Year 2010, Volume 1 , Issue 28, Pages 43 - 66 2010-06-01

İklim Değ,işikliğinin Turizme Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE TO TOURISM: AN APPLICATION IN ACCOMMODATION ESTABLISHMENT

Burhan SEVİM [1] , Kurban ÜNLÜÖNEN [2]


Araştırmanın amacı, iklim değişikliğinin turizm sektöründe meydana getirdiği etkileri ortaya koyarak bu etkileri azaltmak veya ortadan kaldırmak için alınabilecek tedbirleri belirlemeye çalışmaktır. Uygulama alanı olarak Antalya ili seçilmiştir. Burada faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı oteller ile 1. sınıf (5 yıldızlı) ve 2. sınıf (4 yıldızlı) tatil köyleri araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırma evrenini oluşturan 326 işletmenin her birinden bir yöneticiye ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma, bu yöneticiler üzerinde anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, frekans analizi, t testi, ki-kare (χ2)ve ANOVA testi ile değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi, 0,05 olarak kabul edilmiş ve sonuçlar buna göre yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, konaklama işletmelerinin büyük bir kısmının iklim değişikliğinden etkilendiklerini göstermektedir. Buna rağmen iklim değişikliğine karşı tesislerin yalnızca yarısının tedbir aldığı, diğer yarısının ise konuyla ilgili bir çalışmasının olmadığı anlaşılmıştır. Alınan tedbirlerin dağılımları incelendiğinde de bunların bazı temel önlemlerde yoğunlaştığı ve işletmelerin büyük kısmının henüz bir çevre politikası ve eylem planına sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Oysa turizm sektörünün geleceği açısından konunun daha ciddi ele alınması ve somut çalışmalar yapılması gerekmektedir
The goal of the study is to lessen the effects of climate change on tourist industry by introducing them or try to decide the measures that can be taken to abolish these effects. Antalya was selected as the case study place. The total field under survey is the 4 and 5stars hotels with 1st class (5 stars) and 2nd class (4 stars) holiday resorts. It was aimed to contact to each out of 326 managers that constitute the total field under survey. The questionnaire technique was used on these managers to collect data for the study. The collected data was analyzed by using frequency analysis, t test, chi square and ANOVA tests. The significance level was accepted as 0,05 and the results were evaluated according to it. The results of the study showed that the majority of the tourist accommodations were affected from climate change. Nevertheless, it was understood that only half of the managers took measures against climate change. When the ranges of measures that are taken by the managers were examined, it was seen that these measures were focused on some basic precautions and majority of managements hadn't had an environmental policy and an action plan yet
 • Aksoy, M. (2008). Hayat Boyu Öğrenme ve Kariyer Rehberliği İlkelerinin İstihdam Edilebilirliğe Etkileri: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Amelung, B., Nicholls, S. and Viner, D. (2007). Implications of Global Climate Change for Tourism Flows and Seasonality. Journal of Travel Research, 45, 285–296.
 • Berrittella, M., Bigano, A., Roson, R. and Tol, R.S.J. (2006). A General Equilibrium Analysis of Climate Change Impacts on Tourism. Tourism Management, 27, 913–924.
 • Giles, A. R. and Perry, A. H. (1988). The Use of Temporal Analogue to Investigate the Possible Impact of Projected Global Warming on the UK Tourist Industry. Tourism Management, 19 (1), 75–80.
 • Gürkan, D. (2005). Seyhan Havzasında İklim Değişimlerinin Yüzeysel Su Kaynaklarına Olan Etkilerinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı
 • İncecik, S. (2007). İnsan Kaynaklı İklim Değişimi ve Türkiye. 1. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, 11–13 Nisan. İTÜ, İstanbul.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lise, W. and Tol, R. S. J. (2002). Impact of Climate on Tourist Demand. Climatic Change, 55, 429–449
 • Mathieson, A. And Wall, G. (1982). Tourism: Economic, Physical and Social Impacts. New York: Longman Inc.
 • Olalı, H. ve Timur, A. (1988). Turizm Ekonomisi. İzmir: Ofis Ticaret ve Matbaacılık.
 • Sevim, B. ve Zeydan, Ö. (2007). İklim Değişikliğinin Türkiye Turizmine Etkileri. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, 21–23 Kasım, Çeşme, İzmir.
 • Ünlüönen, K., Tayfun, A. ve Kılıçlar, A. (2007). Turizm Ekonomisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Viner, D. and Agnew, M. (1999). Climate Change and Its Impact on Tourism. Web: <www.wwf.org.uk/filelibrary/pdf/tourism_and_cc_full.pdf> adresinden 25 Temmuz 2007 tarihinde alınmıştır.
 • WTO (World Tourism Organization). (2003a). Djerba Declaration on Tourism and Climate Change. Web: <www.worldtourism.org/sustainable/climate/decdjerba-eng.pdf> adresinden 12 Ağustos 2007 tarihinde alınmıştır.
 • WTO (World Tourism Organization). (2003b). Climate Change and Tourism.
Other ID JA78CH59HS
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Burhan SEVİM
Institution: Erciyes Üniversitesi, Türkan Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Kayseri

Author: Kurban ÜNLÜÖNEN
Institution: Erciyes Üniversitesi, Türkan Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Kayseri

Dates

Application Date : June 1, 2010
Acceptance Date : November 24, 2020
Publication Date : June 1, 2010

APA Sevi̇m, B , Ünlüönen, K . (2010). İklim Değ,işikliğinin Turizme Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama . Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (28) , 43-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erusosbilder/issue/23762/253275