Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

DİK TEMEL YAZI VE BİTİŞİK EĞİK YAZI BİÇİMLERİNİN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ

Year 2017, Volume 16, Issue 62, 801 - 816, 01.07.2017
https://doi.org/10.17755/esosder.305634

Abstract

Bu araştırmanın amacı, dik temel ve bitişik eğik yazıyla oluşturulmuş metinlerin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkisini test etmektir. Araştırma deneysel desende tasarlanmıştır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi Malatya İli Yeşilyurt ve Battalgazi ilçeleri sınırları içinde bulunan farklı sekiz ilkokulun dördüncü sınıflarında öğrenim gören toplam 300 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucunda 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama testinde sergiledikleri performansın, metnin dik temel yazı ya da bitişik eğik yazı ile hazırlanmış olmasından etkilenmediği görülmüştür. Benzer şekilde madde bazında yapılan analizlerde soruların güçlük düzeylerinin dik temel yazı ya da bitişik eğik yazı biçiminden etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan bitişik eğik yazıya kıyasla dik temel yazıyla hazırlanan soruların %27’lik alt ve %27’lik üst gruptaki başarısız ve başarılı öğrencileri ayırt etme gücü açısından istatistiksel olarak daha etkili olduğu, ancak bu etkinin pratikte yeterince büyük olmadığı görülmüştür. Maddelerin ayırtedicilik gücüne dair alternatif göstergelere (düzeltilmiş ve normal nokta-çift-serili madde-toplam korelasyon katsayıları) ilişkin analiz sonuçları da yazı biçiminin okuduğunu anlama testinde yer alan maddelerin ayırt edicilik gücü üzerinde etkisinin olmadığını göstermiştir.

References

 • Akkaya, A. ve Kara, Ö.T. (2012). 6. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaşadıkları sorunların nedenleri üzerine görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 313-336.
 • Akyol, H. (2001). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Arslan, D., Aytaç, A. ve Ilgın, H. (2011). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin yazı biçimlerine (dik temel yazı ve bitişik eğik yazı) göre okuma düzeyleri. E- Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6 (2), 1422-1434.
 • Arslan, D. ve Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 69-92.
 • Arslan, D. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yazı öğretimlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (4), 2829-2846.
 • Artut, K. (2005). İlköğretim (1. kademe-birinci sınıf) yazı öğretiminde temel ilkeler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 69-74.
 • Aybek, B. ve Aslan, S. (2014). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin uygulanmasında yaşamış oldukları sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi (nitel bir araştırma). Turkish Studies, 9 (5), 251-263.
 • Balkan, S. (2015). Doğum aylarına göre karma oluşturulmuş sınıflarda öğrenim gören ilkokul birinci sınıf öğrencileri arasında bitişik eğik el yazısı yazım hatalarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bara, F., Morin, M.F., Alamargot, D. ve Bosse, M.L. (2016). Learning different allographs through handwriting: The impact on letter knowledge and reading acquisition. Learning and Individual Differences, 45, 88–94.
 • Bayat, S. ve Çelenk, S. (2015). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma becerileri başarı düzeylerinin belirlenmesi. İlköğretim Online, 14 (1), 13-28.
 • Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma ve yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Blumenfeld, S. L. (1994). How should we teach our children to write? cursive first, print later! The Blumenfeld Education Letter, 9(9), 1-20.
 • Brooks, G. P., ve Johanson, G. A. (2003). TAP: Test Analysis Program. Applied Psychological Measurement, 27(4), 303-304.
 • Coşkun, E. ve Coşkun, H. (2014). İlkokul ve ortaokullardaki bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 209-223.
 • Çelenk, S. (2003). İlkokuma yazma programı ve öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çınar, İ. (2004). İlkokuma yazma öğretimi. (2. Baskı). Malatya: İnönü Üniversitesi Matbaası.
 • Duran, E. (2011). Bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69.
 • Edelman, S., Flash, T. ve Ullman, S. (1990). Reading cursive handwriting by alignment of letter prototypes. International Journal of Computer Vision, 5(3), 303-331.
 • Erdem, İ., Yılmaz, F. ve Bozkurt, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazıya ilişkin tutumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 01-26.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 93-103.
 • Ferah, A. (2007). Türkçe ilkokuma yazmayı öğrenme. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., ve Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill
 • Güneş, F. (2006). Niçin Bitişik El Yazısı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 71, 17-19.
 • Harman James, K. (2012). The neurocorrelates of handwriting and its affect on reading acquistion. https://www.hw21summit.com/ media /zb /hw21 / H2937N_Harman_ James_ presentation.pdf adresinden 03.02.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Kanmaz, A. (2007). Ses temelli cümle yöntemini uygulayan birinci sınıf öğretmenlerinin yöntem hakkındaki görüşleri ve öğrencilerin okuma yazma becerilerini değerlendirmeleri (Denizli İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Karakuş, H. (Ed.) (2016). Türkçe Dil Bilgini (4.Sınıf). İstanbul: Kırmızı Beyaz Yayıncılık
 • Kaya, M.E. (2014). Küçük Gazeteci. İstanbul: Pofuduk Yayınları.
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci Sınıf Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 419-428.
 • Kurtlu, Y. ve Korucu, S. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinin dik temel ve bitişik eğik yazılarının yazım yanlışları ve noktalama işaretleri bakımından karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 167-190.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. http://web.deu.edu.tr/ilyas/ftp/turkce_mufredat.pdf adresinden 01.02.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • MEB (2012). Grafik ve Fotoğraf Temel Yazı. Ankara. http://www.megep.meb.gov.tr/mteprogram_modul/ modullerpdf/Temel%20Yaz%C4%B1.pdf. adresinden 29.01.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Montgomery, D. (2012). The contribution of handwriting and spelling remediation to overcoming dyslexia. http:// cdn.intechopen.com / pdfs /35808 /In Tech The_contribution_of_handwriting_and_spelling_remediation_to_overcoming_dyslexia.pdf adresinden 03.02.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Özenç, M. ve Özenç, E. G. (2016). Bitişik eğik yazı ile ilgili olarak yapılan araştırmalara tümdengelimci bir bakış. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 84-97.
 • Özkaya, P.G. ve Ataş, U. C. (2015) .İlkokul birinci sınıf öğrencileri: öğretmenim nasıl yazıyorum? Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özel Sayısı, 163-169.
 • Rose, R. V. (2004). The writing/reading connection. http://www.peterson-handwriting.com/ Publications/PDF_versions/ BobRoseFluencyStudy.pdf adresinden 03.02.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Seton, E. (2012). Teaching Cursive Handwriting First Leads to Fluency in Reading and Writing. http://www.peterson-handwriting.com /Publications / PDF_versions /Cursive_ First _Leads_ to_ Reading. pdf adresinden 03.02.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Sıcak, A., Arslan, A. ve Ayan, C. (2016). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazıya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 11(3), 2009-2024.
 • Susar Kırmızı, F. ve Kasap, D. (2013). İlkokuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ve dik temel harflerle yapılan eğitimin öğretmen görüşlerine göre karşılaştırılması. Turkish Studies, 8 (8), 1167-1186.
 • Şad, S.N. ve Demir, O. (2016). Bitişik Eğik Yazı ve Dik Temel Yazı Biçiminin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. (s.233) 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Mayıs, 2016, Muğla.
 • Şad, S. N., & Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 168-179.
 • Şahin, A. (2016). İlkokul öğrencilerinin bitişik eğik ve dik temel harfler ile yazılmış metinleri, okuma hızlarının karşılaştırılması. Turkish Studies, 11 (3), 2081-2094.
 • Ülper, H. ve Yalınkılıç, K. (2012, 5-6 Temmuz). Okuma sürecindeki bilişsel işlemleme biçimlerinin kavrama, doğru okuma ve okuma hızıyla ilişkisi. 5. Uluslararası Türkçe’nin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Ankara: Şafak Matbaası.
 • Tok, Ş. (2001). İlkokuma yazma öğretiminde kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 26(26), 257-276.
 • Tok, Ş., Tok, T.N. ve Mazı, A. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53, 123-144.
 • Tok, M. ve Potur, Ö. (2015) Yazma eğitimi alanında yapılan akademik çalışmaların eğilimleri (2010-2014 Yılları). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 1-25.
 • Tosunoğlu, M. (2010). Farklı yazı stillerinin okuduğunu anlama sürecine etkisi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 27, 679-690.
 • Turan, M. (2010). Analogy of lower and capital letters of vertical and italic handwriting in first grade literacy. Educational Research and Review, 5(10), 593-603.
 • Yıldız, M. ve Ateş, S. (2010). İlk okuma ve yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. Sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 11-30.
 • Yılmaz, M. ve Çakır, Y. (2015). İlköğretim ikinci kademedeki (6–7. sınıf) öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özel Sayısı, 276-297.
 • Zachry, A.H. ve Doan, A.P. (2016). A comparison of print and cursive handwriting in fifth and sixth grade students: a pilot study. The Open Journal of Occupational Therapy, 4(2), 1-9.

Year 2017, Volume 16, Issue 62, 801 - 816, 01.07.2017
https://doi.org/10.17755/esosder.305634

Abstract

References

 • Akkaya, A. ve Kara, Ö.T. (2012). 6. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaşadıkları sorunların nedenleri üzerine görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 313-336.
 • Akyol, H. (2001). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Arslan, D., Aytaç, A. ve Ilgın, H. (2011). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin yazı biçimlerine (dik temel yazı ve bitişik eğik yazı) göre okuma düzeyleri. E- Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6 (2), 1422-1434.
 • Arslan, D. ve Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 69-92.
 • Arslan, D. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yazı öğretimlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (4), 2829-2846.
 • Artut, K. (2005). İlköğretim (1. kademe-birinci sınıf) yazı öğretiminde temel ilkeler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 69-74.
 • Aybek, B. ve Aslan, S. (2014). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin uygulanmasında yaşamış oldukları sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi (nitel bir araştırma). Turkish Studies, 9 (5), 251-263.
 • Balkan, S. (2015). Doğum aylarına göre karma oluşturulmuş sınıflarda öğrenim gören ilkokul birinci sınıf öğrencileri arasında bitişik eğik el yazısı yazım hatalarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Bara, F., Morin, M.F., Alamargot, D. ve Bosse, M.L. (2016). Learning different allographs through handwriting: The impact on letter knowledge and reading acquisition. Learning and Individual Differences, 45, 88–94.
 • Bayat, S. ve Çelenk, S. (2015). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma becerileri başarı düzeylerinin belirlenmesi. İlköğretim Online, 14 (1), 13-28.
 • Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma ve yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Blumenfeld, S. L. (1994). How should we teach our children to write? cursive first, print later! The Blumenfeld Education Letter, 9(9), 1-20.
 • Brooks, G. P., ve Johanson, G. A. (2003). TAP: Test Analysis Program. Applied Psychological Measurement, 27(4), 303-304.
 • Coşkun, E. ve Coşkun, H. (2014). İlkokul ve ortaokullardaki bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 209-223.
 • Çelenk, S. (2003). İlkokuma yazma programı ve öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çınar, İ. (2004). İlkokuma yazma öğretimi. (2. Baskı). Malatya: İnönü Üniversitesi Matbaası.
 • Duran, E. (2011). Bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekillerine ilişkin öğretmen görüşleri. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69.
 • Edelman, S., Flash, T. ve Ullman, S. (1990). Reading cursive handwriting by alignment of letter prototypes. International Journal of Computer Vision, 5(3), 303-331.
 • Erdem, İ., Yılmaz, F. ve Bozkurt, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazıya ilişkin tutumları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 01-26.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 93-103.
 • Ferah, A. (2007). Türkçe ilkokuma yazmayı öğrenme. (3. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., ve Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill
 • Güneş, F. (2006). Niçin Bitişik El Yazısı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 71, 17-19.
 • Harman James, K. (2012). The neurocorrelates of handwriting and its affect on reading acquistion. https://www.hw21summit.com/ media /zb /hw21 / H2937N_Harman_ James_ presentation.pdf adresinden 03.02.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Kanmaz, A. (2007). Ses temelli cümle yöntemini uygulayan birinci sınıf öğretmenlerinin yöntem hakkındaki görüşleri ve öğrencilerin okuma yazma becerilerini değerlendirmeleri (Denizli İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Karakuş, H. (Ed.) (2016). Türkçe Dil Bilgini (4.Sınıf). İstanbul: Kırmızı Beyaz Yayıncılık
 • Kaya, M.E. (2014). Küçük Gazeteci. İstanbul: Pofuduk Yayınları.
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci Sınıf Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 419-428.
 • Kurtlu, Y. ve Korucu, S. (2015). Altıncı sınıf öğrencilerinin dik temel ve bitişik eğik yazılarının yazım yanlışları ve noktalama işaretleri bakımından karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 167-190.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi. http://web.deu.edu.tr/ilyas/ftp/turkce_mufredat.pdf adresinden 01.02.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • MEB (2012). Grafik ve Fotoğraf Temel Yazı. Ankara. http://www.megep.meb.gov.tr/mteprogram_modul/ modullerpdf/Temel%20Yaz%C4%B1.pdf. adresinden 29.01.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Montgomery, D. (2012). The contribution of handwriting and spelling remediation to overcoming dyslexia. http:// cdn.intechopen.com / pdfs /35808 /In Tech The_contribution_of_handwriting_and_spelling_remediation_to_overcoming_dyslexia.pdf adresinden 03.02.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Özenç, M. ve Özenç, E. G. (2016). Bitişik eğik yazı ile ilgili olarak yapılan araştırmalara tümdengelimci bir bakış. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 84-97.
 • Özkaya, P.G. ve Ataş, U. C. (2015) .İlkokul birinci sınıf öğrencileri: öğretmenim nasıl yazıyorum? Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özel Sayısı, 163-169.
 • Rose, R. V. (2004). The writing/reading connection. http://www.peterson-handwriting.com/ Publications/PDF_versions/ BobRoseFluencyStudy.pdf adresinden 03.02.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Seton, E. (2012). Teaching Cursive Handwriting First Leads to Fluency in Reading and Writing. http://www.peterson-handwriting.com /Publications / PDF_versions /Cursive_ First _Leads_ to_ Reading. pdf adresinden 03.02.2016 tarihinde indirilmiştir.
 • Sıcak, A., Arslan, A. ve Ayan, C. (2016). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazıya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 11(3), 2009-2024.
 • Susar Kırmızı, F. ve Kasap, D. (2013). İlkokuma yazma öğretimi sürecinde bitişik eğik yazı ve dik temel harflerle yapılan eğitimin öğretmen görüşlerine göre karşılaştırılması. Turkish Studies, 8 (8), 1167-1186.
 • Şad, S.N. ve Demir, O. (2016). Bitişik Eğik Yazı ve Dik Temel Yazı Biçiminin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. (s.233) 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Mayıs, 2016, Muğla.
 • Şad, S. N., & Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 168-179.
 • Şahin, A. (2016). İlkokul öğrencilerinin bitişik eğik ve dik temel harfler ile yazılmış metinleri, okuma hızlarının karşılaştırılması. Turkish Studies, 11 (3), 2081-2094.
 • Ülper, H. ve Yalınkılıç, K. (2012, 5-6 Temmuz). Okuma sürecindeki bilişsel işlemleme biçimlerinin kavrama, doğru okuma ve okuma hızıyla ilişkisi. 5. Uluslararası Türkçe’nin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Ankara: Şafak Matbaası.
 • Tok, Ş. (2001). İlkokuma yazma öğretiminde kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 26(26), 257-276.
 • Tok, Ş., Tok, T.N. ve Mazı, A. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53, 123-144.
 • Tok, M. ve Potur, Ö. (2015) Yazma eğitimi alanında yapılan akademik çalışmaların eğilimleri (2010-2014 Yılları). Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 1-25.
 • Tosunoğlu, M. (2010). Farklı yazı stillerinin okuduğunu anlama sürecine etkisi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 27, 679-690.
 • Turan, M. (2010). Analogy of lower and capital letters of vertical and italic handwriting in first grade literacy. Educational Research and Review, 5(10), 593-603.
 • Yıldız, M. ve Ateş, S. (2010). İlk okuma ve yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. Sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 11-30.
 • Yılmaz, M. ve Çakır, Y. (2015). İlköğretim ikinci kademedeki (6–7. sınıf) öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özel Sayısı, 276-297.
 • Zachry, A.H. ve Doan, A.P. (2016). A comparison of print and cursive handwriting in fifth and sixth grade students: a pilot study. The Open Journal of Occupational Therapy, 4(2), 1-9.

Details

Subjects Social
Published Date TEMMUZ 2017
Journal Section Articles
Authors

Süleyman Nihat ŞAD
0000-0002-3169-2375


Okay DEMİR

Publication Date July 1, 2017
Application Date December 13, 2016
Acceptance Date March 2, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 16, Issue 62

Cite

APA Şad, S. N. & Demir, O. (2017). DİK TEMEL YAZI VE BİTİŞİK EĞİK YAZI BİÇİMLERİNİN 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (62) , 801-816 . DOI: 10.17755/esosder.305634

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.