Year 2020, Volume 22 , Issue 3, Pages 802 - 817 2020-12-31

Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması
Organizational Behaviours in the Schools: A Content Analysis Study

Hasan Yücel ERTEM [1]


Okullar sadece eğitim-öğretim etkinliklerinin sürdürüldüğü yerler değil, aynı zamanda farklı örgütsel davranışların gözlemlendiği kurumlardır. Örgütsel davranışlar genellikle endüstriyel kuruluşlarda incelenmekle birlikte okullarda da araştırılmaya başlanmıştır. Yönetim bilimcilerin ağırlıkla çalıştığı örgütsel davranışlar eğitim bilimciler tarafında eğitim-öğretim ortamlarına aktarılmıştır. Örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adalet bu davranışlara örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışma okullarda gözlenen belirli örgütsel davranışları içerik olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma deseni içerik analizi olup 107 görgül çalışma analize dâhil edilmiştir. Çalışmaların analizinde okullarda görev yapan öğretmenlerin gösterdiği örgütsel davranışları inceleyen, son 10 yılda yayımlanan makale, rapor, kitap, kitap bölümü ve tezler dikkate alınmıştır. İçerik analizinde örgütsel davranış ve okul ile örgütsel davranış ve öğretmen anahtar sözcükleri kullanılmıştır. Okullarda en sık çalışılan örgütsel davranışların örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık olduğu görülürken en az rastlanan örgütsel davranışların ise örgütsel ikiyüzlülük ve örgütsel etik olduğu görülmüştür. Çalışmaların toplam örneklem büyüklüğü 41369 olup çalışmaların çoğu Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda daha çok nicel yöntemlerin kullanıldığı görülmekte ve dolayısıyla daha sık nitel ve karma araştırmalara yer verilmesi önerilmektedir.

Schools are not only places for teaching and learning activities, but also organizations observed organizational behaviors. These behaviors are generally examined in industrial organizations, but they have been begun to be investigated in the schools. Organizational behaviors which are studied by administrative scientists, are adapted to the educational field by educational scientists. To name a few, organizational commitment, organizational citizenship, and organizational justice are teacher behaviors observed in the schools. The current study aims to analyze the content of the organizational behavior studies conducted in the schools of Turkey. The design of the study was content analysis based on systematic review such that 107 empirical studies are included to be analyzed. Keywords of organizational behavior and teacher with organizational behavior and school are examined. The study showed that the most studied topics are organizational commitment and organizational citizenship, whereas the least studied topics are organizational hypocrisy and organizational ethics. The total sample size of all studies is 41369, most of whom were conducted in Ankara and İstanbul. Most of the studies are implemented by quantitative methods so that more qualitative and mixed studies are recommended.

 • Akyol, B., & Akçay, R. C. (2015). Analysis of organizational behaviour studies in Turkey. Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 11(1).
 • Aslan, M., & Ağıroğlu Bakır, A. (2014). Öğretmenlerin okullarındaki örgütsel bağlılığa ilişkin görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 189-206.
 • Aydın, M. (2013). Eğitimde örgütsel davranış. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ayık, A., Savaş, M., & Yücel, E. (2015). İlkokullarda görev yapan okul müdürlerinin genel öz yeterlik ile örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 193-218.
 • Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (17. Baskı).Ankara: PegemA.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research method in education . NY: Routlage,
 • Çalik, A., & Naktiyok, A. (2018). Nepotizmin örgütsel sessizliğe etkisinde öz yeterlilik algısının rolü: hastane çalışanları üzerine bir araştırma. Ege Academic Review, 18(3), 343-351.
 • Dilek, Y., & Taşkıran, E. (2016). Kişilik özelliklerinin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Bartın Üniversitesi İİ BF Dergisi, 7(13), 402-434.
 • Duygulu, E., & Sezgin, O. B. (2015). Türkiye’de örgütsel davranış yazını doktora tezlerine yönelik bir inceleme. İş ve İnsan Dergisi, 2(1), 13-25.
 • Gelfand, M. J., Aycan, Z., Erez, M., & Leung, K. (2017). Cross-cultural industrial organizational psychology and organizational behavior: A hundred-year journey. Journal of Applied Psychology, 102(3), 514.
 • Gordon, J. R. (1993). A diagnostic approach to organizational behavior. Allyn & Bacon.
 • Griffin, R. W., & Moorhead, G. (2011). Organizational behavior. Nelson Education.
 • Gürbüz, S., Ayhan, Ö., & Sert, M. (2014). Örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Türkiye’de yapılan araştırmalar üzerinden bir meta analizi. İş ve İnsan Dergisi, 1(1), 3-20.
 • Judge, T. A., & Zapata, C. P. (2015). The person–situation debate revisited: Effect of situation strength and trait activation on the validity of the Big Five personality traits in predicting job performance. Academy of Management Journal, 58(4), 1149-1179.
 • Keleş, Y. (2019). Algılanan örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi: otel çalışanları üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(1), 612-624.
 • Kızıldağ, D., & Özkara, B. (2014). Türkiye’de örgütsel davranış araştırmalarındaki yönelimler: Ulusal yönetim ve organizasyon kongresi örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 611-631.
 • Koçak, D., Kerse, G., & Babadağ, M. (2018). Psikolojik sözleşme ihlali, duygusal emek ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki: market çalışanları üzerinde bir uygulama. Business & Management Studies: An International Journal, 6(2), 584-605.
 • Koyuncu, S. (2015). Örgütsel davranış alanında odaklanılan konular ve kullanılan yöntemler: 2010-2015 yılları ulusal işletmecilik kongre bildirileri üzerine bir inceleme. İş ve İnsan Dergisi, 2(2), 127-135.
 • Ötken, A. B., & Cenkci, T. (2015). Big five personality traits and organizational dissent: The moderating role of organizational climate. Business and Economics Research Journal, 6(2), 1.
 • Özdemir, S. & Cemaloğlu, N. (2017). Örgütsel davranış ve yönetimi. Ankara: PegemA
 • Özkalp, E. (2003). Örgütsel davraniş. Eskişehir: Anadolu Universitesi Yayınlaerı
 • Özsoy, E., & Yıldız, G. (2013). Kişilk kavramının örgütler açısından önemi: bir literatür taraması. İş Bilimi Dergisi, 1(2), 1-12.
 • Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. Blackwell Publishing.
 • Phipps, S. T., Prieto, L. C., & Deis, M. H. (2015). The role of personality in organizational citizenship behavior: Introducing counterproductive work behavior and integrating impression management as a moderating factor. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 19(1), 176.
 • Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2001). Organizational behavior (Çev. İ. Erdem). Ankara: Nobel
 • Steers, R. M. (1984). Introduction to organizational behavior. Glenview, IL: Scott, Foresman.
 • Terzi, A. R. (2011). Denetim odağı ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisi: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 36(162), 3-15.
 • Turgut, E., & Begenirbaş, M. (2016). Türkiye’deki örgütsel davranış yazınına bakış: örgütsel davranış kongrelerinin yazar ve içerik yönünden ağ analizi ile incelenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 328-354.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9058-641X
Author: Hasan Yücel ERTEM (Primary Author)
Institution: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : October 11, 2020
Publication Date : December 31, 2020

Bibtex @research article { erziefd668162, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {}, publisher = {Erzincan University}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {802 - 817}, doi = {10.17556/erziefd.668162}, title = {Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması}, key = {cite}, author = {Ertem, Hasan Yücel} }
APA Ertem, H . (2020). Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22 (3) , 802-817 . DOI: 10.17556/erziefd.668162
MLA Ertem, H . "Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması" . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 802-817 <https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd/issue/58947/668162>
Chicago Ertem, H . "Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (2020 ): 802-817
RIS TY - JOUR T1 - Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması AU - Hasan Yücel Ertem Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17556/erziefd.668162 DO - 10.17556/erziefd.668162 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 802 EP - 817 VL - 22 IS - 3 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.668162 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.668162 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması %A Hasan Yücel Ertem %T Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması %D 2020 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 22 %N 3 %R doi: 10.17556/erziefd.668162 %U 10.17556/erziefd.668162
ISNAD Ertem, Hasan Yücel . "Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 / 3 (December 2020): 802-817 . https://doi.org/10.17556/erziefd.668162
AMA Ertem H . Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması. EUJEF. 2020; 22(3): 802-817.
Vancouver Ertem H . Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 22(3): 802-817.
IEEE H. Ertem , "Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 3, pp. 802-817, Dec. 2021, doi:10.17556/erziefd.668162