Current Issue

Issue: 29, 1/31/22

Year: 2022

Articles

Research Article

10. Syrian Refugee Children's Education in Turkish Public Schools: Primary School Teachers' Experiences

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD] yılda dört sayı [Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim] yayınlanan açık erişim, ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergidir. Anı Yayıncılık desteği ile yayınlanan bu derginin temel amacı eğitim alanında nitel araştırma paradigmasının kuramsal ve uygulamalı olarak geliştirilmesine katkı sağlayacak akademik bir ortam oluşturmaktır.Dergide eğitimin farklı disiplinlerine ilişkin nitel, eylem ve karma yöntem desenleriyle gerçekleştirilmiş özgün araştırma makaleleri yayımlanır. Ayrıca nitel araştırma alanındaki kuram, uygulama, yöntem, teknik, analiz, yazılım gibi gelişmeleri içeren deneme/derleme, çeviri ve davetli yazılara da yer verilmektedir. ENAD siz meslektaşlarımız katkıları ile yaygınlığını artırmayı amaçlamaktadır.


Başvuran her makale alanda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmekte ve kesin sonuç yazarlara altı ay içinde bildirilmektedir. Yayınlanan makalelere sınırsız erişim bulunmaktadır. Aday makalelerin sitede yer alan yayın etiği ve Malpraktis Bildirgesi?ne uygunluğu, çalışmaların yayınlanmasında temel ölçüttür. Değerlendirmede diğer bir ölçüt ise, çalışmaların yönteminin ayrıntılı bir biçimde yazılmış olması olarak belirlenmiştir.

Makele başvuruları yalnızca ENAD Makale Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilmektedir.

BAŞVURU: http://dyspanel.enadonline.com/index.php/enad

Aday makalelerin ENAD yayın ilkeleri ve araştırma etiği ilkelerine uygunluğu çalışmanın yayımlanmasındaki temel koşuldur. Eğer bir çalışma ENAD’da yayımlandıktan sonra etik ilkelere aykırı davranıldığı ortaya çıkarsa ilgili makale geri çekilir.

Dergiye gönderilecek yazılar:

 • Yazılar standart Word dosyasında, çift satır aralıklı olarak, kenarlarda en az 2.5 cm boşluk bırakılarak, 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak hazırlanmalıdır.
 • Çalışmada yer verilen tablo, şekil, resim, grafik, fotoğraf, çizim ve diğer görsellerin dergi sayfa boyutlarının dışına taşmaması için bunlarda 10x17 cm’lik bir alan, daha küçük punto ve tek satır aralığı kullanılmalıdır.
 • Çalışma yapılandırılmış özet de dahil olmak üzere 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe hazırlanan çalışmalarda 150-200 kelime arasında İngilizce Özet hazırlanmalı ve özete 3-5 kelime arasında Anahtar Kelimelereklenmelidir. Türkçe çalışmaların sonunda 1000-1500 kelimeden oluşan yapılandırılmış özet yer almalıdır. İngilizce çalışmalarda da 1000-1500 kelimeden oluşan İngilizce yapılandırılmış özete yer verilmemelidir.
 • Çalışmada cinsiyetçilik, ırkçılık, ön yargı ve ayrımcılık içeren bir dil kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Aday makale ile birlikte her bir yazar(lar) 50 kelimeyi geçmeyecek bir akademik biyografi hazırlayıp sisteme yüklemelidir. Akademik özgeçmiş ad-soyad, çalışılan kurum, adres, e-posta ve akademik ilgi alanlarını içermelidir.
 • Çalışma Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan “APA’sPublication Manual of the American Psychological Association, (2010)”[APA 6.sürüm] yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır.
 • Örnek makale şablonunu buradan indirebilirsiniz.

İçerik Sırası

Başlık Sayfası, Özet, Ana Metin, Teşekkür, Kaynaklar, Tablolar ve Şekiller.

Başlık sayfası

Başlık sayfası aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Metni özlü ve açıklayıcı bir başlık en fazla 80 karakter ya da 15 kelime olmalıdır. Türkçe yazılmış makaleler için Türkçe başlığın altına İngilizce, İngilizce yazılmış makalelerde İngilizce başlığın altında Türkçe başlık yazılmalıdır.
 • En fazla 35 karakterden oluşan kısa başlık her sayfada görülecek biçimde sağ üst köşeye yerleştirilmelidir.
 • Başlık sayfasında yazar(lar)ın tam isimleri, akademik ve kurumsal unvanları, çalıştıkları kurum ve e-posta adresleri yer almalıdır.

Özet

Türkçe ve İngilizce özet: Özetler Türkçe ve İngilizce olarak en az 150 en çok 200 kelimeden oluşmalıdır. Özet çalışmanın amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını kapsamalıdır.

 • Makale hangi dilde yazılmış ise o dilde özet ilk olarak yazılmalıdır. Makale Türkçe ise Türkçe özet önce İngilizce özet sonra yer almalıdır. Makale İngilizce ise İngilizce özet önce Türkçe özet sonra yazılmalıdır. Özetler 9 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak hazırlanmalıdır.
 • Her iki dildeki özetin alt kısmında küçük harflerle yazılmış 3-5 anahtar kelime bulunmalıdır. ?

Ana Metin

Araştırma makalelerinin ana bölümleri sırasıyla, Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma başlıklarından oluşmalıdır. ?Ana metin 12 punto, Times New Roman yazı karakteri ve iki satır aralıkla yazılmalıdır.

Şekiller

Şekil altyazıları iki satır aralıklı olarak metindeki yerinde ve metindeki sıralarına göre numaralandırılarak verilmelidir. Şekil, grafik ve resimlerde kısaltmalara yer verilmişse, bu kısaltmaların açılımı şekil altyazısının altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır. Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış şekil, grafik ve resimlerden yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu izin belgesi dergi editörlüğüne gönderilmelidir.Şekil, grafik, resim ve fotoğraflar metin içine yerleştirilmiş halde gönderilmelidir. Şekil altyazıları eksik bırakılmamalıdır.

Tablolar

Tablo başlıkları iki satır aralıklı olarak ve metin içerisindeki sıralarına göre numaralandırılmalıdır. Tablolar metin içerisinde verilmelidir. Tablolarda dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Tablo numaraları metin içerisinde uygun yerlerde verilmelidir. Tablo içeriği 10 punto büyüklükte olmalı ve satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır.

Yayın Etiği ve Dil Kullanımı

Her yazar gönderilen yazının, basılı ya da elektronik ortamda, kısmen veya tamamen başka bir yerde daha önce yayınlanmadığını ya da halen yayın için değerlendirmede olmaması gerektiğini göz önünde bulundurmalıdır.Derginin yayın kurulu tarafından incelenip yayınlanmasına karar verilen yazılar, gerek duyulması durumunda, gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirmeleri için yazarlarına geri gönderilebilir. Gönderilen yazılar Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanır.Gönderilen yazılarda Türkçe ve İngilizce dilinin akademik yönden etkin kullanılması değerlendirme açısından önemli bir ölçüttür.

Teşekkür

Çalışmaya destek veren kuruluşlar ile katkıda bulunan ancak yazar olmayan bireylere bu bölümde teşekkür edilmelidir.

Kaynaklar

Kaynaklar Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan “APA’s Publication Manual of the American Psychological Association, (2010)” [APA 6.sürümü takip edilmelidir] yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır.

Makale Değerlendirme Süreci
I.Aşama: Yazarların sisteme yükledikleri makaleler baş editör tarafından makalenin konu alanı ve yöntemi (nitel araştırma ve karma yöntem araştırmaları) göz önünde bulundurularak uygun bölüm editörüne atanmaktadır. Yazardan veri toplama araçları ile gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin eğer gerekiyorsa etik kurul izni talep edilmektedir.
II.Aşama: Bölüm editörü, makalenin ön değerlendirmesini gerçekleştirerek hakem değerlendirmesine göndermeden önce gerekli gördüğü takdirde yazarlardan düzeltme isteyebilmektedir. Hakem değerlendirmesine gönderilmesi uygun bulunan makale, bölüm editörü tarafından çift körlenmiş şekilde konu alanında ve araştırma yönteminde uzman iki hakeme gönderilmektedir.
III.Aşama: Hakemler makaleyi değerlendirdikten sonra varsa talep ettikleri düzeltmeleri gönderi dosyası üzerinde raporlaştırabilmektedirler. Buna ek olarak, hakem değerlendirme formu ile geri bildirimler verebilmektedirler. Bu aşamada hakemler makaleye ilişkin ikinci tur değerlendirme isteyebilmektedirler.
IV.Aşama: Bölüm editörü, hakemlerin geri bildirimlerini yazara ileterek düzeltme talep etmektedir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazarların düzelttikleri makaleler ikinci tur değerlendirmede aynı hakemlere yeniden iletilmektedir.
V.Aşama: İkinci tur değerlendirmenin gerekli görülmediği durumlarda makaleler bölüm editörü tarafından yeniden değerlendirilmektedir. Makalenin son hali Turnitin veya iThenticate programlarından biriyle değerlendirilerek intihal raporu alınmaktadır. Böylece “Kopya Düzenleme” ve daha sonra “Basım” adımlarına geçilmektedir. Bu aşamada bölüm editörü ve teknik editörler yazarla sistem üzerinden iletişime geçmektedirler. Gerekli yazar bilgileri eklendikten ve son kontroller yapıldıktan sonra makaleler basıma gönderilmektedir.
Ücretlendirme
Makalelerin dergimizde yayınlanabilmesi için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
İntihal Oranı
Yazarların sisteme yükledikleri makaleler Turnitin veya iThenticate programlarından biriyle değerlendirilerek intihal raporu alınmaktadır. İntihal oranı %15’i geçen makaleler bölüm editörü tarafından yeniden değerlendirilmektedir. İntihal oranı %20’yi geçen makaleler ise yazara bildirilerek reddedilmektedir.