Year 2018, Volume 14 , Issue 3, Pages 276 - 291 2018-10-08

KAMPÜS ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
THE PROBLEMS OF CAMPUS STUDENTS IN SIMULTANEOUS ONLINE DISTANCE EDUCATION

Ömer KIRMACI [1] , Sami ACAR [2]


Bu çalışmanın amacı kampüs öğrencilerinin eşzamanlı uzaktan öğretimin başarısını etkileyen faktörler (altyapıya bağlı, bireysel tutuma bağlı, zamana bağlı, mekâna bağlı, sistemsel etkileşime bağlı) bağlamında karşılaştıkları problemlerin ortaya çıkarılmasıdır. Çevrimiçi uzaktan öğretim gören kampüs öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlar ve nedenleri tartışılmış uygulama boyutunda yapılan yanlışlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu amaç kapsamında çalışma Bütüncül Tek Durum (BTD) çalışması olarak desenlenen çalışmanın katılımcılarını Kırklareli Üniversitesinde 2016-2017 eğitim öğretim Bahar döneminde uzaktan öğretim ile ders alan öğrencilerini ve uzaktan eğitim merkezi (UZEM) çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veriler hazırlanan anket formu (n=970) ve araştırmacının süreç içerisinde tuttuğu notlar aracılığı ile elde edilmiştir. UZEM çalışanlarından (n=2) elde edilen veriler araştırma sürecinde araştırmacı ile yapılan görüşmeleri ve gözlemleri kapsayan 9 sayfalık araştırmacı günlüklerinden elde edilmiştir. Bu araştırmada betimsel analiz yöntemleri uygulanmıştır. Araştırma kapsamında öğrencilerin eş zamanlı öğrenme ortamlarında yaşadıkları sorunlar Altyapısal Durumlar, Bireysel Tutumlar, Zamana Bağlı Durumlar, Mekâna Bağlı Durumlar, Etkileşime Dayalı Sorunlar beş ayrı kategoride incelenmiştir. İnternet altyapısının gelişmiş olmasına karşın öğrencilerin %54’ ü internet erişiminden dolayı eşzamanlı çevrimiçi derslere giremediklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin anlamlı bir çoğunluğu sanal sınıfları gereksiz (%19) ve sıkıcı (%20) bulmuştur. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun sanal sınıf oturum saatlerinin uygun vakitte olmadığından yakındığı görülmüştür. Mekâna bağlı yaşanılan problemler genellikle yurt şartlarının olumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin öğrenme yönetim sistemi ile olan etkileşimi boyutunda yer alan sorunlar iletişimsel, eğitimsel ve sistemsel olarak üç ayrı alt temaya ayrılmaktadır.

The purpose of this study is to identify the problems faced by campus students in the context of factors that affect the success of simultaneous distance education (depending on infrastructure, individual attitude, time, location, systemic interaction). Campus students who are studying online distance learning are faced with the problems they encountered and the mistakes that have been made in the application-oriented dimension have been tried to be revealed. In this context, the study aims to examine the participants of the design study as holistic one-state study; In Kırklareli University, 2016-2017 academic year students in distance education and employees of distance learning center (UZEM) are constituted in spring semester. Within the scope of the study, the data were obtained by the prepared questionnaire (n = 970) and the notes kept by the researcher in the process. Data obtained from UZEM employees (n = 2) were obtained from 9-page researchers' diaries, including interviews and observations with the investigator during the research process. In this study, descriptive analysis methods were applied. Within the scope of the research, the problems that students have experienced in simultaneous learning environments have been examined in five different themes: Infrastructure Situations, Individual Attitudes, Time-Based Situations, Location-Based Situations, and Interaction-based Problems. Although the internet infrastructure is developed, 54% of the students stated that they can not access online courses because of internet access. A significant number of students found virtual classes unnecessary (19%) and boring (20%). It has been observed that the vast majority of the students are close to the virtual classroom session hours are not suitable times. Problems due to space are usually caused by the negativity of the dormitory conditions. The problems in the aspect of the interaction with the students' learning management system are divided into three sub-themes communicative, educational and systematically.


 • Bailey, K. D. (1982). Methods of social research (2. bs.). New York: The Free Press
 • Bailey, C. J. & Card, K. A. (2009). Effective pedagogical practices for online teaching: Perception of experienced instructors. The Internet and Higher Education, 12(3), 152-155.
 • Bilgiç, H. G., Doğan, D., & Seferoğlu, S. S. (2011). Türkiye'de Yükseköğretimde Çevrimiçi Öğretimin Durumu: İhtiyaçlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yükseköğretim Dergisi, 1(2), 80-87.
 • Boettcher, J. V. (2011). Ten best practices for teaching online: Quick guide for new online faculty. http://www.designingforlearning.info/services/writing/ecoach/tenbest.html internet adresinden 07.07.2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Bowers, J., & Kumar, P. (2017). Students' perceptions of teaching and social presence: A comparative analysis of face-to-face and online learning environments. In Blended Learning: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1532-1550). IGI Global.
 • Celen, F., Çelik, A. & Seferoğlu, S.S. (2011). Yükseköğretimde çevrim-içi öğrenme: Sistemde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of European Education, 1(1).
 • Darabi, A. A., Sikorski, E. G., & Harvey, R. B. (2006). Validated competencies for distance teaching. Distance Education, 27(1), 105-122.
 • Demirkan, Ö., Bayra, E. & Baysan, E. (2016). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Dersleri Tâkip Etme Durumlarının Dönem sonu Başarılarına Etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1), 47-75.
 • Dinçer, S. & Yeşilpınar-Uyar, M. (2016). E-Öğrenme Sistemlerinin Kullanımı Sürecinde Karşılaşılan Sınıf Yönetimi ile İlişkili Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 21(4), 453-470.
 • Drysdale, J. S., Graham, C. R., Spring, K. J., & Halverson, L. R. (2013). An analysis of research trends in dissertations and theses studying blended learning. The Internet and Higher Education, 17, 90-100.
 • Erlandson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L., & Allen, S. T. (1993). Doing naturalistic inquiry: A guide to methods. Beverly Hills, CA:Sage
 • Gillett-Swan, J. (2017). The Challenges of Online Learning: Supporting and Engaging the Isolated Learner. Journal of Learning Design, 10(1), 20-30.
 • Hogan, R. L., McKnight, M. A., & Legier, J. T. (2006). Moving from traditional to online instruction: Considerations for improving trainer and instructor performance. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 2(2), 34-38.
 • Horton, W. (2006). E-Learning By Design. USA: Wiley Press
 • Ilgaz, H. (2014). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Eşzamanlı Öğrenme Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13(26) 187-201.
 • Işık, A. H., Karacı, A., Özkaraca, O., & Biroğul, S. (2010). Web tabanlı eş zamanlı (senkron) uzaktan eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı analizi. Akademik Bilişim, 10-12.
 • Inan, F., Yukselturk, E., Kurucay, M. & Flores, R. (2017). The Impact of Self-Regulation Strategies on Student Success and Satisfaction in an Online Course. International Journal on E-Learning, 16(1), 23-32. Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • İşman, A. (2011).Uzaktan Eğitim (4.Baskı). Ankara: Pegem Yayınevi Junhong Xiao (2017) Learner-content interaction in distance education: The weakest link in interaction research, Distance Education, 38:1, 123-135, DOI: 10.1080/01587919.2017.1298982
 • Kuo, Y. C., Walker, A. E., Belland, B. R., Schroder, K. E., & Kuo, Y. T. (2014). A case study of integrating Interwise: Interaction, internet self-efficacy, and satisfaction in synchronous online learning environments. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(1).
 • Lee, M. J. W. & Catherine McLoughlin (2010). Beyond Distance and Time Constraints: Applying Social Networking Tools and Web 2.0 Approaches in Distance Education. George Veletsianos (Ed.), Emerging technologies in distance education (ss. 61-87).
 • Lee, Y., & Choi, J. (2011). A review of online course dropout research: Implications for practice and future research. Educational Technology Research and Development, 59(5), 593-618.
 • Lehman, R. M., & Conceição, S. C. (2010). Creating a sense of presence in online teaching: How to" be there" for distance learners (Vol. 18). John Wiley & Sons.
 • Moore, J. C. (2005). The Sloan Consortium quality framework and the five pillars. The Sloan Consortium. Haziran, 03, 2017 tarihinde http://www.mit.jyu.fi/OPE/kurssit/TIES462/Materiaalit/Sloan.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Moore, M. G. & Kearsley G. (2012). Distance Education: A Systems View of Online Learning (3. Edition). Wadsworth, CA: Cengage Learning
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2017). Nitel Veri Analizi. (2. Baskı Çev. Ali Ersoy & Saadet Akbaba Altun). Pegem Yayıncılık. (Orijinal yayın yılı 1994)
 • Naidu, S. (2017). Openness and flexibility are the norm, but what are the challenges?, Distance Education, 38:1, 1-4, DOI: 10.1080/01587919.2017.1297185
 • Öztaş, S., & Kılıç, B. (2017). Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Dersinin Uzaktan Eğitim Şeklinde Verilmesinin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 6(2), 268-293.
 • Palloff, R. M., & Pratt, K. (2009). Assessing the online learner: Resources and strategies for faculty (Vol. 14). John Wiley & Sons.
 • Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek, S. (2014). Teaching and learning at a distance (6.Edition). Charlotte, NC: Information Age Pub.
 • Sümer, M. (2016). Sanal Derslere İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Uşak University Journal of Social Sciences, 9(27).
 • Tuncer, M., & Taşpınar, M. (2008). Sanal Ortamda Eğitim Ve Öğretimin Geleceği Ve Olası Sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 124.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayınevi
 • Veletsianos, G. (2010). A Definition of Emerging Technologies for Education. George Veletsianos (Ed.), Emerging technologies in distance education (ss. 61-87)
 • Xiao, J. (2017). Learner-content interaction in distance education: The weakest link in interaction research. Distance Education, 38(1), 123-135.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R.K., (1984). Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills, Calif: Sage Publications.
 • Yukselturk, E., & Inan, F. A. (2006). Examining the factors affecting student dropout in an online certificate program. Turkish Online Journal of Distance Education, 7(3).
 • Zaborova E.N., Glazkova I.G., Markova T.L. (2017). Distance learning: students’ perspective. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], No 2. P. 131-139
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-0954-1263
Author: Ömer KIRMACI (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ, UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Country: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-3030-3673
Author: Sami ACAR
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 8, 2018

Bibtex @research article { eku378138, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {}, eissn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {276 - 291}, doi = {10.17244/eku.378138}, title = {KAMPÜS ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR}, key = {cite}, author = {KIRMACI, Ömer and ACAR, Sami} }
APA KIRMACI, Ö , ACAR, S . (2018). KAMPÜS ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Eğitimde Kuram ve Uygulama , 14 (3) , 276-291 . DOI: 10.17244/eku.378138
MLA KIRMACI, Ö , ACAR, S . "KAMPÜS ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018 ): 276-291 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/39511/378138>
Chicago KIRMACI, Ö , ACAR, S . "KAMPÜS ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018 ): 276-291
RIS TY - JOUR T1 - KAMPÜS ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR AU - Ömer KIRMACI , Sami ACAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17244/eku.378138 DO - 10.17244/eku.378138 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 276 EP - 291 VL - 14 IS - 3 SN - -1304-9496 M3 - doi: 10.17244/eku.378138 UR - https://doi.org/10.17244/eku.378138 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama KAMPÜS ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR %A Ömer KIRMACI , Sami ACAR %T KAMPÜS ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR %D 2018 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P -1304-9496 %V 14 %N 3 %R doi: 10.17244/eku.378138 %U 10.17244/eku.378138
ISNAD KIRMACI, Ömer , ACAR, Sami . "KAMPÜS ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 / 3 (October 2018): 276-291 . https://doi.org/10.17244/eku.378138
AMA KIRMACI Ö , ACAR S . KAMPÜS ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Journal of Theory and Practice in Education. 2018; 14(3): 276-291.
Vancouver KIRMACI Ö , ACAR S . KAMPÜS ÖĞRENCİLERİNİN EŞZAMANLI UZAKTAN EĞİTİMDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2018; 14(3): 291-276.