Research Article
BibTex RIS Cite

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf İçi Geçiş Etkinliklerini Kullanma ve Planlama Durumlarının İncelenmesi

Year 2024, Volume: 10 Issue: 1, 35 - 48, 30.04.2024

Abstract

Okul öncesi eğitimdeki geçişler, çocukların gelişimine önemli katkılarda bulunan bir süreçtir. Sınıf içi geçişler, çocukların öğrenmelerini kolaylaştırır, sosyal uyumu geliştirir ve sınıf yönetimine katkı sağlar. Araştırmalar, geçiş stratejilerinin çocukların sosyal-duygusal becerilerini geliştirebileceğini, problem davranışlarını azaltabileceğini ve etkili bir sınıf yönetimi sağlayabileceğini göstermektedir. Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi geçiş etkinliklerini kullanma ve planlama durumları incelenmiştir. Bu araştırmanın katılımcılarını Ankara ve Konya ilindeki anaokullarında görev yapan toplam 17 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcılar uygun örnekleme yolu ile seçilmiştir. Öğretmenlerin sınıf içi geçişlere yönelik görüşlerini ve kullanılan stratejileri belirlemek amacıyla görüşme ve gözlemler yapılmıştır. Araştırma verileri içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca nitel araştırmalarda geçerlilik, güvenirlik ve araştırmacı rolünün önemine dikkat edilmiştir. Araştırma sonucunda araştırmaya katılan öğretmenler, sınıf içi geçişleri "düzenli olarak planlanan faaliyetler arası geçiş" olarak tanımlamışlardır. Öğretmenler, sınıf içi geçişlere yönelik "etkinlikler arası geçiş", "etkinlikler arası kopukluğu önleyen çalışma", "çocukları bir sonraki etkinliğe hazırlamak" ve "etkinlikleri birbirine bağlamak" şeklinde görüş belirtmişlerdir. Öğretmenler, sınıf içi geçişleri planlarken çocukların bireysel özelliklerine, programın dengeli olmasına ve sınıfın fiziksel durumuna dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin en çok işitsel stratejileri kullandıkları ve serbest zaman etkinliğinden sonraki geçişlerde problem yaşadıkları görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bulgular alan yazında yapılan çalışma sonuçları ışığında tartışılarak öneriler sunulmuştur.

References

 • Bakkaloglu, H. & Ergin, E. (2020). Preschool teachers' views on in-classroom transitions in inclusive preschool classrooms. International Journal of Early Childhood Special Education, 12(1), 41-57. https://doi.org/10.20489/intjecse.724950
 • Banerjee, R., & Horn, E. (2013). Supporting classroom transitions between daily routines: Strategies and tips. Young Exceptional Children, 16(2), 3-14. https://doi.org/10.1177/1096250612446853
 • Beban, M., & McCormilla, L. (2012). Plan effective transitions for children in education and care services. Child Australia. https://www.acecqa.gov.au/sites/default/files/2021-01/PlanEffectiveTransitionsForChildren.PDF retrieved from on September 13, 2023.
 • Bierman, K. L., Celene, E. D., Robert, L. N., Gest, S. D., Welsh, J. A., Greenberg, M. T., Blair, C., Nelson, K. E. & Gill, S. (2008). Promoting academic and social-emotional school readiness: the head start REDI program. Child Development, 79(6), 1802-1817. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01227.x
 • Bozan, B., Bay, N., Demir, B. ve Karahallı, C. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi etkinlik geçişlerinde kullandıkları işitsel stratejilerin incelenmesi. Turkish Journal of Primary Education, 6(1), 66-88. https://doi.org/10.52797/tujped.912409
 • Buck, G. H. (1999). Smoothing the rough edges of classroom transitions. Intervention in School and Clinic, 34(4), 224–235.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cresswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry research design choosing among five approaches. London: Sage Publications.
 • Cresswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 • Denizel Güven, E. ve Cevher, N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 71-92.
 • Fields, M. V., Meritt, P. A. & Fields, D. M. (2018). Constructive guidance and discipline birth to age eight (7th ed.). Pearson.
 • Gülay Ogelman, H. ve Ersan, C. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi stratejilerinin çocukların akran ilişkileri üzerindeki etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 63-84. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428172
 • Hemmeter, M., Ostrosky, M. M., Artman, K. & Kinder, K. (2008). Moving right along... planning transitions to prevent challenging behavior. YC Young Children, 63(3), 1-7.
 • Hume, K. (2008). Transition time: helping individuals on the autism spectrum move successfully from one activity to another. The Reporter 13(2), 6-10.
 • Izard, C. E., & King, K. A. (2014). Emotion knowledge and school readiness in low-income children. Emotion Review, 6(4), 320-322. https://doi.org/10.1111/1467-9280.00304
 • Johnson, B. ve Christensen, L. (2012). Educational research quantitative, qualitative and mixed approaches. London: Sage Publications.
 • Kaiser, B., & Sklar Rasminsky, J. (2017). Challenging behavior in young children: Understanding, preventing, and responding effectively. Pearson.
 • Korkmaz, A., Esen Çoban, A. ve Koyuncu Şahin. M. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının gözüyle sınıf içi geçişlerin değerlendirilmesi. Turkısh Studies, 13(19), 1201-1218. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14117
 • Mathews, S.E. (2012). Singing smoothes classroom transitions. Dimensions of Early Childhood, 40(1), 13-18.
 • McIntosh, K., Herman, K., Sanford, A., McGraw, K., & Florence, K. (2004). Teaching transitions: techniques for promoting success between lessons. TEACHING Exceptional Children, 37(1), 32-38. https://doi.org/10.1177/004005990403700104
 • MEB (2013). Ministry of National Education 2013 Preschool Education Program. Ankara
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. John Wiley & Sons.
 • Ocak Karabay, Ş. ve Şahin Ası, D. (2019). Okul öncesi öğretmenleri sınıftaki farklı durumlarla nasıl başa çıkıyorlar? öğretmen bildirimlerine dayalı bir çalışma. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 87-108.
 • Olive, M. L. (2004). Transitioning children between activities: Effective strategies for decreasing challenging behavior. Beyond Behavior, 14(1), 11-16.
 • Ostrosky, M. M., Jung, E. Y., & Hemmeter, M. L. (2002). Helping children make transitions between activities. What Works Brief 4, Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning.
 • Öztürk, Y., Gangal, M. ve Beşken Ergişi, M. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimlerinin sınıf yönetimi ve stratejileri üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 224-238. http://dx.doi.org/10.17556/jef.03025
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Sage Publications, Inc.
 • Register, D. & Humpal, M. (2007). Using musical transitions in early childhood classrooms: three case examples. Music Therapy Perspectives, 25(1), 25-31. http://dx.doi.org/10.1093/mtp/25.1.25
 • Russo, N. L. (2014). The impact of adapting classroom management on an elementary teacher’s perception of student behavior (Unpublished master's theses). The State Universty of New York, New York.
 • Yaşar Ekici, F., Günhan, G. ve Anılan, Ş. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 48-58. https://doi.org/10.21733/ibad.2092
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17.
 • Yıldırım Hacıibrahimoğlu, B. (2017). Erken çocukluk döneminde geçiş ve geçiş süreci. Hacettepe Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 14-36.

An Investigation of Preschool Teachers’ Use and Planning of Classroom Transition Activities

Year 2024, Volume: 10 Issue: 1, 35 - 48, 30.04.2024

Abstract

Transitions in preschool education are a process that contributes significantly to children's development. Transitions in the classroom facilitate children's learning, improve social cohesion, and contribute to classroom management. Research shows that transition strategies can improve children's social-emotional skills, reduce problem behaviors, and provide effective classroom management. In this research, preschool teachers' use and planning of in-class transition activities were examined. The participants of this research consist of a total of 17 teachers working in kindergartens in Ankara and Konya. Participants were selected using convenience sampling method. In this study, interview and observation methods were used to determine teachers' views on classroom transitions and the strategies used. The research data were analyzed using the content analysis method and attention was paid to the importance of validity, reliability and the role of the researcher in qualitative research. In the results of this study, which examined preschool teachers' views on classroom transitions and their use and planning of classroom transition activities, the teachers participating in the research defined classroom transitions as "transition between regularly planned activities". Teachers' views on classroom transitions were "transition between activities", "work that prevents disconnection between activities", "preparing children for the next activity" and "connecting activities". Teachers stated that they paid attention to the individual characteristics of the children, the balance of the curriculum and the physical condition of the classroom while planning classroom transitions. It was also observed that teachers mostly used auditory strategies and had problems with transitions after free time activities. The findings obtained from the research were discussed in the light of the study results in the literature and suggestions were presented.

References

 • Bakkaloglu, H. & Ergin, E. (2020). Preschool teachers' views on in-classroom transitions in inclusive preschool classrooms. International Journal of Early Childhood Special Education, 12(1), 41-57. https://doi.org/10.20489/intjecse.724950
 • Banerjee, R., & Horn, E. (2013). Supporting classroom transitions between daily routines: Strategies and tips. Young Exceptional Children, 16(2), 3-14. https://doi.org/10.1177/1096250612446853
 • Beban, M., & McCormilla, L. (2012). Plan effective transitions for children in education and care services. Child Australia. https://www.acecqa.gov.au/sites/default/files/2021-01/PlanEffectiveTransitionsForChildren.PDF retrieved from on September 13, 2023.
 • Bierman, K. L., Celene, E. D., Robert, L. N., Gest, S. D., Welsh, J. A., Greenberg, M. T., Blair, C., Nelson, K. E. & Gill, S. (2008). Promoting academic and social-emotional school readiness: the head start REDI program. Child Development, 79(6), 1802-1817. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01227.x
 • Bozan, B., Bay, N., Demir, B. ve Karahallı, C. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi etkinlik geçişlerinde kullandıkları işitsel stratejilerin incelenmesi. Turkish Journal of Primary Education, 6(1), 66-88. https://doi.org/10.52797/tujped.912409
 • Buck, G. H. (1999). Smoothing the rough edges of classroom transitions. Intervention in School and Clinic, 34(4), 224–235.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cresswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry research design choosing among five approaches. London: Sage Publications.
 • Cresswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 • Denizel Güven, E. ve Cevher, N. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 71-92.
 • Fields, M. V., Meritt, P. A. & Fields, D. M. (2018). Constructive guidance and discipline birth to age eight (7th ed.). Pearson.
 • Gülay Ogelman, H. ve Ersan, C. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi stratejilerinin çocukların akran ilişkileri üzerindeki etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 63-84. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428172
 • Hemmeter, M., Ostrosky, M. M., Artman, K. & Kinder, K. (2008). Moving right along... planning transitions to prevent challenging behavior. YC Young Children, 63(3), 1-7.
 • Hume, K. (2008). Transition time: helping individuals on the autism spectrum move successfully from one activity to another. The Reporter 13(2), 6-10.
 • Izard, C. E., & King, K. A. (2014). Emotion knowledge and school readiness in low-income children. Emotion Review, 6(4), 320-322. https://doi.org/10.1111/1467-9280.00304
 • Johnson, B. ve Christensen, L. (2012). Educational research quantitative, qualitative and mixed approaches. London: Sage Publications.
 • Kaiser, B., & Sklar Rasminsky, J. (2017). Challenging behavior in young children: Understanding, preventing, and responding effectively. Pearson.
 • Korkmaz, A., Esen Çoban, A. ve Koyuncu Şahin. M. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının gözüyle sınıf içi geçişlerin değerlendirilmesi. Turkısh Studies, 13(19), 1201-1218. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14117
 • Mathews, S.E. (2012). Singing smoothes classroom transitions. Dimensions of Early Childhood, 40(1), 13-18.
 • McIntosh, K., Herman, K., Sanford, A., McGraw, K., & Florence, K. (2004). Teaching transitions: techniques for promoting success between lessons. TEACHING Exceptional Children, 37(1), 32-38. https://doi.org/10.1177/004005990403700104
 • MEB (2013). Ministry of National Education 2013 Preschool Education Program. Ankara
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. John Wiley & Sons.
 • Ocak Karabay, Ş. ve Şahin Ası, D. (2019). Okul öncesi öğretmenleri sınıftaki farklı durumlarla nasıl başa çıkıyorlar? öğretmen bildirimlerine dayalı bir çalışma. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 87-108.
 • Olive, M. L. (2004). Transitioning children between activities: Effective strategies for decreasing challenging behavior. Beyond Behavior, 14(1), 11-16.
 • Ostrosky, M. M., Jung, E. Y., & Hemmeter, M. L. (2002). Helping children make transitions between activities. What Works Brief 4, Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning.
 • Öztürk, Y., Gangal, M. ve Beşken Ergişi, M. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının eğitimlerinin sınıf yönetimi ve stratejileri üzerindeki etkisine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 224-238. http://dx.doi.org/10.17556/jef.03025
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Sage Publications, Inc.
 • Register, D. & Humpal, M. (2007). Using musical transitions in early childhood classrooms: three case examples. Music Therapy Perspectives, 25(1), 25-31. http://dx.doi.org/10.1093/mtp/25.1.25
 • Russo, N. L. (2014). The impact of adapting classroom management on an elementary teacher’s perception of student behavior (Unpublished master's theses). The State Universty of New York, New York.
 • Yaşar Ekici, F., Günhan, G. ve Anılan, Ş. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 48-58. https://doi.org/10.21733/ibad.2092
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17.
 • Yıldırım Hacıibrahimoğlu, B. (2017). Erken çocukluk döneminde geçiş ve geçiş süreci. Hacettepe Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 14-36.
There are 32 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Early Childhood Education
Journal Section Article
Authors

Feyza Özkan Yıldız 0000-0002-1893-1853

Berrin Akman 0000-0001-5668-4382

Sabiha Eren 0000-0002-2599-3913

Publication Date April 30, 2024
Submission Date November 22, 2023
Acceptance Date January 22, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA Özkan Yıldız, F., Akman, B., & Eren, S. (2024). An Investigation of Preschool Teachers’ Use and Planning of Classroom Transition Activities. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 10(1), 35-48.