Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Adayların Uzaktan Web Tabanlı Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri

Year 2021, Volume 6, Issue 1, 1 - 11, 30.03.2021

Abstract

Nitelikli insan yetiştirmek nitelikli insanların işidir. Öğretmen adaylarının mesleki uygulamaları onların öğretmenlik becerileri için oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Araştırmanın amacı; uzaktan İnternet tabanlı öğretmenlik uygulamalarının etkililiğini ortaya koymaktır. Araştırma, adayların uzaktan internet tabanlı olarak sürdürdükleri öğretmenlik uygulamaları değerlendirmelerini kapsamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-20 akademik yılında sınıf eğitimi bölümünde öğrenim gören 45 son sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada uzaktan öğretmenlik uygulamaları derinlik odaklı incelendiği için nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı, araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşmuş yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Araştırma sonuçlarına göre, adaylar öğretmenlik uygulamalarının temel belirleyicisi olarak uygulama öğretmeni ve öğretim elemanını görmektedir. Uzaktan öğretmenlik uygulamaları sırasında en çok sıkıntı yaşadıkları alan teknik zorluklar ve dijital okuryazarlıktır. Adaylar öğretmenlik uygulamalarının yüz yüze ve mikro öğretimle telafi edilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Araştırma sonuçlarına göre, adaylara internet tabanlı (uzaktan) öğretim becerilerinin kazandırılması ve eksik kalan öğretmenlik uygulama becerilerinin okul ve fakülte işbirliği ile telafi edilmesi önerilmektedir.

References

 • Altıntaş, S, ve Görgen, İ, (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Üzerine Görüşleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 9(8), 197-208.
 • Arıkan, D, Y, (2006). Web Destekli Etkin Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Derse Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri, Ege Eğitim Dergisi, 7 (1): 23–41.
 • Arslan, A, (2020). Öğretmen Adayları Perspektifinden Pandemi Öncesi Ve Sonrası Öğrencilere Kazandırılması Gereken 21. Becerilerinin Belirlenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 553-571.
 • Aslan, M, ve Sağlam, M, (2018). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33(1), 144-162.
 • Ayvacı, H, ,, Özbek, D. ve Bülbül, S, (2019). Bir öğretmenlik uygulaması sürecinin farklı katılımcılar tarafından değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 57-66
 • Barış, M, F, ve Çankaya, P, (2016). Akademik Personelin Uzaktan Eğitim Hakkindaki Görüşleri. International Journal Of Human Sciences, 13(1), 399-413. Doi:10.14687/İjhs.V13i1.3378
 • Bozkurt, A, (2020). Koronavirüs Pandemi Süreci Ve Pandemi Sonrası Dünyada Eğitime Yönelik Değerlendirmeler: Yeni Normal Ve Yeni Eğitim Paradigması, Auad, 6(3), 112-142.
 • Demir, Ö, ve Çamlı, Ö, (2011). Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Uygulama Okullarında Karşılaşılan Sorunların Sınıf Ve Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-139.
 • Düzgün, S, ve Sulak, E, S, (2020). Öğretmen Adaylarının Covid 19 Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 619-633.
 • Gürbüztürk, O, ve Çalış, N, (2019). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Karşılaştıkları Sorunlar (İnönü Üniversitesi Örneği, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitisü Dergisi, 6(12), 108-122.
 • Gürer, M, D, Tekinarslan, E, ve Yavuzalp, N, (2016). Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri. Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry (Tojqı), 7(1), 47-78. Doi:10.17569/Tojqi.74876
 • İnan, C, (2013). Dicle Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Uzaktan Eğitim Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 66-72.
 • Kale, M, (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 255-280.
 • Karatepe, F, Küçükgençay, N, ve Peker, B, (2020). Öğretmen Adayları Senkron Uzaktan Eğitime Nasıl Bakıyor? Bir Anket Çalışması. Journal Of Social And Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274.
 • Kocadere, A, S, ve Aşkar, P, (2013). Okul Uygulama Derslerine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi Ve Bir Uygulama Modeli Önerisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 27-43.
 • Olcay, A, Ve Döş, B, (2016). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim Yöntemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 727-750.
 • Öner, D, ve Adadan, E, (2013). Web Tabanlı Portfolyo Oluşturarak Öğretmen Olmak: Öğretmenlik Uygulamaları İçin Pedagojik Bir Model, Gefad / Gujgef 33(3): 475-493
 • Özdaş, F. Ve Çakmak, M. (2018). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Metaforik Algıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2747-2766
 • Öztaş, S. Ve Kılıç, B. (2017). Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Dersi'nin Uzaktan Eğitim Şeklinde Verilmesinin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Kırklareli Üniversitesi Örneği). Turkish History Education Journal, 6(2), 268-293.
 • Şimşek, S, Alkan, V, Erdem, A, R, (2013). Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Niteli Bir Çalışma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 63-73.
 • Tosun, Ç, F, (2019). Öğretmenlik Uygulamasının Süre Açısından İncelenmesi Ve Bir Çözüm Önerisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(3), 839-869.
 • Tuncer, M, ve Bahadır, F, (2017). Uzaktan Eğitim Programlarının Bu Programlarda Öğrenim Gören Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Journal Of Educational Reflections, 1(2), 29-38.
 • Yalman, M, ve Kutluca, T, (2013). Matematik Öğretmeni Adaylarının Bölüm Dersleri İçin Kullanılan Uzaktan Eğitim Sistemi Hakkındaki Yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 197-208.
 • Yeşilyurt, E, ve Semerci, Ç, (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programı Bağlamında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. International Journal Of Human Sciences [Online]. (9)2, 475-499.

Year 2021, Volume 6, Issue 1, 1 - 11, 30.03.2021

Abstract

References

 • Altıntaş, S, ve Görgen, İ, (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Üzerine Görüşleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or Turkic, 9(8), 197-208.
 • Arıkan, D, Y, (2006). Web Destekli Etkin Öğrenme Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Derse Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkileri, Ege Eğitim Dergisi, 7 (1): 23–41.
 • Arslan, A, (2020). Öğretmen Adayları Perspektifinden Pandemi Öncesi Ve Sonrası Öğrencilere Kazandırılması Gereken 21. Becerilerinin Belirlenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 553-571.
 • Aslan, M, ve Sağlam, M, (2018). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33(1), 144-162.
 • Ayvacı, H, ,, Özbek, D. ve Bülbül, S, (2019). Bir öğretmenlik uygulaması sürecinin farklı katılımcılar tarafından değerlendirilmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 57-66
 • Barış, M, F, ve Çankaya, P, (2016). Akademik Personelin Uzaktan Eğitim Hakkindaki Görüşleri. International Journal Of Human Sciences, 13(1), 399-413. Doi:10.14687/İjhs.V13i1.3378
 • Bozkurt, A, (2020). Koronavirüs Pandemi Süreci Ve Pandemi Sonrası Dünyada Eğitime Yönelik Değerlendirmeler: Yeni Normal Ve Yeni Eğitim Paradigması, Auad, 6(3), 112-142.
 • Demir, Ö, ve Çamlı, Ö, (2011). Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Uygulama Okullarında Karşılaşılan Sorunların Sınıf Ve Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 117-139.
 • Düzgün, S, ve Sulak, E, S, (2020). Öğretmen Adaylarının Covid 19 Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 619-633.
 • Gürbüztürk, O, ve Çalış, N, (2019). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamasında Karşılaştıkları Sorunlar (İnönü Üniversitesi Örneği, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitisü Dergisi, 6(12), 108-122.
 • Gürer, M, D, Tekinarslan, E, ve Yavuzalp, N, (2016). Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri. Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry (Tojqı), 7(1), 47-78. Doi:10.17569/Tojqi.74876
 • İnan, C, (2013). Dicle Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Uzaktan Eğitim Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 66-72.
 • Kale, M, (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 255-280.
 • Karatepe, F, Küçükgençay, N, ve Peker, B, (2020). Öğretmen Adayları Senkron Uzaktan Eğitime Nasıl Bakıyor? Bir Anket Çalışması. Journal Of Social And Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274.
 • Kocadere, A, S, ve Aşkar, P, (2013). Okul Uygulama Derslerine İlişkin Görüşlerin İncelenmesi Ve Bir Uygulama Modeli Önerisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 27-43.
 • Olcay, A, Ve Döş, B, (2016). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim Yöntemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 727-750.
 • Öner, D, ve Adadan, E, (2013). Web Tabanlı Portfolyo Oluşturarak Öğretmen Olmak: Öğretmenlik Uygulamaları İçin Pedagojik Bir Model, Gefad / Gujgef 33(3): 475-493
 • Özdaş, F. Ve Çakmak, M. (2018). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Metaforik Algıları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2747-2766
 • Öztaş, S. Ve Kılıç, B. (2017). Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Dersi'nin Uzaktan Eğitim Şeklinde Verilmesinin Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi (Kırklareli Üniversitesi Örneği). Turkish History Education Journal, 6(2), 268-293.
 • Şimşek, S, Alkan, V, Erdem, A, R, (2013). Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Niteli Bir Çalışma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 63-73.
 • Tosun, Ç, F, (2019). Öğretmenlik Uygulamasının Süre Açısından İncelenmesi Ve Bir Çözüm Önerisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52(3), 839-869.
 • Tuncer, M, ve Bahadır, F, (2017). Uzaktan Eğitim Programlarının Bu Programlarda Öğrenim Gören Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Journal Of Educational Reflections, 1(2), 29-38.
 • Yalman, M, ve Kutluca, T, (2013). Matematik Öğretmeni Adaylarının Bölüm Dersleri İçin Kullanılan Uzaktan Eğitim Sistemi Hakkındaki Yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 197-208.
 • Yeşilyurt, E, ve Semerci, Ç, (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Öğretim Programı Bağlamında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. International Journal Of Human Sciences [Online]. (9)2, 475-499.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Arşiv
Authors

Nida BAYINDIR (Primary Author)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-8329-358X
Türkiye

Publication Date March 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { estudamegitim875192, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi}, issn = {2548-0375}, eissn = {2548-0375}, address = {ESOGÜ}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {Adayların Uzaktan Web Tabanlı Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri}, key = {cite}, author = {Bayındır, Nida} }
APA Bayındır, N. (2021). Adayların Uzaktan Web Tabanlı Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi , 6 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/62308/875192
MLA Bayındır, N. "Adayların Uzaktan Web Tabanlı Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 (2021 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/62308/875192>
Chicago Bayındır, N. "Adayların Uzaktan Web Tabanlı Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 (2021 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Adayların Uzaktan Web Tabanlı Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri AU - Nida Bayındır Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 6 IS - 1 SN - 2548-0375-2548-0375 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Education in Eskisehir Osmangazi University Turkic World Apply and Research Center Adayların Uzaktan Web Tabanlı Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri %A Nida Bayındır %T Adayların Uzaktan Web Tabanlı Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri %D 2021 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi %P 2548-0375-2548-0375 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Bayındır, Nida . "Adayların Uzaktan Web Tabanlı Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 / 1 (March 2021): 1-11 .
AMA Bayındır N. Adayların Uzaktan Web Tabanlı Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri. ESTUDAM Journal of Education. 2021; 6(1): 1-11.
Vancouver Bayındır N. Adayların Uzaktan Web Tabanlı Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi. 2021; 6(1): 1-11.
IEEE N. Bayındır , "Adayların Uzaktan Web Tabanlı Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Değerlendirmeleri", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 1-11, Mar. 2021

ISSN: 2548-0375