Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Evaluation of Turkish Teachers' Views on Visual Readings

Year 2020, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 15, 30.04.2020

Abstract

Along with the developments in technology, the visuals have entered written and printed tools; newspapers, journals, story books, and especially textbooks, an important part is devoted to visuals. In fact, it has been reached that the textbooks that are not or lack of images have been found to be boring and have been considered to prevent permanent learning. All these developments gave rise to the concept of visual reading. From this point of view, it is important to get the opinions of Turkish teachers about visual reading and especially about the state of visual reading education in schools. In this direction, the aim of this study is to examine the opinions of Turkish teachers about visual reading. The study was conducted by using interview technique from qualitative research methods. Data were collected by semi-structured interview form. The aim of the study was to determine the level of knowledge of Turkish teachers working in secondary schools about visual reading, the level of knowledge of teachers about visual reading, the faculty and department they graduated, age, working year, etc. evaluated according to individual characteristics. Teachers in the research; it was concluded that the teachers did not have sufficient knowledge about visual reading, they did not have any competencies about visual reading education, and they did not receive any education about visual reading both during the undergraduate education period and after the undergraduate education and the teachers did not have visual reading activity.

References

 • Akyol, H. (2016). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ateş, M. (2017) Ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (12), 306-317.
 • Aydemir Özyurt, E. (2016). Dördüncü Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının Görsel Okuma ve Sunu Becerilerini Geliştirme Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Balun, H. (2008). İlköğretim I. Kademede Uygulanan Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanının Türkçe Öğretiminde Kazanımlara Ulaşmadaki Etkililiği (Bingöl-Elazığ-Diyarbakır Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Bozkurt, E., ve Ulucan, M. (2014). İlköğretim 1. sınıf Türkçe ders programı görsel okuma-görsel sunu kazanımlarının incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 1(2), 22-60.
 • Çam, B. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Düzeyleri ile Okuduğunu Anlama Eleştirel Okuma ve Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi.
 • Göğüş, B. (1968) İlkokullarda Türkçe öğretim kılavuzu. Millî Eğitim Basımevi.
 • Güldaş, G. (2012). İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Görsel Okuma Etkinlikleri İle İlgili Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Güneş, F. (2016). Kağıttan ekrana okuma alanındaki gelişmeler. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-18.
 • Karasar, N. (1998). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Kavcar, C. V., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınları.
 • Kaya, M. F. (2011). Öğrencilerde görsel okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik coğrafya öğretmenlerinin görüş ve uygulamaları. Literature and History of Turkish or Turkic, 6 (2), 631-644.
 • Kuru, A. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerilerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • MEB (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • MEB (2015). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • MEB (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • MEB (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • Oğuzkan, T. (1981). Türkiye'de ortaöğretim ve sorunları. İstanbul: Dünya Tıp Kitabevi.
 • Sanalan, V. A., Sülün, A., ve Çoban, T. A. (2007). Görsel okuryazarlık. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 33-47.
 • Sarıkaya, B. (2013). Türkçe öğretiminde görsel okuma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 779-796.
 • Sidekli, S. ve Yangın, S. (2005). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 393-413.
 • Stokes, S. (2005). Visual literacy in teaching and learning: A literature perspective. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education. 1(1),10-18.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559.
 • Tüzel, S. (2010). Görsel okuryazarlık. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 691-705.
 • Uzuner, S., Aktaş, E., ve Albayrak, L. (2010). Türkçe 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 721-733.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Türkçe Öğretmenlerinin Görsel Okumayla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Year 2020, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 15, 30.04.2020

Abstract

Teknolojideki gelişmelerle beraber görseller yazılı ve basılı araçlara da girmiş; gazeteler, dergiler, hikâye kitapları ve özellikle de ders kitaplarında önemli bir bölüm görsellere ayrılmıştır. Hatta öyle bir noktaya gelinmiştir ki görsellerin olmadığı veya yetersiz olduğu ders kitapları sıkıcı bulunmuş ve kalıcı öğrenmeyi engellediği düşünülmeye başlamıştır. Bütün bu gelişmeler görsellerden anlam çıkarma yani görsel okuma kavramını doğurmuştur. Bu bakış açısıyla görsel okumayla ve özellikle de görsel okuma eğitiminin okullardaki uygulanma durumuyla ilgili olarak Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinin alınması önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin görsel okuma hakkındaki görüşlerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışmada ortaokullarda görev yapan Türkçe öğretmenlerinin görsel okumayla ilgili bilgi düzeyleri belirlenmeye çalışılmış, öğretmenlerin görsel okumayla ilgili bilgi düzeyleri, mezun oldukları fakülte ve bölüm, yaş, çalışma yılı vb. bireysel özelliklerine göre değerlendirilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin; görsel okumaya ilişkin çok düşük düzeyde bilgi sahibi oldukları, görsel okuma eğitimi hakkında yeterlikleri olmadığı, öğretmenlerin görsel okumayla ilgili gerek lisans eğitimi döneminde gerekse lisans eğitimi sonrası herhangi bir eğitim almadıkları ve öğretmenlerin genellikle görsel okuma etkinliği yaptırmadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

 • Akyol, H. (2016). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ateş, M. (2017) Ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (12), 306-317.
 • Aydemir Özyurt, E. (2016). Dördüncü Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının Görsel Okuma ve Sunu Becerilerini Geliştirme Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • Balun, H. (2008). İlköğretim I. Kademede Uygulanan Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanının Türkçe Öğretiminde Kazanımlara Ulaşmadaki Etkililiği (Bingöl-Elazığ-Diyarbakır Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Bozkurt, E., ve Ulucan, M. (2014). İlköğretim 1. sınıf Türkçe ders programı görsel okuma-görsel sunu kazanımlarının incelenmesi. Turkish Journal of Educational Studies, 1(2), 22-60.
 • Çam, B. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Görsel Okuma Düzeyleri ile Okuduğunu Anlama Eleştirel Okuma ve Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi.
 • Göğüş, B. (1968) İlkokullarda Türkçe öğretim kılavuzu. Millî Eğitim Basımevi.
 • Güldaş, G. (2012). İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Görsel Okuma Etkinlikleri İle İlgili Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Güneş, F. (2016). Kağıttan ekrana okuma alanındaki gelişmeler. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-18.
 • Karasar, N. (1998). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Kavcar, C. V., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (1995). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınları.
 • Kaya, M. F. (2011). Öğrencilerde görsel okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik coğrafya öğretmenlerinin görüş ve uygulamaları. Literature and History of Turkish or Turkic, 6 (2), 631-644.
 • Kuru, A. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerilerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • MEB (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • MEB (2015). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • MEB (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • MEB (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Basımevi.
 • Oğuzkan, T. (1981). Türkiye'de ortaöğretim ve sorunları. İstanbul: Dünya Tıp Kitabevi.
 • Sanalan, V. A., Sülün, A., ve Çoban, T. A. (2007). Görsel okuryazarlık. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 33-47.
 • Sarıkaya, B. (2013). Türkçe öğretiminde görsel okuma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 779-796.
 • Sidekli, S. ve Yangın, S. (2005). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 393-413.
 • Stokes, S. (2005). Visual literacy in teaching and learning: A literature perspective. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education. 1(1),10-18.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559.
 • Tüzel, S. (2010). Görsel okuryazarlık. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 691-705.
 • Uzuner, S., Aktaş, E., ve Albayrak, L. (2010). Türkçe 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarının görseller (illüstrasyonlar) açısından değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 721-733.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Article
Authors

Murat ATEŞ This is me
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7361-6389
Türkiye


Emine SUR
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6594-8885
Türkiye


Handan ÇELİK This is me
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1125-5386
Türkiye

Publication Date April 30, 2020
Submission Date May 20, 2019
Published in Issue Year 2020 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA
ATEŞ, M., SUR, E., & ÇELİK, H. (2020). Türkçe Öğretmenlerinin Görsel Okumayla İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1-15.