞLANMA DÜZEYİ VE BENLİK KURGULARI İLE ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018 ): 306-324 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/39511/377465>
Chicago Sevinç, G , Şener Kılınç, T . "GÜVENLİ BAĞLANMA DÜZEYİ VE BENLİK KURGULARI İLE ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018 ): 306-324
RIS TY - JOUR T1 - GÜVENLİ BAĞLANMA DÜZEYİ VE BENLİK KURGULARI İLE ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Gülşah Sevinç , Tülin Şener Kılınç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17244/eku.377465 DO - 10.17244/eku.377465 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 306 EP - 324 VL - 14 IS - 3 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.377465 UR - https://doi.org/10.17244/eku.377465 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama GÜVENLİ BAĞLANMA DÜZEYİ VE BENLİK KURGULARI İLE ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Gülşah Sevinç , Tülin Şener Kılınç %T GÜVENLİ BAĞLANMA DÜZEYİ VE BENLİK KURGULARI İLE ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2018 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17244/eku.377465 %U 10.17244/eku.377465
ISNAD Sevinç, Gülşah , Şener Kılınç, Tülin . "GÜVENLİ BAĞLANMA DÜZEYİ VE BENLİK KURGULARI İLE ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 / 3 (October 2018): 306-324 . https://doi.org/10.17244/eku.377465
AMA Sevinç G , Şener Kılınç T . GÜVENLİ BAĞLANMA DÜZEYİ VE BENLİK KURGULARI İLE ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Journal of Theory and Practice in Education. 2018; 14(3): 306-324.
Vancouver Sevinç G , Şener Kılınç T . GÜVENLİ BAĞLANMA DÜZEYİ VE BENLİK KURGULARI İLE ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2018; 14(3): 324-306.