PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2014, Volume: 10 Issue: 2, 459 - 477, 27.03.2014

Abstract

This study aims to determine if there are any significant differences in socio-emotional school adjustments of the students in the first grade of primary school in terms of several variables. In the study, teachers are asked to fill in two different forms. One of them is Marmara Socio-Emotional Adjustment Scale. And the other one is the Student Personal Information Form developed by the researcher in order to determine variables affecting socio-emotional adjustment levels of students to the school. The study data were gathered through the scales and forms filled by the teachers for 609 students in the first grade of primary school. Then, these data were analyzed in a computer by using SPSS 16.0 package program. In the study, all the statistical procedures were tested bidirectionally and significance level was accepted as .05. The findings of the study indicate no significant difference in the levels of socio-emotional adjustment of students to school in terms of gender. Social emotional adjustment level of students aging 66-72 months is found higher than that of students aging 60-66 months. Socio-emotional adjustment level of students attended pre-school education is discovered to be higher than that of students that didn’t attend pre-school education. Furthermore, it is revealed that socio-emotional adjustment levels of students from families with higher income are higher than that of students from families with lower income, and that the increasing levels of family income proved to have a positive impact on the socio-emotional adjustment levels of students

References

 • Ahmetoğlu, E. (2004). Zihinsel Engelli Çocukların Kardeş İlişkilerinin Anne ve Kardeş Algılarına Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Aral, N., & Baran, G. (2011). Çocuk gelişimi. İstanbul: Ya-Pa Yayın A.Ş.
 • Bayhan, P. S., & Artan, İ. (2004). Çocuk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Bilgili, F. (2007). İlköğretim 1. Sınıfa Yeni Başlayan Öğrencilere Uygulanan Eğitim-Öğretime Hazırlık Çalışmalarının Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Bodrova, E. ve Leong, D. (2010). Zihnin araçları: Erken çocukluk eğitiminde Vygotsky yaklaşımı. G. Haktanır (Yay. Haz.), (Çev. , T. Güler, F. Şahin, A. Yılmaz, ve E. Kalkan). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bruner, J. S.(1966). Toward a theory of Instruction. New York: W. W. Norton.
 • Chomsky, N. (2007). Demokrasi ve eğitim. C. P. Otero (Ed), (Çev. N. Ersoy, Z. Kutluata, A. K. Saysel, E. Abaoğlu, B. Karadağ, A. Sönmez). İstanbul: Bgst Yayınları.
 • Demoulin, D. F. (2000). “Complete Summary of a Four-Part Research Project For The I Like Me Program”. U.S.A: Department of Educational Studies University of Tennessee-Martin, Tn 38222.
 • Ensar, F. (2002). Retorik Yapı Kuramının Açıklayıcı Metinler Örneğinde Bir Uygulaması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Erden, M., & Akman, Y. (2012). Eğitim psikolojisi: Gelişimöğrenme-öğretme (20. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Gardner, H. (2006). Eğitimli akıl. (Çev., Özden Akbaş). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.
 • Giordan, A. (2008). Öğrenme. (Çev., M. Baştürk, E. Bozavlı, ve M. Tulan). De Ki Basım Yayım Ltd. Şti.
 • Gülay, H. (2011). 5-6 yaş grubu çocuklarda okula uyum ve akran ilişkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (36).
 • Gülay, H., & Önder, (2011). Annelerin tutumlarına göre 5-6 yaş çocuklarının sosyal-duygusal uyum düzeyleri. A Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1).
 • Güneş. F. (2000). Uygulamalı okuma yazma öğretimi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Güneş. F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Günindi, N. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarının sosyal uyum becerileri ile anne-babalarının empatik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Güven, Y., & Ișık, B. (2006). Beș yaș çocukları için marmara sosyal duygusal uyum ölçeğinin (masdu-5 yaș) geçerlik ve güvenirlik çalıșması. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23, 125-142.
 • Güven,Y., Önder A., Sevinç M., Aydın O., Balat G. U., Palut B., Bilgin H., Çağlak. S., & Dibek, E. (2004). Altı Yaş Çocukları İçin Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği (MASDU)’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Basılmamış Bildiri Özetleri (45). İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık.
 • Işık, B. (2006). Ailenin örgütsel ve yapısal niteliğinin 60-72 aylık çocukların sosyal- duygusal uyum düzeyine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Işık, M. (2007). Anasınıfına Devam Eden Beş-Altı Yaş Çocuklarına Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeğinin Uyarlanması ve Uygulanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6287, (2012). T.C. Resmi Gazete, 28261, 11 Nisan 2012.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi, Kavramlar-ilkeler-Teknikler (12.Basım). Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım Ltd. Şti.
 • Katz, L.G. (1995). Readiness: Children and their schools. Ellen N. Junn, Chris J. Boyatzis (Ed) , Child growth and development, (p. 68-74). The Dushkin Publishing Group,USA.
 • Kılbaş, Ş. (2000). Çocuğun dinlenme, boş zamanı değerlendirme, oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı. Ç. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (18), 206-218.
 • Kotil, Ç. (2010). Okul öncesi eğitim kurumuna yeni başlayan 5 yaş çocukların sosyal-duygusal uyum düzeylerine annenin ebeveyn öz yeterlik algısı ile okul beklentilerine uyum düzeyinin etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kurt, F. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden beş-altı yaş çocuklarının sosyal uyum ve becerilerine proje yaklaşımlı eğitim programlarının etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (2003). T.C. Resmi Gazete, 25212, 07 Ağustos 2013.
 • Obalar, S. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma becerileri ile sosyal duygusal uyum ve zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Oktay, A. (1998), Çocuğun yaşamında ilkokulun yeri ve önemi. Yaşadıkça Eğitim, 4.
 • Oktay, A. (1999). Yaşamın sihirli yılları okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon yayınları.
 • Önder, A., & Gülay, H. (2010). 5-6 yaş çocukları için okula uyum öğretmen değerlendirme ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 204-224.
 • Özgülük, F. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarında tam ve yarım günlük eğitim programlarına göre 5-6 yaş grubu çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Sarı, E. (2007). Anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların, annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuğun sosyal uyum ve becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Spencer, M.B. (1999) Social and cultural influences on school adjustment: The aopplication of an identity-focused cultural ecological perspective. Educational psychologist, 34(1).
 • Temur, D. Ö., Özyeğit, D., Divrengi. M., Özkara, M., & Ayyıldız, Y. (2012). Uyum ve hazırlık çalışmaları öğretmen kitabı ilkokul birinci sınıf (Birinci baskı). MEB.
 • Ünal, S., & Ada, S. (2003). Sınıf yönetimi (2. baskı). İstanbul: M.Ü. Döner Sermaye İşletmesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Birimi.
 • Warnock, B. (2004). Education: theory and practice. In R. Gregory (Edt. By), The Oxford companion to the mind (Second Edition) (pp. 276-279). Oxford University Press.
 • Wood, D. (2003). Çocuklarda düşünme ve öğrenme (Çev., M. Özünlü). Doruk Yayıncılık.
 • Yavuzer, H. (2009). Bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimiyle çocuğunuzun ilk 6 yılı (24. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yavuzer, H. (2012). Eğitim ve gelişim özellikleriyle okul çağı çocuğu (15. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü (disgrafi) olan bir ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Bir eylem araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (4), 282-311.
 • Yörükoğlu, A. (2010). Çocuk ruh sağlığı (30. Basım). İstanbul: Özgür Yayınları.

A Survey on the Adjustment of Primary First Grade Students to School / İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyumları Üzerine Bir İnceleme

Year 2014, Volume: 10 Issue: 2, 459 - 477, 27.03.2014

Abstract

Bu araştırmada ilkokul birinci sınıfta okuyan öğrencilerin çeşitli değişkenler açısından okula sosyal duygusal uyumlarında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada öğretmenlerden iki form doldurmaları istenmiştir. Bunlardan ilki Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği'dir. Diğeri ise öğrencilerin sosyal duygusal uyum düzeyini etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan Öğrenci Kişisel Bilgi Formu'dur. Öğretmenler tarafından 609 ilkokul birinci sınıf öğrencisi hakkında doldurulan ölçek ve formlar araştırmanın verilerini oluşturmuştur. Elde edilen veriler bilgisayarda SPSS 16.0 paket programında çözümlenmiştir. Araştırmada, tüm istatistiksel işlemler çift yönlü olarak sınanmış ve anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre cinsiyet değişkeni açısından öğrencilerin, sosyal-duygusal uyum düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 66-72 aylık öğrencilerin sosyal duygusal uyum düzeyi 60-66 aylık öğrencilere göre yüksek çıkmıştır. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin sosyal-duygusal uyum düzeyleri, almayan öğrencilere göre yüksek çıkmıştır. Aile gelir durumu yüksek olan öğrencilerin sosyal-duygusal uyum düzeylerinin, aile gelir durumu düşük olanlara göre yüksek olduğu, aile gelir durumu arttıkça sosyal duygusal uyumun öğrencinin lehine artış gösterdiği belirlenmiştir.

References

 • Ahmetoğlu, E. (2004). Zihinsel Engelli Çocukların Kardeş İlişkilerinin Anne ve Kardeş Algılarına Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Aral, N., & Baran, G. (2011). Çocuk gelişimi. İstanbul: Ya-Pa Yayın A.Ş.
 • Bayhan, P. S., & Artan, İ. (2004). Çocuk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Bilgili, F. (2007). İlköğretim 1. Sınıfa Yeni Başlayan Öğrencilere Uygulanan Eğitim-Öğretime Hazırlık Çalışmalarının Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Bodrova, E. ve Leong, D. (2010). Zihnin araçları: Erken çocukluk eğitiminde Vygotsky yaklaşımı. G. Haktanır (Yay. Haz.), (Çev. , T. Güler, F. Şahin, A. Yılmaz, ve E. Kalkan). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bruner, J. S.(1966). Toward a theory of Instruction. New York: W. W. Norton.
 • Chomsky, N. (2007). Demokrasi ve eğitim. C. P. Otero (Ed), (Çev. N. Ersoy, Z. Kutluata, A. K. Saysel, E. Abaoğlu, B. Karadağ, A. Sönmez). İstanbul: Bgst Yayınları.
 • Demoulin, D. F. (2000). “Complete Summary of a Four-Part Research Project For The I Like Me Program”. U.S.A: Department of Educational Studies University of Tennessee-Martin, Tn 38222.
 • Ensar, F. (2002). Retorik Yapı Kuramının Açıklayıcı Metinler Örneğinde Bir Uygulaması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Erden, M., & Akman, Y. (2012). Eğitim psikolojisi: Gelişimöğrenme-öğretme (20. Baskı). Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Gardner, H. (2006). Eğitimli akıl. (Çev., Özden Akbaş). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd.
 • Giordan, A. (2008). Öğrenme. (Çev., M. Baştürk, E. Bozavlı, ve M. Tulan). De Ki Basım Yayım Ltd. Şti.
 • Gülay, H. (2011). 5-6 yaş grubu çocuklarda okula uyum ve akran ilişkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (36).
 • Gülay, H., & Önder, (2011). Annelerin tutumlarına göre 5-6 yaş çocuklarının sosyal-duygusal uyum düzeyleri. A Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1).
 • Güneş. F. (2000). Uygulamalı okuma yazma öğretimi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Güneş. F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller (1. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Günindi, N. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarının sosyal uyum becerileri ile anne-babalarının empatik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Güven, Y., & Ișık, B. (2006). Beș yaș çocukları için marmara sosyal duygusal uyum ölçeğinin (masdu-5 yaș) geçerlik ve güvenirlik çalıșması. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23, 125-142.
 • Güven,Y., Önder A., Sevinç M., Aydın O., Balat G. U., Palut B., Bilgin H., Çağlak. S., & Dibek, E. (2004). Altı Yaş Çocukları İçin Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği (MASDU)’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi Basılmamış Bildiri Özetleri (45). İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık.
 • Işık, B. (2006). Ailenin örgütsel ve yapısal niteliğinin 60-72 aylık çocukların sosyal- duygusal uyum düzeyine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Işık, M. (2007). Anasınıfına Devam Eden Beş-Altı Yaş Çocuklarına Sosyal Uyum ve Beceri Ölçeğinin Uyarlanması ve Uygulanması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6287, (2012). T.C. Resmi Gazete, 28261, 11 Nisan 2012.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi, Kavramlar-ilkeler-Teknikler (12.Basım). Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım Ltd. Şti.
 • Katz, L.G. (1995). Readiness: Children and their schools. Ellen N. Junn, Chris J. Boyatzis (Ed) , Child growth and development, (p. 68-74). The Dushkin Publishing Group,USA.
 • Kılbaş, Ş. (2000). Çocuğun dinlenme, boş zamanı değerlendirme, oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı. Ç. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (18), 206-218.
 • Kotil, Ç. (2010). Okul öncesi eğitim kurumuna yeni başlayan 5 yaş çocukların sosyal-duygusal uyum düzeylerine annenin ebeveyn öz yeterlik algısı ile okul beklentilerine uyum düzeyinin etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Kurt, F. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden beş-altı yaş çocuklarının sosyal uyum ve becerilerine proje yaklaşımlı eğitim programlarının etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (2003). T.C. Resmi Gazete, 25212, 07 Ağustos 2013.
 • Obalar, S. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma yazma becerileri ile sosyal duygusal uyum ve zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Oktay, A. (1998), Çocuğun yaşamında ilkokulun yeri ve önemi. Yaşadıkça Eğitim, 4.
 • Oktay, A. (1999). Yaşamın sihirli yılları okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon yayınları.
 • Önder, A., & Gülay, H. (2010). 5-6 yaş çocukları için okula uyum öğretmen değerlendirme ölçeği’nin güvenirlik ve geçerlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), 204-224.
 • Özgülük, F. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarında tam ve yarım günlük eğitim programlarına göre 5-6 yaş grubu çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Sarı, E. (2007). Anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların, annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuğun sosyal uyum ve becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Spencer, M.B. (1999) Social and cultural influences on school adjustment: The aopplication of an identity-focused cultural ecological perspective. Educational psychologist, 34(1).
 • Temur, D. Ö., Özyeğit, D., Divrengi. M., Özkara, M., & Ayyıldız, Y. (2012). Uyum ve hazırlık çalışmaları öğretmen kitabı ilkokul birinci sınıf (Birinci baskı). MEB.
 • Ünal, S., & Ada, S. (2003). Sınıf yönetimi (2. baskı). İstanbul: M.Ü. Döner Sermaye İşletmesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Birimi.
 • Warnock, B. (2004). Education: theory and practice. In R. Gregory (Edt. By), The Oxford companion to the mind (Second Edition) (pp. 276-279). Oxford University Press.
 • Wood, D. (2003). Çocuklarda düşünme ve öğrenme (Çev., M. Özünlü). Doruk Yayıncılık.
 • Yavuzer, H. (2009). Bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimiyle çocuğunuzun ilk 6 yılı (24. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yavuzer, H. (2012). Eğitim ve gelişim özellikleriyle okul çağı çocuğu (15. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldız, M. (2013). Yazma güçlüğü (disgrafi) olan bir ilkokul 2. sınıf öğrencisinin el yazısı okunaklılığının geliştirilmesi: Bir eylem araştırması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (4), 282-311.
 • Yörükoğlu, A. (2010). Çocuk ruh sağlığı (30. Basım). İstanbul: Özgür Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Ferhat ENSAR


Uygar KESKİN

Publication Date March 27, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 10 Issue: 2

Cite

APA Ensar, F. & Keskin, U. (2014). A Survey on the Adjustment of Primary First Grade Students to School / İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Uyumları Üzerine Bir İnceleme . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 10 (2) , 459-477 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/5460/74097