Research Article
BibTex RIS Cite

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yüz Yüze Eğitimde Aldıkları Notlar İle Uzaktan Eğitimde Aldıkları Notların Karşılaştırılması

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 234 - 245, 31.12.2022

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının pandemi süreci ve sonrasındaki zorunlu derslerden aldıkları puanları karşılaştırarak hangi dönemin puan bazında daha başarılı olduğunu ortaya koymaktır. Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının yüz yüze eğitimde aldıkları notlar ile uzaktan eğitimde aldıkları notları karşılaştırmak amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın çalışma evrenini tüm devlet üniversitelerinden sınıf öğretmenliği ana bilim dalında öğrenim gören öğrencilerin 2019-2020 güz dönemi ve 2020-2021 güz dönemine ait tüm sınıf düzeylerine öğrenciler oluşturmaktadır. Bu veriler ulaşılırken ikisi Ege, dördü Karadeniz, üçü İç Anadolu, biri Akdeniz, biri Güneydoğu Anadolu ve bir tanesi de Doğu Anadolu bölgesinde bulunan devlet üniversitelerinden veriler toplanmıştır. Yapılan araştırmaya göre sınıf öğretmeni adaylarının güz dönemi pandemi öncesi ve pandemi sonrası dönem puan ortalamaları farklılık göstermiştir. Bu farklılıklardan oluşmuş tüm veriler analiz edildiğinde uzaktan eğitim sürecine öğrencilerin ortalamalarının genel anlamda yükseldiği görülmüştür. Analiz sonucunda bazı derslerde akademik not ortalamaları olarak ciddi anlamda artışlar görülmüş (Fen bilgisi öğretimi, Temel Matematik vb.) bunun yanı sıra sadece birkaç ders ortalamasının düştüğü görülmüştür (İlköğretimde Drama ve Öğretim Teknolojileri).

References

 • Akkoyunlu, B. ve Bardakcı S. (2020). Pandemi döneminde uzaktan eğitim. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu. https://portal.yokak.gov.tr/makale/pandemi-doneminde-uzaktan-egitim.
 • Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M. ve Yıldız, M. (2020). Covıd-19 virüsünden kaynaklanan izolasyon günlerinde spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1),1-9.
 • Alea, L. A., Fabrea, M. F., Roldan, R. D. A., & Farooqi, A. Z. (2020). Teachers’ COVID-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19 (6), 127-144.
 • Ali, W. (2020). Online and remote learning in higher education institutes: A necessity in light of COVID-19 pandemic. Higher Education Studies, 10(3), 16-25.
 • Almaghaslah D., & Alsayari, A. (2020). The effects of the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) outbreak on academic staff members: A case study of a Pharmacy School in Saudi Arabia. Risk Management and Healthcare Policy, 13, 795-802.
 • Almaiah, M. A., Al-Khasawneh, A., & Althunibat, A. (2020). Exploring the critical challenges and factors influencing the E-learning system usage during COVID-19 pandemic. Education and Information Technologies, 25, 5261-5280.
 • Alpaslan, M. (2020). Öğretim üyelerinin özel yeteneklilerin eğitiminde uzaktan eğitimin kullanımına yönelik görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 126-147.
 • Alqahtani, A. Y., & Rajkhan, A. A. (2020). E-learning critical success factors during the covid-19 pandemic: A comprehensive analysis of e-learning managerial perspectives. Education Sciences, 10(9), 216.
 • Altun Ekiz, M. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (Nitel bir araştırma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı 1), 1-13.
 • Altuntaş Yılmaz, N. (2020). Yükseköğretim kurumlarında Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 15-20.
 • Arat, T., ve Bakan, Ö. (2011). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 365, 14(1-2).
 • Arık, B. M. (2020). Türkiye’de koronavirüsün eğitime etkileri-I. Eğitim Reformu Girişimi. https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-koronavirusun-egitime-etkileri-i
 • Attrı, A. K. (2012). Distance education: problems and solutions. International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences, 1(4), 42-58.
 • Baek, J. H., Jones, E., Bulger, S. & Taliaferro, A. (2018). Physical education teacher perceptions of technology related learning experiences: A qualitative investigation. Journal of Teaching in Physical Education, 37(2), 175-185.
 • Batdal Karaduman, G., Akşak Ertaş, Z. ve Duran Baytar, S. (2021). Uzaktan eğitim yolu ile gerçekleştirilen matematik derslerine ilişkin öğretmen deneyimlerinin incelenmesi. International Primary Education Research Journal, 5(1), 1-17.
 • Bayram, M., Peker, A. T., Aka, S. T. ve Vural, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 330-345.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir Metafor Analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-6.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Crompton, H., & Traxler, J. (2018). Mobile learning and higher education: Challenges in context. Routledge.
 • Çiftçi, S., Temel, M., Yeganeh, E., Sarı, B., ve Soydemir-Bor, S. (2020). Covid-19 pandemi döneminin öğretmen, öğrenci ve velilere yansımaları. Labyrinths Of Reality: Collection Of Scientifical Works, 5 (10). 120-132.
 • De paepe, L., Zhu, C., & DePryck, K. (2018). Drop-out, retention, satisfaction and attainment of online learners of Dutch in adult education. International Journal on E-Learning, 17(3), 303-323.
 • DeneuI, D., & Dodge, T. (2006). Asynchronous learning networks and student outcomes: The utility of online learning components in hybrid courses. Journal of Instructional Psychology, 33(4), 256-259.
 • Duran, L. (2020). Distance learners' experiences of silence online: a phenomenological inquiry. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 21(1), 81-98.
 • Fedina, N. V., Burmykina, I. V., Zvezda, L. M., Pikalova, O. S., Skudnev, D. M., & Voronin, I. V. (2017). Study of educators’ and parents’ readiness to implement distance learning technologies in preschool education in Russia. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(12), 8415-8428.
 • Fidan, M. (2020). Covı̇d-19 belı̇rsı̇zlı̇ğı̇nde eğı̇tı̇m: İlkokulda zorunlu uzaktan eğı̇tı̇me ilı̇şkı̇n öğretmen görüşlerı̇. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24-43.
 • Gewın, V. (2020). COVID-19 bekletilirken öğretimi çevrimiçi taşımak için beş ipucu. Doğa, 580, 295-296.
 • Harasim, L. (2000). Shift happens: Online education as a new paradigm in learning. The Internet And Higher Education, 3(1-2), 41-61.
 • Horspool, A., & Lange, C. (2012). Applying the scholarship of teaching and learning: Student perceptions, behaviours and success online and face-to-face. Assessment ve Evaluation in Higher Education, 37(1), 73-88.
 • Hotar, N., Omay, R.E., Bayrak, S., Kuruüzüm, Z. ve Ünal, B. (2020). Pandeminin toplumsal yansımaları. İzmir İktisat Dergisi, 35(2), 211-220.
 • İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kaçan, A. ve Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 1-21.
 • Kaden, U. (2020). COVID-19 school closure-related changes to the professional life of a K–12 teacher. Education Sciences, 10(6), 165.
 • Kahraman, M. E. (2020). COVID-19 salgınının uygulamalı derslere etkisi ve bu derslerin uzaktan eğitimle yürütülmesi: Temel tasarım dersi örneği. Medeniyet Sanat Dergisi, 6(1), 44-56
 • Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10 (2), 181-192.
 • Karakuş, İ. ve Yanpar Yelken, T. (2020). Uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerinin sosyal bulunuşluk ile işlemsel uzaklıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28 (1),186-201.
 • Karakuş, N. Ucuzsatar, N. Karacaoğlu, M. Ö.Esendemir, N ve Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 19, 220-241.
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kavuk, E.ve Demirtaş, H.(2021). COVID-19 Pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-International Journal of Pedandragogy, 1(1), 55-73.
 • Kaynar, H., Kurnaz, A., Doğrukök, B. ve Barışık, C. Ş. (2020). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(7), 3269-3292.
 • Keskin, M ve Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kocayiğit, A., & Uşun, S. (2020). Attitudes of teachers working in schools affiliated to ministry of national education towards distance education (Example of Burdur province). International Journal of Euroasian Research, 8(23), 285-299.
 • Koç, E. (2020). An evaluation of distance learning in higher education through the eyes of course ınstructors. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-39.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş. ve Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • Kurnaz, E. ve Serçemeli, M. (2020). Covid-19 Pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 3, 262-288.
 • Lassoued, Z., Alhendawi, M., & Bashitialshaaer, R. (2020). An exploratory study of the obstacles for achieving quality in distance learning during the COVID-19 pandemic. Education Sciences, 10(9), 232.
 • Martin, F., Budhrani, K. & Wang, C. (2019). Examining faculty perception of their readiness to teach online. Online Learning, 23(3), 97-119.
 • Moçoşoğlu, B. ve Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (Covid-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2 (1), 15-43.
 • Movkebayeva, Z., Derijan, I., Khamitova, D., & Akhmetova, A. (2018). Teacher readiness for distance education of disabled students. International Journal- Knowledge In Practice, 28 (3), 1011–1014.
 • Özcan, B. ve Saraç, L. (2020). COVID-19 pandemisi eğitim programlarında eğitim öğretim rol ve yeterlikleri: Beden eğitimi öğretmenleri eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (1), 459-475.
 • Özdemir, A.ve Sarıcan, E. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim derslerindeki akademik başarıları üzerine karma bir araştırma. International Journal of Field Education, 6 (1), 57-78.
 • Özdemir, D., & Uğur, M. E. (2021). Model proposal on the determınation of student attendance in distance education with face recognition technology. Turkish Online Journal of Distance Education, 22(1), 19-32.
 • Özdoğan, A. Ç. ve Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Özer, M. (2020). Türkiye’de COVID-19 Salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atılan politika adımları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28 (3), 1124–1129.
 • Phan, T. T. N., & Dang, L. T. T. (2017). Teacher readiness for online teaching: A critical review. Internetional Journal Open Distance E-Learn, 3(1), 1–16.
 • Radha, R., Mahalakshmi, K., Kumar, V. S., & Saravanakumar, A. R. (2020). E-Learning during lockdown of Covid-19 pandemic: A global perspective. International Journal of Control and Automation, 13(4), 1088-1099.
 • Ramos-Morcillo, A. J., Leal-Costa, C., Moral-García, J. E., & Ruzafa-Martínez, M. (2020). Experiences of nursing students during the abrupt change from face-to-face to e-learning education during the first month of confinement due to COVID-19 in Spain. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15), 5519.
 • Sarı, H. (2020). Evde kal döneminde uzaktan eğitim: Ölçme ve değerlendirmeyi neden karantinaya almamalıyız? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3 (1), 121-128.
 • Serçemeli, M. ve Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 40-53.
 • Solak, H. İ., Ütebay, G. ve Yalçın, B. (2020). Uzaktan eğitim öğrencilerinin basılı ve dijital ortamdaki sınav başarılarının karşılaştırılması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 41-52.
 • Tekedere, H., Şahin, S. ve Göker, H. (2022). Covid-19 sürecinde Yükseköğretim’de çevrimiçi uzaktan eğitim öğrenci deneyimlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42 (1), 123-166.
 • Telli Yamamato, G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 25-34.
 • Türküresin, H.E. 2020. Covid-19 pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (1), 597-618.
 • Ventayin, R. J. (2018). Teachers’ readiness in online teaching environment: A case of department of education teachers. Journal of Education, Management and Social Sciences, 2 (1).
 • Yakar, L. ve Yakar, Z.Y. (2021). Eğitim öğretiminin eğitime karşı tutumlarının ve e-öğrenmenin hazır bulunuşluklarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 1-21.
 • Yılmaz İnce, E., Kabul, A. & Diler, İ. (2020). Distance education in higher education in the COVID-19 pandemic process: A case of Isparta Applied Sciences University. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4 (4), 343-35.
 • Yolcu, H. H. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 237-250.
 • YÖK (2020e). Koronavirüs (COVID-19) bilgilendirme notu: 1. 30 Nisan. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx.
 • YÖK (2020i). Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx.
 • Zhou, L., Wu, S., Zhou, M., & Li, F. (2020). 'School’s out, but class’ on', the largest online education in the world today: Taking China’s practical exploration during The COVID-19 epidemic prevention and control as an example. Best Evid Chin Edu, 4(2), 501-519.

Comparison of Primary School Teacher Candidates’ Scores in Distance and Face-to-face Education

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 234 - 245, 31.12.2022

Abstract

The aim of this study is to compare the scores of primary school teacher candidates from the compulsory courses during and after the pandemic and to reveal which period is more successful on the basis of scores. This study was carried out with a survey design, which is one of the quantitative research methods, in order to compare the scores taken by primary school teacher candidates in face-to-face education and the scores they received in distance education. The study population of this research consists of students from all state universities in all grades of the 2019-2020 fall semester and 2020-2021 fall semester of the students studying in the department of primary school teaching. While collecting these data, data were collected from state universities. Two of the universities are located in Aegean Region, four in Black Sea, three in Central Anatolian, one in Mediterranean, one in Southeastern Anatolian and one in Eastern Anatolian region. According to the research, the pre-pandemic and post-pandemic period score averages of the primary school teacher candidates differed in the fall semester. When all the data consisting of these differences were analyzed, it was seen that the average of the students in the distance education process increased in general. As a result of the analysis, significant increases were seen in academic score averages in some courses (Science Teaching, Basic Mathematics, etc.). In addition, it was observed that only a few course averages decreased (Drama in Primary School and Instructional Technologies).

References

 • Akkoyunlu, B. ve Bardakcı S. (2020). Pandemi döneminde uzaktan eğitim. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu. https://portal.yokak.gov.tr/makale/pandemi-doneminde-uzaktan-egitim.
 • Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M. ve Yıldız, M. (2020). Covıd-19 virüsünden kaynaklanan izolasyon günlerinde spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1),1-9.
 • Alea, L. A., Fabrea, M. F., Roldan, R. D. A., & Farooqi, A. Z. (2020). Teachers’ COVID-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19 (6), 127-144.
 • Ali, W. (2020). Online and remote learning in higher education institutes: A necessity in light of COVID-19 pandemic. Higher Education Studies, 10(3), 16-25.
 • Almaghaslah D., & Alsayari, A. (2020). The effects of the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) outbreak on academic staff members: A case study of a Pharmacy School in Saudi Arabia. Risk Management and Healthcare Policy, 13, 795-802.
 • Almaiah, M. A., Al-Khasawneh, A., & Althunibat, A. (2020). Exploring the critical challenges and factors influencing the E-learning system usage during COVID-19 pandemic. Education and Information Technologies, 25, 5261-5280.
 • Alpaslan, M. (2020). Öğretim üyelerinin özel yeteneklilerin eğitiminde uzaktan eğitimin kullanımına yönelik görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(1), 126-147.
 • Alqahtani, A. Y., & Rajkhan, A. A. (2020). E-learning critical success factors during the covid-19 pandemic: A comprehensive analysis of e-learning managerial perspectives. Education Sciences, 10(9), 216.
 • Altun Ekiz, M. (2020). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karantina dönemindeki uzaktan eğitim ile ilgili görüşleri (Nitel bir araştırma). Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(Özel Sayı 1), 1-13.
 • Altuntaş Yılmaz, N. (2020). Yükseköğretim kurumlarında Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 15-20.
 • Arat, T., ve Bakan, Ö. (2011). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 365, 14(1-2).
 • Arık, B. M. (2020). Türkiye’de koronavirüsün eğitime etkileri-I. Eğitim Reformu Girişimi. https://www.egitimreformugirisimi.org/turkiyede-koronavirusun-egitime-etkileri-i
 • Attrı, A. K. (2012). Distance education: problems and solutions. International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences, 1(4), 42-58.
 • Baek, J. H., Jones, E., Bulger, S. & Taliaferro, A. (2018). Physical education teacher perceptions of technology related learning experiences: A qualitative investigation. Journal of Teaching in Physical Education, 37(2), 175-185.
 • Batdal Karaduman, G., Akşak Ertaş, Z. ve Duran Baytar, S. (2021). Uzaktan eğitim yolu ile gerçekleştirilen matematik derslerine ilişkin öğretmen deneyimlerinin incelenmesi. International Primary Education Research Journal, 5(1), 1-17.
 • Bayram, M., Peker, A. T., Aka, S. T. ve Vural, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 330-345.
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir Metafor Analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-6.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Crompton, H., & Traxler, J. (2018). Mobile learning and higher education: Challenges in context. Routledge.
 • Çiftçi, S., Temel, M., Yeganeh, E., Sarı, B., ve Soydemir-Bor, S. (2020). Covid-19 pandemi döneminin öğretmen, öğrenci ve velilere yansımaları. Labyrinths Of Reality: Collection Of Scientifical Works, 5 (10). 120-132.
 • De paepe, L., Zhu, C., & DePryck, K. (2018). Drop-out, retention, satisfaction and attainment of online learners of Dutch in adult education. International Journal on E-Learning, 17(3), 303-323.
 • DeneuI, D., & Dodge, T. (2006). Asynchronous learning networks and student outcomes: The utility of online learning components in hybrid courses. Journal of Instructional Psychology, 33(4), 256-259.
 • Duran, L. (2020). Distance learners' experiences of silence online: a phenomenological inquiry. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 21(1), 81-98.
 • Fedina, N. V., Burmykina, I. V., Zvezda, L. M., Pikalova, O. S., Skudnev, D. M., & Voronin, I. V. (2017). Study of educators’ and parents’ readiness to implement distance learning technologies in preschool education in Russia. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(12), 8415-8428.
 • Fidan, M. (2020). Covı̇d-19 belı̇rsı̇zlı̇ğı̇nde eğı̇tı̇m: İlkokulda zorunlu uzaktan eğı̇tı̇me ilı̇şkı̇n öğretmen görüşlerı̇. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24-43.
 • Gewın, V. (2020). COVID-19 bekletilirken öğretimi çevrimiçi taşımak için beş ipucu. Doğa, 580, 295-296.
 • Harasim, L. (2000). Shift happens: Online education as a new paradigm in learning. The Internet And Higher Education, 3(1-2), 41-61.
 • Horspool, A., & Lange, C. (2012). Applying the scholarship of teaching and learning: Student perceptions, behaviours and success online and face-to-face. Assessment ve Evaluation in Higher Education, 37(1), 73-88.
 • Hotar, N., Omay, R.E., Bayrak, S., Kuruüzüm, Z. ve Ünal, B. (2020). Pandeminin toplumsal yansımaları. İzmir İktisat Dergisi, 35(2), 211-220.
 • İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kaçan, A. ve Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1), 1-21.
 • Kaden, U. (2020). COVID-19 school closure-related changes to the professional life of a K–12 teacher. Education Sciences, 10(6), 165.
 • Kahraman, M. E. (2020). COVID-19 salgınının uygulamalı derslere etkisi ve bu derslerin uzaktan eğitimle yürütülmesi: Temel tasarım dersi örneği. Medeniyet Sanat Dergisi, 6(1), 44-56
 • Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10 (2), 181-192.
 • Karakuş, İ. ve Yanpar Yelken, T. (2020). Uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerinin sosyal bulunuşluk ile işlemsel uzaklıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28 (1),186-201.
 • Karakuş, N. Ucuzsatar, N. Karacaoğlu, M. Ö.Esendemir, N ve Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 19, 220-241.
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kavuk, E.ve Demirtaş, H.(2021). COVID-19 Pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-International Journal of Pedandragogy, 1(1), 55-73.
 • Kaynar, H., Kurnaz, A., Doğrukök, B. ve Barışık, C. Ş. (2020). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(7), 3269-3292.
 • Keskin, M ve Özer Kaya, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kocayiğit, A., & Uşun, S. (2020). Attitudes of teachers working in schools affiliated to ministry of national education towards distance education (Example of Burdur province). International Journal of Euroasian Research, 8(23), 285-299.
 • Koç, E. (2020). An evaluation of distance learning in higher education through the eyes of course ınstructors. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-39.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş. ve Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • Kurnaz, E. ve Serçemeli, M. (2020). Covid-19 Pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 3, 262-288.
 • Lassoued, Z., Alhendawi, M., & Bashitialshaaer, R. (2020). An exploratory study of the obstacles for achieving quality in distance learning during the COVID-19 pandemic. Education Sciences, 10(9), 232.
 • Martin, F., Budhrani, K. & Wang, C. (2019). Examining faculty perception of their readiness to teach online. Online Learning, 23(3), 97-119.
 • Moçoşoğlu, B. ve Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (Covid-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2 (1), 15-43.
 • Movkebayeva, Z., Derijan, I., Khamitova, D., & Akhmetova, A. (2018). Teacher readiness for distance education of disabled students. International Journal- Knowledge In Practice, 28 (3), 1011–1014.
 • Özcan, B. ve Saraç, L. (2020). COVID-19 pandemisi eğitim programlarında eğitim öğretim rol ve yeterlikleri: Beden eğitimi öğretmenleri eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (1), 459-475.
 • Özdemir, A.ve Sarıcan, E. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim derslerindeki akademik başarıları üzerine karma bir araştırma. International Journal of Field Education, 6 (1), 57-78.
 • Özdemir, D., & Uğur, M. E. (2021). Model proposal on the determınation of student attendance in distance education with face recognition technology. Turkish Online Journal of Distance Education, 22(1), 19-32.
 • Özdoğan, A. Ç. ve Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Özer, M. (2020). Türkiye’de COVID-19 Salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atılan politika adımları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28 (3), 1124–1129.
 • Phan, T. T. N., & Dang, L. T. T. (2017). Teacher readiness for online teaching: A critical review. Internetional Journal Open Distance E-Learn, 3(1), 1–16.
 • Radha, R., Mahalakshmi, K., Kumar, V. S., & Saravanakumar, A. R. (2020). E-Learning during lockdown of Covid-19 pandemic: A global perspective. International Journal of Control and Automation, 13(4), 1088-1099.
 • Ramos-Morcillo, A. J., Leal-Costa, C., Moral-García, J. E., & Ruzafa-Martínez, M. (2020). Experiences of nursing students during the abrupt change from face-to-face to e-learning education during the first month of confinement due to COVID-19 in Spain. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15), 5519.
 • Sarı, H. (2020). Evde kal döneminde uzaktan eğitim: Ölçme ve değerlendirmeyi neden karantinaya almamalıyız? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3 (1), 121-128.
 • Serçemeli, M. ve Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 40-53.
 • Solak, H. İ., Ütebay, G. ve Yalçın, B. (2020). Uzaktan eğitim öğrencilerinin basılı ve dijital ortamdaki sınav başarılarının karşılaştırılması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 41-52.
 • Tekedere, H., Şahin, S. ve Göker, H. (2022). Covid-19 sürecinde Yükseköğretim’de çevrimiçi uzaktan eğitim öğrenci deneyimlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42 (1), 123-166.
 • Telli Yamamato, G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 25-34.
 • Türküresin, H.E. 2020. Covid-19 pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (1), 597-618.
 • Ventayin, R. J. (2018). Teachers’ readiness in online teaching environment: A case of department of education teachers. Journal of Education, Management and Social Sciences, 2 (1).
 • Yakar, L. ve Yakar, Z.Y. (2021). Eğitim öğretiminin eğitime karşı tutumlarının ve e-öğrenmenin hazır bulunuşluklarının incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 1-21.
 • Yılmaz İnce, E., Kabul, A. & Diler, İ. (2020). Distance education in higher education in the COVID-19 pandemic process: A case of Isparta Applied Sciences University. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4 (4), 343-35.
 • Yolcu, H. H. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 237-250.
 • YÖK (2020e). Koronavirüs (COVID-19) bilgilendirme notu: 1. 30 Nisan. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx.
 • YÖK (2020i). Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx.
 • Zhou, L., Wu, S., Zhou, M., & Li, F. (2020). 'School’s out, but class’ on', the largest online education in the world today: Taking China’s practical exploration during The COVID-19 epidemic prevention and control as an example. Best Evid Chin Edu, 4(2), 501-519.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Article
Authors

Ayşe UĞUR GÖÇMEZ This is me 0000-0002-6672-4314

Esra Nur DEMİRTAŞ This is me 0000-0002-3533-0697

Emre ÜNAL This is me 0000-0002-1213-3965

Publication Date December 31, 2022
Submission Date July 25, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 8 Issue: 3

Cite

APA UĞUR GÖÇMEZ, A., DEMİRTAŞ, E. N., & ÜNAL, E. (2022). Comparison of Primary School Teacher Candidates’ Scores in Distance and Face-to-face Education. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 8(3), 234-245.