Year 2020, Volume 16 , Issue 2, Pages 231 - 250 2020-12-31

Teaching Concepts on Musculoskeletal System to 6th Grade Visually Impaired Students
6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Destek ve Hareket Sistemi Konusundaki Kavramların Öğretimi

Fatih YAZICI [1] , Mustafa SÖZBİLİR [2]


This study aims to determine the individual learning needs of 6th grade visually impaired students in Science lessons and Musculoskeletal System, to design and implement a teaching model that could meet these needs, and to evaluate this model from various aspects. The study was conducted with the Design-Based Research model, and the ADDIE model was used as the design model. In the first stage of the study, which was completed in three basic stages, the individual learning needs of 6th grade visually impaired students and their learning levels about the concepts of "Musculoskeletal System" were determined. In the second stage, instructional materials and activities were designed and implemented following the identified needs and individual characteristics of the students. In the last stage, the effectiveness of the instructional design was evaluated from various aspects. While working with six visually impaired students (two of whom were blind) in the first stage (needs analysis) of the study, it was studied with nine visually impaired students (four of whom were blind) in the implementation stage. As a data collection tool, semi-structured observation and interview forms, Gazi Functional Vision Assessment Instrument and expert opinion forms were used. Descriptive analysis was performed in the analysis of the qualitative data obtained. As a result of the study, it was determined that the instructional design, prepared to learn the concepts of "Musculoskeletal System" effectively by visually impaired students, met the identified needs of the students and made positive contributions to their concept learning.

Bu çalışmanın amacı; 6. sınıf görme engelli öğrencilerin Fen Bilimleri dersi ve “Destek ve Hareket Sistemi” konusuna yönelik bireysel öğrenme ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçları giderecek bir öğretim modeli tasarlayıp uygulamak ve modeli çeşitli açılardan değerlendirmektir. Çalışma, Tasarım Tabanlı Araştırma modeli ile gerçekleştirilmiş olup, tasarım modeli olarak ADDIE modeli kullanılmıştır. Üç temel aşamada tamamlanan çalışmanın ilk aşamasında 6. sınıf görme engelli öğrencilerin fene yönelik bireysel öğrenme ihtiyaçları ve “Destek ve Hareket Sistemi” konusuna ait kavramları öğrenme düzeyleri tespit edilmiştir. İkinci aşamada, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerin bireysel özelliklerine uygun öğretim materyal ve etkinlikleri tasarlanıp öğrencilere uygulanmıştır. Son aşamada ise öğretim tasarımının etkililiği çeşitli açılardan değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilk aşaması olan ihtiyaç analizinde, 6. sınıfta öğrenim gören ikisi kör 6 görme engelli öğrenci ile çalışılmışken, uygulama aşamasında ise aynı sınıf düzeyinden dördü kör 9 görme engelli öğrenci ile çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış gözlem ve görüşme formlarından yararlanılmış, Gazi İşlevsel Görme Değerlendirme Aracı ve uzman görüşü formları kullanılmıştır. Elde edilen nitel verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı izlenmiştir. Çalışma sonucunda “Destek ve Hareket Sistemi” konusuna ait kavramların görme engelli öğrenciler tarafından etkili bir şekilde öğrenilmesi amacıyla hazırlanan öğretim tasarımının, öğrencilerin belirlenen ihtiyaçlarına cevap verdiği ve kavramsal öğrenmelerine olumlu katkılar sağladığı tespit edilmiştir.
 • Akaydın G., Güler, M. H., & Mülayim, H. (2000). Liselerimizin laboratuvar araç ve gereçleri bakımından durumu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-4.
 • Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2014). Öğrenme, öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama: Bloom'un eğitimin hedefleri ile ilgili sınıflamasının güncelleştirilmiş biçimi (Kısaltılmış 2. baskı), (Çev. D. A. Özçelik). Ankara: Pegem.
 • Aydın, G., & Balım, A. G. (2009). Students’ misconceptions about the subjects in the unit “The systems in our body”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2258-2263.
 • Bahar, M. (2002). Students’ learning difficulties in biology: Reasons and solutions. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 73-82.
 • Bailey, B. R., & Wning, J. D. (1994). Using visual accents to enhance attending to communication symbols for students with severe multiple disabilities. Re:View, 26(3), 101-118.
 • Boyd-Kimball, D. (2012). Adaptive instructional aids for teaching a blind student in a nonmajors college chemistry course. Journal of Chemical Education, 89(11), 1395-1399.
 • Cavkaytar, A., & Diken, İ. (2012). Özel eğitim 1: Özel eğitim ve özel eğitim gerektirenler (1. baskı). Ankara: Vize Basın Yayın.
 • Cooperman, S. (1980). Biology for the visually impaired student. The American Biology Teacher, 42(5), 293-304.
 • Çepni S., Akdeniz A. R., & Ayas A. (1995). Fen bilimleri eğitiminde laboratuvarların yeri ve önemi (III), Ülkemizde laboratuvarın kullanımı ve bazı öneriler. Çağdaş Eğitim, 206, 24-28.
 • Dion, M., Hoffmann, K., & Matter, A. (2000). Teacher’s manual for adapting science experiments for blind and visually impaired students. Access: http://www.perkinselearning.org/sites/elearning.perkinsdev1.org/files/teachers-manual.pdf
 • Ediyanto, E., & Kawai, N. (2019). Science learning for students with visually impaired: A literature review. Journal of Physics: Conference Series, 1227(1). doi:10.1088/1742-6596/1227/1/012035
 • Erten, S. (1993). Biyoloji laboratuvarlarının önemi ve laboratuvarlarda karşılaşılan problemler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 315-330.
 • Fraser, W. J., & Maguvhe, M. O. (2008). Teaching life sciences to blind and visually impaired learners. Journal of Biological Education, 42(2), 84-89.
 • Gupta, H. O., & Singh, R. (1998). Low-cost science teaching equipment for visually impaired children. Journal of Chemical Education, 75(5), 610-612.
 • Halim, A. S., Finkenstaedt-Quinn, S. A., Olsen, L. J., Gere, A. R., & Shultz, G. V. (2018). Identifying and remediating student misconceptions in introductory biology via writing-to-learn assignments and peer review. CBE—Life Sciences Education, 17(2), 28-37.
 • Harshman, J., Bretz, S. L., & Yezierski, E. (2013). Seeing chemistry through the eyes of the blind: A case study examining multiple gas law representations. Journal of Chemical Education, 90, 710-716.
 • Hiemenz, P. C., & Pfeiffer, E. (1972). A general chemistry experiment for the blind. Journal of Chemical Education, 49(4), 263-265.
 • Kaya, E. (2001). Ortaöğretimde biyoloji öğretiminin yapı ve sorunları-Erzurum örneği (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Kelly, A. E. (2003). The role of design in educational research. Educational Researcher, 32(1), 3-4.
 • Kuzu, A., Çankaya S., & Mısırlı, Z. A. (2011). Tasarım tabanlı araştırma ve öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesinde kullanımı. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 1(1), 19-35.
 • Lunsford, S. K., & Bargerhuff, M. E. (2006). A project to make the laboratory more accessible to students with disabilities. Journal of Chemical Education, 83(3). doi:10.1021/ed083p407
 • Mann, C. (2006). Educational placement options for blind and visually impaired students: A literature review (SESRC Document No. 06-01-2202). Washington, DC: Washington State Institute for Public Policy.
 • Micklos-Lewis, A. L., & Bodner, G. M. (2013). Chemical reactions: What understanding do students with blindness develop? Chemistry Education Research and Practice, 14, 625-636.
 • Neely, M. B. (2007). Using technology and other assistive strategies to aid students with disabilities in performing chemistry lab tasks. Journal of Chemical Education, 84(10), 1699-1701.
 • Özay-Köse, E., & Gül, Ş. (2016). Prospective biology teachers’ understanding of scientific models. Uşak University Journal of Social Sciences, 9(3), 162-180.
 • Öztaş, H., & Özay, E. (2004). Biyoloji öğretmenlerinin biyoloji öğretiminde karşılaştıkları sorunlar (Erzurum örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 69-76.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Poon, T., & Ovadia, R. (2008). Using tactile learning aids for students with visual impairments in a first-semester organic chemistry course. Journal of Chemical Education, 82(2), 240-242.
 • Ratliff, J. L. (1997). Chemistry for the visually impaired. Journal of Chemical Education, 74(6), 710-711.
 • Saygın, Ö., Atılboz, N. G., & Salman, S. (2006). Yapılandırmacı öğretim yaklaşımının biyoloji dersi konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi: Canlılığın temel birimi-Hücre. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 51-64.
 • Silberman, R. K., & Erin, J. (2007). Visual impairments. In. E. L. Meyen & Y. N. Bui (Eds.), Exceptional children in today’s school: What teachers need to know (4th ed.) (pp.283-306). Denver, CO: Love Publishing Co.
 • Sözbilir, M. (2016). Practical work in science with visually impaired students. In I. Eilks, S. Markic, & B. Ralle (Eds.), Science education research and practical work (pp. 169-179). Aachen: Shaker Verlag.
 • Sözbilir, M., Gül, Ş., Okcu, B., Yazıcı, F., Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S. L., & Atila, G. (2015). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik fen eğitimi araştırmalarında eğilimler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 218-241.
 • Sözbilir, M., Okcu, B., Gül, Ş., Zorluoğlu, L. S., Kızılaslan, A., & Yazıcı, F. (2016). A study of needs analysis towards effective science instruction for 6th grade visually impaired students. International Conference Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Teacher Training and Vocational Education, Arts and Sports, Konya, Turkey.
 • Sözbilir, M., Yazıcı, F., & Gül, Ş. (2018). 6. sınıf görme engelli öğrencilere “kurbağalarda ve kelebeklerde başkalaşım” konusunun öğretimine yönelik materyal tasarımı. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye.
 • Supalo, C. (2005). Techniques to enhance instructors’ teaching effectiveness with chemistry students who are blind or visually impaired. Journal of Chemical Education, 82(10), 1513-1518.
 • Supalo, C. A., Mallouk, T. E., Rankel, L., Amorosi, C., & Graybill, C. M. (2008). Low-cost laboratory adaptations for precollege students who are blind or visually impaired. Journal of Chemical Education, 85(2), 243-247.
 • Şafak, P. (2010). Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim. A. G. Akçamete (Ed.), Görme yetersizliği olan çocukların eğitimi (3. baskı) içinde (ss. 397-436). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Şafak, P., Çakmak, S., Kan, A., & O’Dwyer, P. A. (2013). Gazi işlevsel görme değerlendirme aracı ile az gören öğrencilerin görme becerilerinin değerlendirilmesi. TÜBİTAK Projesi Sonuç Raporu (Proje No: 111K549).
 • Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. Educational Technology Research and Development, 53(4), 5-23.
 • Willings, C. (2020). Material adaptations. Access: https://www.teachingvisuallyimpaired.com/material-adaptations.html
 • Yazıcı, F., & Sözbilir, M. (2020). Görme engelli altıncı sınıf öğrencilerine hücre konusunun öğretimi. Eğitim ve Bilim, 45(204), 227-250.
 • Zorluoğlu, S. L., & Sözbilir, M. (2017). Görme yetersizliği olan öğrencilerin öğrenmelerini destekleyici ihtiyaçlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 659-682.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-7901-3132
Author: Fatih YAZICI (Primary Author)
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6334-9080
Author: Mustafa SÖZBİLİR
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Project Number 114K725
Thanks Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından #114K725 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. Araştırmaya gönüllü olarak katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederiz.
Dates

Publication Date : December 31, 2020

Bibtex @research article { eku799303, journal = {Eğitimde Kuram ve Uygulama}, issn = {1304-9496}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2020}, volume = {16}, pages = {231 - 250}, doi = {10.17244/eku.799303}, title = {6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Destek ve Hareket Sistemi Konusundaki Kavramların Öğretimi}, key = {cite}, author = {Yazıcı, Fatih and Sözbi̇li̇r, Mustafa} }
APA Yazıcı, F , Sözbi̇li̇r, M . (2020). 6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Destek ve Hareket Sistemi Konusundaki Kavramların Öğretimi . Eğitimde Kuram ve Uygulama , 16 (2) , 231-250 . DOI: 10.17244/eku.799303
MLA Yazıcı, F , Sözbi̇li̇r, M . "6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Destek ve Hareket Sistemi Konusundaki Kavramların Öğretimi" . Eğitimde Kuram ve Uygulama 16 (2020 ): 231-250 <https://dergipark.org.tr/en/pub/eku/issue/59223/799303>
Chicago Yazıcı, F , Sözbi̇li̇r, M . "6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Destek ve Hareket Sistemi Konusundaki Kavramların Öğretimi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 16 (2020 ): 231-250
RIS TY - JOUR T1 - 6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Destek ve Hareket Sistemi Konusundaki Kavramların Öğretimi AU - Fatih Yazıcı , Mustafa Sözbi̇li̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17244/eku.799303 DO - 10.17244/eku.799303 T2 - Eğitimde Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 231 EP - 250 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9496- M3 - doi: 10.17244/eku.799303 UR - https://doi.org/10.17244/eku.799303 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eğitimde Kuram ve Uygulama 6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Destek ve Hareket Sistemi Konusundaki Kavramların Öğretimi %A Fatih Yazıcı , Mustafa Sözbi̇li̇r %T 6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Destek ve Hareket Sistemi Konusundaki Kavramların Öğretimi %D 2020 %J Eğitimde Kuram ve Uygulama %P 1304-9496- %V 16 %N 2 %R doi: 10.17244/eku.799303 %U 10.17244/eku.799303
ISNAD Yazıcı, Fatih , Sözbi̇li̇r, Mustafa . "6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Destek ve Hareket Sistemi Konusundaki Kavramların Öğretimi". Eğitimde Kuram ve Uygulama 16 / 2 (December 2020): 231-250 . https://doi.org/10.17244/eku.799303
AMA Yazıcı F , Sözbi̇li̇r M . 6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Destek ve Hareket Sistemi Konusundaki Kavramların Öğretimi. Journal of Theory and Practice in Education. 2020; 16(2): 231-250.
Vancouver Yazıcı F , Sözbi̇li̇r M . 6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Destek ve Hareket Sistemi Konusundaki Kavramların Öğretimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2020; 16(2): 231-250.
IEEE F. Yazıcı and M. Sözbi̇li̇r , "6. Sınıf Görme Engelli Öğrencilere Destek ve Hareket Sistemi Konusundaki Kavramların Öğretimi", Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol. 16, no. 2, pp. 231-250, Dec. 2021, doi:10.17244/eku.799303