Year 2020, Volume 22 , Issue 2, Pages 371 - 385 2020-08-31

Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi

Tamer YILDIRIM [1]


Bu çalışmada kimya öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ayrıntılı analiz edilerek, öğretmenlerin ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını tespit etme amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada kimya öğretmenlerin sınav hazırlamada ölçme-değerlendirme kriterlerine yönelik görüşleri, hedeflenen kazanımları ne derce sınava yansıttıkları ve hangi tip soruları daha sıklıkla kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması (case study) ile yürütülmüştür. Araştırma verileri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Artvin merkezinde yer alan 5 farklı lisede görev yapan kimya öğretmenlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca hazırladıkları sınav sorularından (toplamda 787), MEB kimya öğretim programı dokümanından ve bu öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme kayıtlarından oluşmaktadır. Araştırma sonucunda Artvin Merkez örnekleminde görev yapan kimya öğretmenlerinin sınavlarında büyük oranda çoktan seçmeli test ve açık uçlu soru kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yaptığı yazılı sınav sorularının öğretim programı kazanımlarını içermesine rağmen kazanımlar arasında homojen bir dağılım göstermediği ve bazı kazanımların sorularda ölçülmediği sonucuna ulaşılmıştır. Soruların çoğunluğunun önemli belli başlı kazanımlarda yoğunlaştığı, üniversite giriş sınavlarında fazla sorulmayan ve müfredata yeni girmiş kazanımların ya çok az ölçüldüğü, ya da hiç ölçülmediği tespit edilmiştir. MEB yetkililerinin öğretmenleri ölçme-değerlendirme konusunda eğitime almaları ve gerektiğinde teknik destek vererek uygulamaları takip etmesi tavsiye edilir.
Kimya öğretmenleri, Ölçme-değerlendirme, Yazılı sınav
 • Atılgan, H., Kan, A., & Aydin, B. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bayrak, B., & Erden, A. M. (2007). Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 137-154.
 • Birgin, O., & Gürbüz, R. (2008). Sinif öğretmeniadaylarinin ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 163-179.
 • Bol, L., Stephenson, P.L. O’Connell A. A. & Nunnery, J. A. (1998). Influence of Experience, Grade Level, and Subject Area on Teachers’ Assessment Practices. The Journal of Educational Research, 91 (6), 323-330.
 • Brualdi, A.C. (1998). Classroom questions, practical assessment. Research & Evaluation, 6(6),3.
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: İlk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D., & Turgut, M. F. (1997). Fizik öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Çepni, S., & Azar, A. (1998). Lise fizik sınavlarında sorulan soruların analizi. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon, 109-114.
 • Çoruhlu, T. Ş., Nas, S. E., & Çepni, S. (2008). Fen ve teknoloji öğretmenleri için alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir hizmet içi eğitim programından yansımalar: Trabzon örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 1-22.
 • Demircioğlu, G., & Demircioğlu, H. (2009). Kimya öğretmenlerinin sınavlarda sordukları soruların hedef davranışlar açısından değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 80-98.
 • Erdal, H. (2007). 2005 İlköğretim Matematik Programı Ölçme Değerlendirme Kısmının İncelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Fourie, I., & Van Niekerk, D. (2001). Follow-up on the use of portfolio assessment for a module in research information skills: an analysis of its value. Education for information, 19(2), 107-126.
 • Gömleksiz, M. N., & Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 76-88.
 • Güneş, T., Dilek, N. Ş., Hoplan, M., Çelikoğlu, M., & Demir, E. S. (2010). Öğretmenlerin alternatif değerlendirme konusundaki görüşleri ve yaptıkları uygulamalar. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 11-13).
 • Güven, B., & Eskitürk, M. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve teknikler. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Güven, S. (2008), Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 177, 224–236.
 • Karamustafaoĝlu, S., Sevim, S., Karamustafaoĝlu, O. & Çepni, S. (2003). Analysis of Turkish highschool chemistry examination questions according to Bloom’s taxonomy. Chemistry Education Research and Practice, 4(1), 25–30.
 • Karip, E. (Ed.). (2007). Ölçme ve değerlendirme. Pegem A Yayıncılık.
 • Kocakaya, S., & Gönen, S. (2010, June). Analysis of Turkish high-school physics-examination questions according to Bloom’s taxonomy. In Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 11(1), 1-14.
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (Seventh Edition). Boston: Pearson Education.
 • MEB (2018). Ortaöğretim kimya öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları
 • Miller, M. D., Linn, R. L., & Gronlund, N. E. (2009). Educational testing and assessment: Context, issues, and trends. Measurement and assessment in teaching, 1-25.
 • Özmen, H. & Karamustafaoğlu, O. (2006). Lise ii. sınıf fizik-kimya sınav sorularının ve oğrencilerin enerji konusundaki başarılarının bilişsel gelişim seviyelerine gore analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 91-100.
 • Özsevgeç, T., Çepni, S., & Demircioğlu, G. (2004). Fen bilgisi öğretmenlerin ölçme-değerlendirme okur-yazarlık düzeyleri. VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11.
 • Selçuk, Z. (2000). Okul deneyimi ve uygulama, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • Şanlı, C., & Pınar, A. (2017). Sosyal bilgiler dersi sınav sorularının yenilenen Bloom taksonomisine göre incelenmesi. İlköğretim Online, 16(3), 949-959.
 • Şimşek, S. (2001). Fen bilimlerinde değerlendirmenin önemi, Milli Eğitim Dergisi, 148, 30-32.
 • Tekindal, S. (2016). Okullarda ölçme ve değerlendirme yöntemleri (5.baskı). Nobel Yayıncılık.
 • Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Üner, S., Akkuş, H. ve Kormalı, F. (2014). Ortaöğretim kimya ders kitaplarındaki ve sınavlarındaki soruların bilişsel düzeyi ve öğrencilerin bilişsel düzeyiyle ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 137-154.
 • Yıldırım A. & Şimşek H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8605-5384
Author: Tamer YILDIRIM (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : July 10, 2020
Publication Date : August 31, 2020

Bibtex @research article { erziefd631795, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {371 - 385}, doi = {10.17556/erziefd.631795}, title = {Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Tamer} }
APA Yıldırım, T . (2020). Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (2) , 371-385 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/56611/631795
MLA Yıldırım, T . "Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 371-385 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/56611/631795>
Chicago Yıldırım, T . "Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 371-385
RIS TY - JOUR T1 - Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi AU - Tamer Yıldırım Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 371 EP - 385 VL - 22 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi %A Tamer Yıldırım %T Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldırım, Tamer . "Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 2 (August 2020): 371-385 .
AMA Yıldırım T . Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi. EUJEF. 2020; 22(2): 371-385.
Vancouver Yıldırım T . Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(2): 371-385.