PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

TÜRKİYE´DE YOKSULLUKLA MÜCADELE ÜZERİNE BİR İNCELEME

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 34 - 55, 01.07.2006

Abstract

-

References

 • AKTAN, Coşkun Can; (2003), “Yoksulluk Sorununun Nedenleri ve Yoksullukla Mücadele Stratejileri”, Yoksulluk, Cilt:1, İstanbul.
 • AYTAÇ, Ömer ve AKDEMİR İ. Oğuz; (2003), “Türkiye’de Yeni Kentli Yoksulluk Sorunu”, Yoksulluk, Cilt 2, İstanbul.
 • BARTIK, Timoty; (2001), “Fighting Poverty with Labor Demand Policies”, Employment Research, Upjohn İnstitute for Employment Research.
 • BİÇERLİ, M. Kemal; (2003), Çalışma Ekonomisi, İstanbul.
 • BİLİCİ, Mevlüt; (2000), “Yoksullukla Mücadelede Örnek Uygulama: T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu”, Yoksulluk, Cilt:2, İstanbul.
 • COŞKUN, Can Aktan; (2003), “Yoksulluk Sorununun Nedenleri ve Yoksullukla Mücadele Stratejileri”,Yoksulluk,C:I, Deniz Feneri Yayınları, İstanbul.
 • DALLEY-Harris Sam; (2002), ’State of the Microcredit Summit Campaing Report 2002’, (http://www.microcreditsummit.org/pubs/report/socr /2002/socr02- en.pdf)
 • DANSUK, Ercan; (2003). “Yoksullukla Mücadelede Kurumsal Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi”, Yoksulluk, C.1. Deniz Feneri Yayınları, İstanbul.
 • DOĞAN, İsmail; (2003), “Türkiye Yoksulluğunun Sosyo-Kültürel Zemini”, Yoksulluk, Cilt 1,
 • DPT; (1994), İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik (7. BYKP. Özel İhtisas Komisyonu Raporu), Ankara.
 • DİE, (2002), Hanehalkı Bütçe Anketi Sonuçları, Ankara.
 • DİE, (2003), Haber Bülteni, Ankara.
 • ERDOĞAN, Güzin; (1997), Türkiye’de Yoksulluk, Boyutu ve Profili, DİE Yayınları, Ankara.
 • HİGGS, Robert, (1994), ‘Nineteen Neglected Consequences of İncome Redistribution’, The Freeman , December-1994, Çev: Ş.Ertekin, “Gelirin Yeniden Dağılımının 19 Nedeni”, http//www.canaktan.org
 • HALDUN, İbn.; (1991),Mukaddime II,Çev:Zakir Kadiri Ugan, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
 • İstanbul Sanayi Odası; (2003), Türkiye Ekonomisi, İstanbul.
 • KARLUK, Rıdvan; (2002), Türkiye Ekonomisi, 7. Baskı, İstanbul.
 • KAZGAN, Gülten; (1984) “İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi” Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • LANGE, Thomas; (1998), Unemployment in Theory and Practice, England.
 • MALTHUS T.; (1971), Nüfus Sorunu ve Malthus, (Çev: Oya Yaylalı) Birinci Baskı, Sol Yayınları,
 • MANİSALI, Erol; (2001), Yirmibirinci Yüzyılda Küresel Kıskaç: Küreselleşme Ulus Devlet ve Türkiye, Otopsi Yayınevi, İstanbul.
 • MARKS, K.; (1986), Kapital, Birinci Cilt, 3. Baskı, Çev: Aleaddin Bilgi, Sol Yayınları, İstanbul.
 • Milli Prodüktivite Merkezi; (2002), Kalkınmada Verimlilik Anahtar, Ankara.
 • ÖNCÜ, H. Fikret; (1998), Yönetimde Eğitim, Değişim Din. Yayınları, İstanbul.
 • PARASIZ, İlker; (1996), Makro Ekonomi Teori ve Politika, 6.Baskı, Bursa.
 • SALLAN, Gül; (2002), “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelenin Sosyolojik Boyutları: Göreliden Mutlak Yoksulluğa”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, Der: Y.Özdek, Ankara.
 • SAVAŞ, V.Fuat; (1997), İktisadın Tarihi, Avcıol Basım-Yayın, İstanbul.
 • ŞENSES, Fikret; (2003), Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ŞİRİN, Ahmet; (2003). “Yoksulluğa Karşı Mücadelede Bir Yetişkin Eğitimi Uygulaması: İsmek Örneği”, Yoksulluk, C.1, İstanbul.
 • SPIEGEL,W.Henry; (1971), The Growth of Economic Thought, Duke Unıversity Pres, Durhan, North Carolina.
 • TEKELİ, İlhan; (2000), ’Kent Yoksulluğu ve Modernite’nin Bu Soruna Yaklaşım Seçenekleri’, Yoksulluk-Kent Yoksulluğu, TESEV Yayınları, (www.tesev.org.tr)
 • UNİCEF; (2000). “The Progress of Regions in Turkey -2000, Towards Advancing The ‘Quality of life For All’, www.die.gov.tr/CIN got-unicef / theprogressofregions / theprogressofregions .htm
 • ÜLGENER, Sabri F.; (1986), Milli Gelir, İstihdam ve İktisadi Büyüme, 6.Baskı, Filiz Kitabevi,
 • www.cia.gov/cia/publications/factbook
 • www.sydtf.başbakanlık.gov.tr/

TÜRKİYE´DE YOKSULLUKLA MÜCADELE ÜZERİNE BİR İNCELEME

Year 2006, Volume 5, Issue 15, 34 - 55, 01.07.2006

Abstract

Yoksulluk azgelişmiş ülkelerin kalkınamamaları ve yine bu ülkelerde nüfus artış oranının yüksek olması nedeniyle bireylerin fizyolojik, sosyal ve fiziki ihtiyaçlarını karşılayamamalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ekonomide rasyonel politikalar izlenir, işsizliği önleyici tedbirler alınır, üretim artışı sağlanırsa hem işsizlik hem de yoksulluk önlenebilir. Yoksulluk ve işsizlik Türkiye’nin önde gelen sosyolojik bir gerçeğidir. Türkiye’nin % 40’ı yoksul ve nüfusun % 16’sı da işsizdir. Yoksula yardım yapılarak yoksulluğun önüne geçmek oldukça zordur. Yoksulluğu önlemek yatırım yapmakla mümkündür

References

 • AKTAN, Coşkun Can; (2003), “Yoksulluk Sorununun Nedenleri ve Yoksullukla Mücadele Stratejileri”, Yoksulluk, Cilt:1, İstanbul.
 • AYTAÇ, Ömer ve AKDEMİR İ. Oğuz; (2003), “Türkiye’de Yeni Kentli Yoksulluk Sorunu”, Yoksulluk, Cilt 2, İstanbul.
 • BARTIK, Timoty; (2001), “Fighting Poverty with Labor Demand Policies”, Employment Research, Upjohn İnstitute for Employment Research.
 • BİÇERLİ, M. Kemal; (2003), Çalışma Ekonomisi, İstanbul.
 • BİLİCİ, Mevlüt; (2000), “Yoksullukla Mücadelede Örnek Uygulama: T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu”, Yoksulluk, Cilt:2, İstanbul.
 • COŞKUN, Can Aktan; (2003), “Yoksulluk Sorununun Nedenleri ve Yoksullukla Mücadele Stratejileri”,Yoksulluk,C:I, Deniz Feneri Yayınları, İstanbul.
 • DALLEY-Harris Sam; (2002), ’State of the Microcredit Summit Campaing Report 2002’, (http://www.microcreditsummit.org/pubs/report/socr /2002/socr02- en.pdf)
 • DANSUK, Ercan; (2003). “Yoksullukla Mücadelede Kurumsal Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi”, Yoksulluk, C.1. Deniz Feneri Yayınları, İstanbul.
 • DOĞAN, İsmail; (2003), “Türkiye Yoksulluğunun Sosyo-Kültürel Zemini”, Yoksulluk, Cilt 1,
 • DPT; (1994), İşgücü Piyasası, İstihdam ve İşsizlik (7. BYKP. Özel İhtisas Komisyonu Raporu), Ankara.
 • DİE, (2002), Hanehalkı Bütçe Anketi Sonuçları, Ankara.
 • DİE, (2003), Haber Bülteni, Ankara.
 • ERDOĞAN, Güzin; (1997), Türkiye’de Yoksulluk, Boyutu ve Profili, DİE Yayınları, Ankara.
 • HİGGS, Robert, (1994), ‘Nineteen Neglected Consequences of İncome Redistribution’, The Freeman , December-1994, Çev: Ş.Ertekin, “Gelirin Yeniden Dağılımının 19 Nedeni”, http//www.canaktan.org
 • HALDUN, İbn.; (1991),Mukaddime II,Çev:Zakir Kadiri Ugan, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
 • İstanbul Sanayi Odası; (2003), Türkiye Ekonomisi, İstanbul.
 • KARLUK, Rıdvan; (2002), Türkiye Ekonomisi, 7. Baskı, İstanbul.
 • KAZGAN, Gülten; (1984) “İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi” Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • LANGE, Thomas; (1998), Unemployment in Theory and Practice, England.
 • MALTHUS T.; (1971), Nüfus Sorunu ve Malthus, (Çev: Oya Yaylalı) Birinci Baskı, Sol Yayınları,
 • MANİSALI, Erol; (2001), Yirmibirinci Yüzyılda Küresel Kıskaç: Küreselleşme Ulus Devlet ve Türkiye, Otopsi Yayınevi, İstanbul.
 • MARKS, K.; (1986), Kapital, Birinci Cilt, 3. Baskı, Çev: Aleaddin Bilgi, Sol Yayınları, İstanbul.
 • Milli Prodüktivite Merkezi; (2002), Kalkınmada Verimlilik Anahtar, Ankara.
 • ÖNCÜ, H. Fikret; (1998), Yönetimde Eğitim, Değişim Din. Yayınları, İstanbul.
 • PARASIZ, İlker; (1996), Makro Ekonomi Teori ve Politika, 6.Baskı, Bursa.
 • SALLAN, Gül; (2002), “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelenin Sosyolojik Boyutları: Göreliden Mutlak Yoksulluğa”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, Der: Y.Özdek, Ankara.
 • SAVAŞ, V.Fuat; (1997), İktisadın Tarihi, Avcıol Basım-Yayın, İstanbul.
 • ŞENSES, Fikret; (2003), Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • ŞİRİN, Ahmet; (2003). “Yoksulluğa Karşı Mücadelede Bir Yetişkin Eğitimi Uygulaması: İsmek Örneği”, Yoksulluk, C.1, İstanbul.
 • SPIEGEL,W.Henry; (1971), The Growth of Economic Thought, Duke Unıversity Pres, Durhan, North Carolina.
 • TEKELİ, İlhan; (2000), ’Kent Yoksulluğu ve Modernite’nin Bu Soruna Yaklaşım Seçenekleri’, Yoksulluk-Kent Yoksulluğu, TESEV Yayınları, (www.tesev.org.tr)
 • UNİCEF; (2000). “The Progress of Regions in Turkey -2000, Towards Advancing The ‘Quality of life For All’, www.die.gov.tr/CIN got-unicef / theprogressofregions / theprogressofregions .htm
 • ÜLGENER, Sabri F.; (1986), Milli Gelir, İstihdam ve İktisadi Büyüme, 6.Baskı, Filiz Kitabevi,
 • www.cia.gov/cia/publications/factbook
 • www.sydtf.başbakanlık.gov.tr/

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ali Yılmaz GÜNDÜZ This is me
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Palestine, State of

Publication Date July 1, 2006
Application Date September 10, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006, Volume 5, Issue 15

Cite

APA Gündüz, A. Y. (2006). TÜRKİYE´DE YOKSULLUKLA MÜCADELE ÜZERİNE BİR İNCELEME . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (15) , 34-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/esosder/issue/6129/82203

                                                                                                                                                                          21765

                                                                                                 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.