Year 2018, Volume 14 , Issue 4, Pages 417 - 433 2018-12-30

Preschool Teachers’ Views on Relationship and Communication in Classroom Management
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İlişkiler ve İletişime Yönelik Görüşleri

Nurbanu PARPUCU [1] , Aslı YILDIRIM POLAT [2] , Berrin AKMAN [3]


The aim of this research is to define views of preschool teachers regarding relationships and communication in classroom management. A qualitative research method was used to investigate in detail the opinions of the teachers about the subject. Thirteen preschool teachers constituted the working group in which the semi-structured interview technique was used. Having a principal teacher and an assistant teacher in the class was taken as a criterion. The main reason is that principal and assistant teachers are able to manage the class together and it is a different situation in terms of staff interaction. In the analysis of the data, a descriptive analysis method was used. As a result of the analysis, a total of seven themes were interpreted. These are definition of classroom management, factors affecting classroom management, factors impeding communication, teacher-child communication, communication among children, conflict situations and classroom rules. Results showed that the teachers are visibly different from each other in terms of the educational situation concerning factors affecting classroom management and the definition of classroom management. Assistant teachers who have associate degree and high school graduation had very limited explanations. At this point, it is important to have a bachelor's degree in terms of the quality of preschool teachers. Also, it is seen that there are some deficiencies in the principles and methods that teachers pay attention to in terms of interaction with children, interaction processes among children and rules. This result shows that the classroom management course in the undergraduate program should be given by the related field experts.

Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde ilişki ve iletişime yönelik görüşlerini betimlemektir. Bu araştırmada öğretmenlerin konu ile ilgili görüşlerini derinlemesine incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılan araştırmanın çalışma grubunu 13 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada sınıfta bir asıl bir yardımcı öğretmenin bulunması ölçüt olarak alınmıştır. Bu çalışma grubunun seçilmesinin nedeni asıl ve yardımcı öğretmenlerin sınıf yönetimini birlikte sağlaması ve personel etkileşimi açısından farklı bir durum oluşturmasıdır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda toplam yedi tema altında yorumlanmıştır. Belirlenen temalar; sınıf yönetimi tanımı, sınıf yönetimini etkileyen faktörler, iletişimi engelleyen faktörler, öğretmen-çocuk iletişimi, çocuklar arasındaki iletişim, çocuklar arasındaki çatışma durumları ve sınıf kurallarıdır.  Araştırma sonucunda, sınıf yönetimi ve sınıf yönetimini etkileyen etkenler bağlamında eğitim durumu açısından öğretmenlerin ifadelerinin birbirinden görünür bir şekilde ayrıldığı görülmektedir. Ön lisans ve lise mezunu olan yardımcı öğretmenlerin bu açıdan oldukça sınırlı kaldığı göze çarpmaktadır. Bu noktada okul öncesi öğretmenlerinin niteliği açısından lisans mezunu olmanın önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmenlerin çocuklarla olan etkileşim ve çocuklar arasındaki etkileşim süreçleri ve kurallar bağlamında dikkat ettikleri noktalar ve yöntemler açısından birtakım eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Bu sonuç lisans programında sınıf yönetimine ilişkin yer alan dersin ilgili alan uzmanları tarafından verilmesinin önemini göstermektedir.
 • Adıgüzel, İ. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sinif yönetimi becerileri ile tükenmişlik düzeyleri arasindaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.
 • Akgün, E., Yarar, M., & Dinçer, Ç. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9.
 • Aras, S. (2012). An investigation on perceptions and self-reported practices of early childhood teachers towards instructional arrangement for classroom management. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Ankara.
 • Ata, S., & Akman, B. (2016). Bağlanma boyutları, sınıf yönetimi profilleri ve öğretmen-aile arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İlköğretim Online, 15(3), 820-837.
 • Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Brophy, J. (1986). Classroom management techniques. Education and Urban Society, 18(2), 182–194.
 • Burden, P. (2003). Classroom management: Creating a successful learning community. New York: Wiley. Burden, P. (2004). An educator's guide to classroom management. Boston: Houghton Mifflin.
 • Burden, P. (2004). An educator's guide to classroom management. Boston: Houghton Mifflin.
 • Carter, K. & Doyle, W., (2006). Classroom management in early childhood and elementary classrooms. In C. Evertson ve C. S. Weinstein (Eds). Handbook of classroom management: research, practice, and contemporary issues (pp. 373-406). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Celep, C. (2004). Sınıf yönetimi ve disiplini (3.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Celik, V. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Copple, C., & Bredekamp, S. (2009). Developmentally appropriate practice in early childhood programs serving children from birth through age 8. National Association for the Education of Young Children. 1313 L Street NW Suite 500, Washington, DC 22205-4101.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev. Edt.). Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Demir, T. (2015). Okulöncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik algilarinin ve sinif yönetimi stratejilerinin çocuk – öğretmen ilişkileri üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Demirtaş, H. (2007). Sınıf yönetiminin temelleri. In H. Kıran (Ed.). Etkili sınıf yönetimi (pp. 1-34). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Denizel Güven, E., & Cevher, F. N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(18), 1-22.
 • Dinçer, Ç., & Akgün, E. (2015). Okul Öncesi Öğretmenleri için Sınıf Yönetimi Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi. Eğitim ve Bilim, 40(177), 7 187-201.
 • Dinsmore, T. S. (2003). Classroom management. Document Retrieved from the Internet, January 17, 2010 (ERIC Document Reproduction Service No. 478 771).
 • Durmuşoğlu Saltali, N., & Arslan, E. (2013). Okul öncesi öğretmenlerin sınıflarında koydukları kurallar ve uygulayışları. Ilkogretim Online, 12(4), 1032-1040.
 • Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2006). Classroom management as a field of inquiry. In C. Evertson & C. S. Weinstein (Eds). Handbook of classroom management: research, practice, and contemporary issues (pp. 3-15). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Gestwicki, C. (2011). Developmentally appropriate practice: Curriculum & development in early education (4th ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
 • Good, T. L. & Brophy, J. E. (2003). Looking in classrooms. New York: Allyn and Bacon.
 • Groves, E. (2009). The everything classroom management book: A teacher’s guide to an organized, productive, and calm classroom. Avon, MA: Adams Media.
 • Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher–child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. Child Development, 72(2), 625-638.
 • İpşir, D. (2002). Sınıf yönetiminde öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilmenin ve olumlu sınıf ortamı yaratmanın rolleri. Milli Eğitim, 86-97.
 • Jacobson, L. (2003). Early years. Education Week, 23(15), 6-11.
 • Kapusuzoğlu, Ş. (2006). Okul öncesi sınıf yönetimi uygulamalarıyla aile tutumunun çocuğun gelişim özelliklerine etkisinin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 13, 48-60.
 • Keleş, O. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejileri belirleme ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 2, 361-367.
 • Kounin, J. (1970). Discipline and group management in classrooms, New York: Holt, Rinehart & Winston.
 • Levin, J., & Nolan, J. F. (2013). Principles of classroom management: A professional decision-making model. Pearson Higher Ed.
 • Martin, N. K., & Sass, D. A. (2010). Construct validation of the behavior and instructional management scale. Teaching and Teacher Education, 26(5), 1124-1135.
 • Marzano, R. J. & Marzano, J.S. (2003). The key to classroom management. Educational Leadership, 61(3), 6 – 13.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel.
 • Morrison, G. S. (2011). Early childhood education today. Upper Saddle River, N.J: Merrill/Prentice Hall.
 • Norris, J. A. (2003). Looking at classroom management through a social and emotional learning lens. Theory and Practice, 42(4), 313-318.
 • Öztürk, Y., Gangal, M., & Ergişi, M. B. (2014). The Impact of Teaching Education Program on Pre-service Teachers’ Classroom Management Views and Classroom Management Strategies. Journal of Education Faculty, 16(1), 224-238.
 • Öztürk, Y., & Gangal, M. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin disiplin, sınıf yönetimi ve istenmeyen davranışlar hakkındaki inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 593-608.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. M. Bütün ve S. B. Demir (Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Phillips, D. A., & Shonkoff, J. P. (Eds.). (2000). From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. National Academies Press.
 • Rosas, C., & West, M. (2009). Teachers beliefs about classroom management: Pre-service and inservice teachers’ beliefs about classroom management. International Journal of Applied Educational Studies, 5(1), 54-61.
 • Sabancı, A. (2008). Sınıf yönetiminin temelleri. In M. Çelikten (Ed.). Yapılandırmacı yaklaşıma göre sınıf yönetimi (pp. 27-56). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, İ. T. (2009). A qualitative study on the perceptions of early childhood teachers towards physical design for classroom management. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Ankara.
 • Şahin, İ. T. (2013). Preschool teachers’ beliefs and practices related to developmentally appropriate classroom management. Yayımlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Sucuoglu, B., Akalin, S., & Sazak-Pinar, E. (2010). The effects of classroom management on the behaviors of students with disabilities in inclusive classrooms in Turkey. The Journal of the International Association of Special Education, 11(1), 64-74.
 • Tomlinson, H. B. (2009). Developmentally appropriate practice in the kindergarten year-Ages 5-6. In C. Copple & S. Bredekamp (Eds). Developmentally appropriate practice in early childhood programs: Serving children from birth through age 8 (pp. 187-253). Washington, DC: NAEYC.
 • Unal, Z., & Unal, A. (2009). Comparing beginning and experienced teachers‟ perceptions of classroom management beliefs and practices in elementary schools in Turkey. The Educational Form, 73, 256-270.
 • Uysal, H., Burçak, F., Tepetas, G. S., & Akman, B. (2014). Preschool Education and Primary School Pre-Service Teachers' Perceptions about Classroom Management: A Metaphorical Analysis. International Journal of Instruction, 7(2), 165-180.
 • Weinstein, C. S., Romano, M., & Mignano Jr., A. J. (2011). Elementary classroom management: Lessons from research and practice. New York: McGraw-Hill.
 • Weinstein, C., & Novodvorsky, I. (2011). Middle and secondary classroom management: Lessons from research and practice (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • Yeşil Daşıran, T. (2013). Okul öncesi eğitimde etkili sinif yönetimi becerilerini geliştirmeye yönelik hazirlanan hizmet içi eğitim programinin etkisinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-4544-3927
Author: Nurbanu PARPUCU (Primary Author)
Institution: Hacettepe Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8535-3715
Author: Aslı YILDIRIM POLAT
Institution: Anadolu Üniversitesi

Orcid: 0000-0001-5668-4382
Author: Berrin AKMAN
Institution: Hacettepe Üniversitesi

Dates

Publication Date : December 30, 2018

Bibtex @research article { eku397174, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {417 - 433}, doi = {10.17244/eku.397174}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İlişkiler ve İletişime Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {Parpucu, Nurbanu and Yıldırım Polat, Aslı and Akman, Berrin} }
APA Parpucu, N , Yıldırım Polat, A , Akman, B . (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İlişkiler ve İletişime Yönelik Görüşleri . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 14 (4) , 417-433 . DOI: 10.17244/eku.397174
MLA Parpucu, N , Yıldırım Polat, A , Akman, B . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İlişkiler ve İletişime Yönelik Görüşleri" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018 ): 417-433 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/41979/397174>
Chicago Parpucu, N , Yıldırım Polat, A , Akman, B . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İlişkiler ve İletişime Yönelik Görüşleri". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 (2018 ): 417-433
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İlişkiler ve İletişime Yönelik Görüşleri AU - Nurbanu Parpucu , Aslı Yıldırım Polat , Berrin Akman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17244/eku.397174 DO - 10.17244/eku.397174 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 417 EP - 433 VL - 14 IS - 4 SN - 1304-9496- M3 - doi: 10.17244/eku.397174 UR - https://doi.org/10.17244/eku.397174 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İlişkiler ve İletişime Yönelik Görüşleri %A Nurbanu Parpucu , Aslı Yıldırım Polat , Berrin Akman %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İlişkiler ve İletişime Yönelik Görüşleri %D 2018 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496- %V 14 %N 4 %R doi: 10.17244/eku.397174 %U 10.17244/eku.397174
ISNAD Parpucu, Nurbanu , Yıldırım Polat, Aslı , Akman, Berrin . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İlişkiler ve İletişime Yönelik Görüşleri". Eğitimde Kuram ve Uygulama 14 / 4 (December 2018): 417-433 . https://doi.org/10.17244/eku.397174
AMA Parpucu N , Yıldırım Polat A , Akman B . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İlişkiler ve İletişime Yönelik Görüşleri. Journal of Theory and Practice in Education. 2018; 14(4): 417-433.
Vancouver Parpucu N , Yıldırım Polat A , Akman B . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İlişkiler ve İletişime Yönelik Görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2018; 14(4): 417-433.
IEEE N. Parpucu , A. Yıldırım Polat and B. Akman , "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İlişkiler ve İletişime Yönelik Görüşleri", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol. 14, no. 4, pp. 417-433, Dec. 2019, doi:10.17244/eku.397174