Research Article
BibTex RIS Cite

4. Sınıflara Yönelik Türkçe Dersi Yazılı Sınav Sorularının Program Kazanımlarına Göre İncelenmesi: eğitimhane.com örneği

Year 2022, Volume: 8 Issue: 1, 46 - 58, 29.04.2022

Abstract

Bu çalışmanın amacı 4. sınıflar için hazırlanan Türkçe dersi yazılı sınav sorularının 2019 Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarına uygunluğunu araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, nitel araştırma yönteminde durum çalışması deseni olarak tasarlanmış ve veriler doküman incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmanın dokümanları 2019-2020 ve 2020-2021 öğretim yıllarında 4. sınıflar için hazırlanmış Türkçe dersi yazılı sınav kâğıtlarından oluşmaktadır. Bu kapsamda www.egitimhane.com adlı internet sitesinden indirilen 224 sınava ait 2797 soru üzerinden betimsel analiz yapılmıştır. Çalışmada ulaşılan bulgulara göre 4. sınıf Türkçe yazılı sınav sorularının Türkçe dersi öğretim programındaki dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri arasında ve her dil becerisinin kendi içindeki kazanımlarına göre dengeli bir dağılım göstermediği; ağırlıklı olarak okuma ve yazma becerisine odaklanıldığı; dinleme ve konuşma becerisine yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte Türkçe dersi öğretim programı kazanımları dikkate alındığında söz konusu web sitesindeki sınav içeriklerinin, hem sınıf düzeyinin uygun olmaması hem de kazanımlarla ilişkili olmayan içerikler barındırması nedeniyle, öğretmenler tarafından öğretim süreçlerinde kullanılmasının, programda belirtildiği şekliyle öğrencileri belirli bir çerçeve ve ölçüte göre değerlendirme amacına hizmet etmediği sonucuna varılmıştır.

References

 • Aydın, M. & Uçgun, D. (2020). Ortaokul Türkçe dersi sınav sorularının programdaki kazanımlara göre incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 343-356.
 • Balcı, E. & Tekkaya, E. (2000). Ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 42-50.
 • Barbara Y. D. (2004). The table of specifications: insuring accountability in teacher made tests. The Free Library (June, 1), https://www.thefreelibrary.com/The table of specifications: insuring accountability in teacher made...-a0119611686 (Accessed 29.12.2021)
 • Başol, G. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Baydaş, Ö., Gedik. N. & Göktaş, Y. (2012, Mayıs). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma durumu. IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Aştırmaları Kongre Kitabı (ss. 402-410). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Black, P. & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80(2), 39-148.
 • Büyükalan Filiz, S. & Delal Turan, S. (2018). 4. sınıf öğretmenlerinin temel derslerde sordukları yazılı sınav sorularının Bloom Taksonomisi açısından incelenmesi. Asya Studies, 5(5) , 11-20.
 • Çintaş Yıldız, D. (2015). The analysis of Turkish course exam questions according to re-constructed Bloom’s Taxonomy. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14 (2) , 479-497.
 • Demirel, Ö. (1998). Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Türkçe Öğretimi, İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 131-145.
 • DiDonato-Barnes, N., Fives, H. & Krause, E. (2013). Using a Table of Specifications to improve teacher-constructed traditional tests: an experimental design. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 21(1), 90-108
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Göçer, A. (2014). The Assessment of Turkish written examination questions based on the text in accordance with the Barrett's Taxonomy. International Journal of Languages' Education and Teaching, 3, 1-16.
 • Göçer, A. (2016). Lisansüstü eğitim gören Türkçe öğretmenlerinin yazılı sınav sorularının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 23-37.
 • Göçer, A. (2019). Öğrencilerin dinlediğini anlama yeterliklerinin yazılı sınavlarla değerlendirilebilirliği üzerine. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10 (1) , 50-59.
 • Gök, B. & Şahin, A. E. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin değerlendirme araçlarını çoklu kullanımı ve yeterlik düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 34(153) 127-143.
 • Güfta, H. & Zorbaz, K. Z. (2008). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi yazılı sınav sorularının düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 17, 205-218.
 • Gültekin, İ. & Arhan, S. (2015). Seviye belirleme sınavında (SBS) Türkçe alanında sorulan soruların kapsam geçerliliği açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 45 (206) , 69-96.
 • Güneş, T., Dilek, N.Ş., Hoplan, M., Çelikoğlu, M. & Demir, E.S. (2010). "Öğretmenlerin alternatif değerlendirme konusundaki görüşleri ve yaptıkları uygulamalar". International Conference on New Trends in Education and Their Implications (11-13 November 2011). Antalya.
 • Güneyli, A. & Abbasoğlu, Ş. (2015). Türkçe dersi yazılı sınav sorularına ilişkin değerlendirme: Kıbrıs örneği. Akademik Araştırmalar Dergisi, 67(1), 53-76.
 • Işık, A. (2018). The abilities of primary teachers to design e-learning content: Sample of NEIT. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3 (2) , 17-28.
 • Karatay, H. & Dilekçi, A. (2019). Türkçe öğretmenlerinin dil becerilerini ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Millî Eğitim Dergisi, 48(1), 685-716.
 • Kavruk, H. & Çeçen, M.A. (2013). Türkçe dersi yazılı sınav sorularının bilişsel alan basamakları açısından değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 1-9.
 • Kocaarslan, M. & Yamaç, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersi sınavlarında sordukları metne dayalı anlama sorularının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 431-448.
 • Köğce, D. & Baki, A. (2009). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının Bloom Takso¬nomisi’ne göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(26), 70-80.
 • Kula, S. & Demirci Güler, M. (2019). Sınıf öğretmenlerinin interneti eğitim amaçlı kullanma durumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1) , 620-647.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Erişim adresi: https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=663
 • Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. (31.01.2018). Resmi Gazete (Sayı: 30318). Accessed: https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=19942&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5
 • Özel, İ. & Alnıaçık, Ü. (2017). Eğitim yayıncılığı sektöründe tutundurma faaliyetlerinin değerlendirilmesi: öğretmenler üzerinde bir araştırma. International review of economics and management, 5 (4) , 23-41.
 • Tepe, N. (2020). Blogs on education examination of teachers’ use cases and thoughts. Journal of Human Sciences, 17(1), 162–171.
 • Ünlü, S., Öztürk, H. & Tağa, T. (2014). Türkçe dersinde uygulanan sınavlar üzerine bir değerlendirme. The Journal of Akademic Social Science Studies, 28 (2), 513-523.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, D. & Girmen, P. (2019). İlkokul 4. sınıf Türkçe dersi kapsamında ölçme ve değerlendirme süreci uygulamaları. Anadolu University Journal of Education Faculty, 3 (4), 227-238.

Investigation of Turkish Written Exam Questions Prepared for 4th Graders in terms of the Learning Outcomes in the Turkish Lesson Curriculum: eğitimhane.com Case

Year 2022, Volume: 8 Issue: 1, 46 - 58, 29.04.2022

Abstract

The purpose of the current study is to investigate the compliance of Turkish written exam questions prepared for 4th graders with the learning outcomes in the Turkish lesson curriculum. To this end, the study employed the case study design, one of the qualitative research methods and the data were collected by using the document analysis method. The documents used in the current study were comprised of Turkish written exams prepared for 4th graders in 2019-2020 and 2020-2021. In this context, descriptive analysis was conducted on 2797 questions belonging to 224 exams downloaded from the website www.egitimhane.com. The findings of the study have revealed that the 4th grade Turkish written exam questions did not demonstrate a balanced distribution across the listening, speaking, reading and writing skills in the Turkish lesson curriculum and across the learning outcomes for each language skill in the curriculum and that the questions were mainly focused on the learning outcomes regarding reading and writing skills. In addition, it was concluded that given the learning outcomes in the Turkish lesson curriculum, the use of these exam questions by teachers in the instructional processes would not serve the purpose of the evaluation of students within a certain framework and according to specific criteria as some of the content of the exams given in the website was not suitable for the 4th grade level and not related to the learning outcomes in the Turkish lesson curriculum.

References

 • Aydın, M. & Uçgun, D. (2020). Ortaokul Türkçe dersi sınav sorularının programdaki kazanımlara göre incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 343-356.
 • Balcı, E. & Tekkaya, E. (2000). Ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 42-50.
 • Barbara Y. D. (2004). The table of specifications: insuring accountability in teacher made tests. The Free Library (June, 1), https://www.thefreelibrary.com/The table of specifications: insuring accountability in teacher made...-a0119611686 (Accessed 29.12.2021)
 • Başol, G. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Baydaş, Ö., Gedik. N. & Göktaş, Y. (2012, Mayıs). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma durumu. IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Aştırmaları Kongre Kitabı (ss. 402-410). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Black, P. & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80(2), 39-148.
 • Büyükalan Filiz, S. & Delal Turan, S. (2018). 4. sınıf öğretmenlerinin temel derslerde sordukları yazılı sınav sorularının Bloom Taksonomisi açısından incelenmesi. Asya Studies, 5(5) , 11-20.
 • Çintaş Yıldız, D. (2015). The analysis of Turkish course exam questions according to re-constructed Bloom’s Taxonomy. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14 (2) , 479-497.
 • Demirel, Ö. (1998). Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Türkçe Öğretimi, İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 131-145.
 • DiDonato-Barnes, N., Fives, H. & Krause, E. (2013). Using a Table of Specifications to improve teacher-constructed traditional tests: an experimental design. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 21(1), 90-108
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Göçer, A. (2014). The Assessment of Turkish written examination questions based on the text in accordance with the Barrett's Taxonomy. International Journal of Languages' Education and Teaching, 3, 1-16.
 • Göçer, A. (2016). Lisansüstü eğitim gören Türkçe öğretmenlerinin yazılı sınav sorularının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 23-37.
 • Göçer, A. (2019). Öğrencilerin dinlediğini anlama yeterliklerinin yazılı sınavlarla değerlendirilebilirliği üzerine. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10 (1) , 50-59.
 • Gök, B. & Şahin, A. E. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin değerlendirme araçlarını çoklu kullanımı ve yeterlik düzeyleri. Eğitim ve Bilim, 34(153) 127-143.
 • Güfta, H. & Zorbaz, K. Z. (2008). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi yazılı sınav sorularının düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 17, 205-218.
 • Gültekin, İ. & Arhan, S. (2015). Seviye belirleme sınavında (SBS) Türkçe alanında sorulan soruların kapsam geçerliliği açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 45 (206) , 69-96.
 • Güneş, T., Dilek, N.Ş., Hoplan, M., Çelikoğlu, M. & Demir, E.S. (2010). "Öğretmenlerin alternatif değerlendirme konusundaki görüşleri ve yaptıkları uygulamalar". International Conference on New Trends in Education and Their Implications (11-13 November 2011). Antalya.
 • Güneyli, A. & Abbasoğlu, Ş. (2015). Türkçe dersi yazılı sınav sorularına ilişkin değerlendirme: Kıbrıs örneği. Akademik Araştırmalar Dergisi, 67(1), 53-76.
 • Işık, A. (2018). The abilities of primary teachers to design e-learning content: Sample of NEIT. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3 (2) , 17-28.
 • Karatay, H. & Dilekçi, A. (2019). Türkçe öğretmenlerinin dil becerilerini ölçme ve değerlendirme yeterlikleri. Millî Eğitim Dergisi, 48(1), 685-716.
 • Kavruk, H. & Çeçen, M.A. (2013). Türkçe dersi yazılı sınav sorularının bilişsel alan basamakları açısından değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 1-9.
 • Kocaarslan, M. & Yamaç, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe dersi sınavlarında sordukları metne dayalı anlama sorularının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 431-448.
 • Köğce, D. & Baki, A. (2009). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının Bloom Takso¬nomisi’ne göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(26), 70-80.
 • Kula, S. & Demirci Güler, M. (2019). Sınıf öğretmenlerinin interneti eğitim amaçlı kullanma durumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1) , 620-647.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Erişim adresi: https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=663
 • Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. (31.01.2018). Resmi Gazete (Sayı: 30318). Accessed: https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=19942&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5
 • Özel, İ. & Alnıaçık, Ü. (2017). Eğitim yayıncılığı sektöründe tutundurma faaliyetlerinin değerlendirilmesi: öğretmenler üzerinde bir araştırma. International review of economics and management, 5 (4) , 23-41.
 • Tepe, N. (2020). Blogs on education examination of teachers’ use cases and thoughts. Journal of Human Sciences, 17(1), 162–171.
 • Ünlü, S., Öztürk, H. & Tağa, T. (2014). Türkçe dersinde uygulanan sınavlar üzerine bir değerlendirme. The Journal of Akademic Social Science Studies, 28 (2), 513-523.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, D. & Girmen, P. (2019). İlkokul 4. sınıf Türkçe dersi kapsamında ölçme ve değerlendirme süreci uygulamaları. Anadolu University Journal of Education Faculty, 3 (4), 227-238.
There are 32 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Article
Authors

İlhan Polat 0000-0002-7802-6337

Publication Date April 29, 2022
Submission Date October 1, 2021
Published in Issue Year 2022 Volume: 8 Issue: 1

Cite

APA Polat, İ. (2022). Investigation of Turkish Written Exam Questions Prepared for 4th Graders in terms of the Learning Outcomes in the Turkish Lesson Curriculum: eğitimhane.com Case. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 8(1), 46-58.