Review
BibTex RIS Cite

Philosophy for Children (P4C) through Children's Books: An Example of A Study on Environmental Philosophy Education

Year 2024, Volume: 10 Issue: 1, 18 - 34, 30.04.2024

Abstract

It is important for children to be sensitive to environmental issues from an early age and to develop this sensitivity. In this context, there have been practices and discussions on environmental inquiry since the late 1970s when philosophy with children emerged. In this study, 4 of the illustrated children’s books with the theme of environment that can be used in the field of environmental philosophy, within the scope of philosophy applications for children, were handled with the document analysis and content analysis methods within scope of qualitative research design. In the selection of this books in the study, criteria such as the possibility of making philosophical inquiries the use of which have been scientifically suggested or used in various studies, and the fact that they have gained intellectual popularity by being translated into many languages in the world have been determined. Philosophical questions were formed by listing the themes and topics, concepts, values and problem situations in the selected books by the researchers, and philosophical identity cards were prepared for each book. In the following stage of the study, quotations with philosophical thinking features in the books were symbolized through the target original sentences in the books. In the last stage, the sentences in the books that encourage children to philosophize were evaluated through content analysis. The aim of the study is to provide children with a critical and questioning approach to environmental problems by creating suggestions for educators who will benefit from children books in their philosophy studies with children. At this point, it was concluded that the illustrated children’s book examined- within the scope of philosophy with children- are important resources in raising awareness about environmental problems to children and even adults. In terms of the results of the content analysis, it is seen that the children's books contain thought-provoking sentences that encourage children to protect the environment and are suitable for philosophy studies with children. According to the results of the study, it is recommended that the philosophical identity cards prepared for children's books be used in educational practices with families and teachers and in P4C workshops.

References

 • Ağbuğa, F. (2016). Çevre sorunlarına etik bir yaklaşım: Felsefi bir sorgulama Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Artun, H. & Bakırcı, H. (2012). Ülkelerin çevre eğitimine etki eden faktörlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 365-384.
 • Aslan, C. (2015). Çocuk edebiyatı yapıtlarının çevre sorunlarını yansıtışı bağlamında incelenmesi. Journal of Human Sciences, 12(2), 1818-1852.
 • Aşar, H. (2021). Heideggerci çevre felsefesi. Temaşa Felsefe Dergisi. 15: 23-24.
 • Ateş, T. (2012). Felsefi antropoloji açısından çevre sorunları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bakırcı, H., & Artun, H. (2011). Farklı ülkelerin çevre eğitimi politikalarını karşılaştırmaya yönelik bir durum çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 10(37): 202-223.
 • Berg-Cross, L. & Berg-Cross, G. (1978). Listening to stories may change children's social attitudes, The Reading Teacher, 31(6): 659-663.
 • Bonnett, M. (2020). Environmental consciousness, nature and the philosophy of education: Ecologizing education. New York: Routledge.
 • Bozkurt, M. (2021). Resimli çocuk kitaplarında çevre sorunları: çevreci öyküler serisi. Journal of World of Turks/zeitschrift für die welt der türken, 13(3). 101-124.
 • Capra, F. (1983). The turning point: Science, society, and the rising culture. New York: Bantam. Cevizci, A. (2022). Felsefeye giriş, Ankara: Nobel.
 • Coerr, E. (2010). Sadako ve kağıttan bin turna kuşu, İstanbul: Beyaz Balina Yayınları.
 • Costello, P. R. (Editör). (2011). Philosophy in children's literature. Plymouth: Lexington Books.
 • Cousin, E. (2015). The giving tree": A modern-day parable of mutual responsibility. Michigan Law Review, 113(6):767-776.
 • Çelikbaş, A., Yalçınkaya, T., & Banoğlu, K. (2013). İlköğretim öğrencileri gözü ile çevre ve çevre eğitimi. 3rd International Geography Symposium-GEOMED. (p:357-370). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Çiçek, T. (2017). Çocuk edebiyatı denilince, İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Çiner, H. & Erginer, E. (2023). Çocuklar için felsefe (P4C) üzerine odaklanmış çocuk edebiyatı eserlerinin analizi üzerine bir sistematik derleme. Kapadokya Eğitim Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Özel Sayısı: 93-118.
 • de Saint-Exupéry, A. (2021). Küçük prens. (Çeviren: Tomris Uyar & Cemal Süreya), Can Çocuk Yayınları.
 • Demiray, K. (1977). Açıklamalı çocuk edebiyatı antolojisi. İstanbul: İnkılâp ve Aka.
 • Dilidüzgün, S. (1996). Çağdaş çocuk yazını, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.
 • DrunkDictator. (2023, September 20). The Taking Tree. [YouTube channel]. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=J416tucEFMk
 • Erginer, E. (2021). Nitel araştirmada alternatif kurgular ve öğretimi. [M. Çelebi (Ed.) Nitel araştirma yöntemleri, içinde: 263-279], Ankara: Pegem Akademi
 • Fletcher, C. (2020). Philosophy for Reading: to what extent can Philosophy for Children improve the way lower-attaining Year 3 readers answer inferential and evaluative questions? Doctoral dissertation, University of Oxford.
 • Freedman, D. (2019). Carl and the meaning of life, Newyork: Viking Children Books.
 • Freedman, D. (2021). Carl ve yaşamın anlamı. (Çeviren: Nil Gün), İstanbul: Kuraldışı Yayınları.
 • Gianferrari, M. (2021). Bir ağaç ol. (Çeviren: Göyçen Gülce Karagöz) İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Gianferrari, M. (2021a). Be a tree! New York: Abrams Books for Young Readers.
 • Golafshani N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The qualitative report 8(4): 597-607.
 • Goucha, M. (Ed.). (2007). Philosophy, a school of freedom: Teaching philosophy and learning to philosophize: Status and prospects. UNESCO.
 • Gökşen, E.N. (1985). Örnekleriyle çocuk edebiyatımız. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gregory, M., Haynes, J., & Murris, K. (Eds.). (2017). The Routledge international handbook of philosophy for children. New York: Routledge.
 • Gül, F. (2013). İnsan-doğa ilişkisi bağlamında çevre sorunları ve felsefe. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14: 17-21.
 • Haynes, J., & Murris, K. (2012). Picturebooks, pedagogy, and philosophy. New York: Routledge.
 • Hines, M. (2019). Drawing the line: The giving tree’s “adult” lessons. Children's Literature, 47: 120-148.
 • Imani, H., Ahghar, Gh., Seif Naraghi, M. (2016). The role of philosophy for children (p4c) teaching approach for improving the reading comprehension skills of high school female students. Interdisciplinary journal of education, 1(1): 54-59.
 • Jenkins, P., & Lyle, S. (2010). Enacting dialogue: The impact of promoting philosophy for children on the literate thinking of identified poor readers, aged 10. Language and Education, 24(6), 459-472.
 • Johansson, V. (2018). Philosophy for children and children for philosophy: Possibilities and problems. [P. Smeyers (Ed.) International handbook of philosophy of education, in: 1149-1161], New York : Springer, Cham. International Handbooks of Education.
 • Köroğlu, İ.Ş. (2016). Çocuk kitapları ve insanlaştıran çocuk edebiyatı üzerine. Okuryazar Kitap Kültürü Dergisi, 24: 60-63.
 • Kulkul, Y. (2023). Hadi felsefe yapalım. İstanbul: Usturlab.
 • Lenz, M. (1994). Am I my planet's keeper?: Dante, Ecosophy and children's Books. (4): 159-164.
 • Lind, A. (2018). Kumkurdu. (Çeviren: Ali Arda). İstanbul: Pegasus Yayıncılık.
 • Lind, A. (2018a). Daha fazla kumkurdu. (Çeviren: Ali Arda). İstanbul: Pegasus Yayıncılık.
 • Lind, A. (2018b). Daha da fazla kumkurdu. (Çeviren: Ali Arda). İstanbul: Pegasus Yayıncılık.
 • Lipman, M. (1976). Philosophy for children, Metaphilosophy, 7(1): 17-39.
 • Lone, J. M. (2017). Filozof çocuk. (Çeviren: Gülsün Arıkan). İstanbul: Sola Unitas.
 • Lukens, R.J., Smith, J.J. & Coffel, C.M. (2012). A critical handbook of children’s literature, Boston: Pearson.
 • Mackesy, C. (2021). Çocuk, köstebek, tilki ve at. (Çeviren: Tankut Baler). İstanbul: Mundi Kitap.
 • Matthews, G.B. (1976). Philosophy and children's literature, Metaphilosophy, 7(1): 7-16.
 • Miller, E. (2011). The giving tree and environmental philosophy listening to deep ecology, feminism, and trees, [P. R. Costello, (Ed.). Philosophy in children's literature, in Chapter 15: 251-266], Plymouth: Lexington Books.
 • Nas, R. (2002). Örneklerle çocuk edebiyatı, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Oğuzkan, A.F. (1987). Yerli ve yabancı yazarlardan örneklerle çocuk edebiyatı. Ankara: Emel Matbaacılık.
 • Özkan, U. B. (2021). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Palm, T. (2019). Performance assessment and authentic assessment: A conceptual analysis of the literature. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 13(4),1-11. DOI: https://doi.org/10.7275/0qpc-ws45.
 • Peker, A., & Ahi, B. (2019). Çocuk kitaplarında yer alan hayvan karakterlerine çevre eğitimi açısından bakış: İçerik analizi çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 9(2), 287-301.
 • Radeva, M. (2011). The giving tree, women, and the great society, [P. R. Costello, (Ed.). Philosophy in children's literature, in Chapter 16: 267-283], Plymouth: Lexington Books.
 • Rundell, K. (2021). Neden çocuk kitapları okumalıyız?, (Çeviren: Şiirsel Taş). İstanbul: Domingo.
 • Safriyani, R., & Mustofa, A. (2021). Promoting philosophy for Ccildren (P4C) in teaching reading. Nglish Teaching Journal: A Journal of English Literature, Linguistics and Education, 9(2), 120-127.
 • Sever, S. (2008). Çocuk ve edebiyat, İzmir: Tudem.
 • Sezer, S. (2012). Yaşamın anlamı konusuna kuramsal ve psikometrik çalışmalar açısından bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 209-227.
 • Sharp, A. (2010). Studies in philosophy for children: Harry Stottlemeier's discovery. Philadelphia: Temple University Press.
 • Silverstein, S. (2010). The giving tree, New York: HarperCollinsPublishers. ‎
 • Silverstein, S. (2020). Cömert ağaç. (Çeviren: Sevim Öztürk). İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Spencer, L., Ritchie, J., Lewis, J., & Dillon, L. (2003). Quality in qualitative evaluation: A framework for assessing research evidence. Cabinet Office-Government Chief Social Researcher’s Office.
 • Swift, M.A. (1837). First Lessons about Natural Philosophy for Children (Part First), Hartford: Belknap & Hamersley.
 • Swift, M.A. (2022; Reprint of the original, first published in 1862). First Lessons on Natural Philosophy for Children (Part Second), Frankfurt: Salzwasser Verlag.
 • Şirin, M.R. (2019). Çocuk edebiyatına eleştirel bir bakış, İstanbul: Uçan At Yayınları.
 • Tashlin, F. (2010). The bear that wasn't, The New York Review Children’s Collection.
 • Tashlin, F. (2017.) Ayı olmayan ayı. (Çeviren: Şiirsel Taş), İstanbul: SEV Yayıncılık.
 • Travesty, S. (2010) The taking tree: A selfish parody. New York: Simon & Schuster Books for Young Readers
 • Ventista, O. (2019). An evaluation of the ‘Philosophy for Children’programme: The impact on cognitive and non-cognitive skills. Doctoral dissertation, Durham University.
 • Wall, D. (2003). Green history: A reader in environmental literature, philosophy and politics. London: Routledge.
 • Wartenberg, T.E. (2009). Big ideas for little kids: Teaching philosophy through children's literature. Lanham: Rowman & Littlefield.
 • Wartenberg, T.E. (2018). Küçük çocuklar için büyük fikirler: Çocuk edebiyatıyla felsefe öğretimi, Çeviren: Senem Kurtar & A. Kadir Gülen). Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Yalçınkaya, T. & Çelikbaş, A. (2013). Çocukların çevre sorunlarını çözme yaklaşımları. 3rd International Geography Symposium-GEOMED. (p: 619-625). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Yalkın, Y.M. (2021). Çocuklarla felsefe. İstanbul: Demavend Yayınları.
 • Yarkın, Ö. (2018). Çocuklar için felsefe yazını üzerine, Varlık, 85(1325): 17-19.
 • Yılmaz, N. & Bilican, Y.M. (2021). Çocuk edebiyatı ve felsefe: Öğretmen ve veliler için p4c uygulama örnekleri, 45 kitap ve 45 soruşturma, İstanbul: Ayrıntı (Dinozor Çocuk) Yayınları.

Philosophy for Children (P4C) through Children's Books: An Example of A Study on Environmental Philosophy Education

Year 2024, Volume: 10 Issue: 1, 18 - 34, 30.04.2024

Abstract

It is important for children to be sensitive to environmental issues from an early age and to develop this sensitivity. In this context, there have been practices and discussions on environmental inquiry since the late 1970s when philosophy with children emerged. In this study, 4 of the illustrated children’s books with the theme of environment that can be used in the field of environmental philosophy, within the scope of philosophy applications for children, were handled with the document analysis and content analysis methods within scope of qualitative research design. In the selection of this books in the study, criteria such as the possibility of making philosophical inquiries the use of which have been scientifically suggested or used in various studies, and the fact that they have gained intellectual popularity by being translated into many languages in the world have been determined. Philosophical questions were formed by listing the themes and topics, concepts, values and problem situations in the selected books by the researchers, and philosophical identity cards were prepared for each book. In the following stage of the study, quotations with philosophical thinking features in the books were symbolized through the target original sentences in the books. In the last stage, the sentences in the books that encourage children to philosophize were evaluated through content analysis. The aim of the study is to provide children with a critical and questioning approach to environmental problems by creating suggestions for educators who will benefit from children books in their philosophy studies with children. At this point, it was concluded that the illustrated children’s book examined- within the scope of philosophy with children- are important resources in raising awareness about environmental problems to children and even adults. In terms of the results of the content analysis, it is seen that the children's books contain thought-provoking sentences that encourage children to protect the environment and are suitable for philosophy studies with children. According to the results of the study, it is recommended that the philosophical identity cards prepared for children's books be used in educational practices with families and teachers and in P4C workshops.

Ethical Statement

Derleme çalışması olduğu için etik kurul gerektirmemektedir.

References

 • Ağbuğa, F. (2016). Çevre sorunlarına etik bir yaklaşım: Felsefi bir sorgulama Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Artun, H. & Bakırcı, H. (2012). Ülkelerin çevre eğitimine etki eden faktörlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 365-384.
 • Aslan, C. (2015). Çocuk edebiyatı yapıtlarının çevre sorunlarını yansıtışı bağlamında incelenmesi. Journal of Human Sciences, 12(2), 1818-1852.
 • Aşar, H. (2021). Heideggerci çevre felsefesi. Temaşa Felsefe Dergisi. 15: 23-24.
 • Ateş, T. (2012). Felsefi antropoloji açısından çevre sorunları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bakırcı, H., & Artun, H. (2011). Farklı ülkelerin çevre eğitimi politikalarını karşılaştırmaya yönelik bir durum çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 10(37): 202-223.
 • Berg-Cross, L. & Berg-Cross, G. (1978). Listening to stories may change children's social attitudes, The Reading Teacher, 31(6): 659-663.
 • Bonnett, M. (2020). Environmental consciousness, nature and the philosophy of education: Ecologizing education. New York: Routledge.
 • Bozkurt, M. (2021). Resimli çocuk kitaplarında çevre sorunları: çevreci öyküler serisi. Journal of World of Turks/zeitschrift für die welt der türken, 13(3). 101-124.
 • Capra, F. (1983). The turning point: Science, society, and the rising culture. New York: Bantam. Cevizci, A. (2022). Felsefeye giriş, Ankara: Nobel.
 • Coerr, E. (2010). Sadako ve kağıttan bin turna kuşu, İstanbul: Beyaz Balina Yayınları.
 • Costello, P. R. (Editör). (2011). Philosophy in children's literature. Plymouth: Lexington Books.
 • Cousin, E. (2015). The giving tree": A modern-day parable of mutual responsibility. Michigan Law Review, 113(6):767-776.
 • Çelikbaş, A., Yalçınkaya, T., & Banoğlu, K. (2013). İlköğretim öğrencileri gözü ile çevre ve çevre eğitimi. 3rd International Geography Symposium-GEOMED. (p:357-370). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Çiçek, T. (2017). Çocuk edebiyatı denilince, İstanbul: Doğu Kitabevi.
 • Çiner, H. & Erginer, E. (2023). Çocuklar için felsefe (P4C) üzerine odaklanmış çocuk edebiyatı eserlerinin analizi üzerine bir sistematik derleme. Kapadokya Eğitim Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Özel Sayısı: 93-118.
 • de Saint-Exupéry, A. (2021). Küçük prens. (Çeviren: Tomris Uyar & Cemal Süreya), Can Çocuk Yayınları.
 • Demiray, K. (1977). Açıklamalı çocuk edebiyatı antolojisi. İstanbul: İnkılâp ve Aka.
 • Dilidüzgün, S. (1996). Çağdaş çocuk yazını, İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.
 • DrunkDictator. (2023, September 20). The Taking Tree. [YouTube channel]. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=J416tucEFMk
 • Erginer, E. (2021). Nitel araştirmada alternatif kurgular ve öğretimi. [M. Çelebi (Ed.) Nitel araştirma yöntemleri, içinde: 263-279], Ankara: Pegem Akademi
 • Fletcher, C. (2020). Philosophy for Reading: to what extent can Philosophy for Children improve the way lower-attaining Year 3 readers answer inferential and evaluative questions? Doctoral dissertation, University of Oxford.
 • Freedman, D. (2019). Carl and the meaning of life, Newyork: Viking Children Books.
 • Freedman, D. (2021). Carl ve yaşamın anlamı. (Çeviren: Nil Gün), İstanbul: Kuraldışı Yayınları.
 • Gianferrari, M. (2021). Bir ağaç ol. (Çeviren: Göyçen Gülce Karagöz) İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Gianferrari, M. (2021a). Be a tree! New York: Abrams Books for Young Readers.
 • Golafshani N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The qualitative report 8(4): 597-607.
 • Goucha, M. (Ed.). (2007). Philosophy, a school of freedom: Teaching philosophy and learning to philosophize: Status and prospects. UNESCO.
 • Gökşen, E.N. (1985). Örnekleriyle çocuk edebiyatımız. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gregory, M., Haynes, J., & Murris, K. (Eds.). (2017). The Routledge international handbook of philosophy for children. New York: Routledge.
 • Gül, F. (2013). İnsan-doğa ilişkisi bağlamında çevre sorunları ve felsefe. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14: 17-21.
 • Haynes, J., & Murris, K. (2012). Picturebooks, pedagogy, and philosophy. New York: Routledge.
 • Hines, M. (2019). Drawing the line: The giving tree’s “adult” lessons. Children's Literature, 47: 120-148.
 • Imani, H., Ahghar, Gh., Seif Naraghi, M. (2016). The role of philosophy for children (p4c) teaching approach for improving the reading comprehension skills of high school female students. Interdisciplinary journal of education, 1(1): 54-59.
 • Jenkins, P., & Lyle, S. (2010). Enacting dialogue: The impact of promoting philosophy for children on the literate thinking of identified poor readers, aged 10. Language and Education, 24(6), 459-472.
 • Johansson, V. (2018). Philosophy for children and children for philosophy: Possibilities and problems. [P. Smeyers (Ed.) International handbook of philosophy of education, in: 1149-1161], New York : Springer, Cham. International Handbooks of Education.
 • Köroğlu, İ.Ş. (2016). Çocuk kitapları ve insanlaştıran çocuk edebiyatı üzerine. Okuryazar Kitap Kültürü Dergisi, 24: 60-63.
 • Kulkul, Y. (2023). Hadi felsefe yapalım. İstanbul: Usturlab.
 • Lenz, M. (1994). Am I my planet's keeper?: Dante, Ecosophy and children's Books. (4): 159-164.
 • Lind, A. (2018). Kumkurdu. (Çeviren: Ali Arda). İstanbul: Pegasus Yayıncılık.
 • Lind, A. (2018a). Daha fazla kumkurdu. (Çeviren: Ali Arda). İstanbul: Pegasus Yayıncılık.
 • Lind, A. (2018b). Daha da fazla kumkurdu. (Çeviren: Ali Arda). İstanbul: Pegasus Yayıncılık.
 • Lipman, M. (1976). Philosophy for children, Metaphilosophy, 7(1): 17-39.
 • Lone, J. M. (2017). Filozof çocuk. (Çeviren: Gülsün Arıkan). İstanbul: Sola Unitas.
 • Lukens, R.J., Smith, J.J. & Coffel, C.M. (2012). A critical handbook of children’s literature, Boston: Pearson.
 • Mackesy, C. (2021). Çocuk, köstebek, tilki ve at. (Çeviren: Tankut Baler). İstanbul: Mundi Kitap.
 • Matthews, G.B. (1976). Philosophy and children's literature, Metaphilosophy, 7(1): 7-16.
 • Miller, E. (2011). The giving tree and environmental philosophy listening to deep ecology, feminism, and trees, [P. R. Costello, (Ed.). Philosophy in children's literature, in Chapter 15: 251-266], Plymouth: Lexington Books.
 • Nas, R. (2002). Örneklerle çocuk edebiyatı, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Oğuzkan, A.F. (1987). Yerli ve yabancı yazarlardan örneklerle çocuk edebiyatı. Ankara: Emel Matbaacılık.
 • Özkan, U. B. (2021). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Palm, T. (2019). Performance assessment and authentic assessment: A conceptual analysis of the literature. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 13(4),1-11. DOI: https://doi.org/10.7275/0qpc-ws45.
 • Peker, A., & Ahi, B. (2019). Çocuk kitaplarında yer alan hayvan karakterlerine çevre eğitimi açısından bakış: İçerik analizi çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 9(2), 287-301.
 • Radeva, M. (2011). The giving tree, women, and the great society, [P. R. Costello, (Ed.). Philosophy in children's literature, in Chapter 16: 267-283], Plymouth: Lexington Books.
 • Rundell, K. (2021). Neden çocuk kitapları okumalıyız?, (Çeviren: Şiirsel Taş). İstanbul: Domingo.
 • Safriyani, R., & Mustofa, A. (2021). Promoting philosophy for Ccildren (P4C) in teaching reading. Nglish Teaching Journal: A Journal of English Literature, Linguistics and Education, 9(2), 120-127.
 • Sever, S. (2008). Çocuk ve edebiyat, İzmir: Tudem.
 • Sezer, S. (2012). Yaşamın anlamı konusuna kuramsal ve psikometrik çalışmalar açısından bir bakış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 209-227.
 • Sharp, A. (2010). Studies in philosophy for children: Harry Stottlemeier's discovery. Philadelphia: Temple University Press.
 • Silverstein, S. (2010). The giving tree, New York: HarperCollinsPublishers. ‎
 • Silverstein, S. (2020). Cömert ağaç. (Çeviren: Sevim Öztürk). İstanbul: Bulut Yayınları.
 • Spencer, L., Ritchie, J., Lewis, J., & Dillon, L. (2003). Quality in qualitative evaluation: A framework for assessing research evidence. Cabinet Office-Government Chief Social Researcher’s Office.
 • Swift, M.A. (1837). First Lessons about Natural Philosophy for Children (Part First), Hartford: Belknap & Hamersley.
 • Swift, M.A. (2022; Reprint of the original, first published in 1862). First Lessons on Natural Philosophy for Children (Part Second), Frankfurt: Salzwasser Verlag.
 • Şirin, M.R. (2019). Çocuk edebiyatına eleştirel bir bakış, İstanbul: Uçan At Yayınları.
 • Tashlin, F. (2010). The bear that wasn't, The New York Review Children’s Collection.
 • Tashlin, F. (2017.) Ayı olmayan ayı. (Çeviren: Şiirsel Taş), İstanbul: SEV Yayıncılık.
 • Travesty, S. (2010) The taking tree: A selfish parody. New York: Simon & Schuster Books for Young Readers
 • Ventista, O. (2019). An evaluation of the ‘Philosophy for Children’programme: The impact on cognitive and non-cognitive skills. Doctoral dissertation, Durham University.
 • Wall, D. (2003). Green history: A reader in environmental literature, philosophy and politics. London: Routledge.
 • Wartenberg, T.E. (2009). Big ideas for little kids: Teaching philosophy through children's literature. Lanham: Rowman & Littlefield.
 • Wartenberg, T.E. (2018). Küçük çocuklar için büyük fikirler: Çocuk edebiyatıyla felsefe öğretimi, Çeviren: Senem Kurtar & A. Kadir Gülen). Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Yalçınkaya, T. & Çelikbaş, A. (2013). Çocukların çevre sorunlarını çözme yaklaşımları. 3rd International Geography Symposium-GEOMED. (p: 619-625). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Yalkın, Y.M. (2021). Çocuklarla felsefe. İstanbul: Demavend Yayınları.
 • Yarkın, Ö. (2018). Çocuklar için felsefe yazını üzerine, Varlık, 85(1325): 17-19.
 • Yılmaz, N. & Bilican, Y.M. (2021). Çocuk edebiyatı ve felsefe: Öğretmen ve veliler için p4c uygulama örnekleri, 45 kitap ve 45 soruşturma, İstanbul: Ayrıntı (Dinozor Çocuk) Yayınları.
There are 76 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Basic Training (Other)
Journal Section Article
Authors

Ergin Erginer 0000-0002-7590-4755

Nevra Demirsoy 0000-0003-1062-3212

Aysun Erginer 0000-0002-0029-4032

Publication Date April 30, 2024
Submission Date October 26, 2023
Acceptance Date April 27, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA Erginer, E., Demirsoy, N., & Erginer, A. (2024). Philosophy for Children (P4C) through Children’s Books: An Example of A Study on Environmental Philosophy Education. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 10(1), 18-34.