Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Primary School Teacher Candidates’ Speaking Anxiety

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 86 - 98, 30.04.2020

Abstract

Teachers are the role models in the development of speaking skills acquired in the family and therefore, it is important that teachers speak correctly, effectively and in a beautiful way. One of the most important requirements of effective speaking is that the individual can control the speaking anxiety. In accordance with this purpose, in order to determine the level of speaking anxiety of prospective teachers and to determine the effects of different variables in terms of speaking anxiety, survey research design was applied in this research. The sample of the study was composed of prospective teachers studying in the Primary School Teaching Department of Muğla Sıtkı Koçman University in 2018/2019 Academic Year. “Scale of Speaking Anxiety for Prospective Teachers was used as a data collection instrument. The scale, which consisted of 40 items and 3 dimensions (Physiological Symptoms-Skills Related to Anxiety-Psychological Condition) and the Personal Information Form, which would form the variables, was filled out by 310 volunteer prospective teachers. A statistical data analysis package program was used in the analysis of the data and descriptive statistics as well as independent samples t-Test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used for the analysis of variables. As a result of the research, it was found that the level of speaking anxiety of prospective teachers was lower than middle in terms of total scores of the scale and all dimensions. A significant difference was found in the physiological symptoms dimension in terms of the gender variable of prospective teachers' anxiety and it was concluded that female prospective teachers experience higher speaking anxiety than male prospective teachers. Besides, in the study, the anxiety level of the prospective teachers was discussed in terms of the class level and it was found that 1st and 2nd grade prospective teachers’ speaking anxiety were higher than 3rd and 4th grade prospective teachers. In the study, it was found that the level of speaking anxiety of the prospective primary school teachers did not show a significant difference in terms of the fields they were successful, the place students grew up, the economic level of their parents, and the educational level of their parents.

References

 • Arslan, A. (2012). Üniversite öğrencilerinin “topluluk karşısında konuşma” ile ilgili çeşitli görüşleri (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 7(3), 221-231.
 • Arslan, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies, 2(3), 26-43. https://doi.org/10.31458/iejes.399014
 • Beck, A. T. ve Emery, G. (1985). Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective. New York: Basic Books.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127.
 • Çavuşoğlu, S. B., ve Günay, G. (2014). İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Besyo) öğrencilerinin iletişim becerileri algı düzeylerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 107-121. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/download/article-file/151070
 • Demir, T., ve Melanlıoğlu, D. (2014). Ortaokul öğrencileri için konuşma kaygısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(1), 103-124. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/auebfd/issue/38378/444987
 • Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirsu, Ö. (2018). Üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveyn tutumları ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkide psikolojik dayanıklılığın ve kaygı duyarlılığının aracı rolleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Işık Üniversitesi.
 • Deringöl, Y. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının konuşma kaygıları. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), 23-35. Erişim adresi: http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/39491/465705
 • Dumanlı-Kadızade, E. ve Önder, B. (2016). İlköğretim Türkçe programı ile Türkçe çalışma kitaplarındaki kazanım ve etkinliklerin konuşma becerisi açısından değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(5), 1104-1124.
 • Durmuş, E. ve Baş, K. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(19), 325-325. DOI: 10.7827/TurkishStudies.9981
 • Ergin, M. (2013). Türk dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım Yayın.
 • Erol, M., ve Temizer, D. A. (2015). Ergenlerin utangaçlık düzeylerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(44). Erişim adresi http://www.pdrdergisi.org/index.php/pdr/article/view/36
 • Güneş, F. (2014). Konuşma öğretimi yaklaşım ve modelleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-27. DOI: 10.14686/BUEFAD. 201416205
 • Güvey-Aktay, E. (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Diksiyona İlişkin Görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 431-449. DOI: 10.17494/ogusbd.548526
 • Harmandar-Demirel, D., Serdar, E., Uludere, E. ve Karakaş, Z. (2017). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının konuşma kaygıları. Journal of International Social Research, 10(50). Erişim adresi: www.sosyalarastirmalar.com
 • İşcan, A., ve Karagöz, B. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği). Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3).
 • İkiz, F. E. ve Yörük, C. (2013). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile aile işlevlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 225-252. DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD146
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Katrancı, M. (2014). Öğretmen adaylarının konuşma becerisine yönelik öz yeterlik algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 174-195.
 • Katrancı, M. ve Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi: Sözlü anlatım dersine yönelik bir uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 415-445. DOI: 10.14582/DUZGEF.544
 • Kinay, İ. ve Özkan, E. (2014). Öğretmen adayları için konuşma kaygısı ölçeği (ÖAKKÖ) geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 9(5).
 • MEB. (2018). Türkçe öğretim dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Özdemir, S. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarını gidermede hazırlıklı konuşmaların rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Erişim adresi http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/viewFile/2796/3676
 • Özkan, E. ve Kınay, İ. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 1290-1301. DOI: 10.7884/teke.519
 • Sargın, M. (2006). İlköğreti̇m öğrenci̇leri̇ni̇n konuşma beceri̇leri̇ni̇n değerlendi̇ri̇lmesi̇: Muğla i̇li̇ örneği̇nde, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. Sevim, O. ve Gedik, M. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 52, 379-393. DOI: 10.14222/Turkiyat1236
 • Suroğlu-Sofu, M. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma kaygıları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Temizyürek, F., Erdem, İ. ve Temizkan, M. (2011). Konuşma eğitimi: Sözlü anlatım. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tüzemen, T. (2016). Akademik çelişki tekniğinin 6. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerine ve konuşma kaygılarına etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Van.
 • Yaşar, Ş. ve Girmen, P. (2012). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersi konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 13-23.
 • Yüceer, D. (2014). Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerileri üzerine bir araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygıları

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 86 - 98, 30.04.2020

Abstract

Ailede kazanılan konuşma becerisinin geliştirilmesinde öğretmenler rol model görevi üstlenmektedirler ve bu nedenle öğretmenlerin doğru, güzel ve etkili bir konuşmaya sahip olması önemlidir. Etkili konuşmanın önemli bir koşulu ise bireyin konuşma kaygısını kontrol edebiliyor olmasıdır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının farklı değişkenler doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen bu araştırma genel tarama modeliyle tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018/2019 Eğitim Öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan Sınıf Öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Öğretmen Adayları İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği” (ÖAKKÖ) kullanılmıştır. 3 alt boyuttan oluşan 40 maddelik ölçek, 310 öğretmen adayı tarafından doldurulmuştur. Verilerin analizinde istatistiksel veri analizi paket programı kullanılmış ve betimsel istatistiklerin yanı sıra değişkenler için Bağımsız Örneklemler t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile veriler çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda; sınıf öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarının ölçek genelinde ve tüm alt boyutlarında ortanın altında olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının cinsiyet değişkeni açısından Fizyolojik Belirtiler alt boyutunda anlamlı bir farklılık belirlenmiş ve kadın öğretmen adaylarının kaygı puanı ortalamalarının, erkek öğretmen adaylarına göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca öğretmen adaylarının konuşma kaygıları, sınıf düzeyi değişkenine göre ele alınmış ve 1-2. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının konuşma kaygıları, 3-4. sınıflarda öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarına göre daha yüksek çıkmıştır. Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının konuşma kaygı durumlarının; başarılı oldukları alan, yetiştikleri yerleşim yeri, ailelerinin ekonomik düzeyi ve anne babalarının öğrenim durumu değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır.

References

 • Arslan, A. (2012). Üniversite öğrencilerinin “topluluk karşısında konuşma” ile ilgili çeşitli görüşleri (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneği). Turkish Studies, 7(3), 221-231.
 • Arslan, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies, 2(3), 26-43. https://doi.org/10.31458/iejes.399014
 • Beck, A. T. ve Emery, G. (1985). Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective. New York: Basic Books.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127.
 • Çavuşoğlu, S. B., ve Günay, G. (2014). İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Besyo) öğrencilerinin iletişim becerileri algı düzeylerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 107-121. Erişim adresi https://dergipark.org.tr/download/article-file/151070
 • Demir, T., ve Melanlıoğlu, D. (2014). Ortaokul öğrencileri için konuşma kaygısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(1), 103-124. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/auebfd/issue/38378/444987
 • Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirsu, Ö. (2018). Üniversite öğrencilerinde algılanan ebeveyn tutumları ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişkide psikolojik dayanıklılığın ve kaygı duyarlılığının aracı rolleri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Işık Üniversitesi.
 • Deringöl, Y. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının konuşma kaygıları. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), 23-35. Erişim adresi: http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/39491/465705
 • Dumanlı-Kadızade, E. ve Önder, B. (2016). İlköğretim Türkçe programı ile Türkçe çalışma kitaplarındaki kazanım ve etkinliklerin konuşma becerisi açısından değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(5), 1104-1124.
 • Durmuş, E. ve Baş, K. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 11(19), 325-325. DOI: 10.7827/TurkishStudies.9981
 • Ergin, M. (2013). Türk dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım Yayın.
 • Erol, M., ve Temizer, D. A. (2015). Ergenlerin utangaçlık düzeylerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(44). Erişim adresi http://www.pdrdergisi.org/index.php/pdr/article/view/36
 • Güneş, F. (2014). Konuşma öğretimi yaklaşım ve modelleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-27. DOI: 10.14686/BUEFAD. 201416205
 • Güvey-Aktay, E. (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Diksiyona İlişkin Görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 431-449. DOI: 10.17494/ogusbd.548526
 • Harmandar-Demirel, D., Serdar, E., Uludere, E. ve Karakaş, Z. (2017). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının konuşma kaygıları. Journal of International Social Research, 10(50). Erişim adresi: www.sosyalarastirmalar.com
 • İşcan, A., ve Karagöz, B. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği). Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3).
 • İkiz, F. E. ve Yörük, C. (2013). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik düzeyleri ile aile işlevlerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 225-252. DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD146
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Katrancı, M. (2014). Öğretmen adaylarının konuşma becerisine yönelik öz yeterlik algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 174-195.
 • Katrancı, M. ve Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi: Sözlü anlatım dersine yönelik bir uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 415-445. DOI: 10.14582/DUZGEF.544
 • Kinay, İ. ve Özkan, E. (2014). Öğretmen adayları için konuşma kaygısı ölçeği (ÖAKKÖ) geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 9(5).
 • MEB. (2018). Türkçe öğretim dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Özdemir, S. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarını gidermede hazırlıklı konuşmaların rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Erişim adresi http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/viewFile/2796/3676
 • Özkan, E. ve Kınay, İ. (2015). Öğretmen adaylarının konuşma kaygılarının incelenmesi (Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi örneği). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4(3), 1290-1301. DOI: 10.7884/teke.519
 • Sargın, M. (2006). İlköğreti̇m öğrenci̇leri̇ni̇n konuşma beceri̇leri̇ni̇n değerlendi̇ri̇lmesi̇: Muğla i̇li̇ örneği̇nde, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla. Sevim, O. ve Gedik, M. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 52, 379-393. DOI: 10.14222/Turkiyat1236
 • Suroğlu-Sofu, M. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma kaygıları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Temizyürek, F., Erdem, İ. ve Temizkan, M. (2011). Konuşma eğitimi: Sözlü anlatım. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Tüzemen, T. (2016). Akademik çelişki tekniğinin 6. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerine ve konuşma kaygılarına etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Van.
 • Yaşar, Ş. ve Girmen, P. (2012). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersi konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 13-23.
 • Yüceer, D. (2014). Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerileri üzerine bir araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Article
Authors

Kevser TOLUN This is me
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-6397-744X
Türkiye


Emel GÜVEY AKTAY This is me
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5659-8924
Türkiye

Publication Date April 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 1

Cite

APA Tolun, K. & Güvey Aktay, E. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygıları . Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 86-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/54041/729055