Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çözünme İle İlgili İmajları

Year 2014, Volume 16, Issue 2, 65 - 84, 09.01.2015
https://doi.org/10.17556/jef.04758

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının iyonik ve moleküler çözünme konularındaki imajlarını belirlemek ve imajlar yoluyla alternatif kavramalarını ortaya koymaktır. Araştırmanın katılımcılarını 2011-2012 akademik yılının güz döneminde İç Anadolu Bölgesinde bir üniversitede öğrenim gören 107 Fen Bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nitel bir sürecin izlendiği araştırmada çözünme konusundaki kavramlarla ilgili çizim ve açıklama yaptıran çalışma yaprakları ve yarı yapılandırılmış görüşme formları veri toplama aracı olarak kullanıldı. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının iyonik ve moleküler çözünme konusundaki imajlarının yetersiz olmasının yanında birçok alternatif kavrama sahip oldukları tespit edildi.

References

 • Akgün, A. ve Aydın, M. (2009). Erime ve çözünme konusundaki kavram yanılgıla-rının ve bilgi eksikliklerinin giderilmesinde yapılandırmacı öğrenme yaklaşı-mına dayalı grup çalışmalarının kullanılması. Elektronik Sosyal Bilimler Der-gisi, 8(27), 190-201.
 • Atasoy, B. (2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Atasoy, B. (2004*). Temel Kimya Kavramları. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Atkins, P. ve Jones, L. (1998). Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler. E. Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz (Çev.Ed.) Ankara: Bilim Yayıncılık
 • Blanco, A.; Prieto, T., and Rodriguez, A. (1989). The ideas of 11 to 14-year-old stu-dents about the nature of solutions. International Journal of Science Education, 11(4), 451-463.
 • Chang, R. (2000). Fen ve Mühendislik Bölümleri İçin Kimya. A.B. Soydan, A.Z. Aroğuz (Çev. Ed.) İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Coştu, B., Ayas, A., Açıkkar, E. ve Çalık, M. (2003). At which level are concepts about solubility topic understood. Boğaziçi Eğitim Fakültesi Dergisi--Boğaziçi University Journal of Education, 20(2), 1-16.
 • Çalık, M. (2003). Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin çözeltilerle ilgili kav-ramları anlama seviyelerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Çalık, M. ve Ayas, A. (2005). 7-10. sınıf öğrencilerinin seçilen çözelti kavramlarıyla ilgili anlamalarının farklı karışımlar üzerinde incelenmesi. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 329-349.
 • Çalık, M., Ayas, A. ve Ünal, S. (2006). Çözünme kavramıyla ilgili öğrenci kavrama-larının tespiti: Bir yaşlar arası karşılaştırma çalışması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 309-322.
 • Çalık, M. ve Ayas, A. (2007). Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin çözünme esnasında kütlenin korunumuyla ilgili anlamalarının tespiti. Milli Eğitim Der-gisi, 173, 219-230.
 • Demirbaş, M., Tanrıverdi, G., Altınışık D. ve Şahintürk Y. (2011). Fen bilgisi öğ-retmen adaylarının çözeltiler konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesin-de kavramsal değişim metinlerinin etkisi. Sakarya Universty Journal of Education, 1, 2, 52-68.
 • Demircioğlu, G., Özmen, H. ve Demircioğlu, H. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fiziksel ve kimyasal değişme kavramlarını anlama düzeyleri ve yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, 170, 260-273.
 • Demircioğlu, H., Ayas, A. ve Demircioğlu, G. (2002). Sınıf öğretmen adaylarının kimya kavramlarını anlama düzeyleri ve karşılaşılan yanılgılar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara: ODTÜ Eğitim Fakültesi.
 • Devetak, I., and Glazar, S.A. (2009). The influence of 16-year-old students' gender, mental abilities, and motivation on their reading and drawing submicrorepresentations achievements. International Journal of Science Edu-cation, 32, 1561-1593.
 • Driver, R., and Bell, B. (1986). Students’ thinking and the learning of science: A constructivist view. The School Science Review, 67(240), 443-456.
 • Ebenezer, J. V., and Erickson, L. G. (1996). Chemistry students’ conception of solu-bility: A phenomenograpy. Science Education, 80(2), 181-201.
 • Ebenezer, J. V., and Fraser, M.D. (2001). First year chemical engineering students conception of energy in solution process: Phenomenographic categories for common knowledge construction. Science Education, 85, 509-535
 • Gabel, D.L. (1993). ChemSource, Vol. 1, pp. 1-28. Washington DC: American Chemical Society.
 • Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş. A. Ersoy & P. Yalçınoğlu (Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Goodwin, A. (2002). Is salt melting when it dissolves in water? Journal of Chemical Education, 9(3), 93-96.
 • Haidar, H.A., and Abraham, R.M. (1991). A comparison of applied and theoretical knowledge of concept based on the particulate nature of matter. Journal of Research in Science Teaching, 28(10), 919-938.
 • Harrison, A. G. (1994). Is there a scientific explanation for refraction of light? - A review of textbook analogies. Australian Science Teachers Journals, 40, 30-35.
 • Kara, F. ve Ergül, S. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çözünme ile ilgili temel kavramlar hakkındaki bilgilerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araş-tırmaları Dergisi, 1, 2, 259-265.
 • Karaer, H. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının madde konusundaki bazı kavramların anlaşılma düzeyleri ile kavram yanılgılarının belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 199-210.
 • Martin, P. R. (2001). Preservice teachers’ ideas about the relationships between con-cepts describing the composition of matter. International Journal of Science Education, 23(4), 353-371.
 • Mortimer, C. E. (1997-2001). Modern Üniversite Kimyası. T. Altınata (Çev. Ed.) İstanbul: Çağlayan Basımevi.
 • Nakhleh, M. B. (1992). Why some students don’t learn chemistry. Journal of Chem-ical Education, 69, 191-196.
 • Novick, S., and Nussbaum, J. (1978). Junior high school pupils' understanding of the particulate nature of matter: An interview study. Science Education, 62, 273-281.
 • Osborne, R. (1983). Modifying children’s about electric current. Research in Science and Technological Education, 1, 373–382.
 • Özkan Ö., Tekkaya C. ve Çakıroğlu J. (2002). Fen bilgisi aday öğretmenlerinin fen kavramlarını anlama düzeyleri, fen öğretimine yönelik tutum ve öz-yeterlik inançları. V. Ulusal Fen Bilimler ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara: ODTÜ.
 • Özkan, Ö., Tekkaya, C. ve Geban, Ö. (2001). Ekoloji konularındaki kavram yanılgılarının kavramsal değişim metinleri ile giderilmesi. Yeni Binyılın Basında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-8 eylül, İstanbul, Bildiriler Kitabı, 193-197.
 • Özmen, H. (2005). Kimya öğretiminde yanlış kavramlar: Bir literatür araştırması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1.
 • Ravialo, A. (2001). Assessing students’ conceptual understanding of solubility equi-librium. Journal of Chemical Education, 78(5), 629-631.
 • Smith, K. J., and Metz, P. A. (1996). Evaluating student understanding of solution chemistry through microscopic representations. Journal of Chemical Educa-tion, 73(3), 233-235.
 • Şen, Ş. ve Yılmaz, A. (2012). Erime ve çözünmeyle ilgili kavram yanılgılarının on-toloji temelinde incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergi-si.1(1), 54-72.
 • Tan, K. D., and Treagust, D. F. (1999). Evaluating students’ understanding of chem-ical bonding. School Science Review, 81(294), 75-84.
 • Tekkaya, C. ve Balcı S. (2003). Öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum konu-larındaki kavram yanılgılarının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 101-107
 • Tezcan, H. ve Yılmazel, S. (2004). Lise öğrencilerinin çözünürlük konusundaki kav-ram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi konusunda yöntemlerin ve diğer bazı etkenlerin araştırılması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı 3 Cilt 2, 323-340.
 • Tsai, C.-C., and Chou, C. (2002). Diagnosing students’ alternative conceptions in science through a networked two-tier test system. Journal Of Computer Assist-ed Learning, 18, 157–165.
 • Tsai, C. C. (2003). Using a conflict map as an instructional tool to change student alternative conceptions in simple series electric-circuits. International Journal of Science Education, 25, 3, 307–327
 • Uluçınar Sağır, Ş., Tekin, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2012). Sınıf öğretmen adayla-rının bazı kimya kavramlarını anlama düzeyleri. Dicle Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 112-135.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Ya-yınevi.

Pre-Service Science Teachers’ Images about Dissolution

Year 2014, Volume 16, Issue 2, 65 - 84, 09.01.2015
https://doi.org/10.17556/jef.04758

Abstract

The purpose of this study is to determine pre-service science teachers’ images about ionic and molecular dissolutions and to explore their alternative conceptions through images. 107 pre-service science teachers from a public university participated in this study in 2011-2012 academic year. In this qualitative design, worksheets that make teachers to draw and explain the concepts about dissolution and semi-structured interview forms were used as data collecting devices. The results of study showed that pre-service science teachers’ images about ionic and molecular dissolutions are insufficient and they have various alternative conceptions about dissolution.

References

 • Akgün, A. ve Aydın, M. (2009). Erime ve çözünme konusundaki kavram yanılgıla-rının ve bilgi eksikliklerinin giderilmesinde yapılandırmacı öğrenme yaklaşı-mına dayalı grup çalışmalarının kullanılması. Elektronik Sosyal Bilimler Der-gisi, 8(27), 190-201.
 • Atasoy, B. (2004). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Atasoy, B. (2004*). Temel Kimya Kavramları. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Atkins, P. ve Jones, L. (1998). Temel Kimya: Moleküller, Maddeler ve Değişimler. E. Kılıç, F. Köseoğlu, H. Yılmaz (Çev.Ed.) Ankara: Bilim Yayıncılık
 • Blanco, A.; Prieto, T., and Rodriguez, A. (1989). The ideas of 11 to 14-year-old stu-dents about the nature of solutions. International Journal of Science Education, 11(4), 451-463.
 • Chang, R. (2000). Fen ve Mühendislik Bölümleri İçin Kimya. A.B. Soydan, A.Z. Aroğuz (Çev. Ed.) İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Coştu, B., Ayas, A., Açıkkar, E. ve Çalık, M. (2003). At which level are concepts about solubility topic understood. Boğaziçi Eğitim Fakültesi Dergisi--Boğaziçi University Journal of Education, 20(2), 1-16.
 • Çalık, M. (2003). Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin çözeltilerle ilgili kav-ramları anlama seviyelerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Çalık, M. ve Ayas, A. (2005). 7-10. sınıf öğrencilerinin seçilen çözelti kavramlarıyla ilgili anlamalarının farklı karışımlar üzerinde incelenmesi. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 329-349.
 • Çalık, M., Ayas, A. ve Ünal, S. (2006). Çözünme kavramıyla ilgili öğrenci kavrama-larının tespiti: Bir yaşlar arası karşılaştırma çalışması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3), 309-322.
 • Çalık, M. ve Ayas, A. (2007). Farklı öğrenim seviyesindeki öğrencilerin çözünme esnasında kütlenin korunumuyla ilgili anlamalarının tespiti. Milli Eğitim Der-gisi, 173, 219-230.
 • Demirbaş, M., Tanrıverdi, G., Altınışık D. ve Şahintürk Y. (2011). Fen bilgisi öğ-retmen adaylarının çözeltiler konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesin-de kavramsal değişim metinlerinin etkisi. Sakarya Universty Journal of Education, 1, 2, 52-68.
 • Demircioğlu, G., Özmen, H. ve Demircioğlu, H. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fiziksel ve kimyasal değişme kavramlarını anlama düzeyleri ve yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, 170, 260-273.
 • Demircioğlu, H., Ayas, A. ve Demircioğlu, G. (2002). Sınıf öğretmen adaylarının kimya kavramlarını anlama düzeyleri ve karşılaşılan yanılgılar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara: ODTÜ Eğitim Fakültesi.
 • Devetak, I., and Glazar, S.A. (2009). The influence of 16-year-old students' gender, mental abilities, and motivation on their reading and drawing submicrorepresentations achievements. International Journal of Science Edu-cation, 32, 1561-1593.
 • Driver, R., and Bell, B. (1986). Students’ thinking and the learning of science: A constructivist view. The School Science Review, 67(240), 443-456.
 • Ebenezer, J. V., and Erickson, L. G. (1996). Chemistry students’ conception of solu-bility: A phenomenograpy. Science Education, 80(2), 181-201.
 • Ebenezer, J. V., and Fraser, M.D. (2001). First year chemical engineering students conception of energy in solution process: Phenomenographic categories for common knowledge construction. Science Education, 85, 509-535
 • Gabel, D.L. (1993). ChemSource, Vol. 1, pp. 1-28. Washington DC: American Chemical Society.
 • Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş. A. Ersoy & P. Yalçınoğlu (Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Goodwin, A. (2002). Is salt melting when it dissolves in water? Journal of Chemical Education, 9(3), 93-96.
 • Haidar, H.A., and Abraham, R.M. (1991). A comparison of applied and theoretical knowledge of concept based on the particulate nature of matter. Journal of Research in Science Teaching, 28(10), 919-938.
 • Harrison, A. G. (1994). Is there a scientific explanation for refraction of light? - A review of textbook analogies. Australian Science Teachers Journals, 40, 30-35.
 • Kara, F. ve Ergül, S. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çözünme ile ilgili temel kavramlar hakkındaki bilgilerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araş-tırmaları Dergisi, 1, 2, 259-265.
 • Karaer, H. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının madde konusundaki bazı kavramların anlaşılma düzeyleri ile kavram yanılgılarının belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 199-210.
 • Martin, P. R. (2001). Preservice teachers’ ideas about the relationships between con-cepts describing the composition of matter. International Journal of Science Education, 23(4), 353-371.
 • Mortimer, C. E. (1997-2001). Modern Üniversite Kimyası. T. Altınata (Çev. Ed.) İstanbul: Çağlayan Basımevi.
 • Nakhleh, M. B. (1992). Why some students don’t learn chemistry. Journal of Chem-ical Education, 69, 191-196.
 • Novick, S., and Nussbaum, J. (1978). Junior high school pupils' understanding of the particulate nature of matter: An interview study. Science Education, 62, 273-281.
 • Osborne, R. (1983). Modifying children’s about electric current. Research in Science and Technological Education, 1, 373–382.
 • Özkan Ö., Tekkaya C. ve Çakıroğlu J. (2002). Fen bilgisi aday öğretmenlerinin fen kavramlarını anlama düzeyleri, fen öğretimine yönelik tutum ve öz-yeterlik inançları. V. Ulusal Fen Bilimler ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara: ODTÜ.
 • Özkan, Ö., Tekkaya, C. ve Geban, Ö. (2001). Ekoloji konularındaki kavram yanılgılarının kavramsal değişim metinleri ile giderilmesi. Yeni Binyılın Basında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-8 eylül, İstanbul, Bildiriler Kitabı, 193-197.
 • Özmen, H. (2005). Kimya öğretiminde yanlış kavramlar: Bir literatür araştırması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1.
 • Ravialo, A. (2001). Assessing students’ conceptual understanding of solubility equi-librium. Journal of Chemical Education, 78(5), 629-631.
 • Smith, K. J., and Metz, P. A. (1996). Evaluating student understanding of solution chemistry through microscopic representations. Journal of Chemical Educa-tion, 73(3), 233-235.
 • Şen, Ş. ve Yılmaz, A. (2012). Erime ve çözünmeyle ilgili kavram yanılgılarının on-toloji temelinde incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergi-si.1(1), 54-72.
 • Tan, K. D., and Treagust, D. F. (1999). Evaluating students’ understanding of chem-ical bonding. School Science Review, 81(294), 75-84.
 • Tekkaya, C. ve Balcı S. (2003). Öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum konu-larındaki kavram yanılgılarının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 101-107
 • Tezcan, H. ve Yılmazel, S. (2004). Lise öğrencilerinin çözünürlük konusundaki kav-ram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi konusunda yöntemlerin ve diğer bazı etkenlerin araştırılması. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı 3 Cilt 2, 323-340.
 • Tsai, C.-C., and Chou, C. (2002). Diagnosing students’ alternative conceptions in science through a networked two-tier test system. Journal Of Computer Assist-ed Learning, 18, 157–165.
 • Tsai, C. C. (2003). Using a conflict map as an instructional tool to change student alternative conceptions in simple series electric-circuits. International Journal of Science Education, 25, 3, 307–327
 • Uluçınar Sağır, Ş., Tekin, S. ve Karamustafaoğlu, S. (2012). Sınıf öğretmen adayla-rının bazı kimya kavramlarını anlama düzeyleri. Dicle Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 112-135.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Ya-yınevi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Gülseda EYCEYURT TÜRK


Hüseyin AKKUŞ


Ümmüye Nur TÜZÜN

Publication Date January 9, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 16, Issue 2

Cite

APA Eyceyurt Türk, G. , Akkuş, H. & Tüzün, Ü. N. (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çözünme İle İlgili İmajları . Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 65-84 . DOI: 10.17556/jef.04758