Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Information technology usage levels of primary school teachers and Web 2.0 applications in education

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 128 - 150, 30.09.2021

Abstract

This study aimed to define the views of primary school teachers about information technology usage levels and the use of web 2.0 applications in education. In the research, descriptive sequential pattern was used which is one of the mixed research method designs. In the research, data were analyzed by percentage, frequency, Independent Groups t test, One Way Variance Analysis, Tukey test and descriptive analysis method. The results of the research shown that the use level information technology of the primary school teachers differ significantly according to the variables of gender, age, seniority, computer usage levels and internet usage times. It was detected that primary school teachers the most commonly use instant messaging applications from Web 2.0 tools for education. It was observed that the primary teachers not having enough knowledge about Web 2.0 applications as a concept.

References

 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 1-17.
 • Akkoyunlu, B. & Yılmaz, M. (2005). Türetimci çoklu ortam öğrenme kuramı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2005), 9-18.
 • Aldır, Z. (2014). Web 2.0 araçlarının öğretimde kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Algan, C. E. (2006). Özel okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde bilgi teknolojileri kullanımı öz-yeterlikleri ve derslerinde bilgi teknolojilerinden yararlanma durumları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Alkan, C. (1998). Eğitim teknolojisi. Ankara: Ani Yayıncılık.
 • Arı, M. (2019). Sınıf öğretmenlerinin öğretim teknolojileri ve materyal kullanma durumları ile öğretim teknolojileri ve materyallerinin etkililiğine ilişkin görüşlerin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Atal, D. & Usluel, Y. K. (2011). İlköğretim öğrencilerinin okul içinde ve dışında teknoloji kullanımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41).
 • Baran, B. & Ata, F. (2013). Üniversite öğrencilerinin web 2.0 teknolojileri kullanma durumları, beceri düzeyleri ve eğitsel olarak faydalanma durumları. Eğitim ve Bilim, 38(169).
 • Bayraktar, R. (2015). Öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi: ölçek geliştirme çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
 • Becker, H. J. (1994). How exemplary computer-using teachers differ from other teachers: Implications for realizing the potential of computers in schools. Journal of Research on Computing in Education, 26(3), 291–321.
 • Berkup, S. B. (2014). Working with generations X and Y in generation Z period: Management of different generations in business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218-218.
 • Bozkurt, A. & Cilavdaroğlu, A. K. (2011). Matematik ve sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve derslerine teknolojiyi entegre etme algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 859-870.
 • Brescia, W. F., & Miller, M. T. (2006). What’s it worth? The perceived benefits of instructional blogging. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 5(1), 44-52.
 • Bullock, S. M. (2013). Using digital technologies to support self-directed learning for preservice teacher education. Curriculum Journal, 24(1), 103-120.
 • Caladine, R. (Ed.). (2008). Enhancing e-learning with media-rich content and interactions. IGI Global. [e-kitap sürümü].google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=j0ZB3X0fOMkC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Enhancing+e+learning+with+media+rich+content nd+interaction adresinden erişilmiştir.
 • Chou, C. C. (2017). An analysis of the 3d video and interactive response approach effects on the science remedial teaching for fourth grade underachieving students. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(4), 1059-1073.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Desıgnıng and conductıng mixed methods. Research.third. Sage Publications.
 • Daşkın, Z. (2017). Öğretim üyeleri ve okutmanların yabancı dil öğretimde web 2.0 araçları farkındalıkları, rutinleri ve kullanımı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Demir, F. (2019). Sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde eğitim ve öğretim teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Deng, L., & Yuen, A. H. (2011). Towards a framework for educational affordances of blogs. Computers & education, 56(2), 441-451.
 • Deperlioğlu, Ö. ve Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim, 10-12. Durusoy, O. (2011). Öğretmen yetiştirmede web 2.0 ve dijital video teknolojilerinin kullanılarak öğretmenlik öz-yeterliğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). Web 2.0 tools for 21st century teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.
 • Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25–39.
 • Fahser-Herro, D., & Steinkuehler, C. (2009). Web 2.0 literacy and secondary teacher education. Journal of Computing in Teacher Education, 26(2), 55-62.
 • Fatimah, S. A., & Santiana. (2017). Teaching in 21st century: Students-Teachers’ percaptions of technology use in the classroom. Script Journal: Journal of Linguistic and English Teaching, 2(2), 125-135.
 • Fidan, N. K. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(1), 48-61.
 • Fox, R. (2013). Information technology: An ıntroduction for today’s digital world. CRC Press.
 • Genç, Z. (2010). Web 2.0 yeniliklerinin eğitiminde kullanımı: Bir Facebook eğitim uygulaması. Akademik Bilişim, 10, 10-12.
 • Godwin, P. (2007). The Web 2.0 challenge to information literacy. In Inforum (Vol. 2007, p. 13th).
 • Göçen, A., Eral S.H., & Bücük, M.H. (2020). Teacher perceptions of a 21st century classroom. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(1), 85-98
 • Güneş, A. M. & Buluç, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımları ve öz yeterlik inançları arasındakı ilişki. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(1), 94-113.
 • Gürol, A., Yavuzalp, N., Bağçacı, F., & Serhatlıoğlu, B. (2009). Öğretmen adaylarına göre eğitim fakültelerinde eğitim teknolojisi standartları ve performans göstergelerinin uygulanma durumu (Fırat Üniversitesi Örneği). In Proceedings of 9th International Educational Technology Conference (IETC2009) (pp. 442-448).
 • Hermans, R., Tondeur, J., Van Braak, J., & Valcke, M. (2008). The impact of primary school teachers’ educational beliefs on the classroom use of computers. Computers & education, 51(4), 1499-1509.
 • Hichang, C., Geri, G., Barry, D.,& Anthony, I. (2007). Social networks, communication styles, and learning performance in a cscl community. Computers and Education. 49(2), 309-329. doi :10.1016/j.compedu.2005.07.003.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634.
 • Hsu, J. (2007). Eğitim ve öğrenim için yenilikçi teknolojiler: Bloglar, wiki'ler, podcast'ler ve daha fazlasının eğitim ve bilgi odaklı uygulamaları. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE) , 3 (3), 70-89.
 • Huang, R., Spector, J. M., & Yang, J. (2019). Educational technology a primer for the 21st century. Springer.
 • Hung, H. T., & Yuen, S. C. Y. (2010). Educational use of social networking technology in higher education. Teaching in higher education, 15(6), 703-714. International Society for Technology in Education (ISTE). (2008). ISTE Standards for Teachers.https://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-T_PDF.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Kandemir, M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji özyeterliklerinin belirlenmesi ile teknolojiye yönelik tutumlarının Kirkpatrick eğitim değerlendirme modeline göre incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Kaplan, A., Öztürk, M., Altaylı, D. & Ertör, E. (2011). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre karşılaştırılması. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2).
 • Kara, S. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerinin belirlenmesi İstanbul örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Karaman, M. K. & Kurfallı, H. (2008). Sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretim amaçlı kullanım düzeyleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(2).
 • Katrancı, M. & Uygun, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 773-797.
 • Keengwe, J., & Onchwari, G. (2011). Fostering meaningful student learning through constructivist pedagogy and technology integration. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 7(4), 1-10.
 • Keengwe, J., & Onchwari, G. (2011). Fostering meaningful student learning through constructivist pedagogy and technology integration. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 7(4), 1-10.
 • Kurt, S. (2010). Technology use in elementary education in Turkey: A case study. New Horizons in Education, 58(1), 65-76.
 • Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö. & Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Journal Of International Social Research, 9(45).
 • McLoughlin, C., & Lee, M. (2007). Social software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era. 34th International Conference on Innovation, Practice and Research in the Use of Educational Technologies in Tertiary Education’ da sunulan bildiri. Queensland, Australia.
 • Meyer, K. A. (2010). A comparison of Web 2.0 tools in a doctoral course. The internet and higher education, 13(4), 226-232.
 • Nardi, B. A., Whittaker, S., & Bradner, E. (2000). Interaction and outeraction: Instant messaging in action. In Proceedings of the 2000 ACM conference on Computer supported cooperative work (pp. 79-88).
 • Nesje, K., T.Canrinus, E., & Strype, J. (2018). “Trying on teaching for fit” – Development of professional identity among professionals with multiple career opportunities. Teaching and Teacher Education, 69, 131-141.
 • Ng'ambi, D., & Lombe, A. (2012). Öğrenci öğrenmesini kolaylaştırmak için podcasting kullanmak: Yapılandırmacı bir bakış açısı. Eğitim Teknolojisi ve Derneği Dergisi, 15 (4), 181-192.
 • O’Reilly, T. (2007). What is web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software? Communications & Strategies, 65, 17–37 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/4580/1/MPRA_paper_4580.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Onat, Y.D.D.F. & Alikılıç, Ö.A.(2008). Sosyal ağ sitelerinin reklam ve halkla ilişkiler ortamlari olarak değerlendirilmesi. Journal of Yaşar University, 3(9).
 • Özerbaş, M. A. & Güneş, A. M. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Sürecinde Eğitim Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1775-1788.
 • Patton, MQ. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri: Teori ve pratiğin birleştirilmesi. Adaçayı yayınları.
 • Peck, K.L. & Dorricott, D. (1994). Why use technology. Educational Leadership, 51(7), 11-14.
 • Ross, S.M., & Lowther, D.L. (2009). Effectively using technology in education. Better Evidence-Based Education, 2(1), 20-21.
 • Shihab, M. M. (2008). Web 2.0 tools improve teaching and collaboration in high school english language classes (Unpublished Doctoral Dissertation).Nova Southeastern University Graduate School of Computer and Information Sciences, USA.
 • Smaldino, S. E., Lowther, D. L., Mims, C., & Russell, J. D. (2015). Web 2.0 ve sosyal medya ile öğrenme. S.E. Smaldino, D. L. Lowther, C. Mims, J. D. Russell. ( A. Küçükoğlu, Çev.), Öğretim teknolojileri ve öğrenme araçları. A. Arı ( Çev. Ed.). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Solomon, G., & Schrum, L. (2007). Web 2.0: New tools, new schools. Washington, DC: International Society for Technology in Education [DX Reader version]. https://books.google.com.tr/books?hl= tr&lr=&id=ZKKQMLir_ mMC &oi=fnd &pg=PA1&dq=Web+2.0:+New+tools,+new+schools adresinden erişilmiştir.
 • Song, F. W. (2010). Theorizing web 2.0: A cultural perspective. Information, Communication & Society, 13(2), 249-275.
 • Tecim, V. (2019). Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme. V. Tecim (Ed), Bilişim teknolojileri içinde ( s. 1-15). Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Tweed, S. R. (2013). Technology implementation: Teacher age, experience, self efficacy, and professional development as related to classroom technology integration (Doctoral Dissertation). East Tennessee State.
 • Usluel, Y. K., Mazman, S. G. & Arikan, A. (2009). Prospective teachers’ awareness of collaborative web 2.0 tools. In The IADIS International Conference WWW/Internet 2009,Roma,İtaly. (pp. 261-268).
 • Usluel, Y. K., Mazman, S. G. & Arikan, A. (2009). Prospective teachers’ awareness of collaborative web 2.0 tools. In The IADIS International Conference WWW/Internet 2009,Roma,İtaly. (pp. 261-268).
 • Usluel, Y. & Aşkar, P. (2002). İlköğretim öğretmenlerinin internet ve e-posta kullanımları, V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ- Ankara.
 • Uyduran, M. (2018). Sınıf öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanım düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Ünal, E. (2020). Exploring the effect of collaborative learning on teacher candidates‟ intentions to use web 2.0 technologies. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), 1-14.
 • Van Braak, J., Tondeur, J., & Valcke, M. (2004). Explaining different types of computer use among primary school teachers. European Journal of Psychology of Education, 19(4), 407
 • Varış, Z. (2008). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin bilgi teknolojileri okuryazarlık düzeyleri ve bunları kullanma durumlarının belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Varol, F. (2013). Elementary School Teachers and Teaching with Technology. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 12(3), 85-90.
 • West, J. A., & West, M. L. (2009). Using wikis for online collaboration: The power of the read-write web. John Wiley & Sons.
 • Wozney, L., Venkatesh, V., & Abrami, P.C. (2006). Implementing computer technologies; teachers’ perceptionsand practices. Journal of Technology and Teacher Education, 14(1), 173-207.
 • Wright, B., & Akgunduz, D. (2018). The Relationship between technological pedagogical content knowledge (TPACK) self-efficacy belief levels and the usage of web 2.0 applications of pre-service science teachers. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 10(1), 52-69.

Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyleri ve Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları

Year 2021, Volume 6, Issue 2, 128 - 150, 30.09.2021

Abstract

Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanım düzeylerini ve Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına yönelik görüşlerinin belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada karma araştırma yöntemi desenlerinden açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırmış görüşme formu, ölçme aracı ve anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, frekans, Bağımsız Gruplar t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Tukey testi ve betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları sınıf öğretmenlerinin bilişim teknolojisi kullanım düzeylerinin cinsiyet, yaş, kıdem, bilgisayar kullanım düzeyi ve internet kullanım süreleri değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Anlık mesajlaşma uygulamasının eğitimde en fazla kullanılan Web 2.0 uygulaması olduğu görülmüştür. Çalışmada sınıf öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanım düzeylerinin yüksek olduğu ve Web 2.0 uygulamalarının kullanımına önem verdikleri sonucunda ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin kavram olarak Web 2.0 uygulamaları konunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür.

References

 • Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 1-17.
 • Akkoyunlu, B. & Yılmaz, M. (2005). Türetimci çoklu ortam öğrenme kuramı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2005), 9-18.
 • Aldır, Z. (2014). Web 2.0 araçlarının öğretimde kullanılmasına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Algan, C. E. (2006). Özel okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde bilgi teknolojileri kullanımı öz-yeterlikleri ve derslerinde bilgi teknolojilerinden yararlanma durumları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Alkan, C. (1998). Eğitim teknolojisi. Ankara: Ani Yayıncılık.
 • Arı, M. (2019). Sınıf öğretmenlerinin öğretim teknolojileri ve materyal kullanma durumları ile öğretim teknolojileri ve materyallerinin etkililiğine ilişkin görüşlerin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Atal, D. & Usluel, Y. K. (2011). İlköğretim öğrencilerinin okul içinde ve dışında teknoloji kullanımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41).
 • Baran, B. & Ata, F. (2013). Üniversite öğrencilerinin web 2.0 teknolojileri kullanma durumları, beceri düzeyleri ve eğitsel olarak faydalanma durumları. Eğitim ve Bilim, 38(169).
 • Bayraktar, R. (2015). Öğretmenlerin eğitim teknolojileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi: ölçek geliştirme çalışması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
 • Becker, H. J. (1994). How exemplary computer-using teachers differ from other teachers: Implications for realizing the potential of computers in schools. Journal of Research on Computing in Education, 26(3), 291–321.
 • Berkup, S. B. (2014). Working with generations X and Y in generation Z period: Management of different generations in business life. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(19), 218-218.
 • Bozkurt, A. & Cilavdaroğlu, A. K. (2011). Matematik ve sınıf öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve derslerine teknolojiyi entegre etme algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 859-870.
 • Brescia, W. F., & Miller, M. T. (2006). What’s it worth? The perceived benefits of instructional blogging. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 5(1), 44-52.
 • Bullock, S. M. (2013). Using digital technologies to support self-directed learning for preservice teacher education. Curriculum Journal, 24(1), 103-120.
 • Caladine, R. (Ed.). (2008). Enhancing e-learning with media-rich content and interactions. IGI Global. [e-kitap sürümü].google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=j0ZB3X0fOMkC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Enhancing+e+learning+with+media+rich+content nd+interaction adresinden erişilmiştir.
 • Chou, C. C. (2017). An analysis of the 3d video and interactive response approach effects on the science remedial teaching for fourth grade underachieving students. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(4), 1059-1073.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Desıgnıng and conductıng mixed methods. Research.third. Sage Publications.
 • Daşkın, Z. (2017). Öğretim üyeleri ve okutmanların yabancı dil öğretimde web 2.0 araçları farkındalıkları, rutinleri ve kullanımı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Demir, F. (2019). Sınıf öğretmenlerinin matematik derslerinde eğitim ve öğretim teknolojilerini kullanma düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Deng, L., & Yuen, A. H. (2011). Towards a framework for educational affordances of blogs. Computers & education, 56(2), 441-451.
 • Deperlioğlu, Ö. ve Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim, 10-12. Durusoy, O. (2011). Öğretmen yetiştirmede web 2.0 ve dijital video teknolojilerinin kullanılarak öğretmenlik öz-yeterliğinin geliştirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). Web 2.0 tools for 21st century teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 243-254.
 • Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53(4), 25–39.
 • Fahser-Herro, D., & Steinkuehler, C. (2009). Web 2.0 literacy and secondary teacher education. Journal of Computing in Teacher Education, 26(2), 55-62.
 • Fatimah, S. A., & Santiana. (2017). Teaching in 21st century: Students-Teachers’ percaptions of technology use in the classroom. Script Journal: Journal of Linguistic and English Teaching, 2(2), 125-135.
 • Fidan, N. K. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(1), 48-61.
 • Fox, R. (2013). Information technology: An ıntroduction for today’s digital world. CRC Press.
 • Genç, Z. (2010). Web 2.0 yeniliklerinin eğitiminde kullanımı: Bir Facebook eğitim uygulaması. Akademik Bilişim, 10, 10-12.
 • Godwin, P. (2007). The Web 2.0 challenge to information literacy. In Inforum (Vol. 2007, p. 13th).
 • Göçen, A., Eral S.H., & Bücük, M.H. (2020). Teacher perceptions of a 21st century classroom. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(1), 85-98
 • Güneş, A. M. & Buluç, B. (2017). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımları ve öz yeterlik inançları arasındakı ilişki. TÜBAV Bilim Dergisi, 10(1), 94-113.
 • Gürol, A., Yavuzalp, N., Bağçacı, F., & Serhatlıoğlu, B. (2009). Öğretmen adaylarına göre eğitim fakültelerinde eğitim teknolojisi standartları ve performans göstergelerinin uygulanma durumu (Fırat Üniversitesi Örneği). In Proceedings of 9th International Educational Technology Conference (IETC2009) (pp. 442-448).
 • Hermans, R., Tondeur, J., Van Braak, J., & Valcke, M. (2008). The impact of primary school teachers’ educational beliefs on the classroom use of computers. Computers & education, 51(4), 1499-1509.
 • Hichang, C., Geri, G., Barry, D.,& Anthony, I. (2007). Social networks, communication styles, and learning performance in a cscl community. Computers and Education. 49(2), 309-329. doi :10.1016/j.compedu.2005.07.003.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634.
 • Hsu, J. (2007). Eğitim ve öğrenim için yenilikçi teknolojiler: Bloglar, wiki'ler, podcast'ler ve daha fazlasının eğitim ve bilgi odaklı uygulamaları. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE) , 3 (3), 70-89.
 • Huang, R., Spector, J. M., & Yang, J. (2019). Educational technology a primer for the 21st century. Springer.
 • Hung, H. T., & Yuen, S. C. Y. (2010). Educational use of social networking technology in higher education. Teaching in higher education, 15(6), 703-714. International Society for Technology in Education (ISTE). (2008). ISTE Standards for Teachers.https://www.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-T_PDF.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Kandemir, M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji özyeterliklerinin belirlenmesi ile teknolojiye yönelik tutumlarının Kirkpatrick eğitim değerlendirme modeline göre incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Kaplan, A., Öztürk, M., Altaylı, D. & Ertör, E. (2011). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre karşılaştırılması. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2).
 • Kara, S. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri yeterliklerinin belirlenmesi İstanbul örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
 • Karaman, M. K. & Kurfallı, H. (2008). Sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretim amaçlı kullanım düzeyleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(2).
 • Katrancı, M. & Uygun, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde teknoloji kullanımına yönelik görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 773-797.
 • Keengwe, J., & Onchwari, G. (2011). Fostering meaningful student learning through constructivist pedagogy and technology integration. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 7(4), 1-10.
 • Keengwe, J., & Onchwari, G. (2011). Fostering meaningful student learning through constructivist pedagogy and technology integration. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 7(4), 1-10.
 • Kurt, S. (2010). Technology use in elementary education in Turkey: A case study. New Horizons in Education, 58(1), 65-76.
 • Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö. & Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Journal Of International Social Research, 9(45).
 • McLoughlin, C., & Lee, M. (2007). Social software and participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era. 34th International Conference on Innovation, Practice and Research in the Use of Educational Technologies in Tertiary Education’ da sunulan bildiri. Queensland, Australia.
 • Meyer, K. A. (2010). A comparison of Web 2.0 tools in a doctoral course. The internet and higher education, 13(4), 226-232.
 • Nardi, B. A., Whittaker, S., & Bradner, E. (2000). Interaction and outeraction: Instant messaging in action. In Proceedings of the 2000 ACM conference on Computer supported cooperative work (pp. 79-88).
 • Nesje, K., T.Canrinus, E., & Strype, J. (2018). “Trying on teaching for fit” – Development of professional identity among professionals with multiple career opportunities. Teaching and Teacher Education, 69, 131-141.
 • Ng'ambi, D., & Lombe, A. (2012). Öğrenci öğrenmesini kolaylaştırmak için podcasting kullanmak: Yapılandırmacı bir bakış açısı. Eğitim Teknolojisi ve Derneği Dergisi, 15 (4), 181-192.
 • O’Reilly, T. (2007). What is web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software? Communications & Strategies, 65, 17–37 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/4580/1/MPRA_paper_4580.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Onat, Y.D.D.F. & Alikılıç, Ö.A.(2008). Sosyal ağ sitelerinin reklam ve halkla ilişkiler ortamlari olarak değerlendirilmesi. Journal of Yaşar University, 3(9).
 • Özerbaş, M. A. & Güneş, A. M. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Sürecinde Eğitim Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1775-1788.
 • Patton, MQ. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri: Teori ve pratiğin birleştirilmesi. Adaçayı yayınları.
 • Peck, K.L. & Dorricott, D. (1994). Why use technology. Educational Leadership, 51(7), 11-14.
 • Ross, S.M., & Lowther, D.L. (2009). Effectively using technology in education. Better Evidence-Based Education, 2(1), 20-21.
 • Shihab, M. M. (2008). Web 2.0 tools improve teaching and collaboration in high school english language classes (Unpublished Doctoral Dissertation).Nova Southeastern University Graduate School of Computer and Information Sciences, USA.
 • Smaldino, S. E., Lowther, D. L., Mims, C., & Russell, J. D. (2015). Web 2.0 ve sosyal medya ile öğrenme. S.E. Smaldino, D. L. Lowther, C. Mims, J. D. Russell. ( A. Küçükoğlu, Çev.), Öğretim teknolojileri ve öğrenme araçları. A. Arı ( Çev. Ed.). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Solomon, G., & Schrum, L. (2007). Web 2.0: New tools, new schools. Washington, DC: International Society for Technology in Education [DX Reader version]. https://books.google.com.tr/books?hl= tr&lr=&id=ZKKQMLir_ mMC &oi=fnd &pg=PA1&dq=Web+2.0:+New+tools,+new+schools adresinden erişilmiştir.
 • Song, F. W. (2010). Theorizing web 2.0: A cultural perspective. Information, Communication & Society, 13(2), 249-275.
 • Tecim, V. (2019). Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme. V. Tecim (Ed), Bilişim teknolojileri içinde ( s. 1-15). Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Tweed, S. R. (2013). Technology implementation: Teacher age, experience, self efficacy, and professional development as related to classroom technology integration (Doctoral Dissertation). East Tennessee State.
 • Usluel, Y. K., Mazman, S. G. & Arikan, A. (2009). Prospective teachers’ awareness of collaborative web 2.0 tools. In The IADIS International Conference WWW/Internet 2009,Roma,İtaly. (pp. 261-268).
 • Usluel, Y. K., Mazman, S. G. & Arikan, A. (2009). Prospective teachers’ awareness of collaborative web 2.0 tools. In The IADIS International Conference WWW/Internet 2009,Roma,İtaly. (pp. 261-268).
 • Usluel, Y. & Aşkar, P. (2002). İlköğretim öğretmenlerinin internet ve e-posta kullanımları, V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ- Ankara.
 • Uyduran, M. (2018). Sınıf öğretmenlerinin bilişim teknolojilerini kullanım düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Ünal, E. (2020). Exploring the effect of collaborative learning on teacher candidates‟ intentions to use web 2.0 technologies. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), 1-14.
 • Van Braak, J., Tondeur, J., & Valcke, M. (2004). Explaining different types of computer use among primary school teachers. European Journal of Psychology of Education, 19(4), 407
 • Varış, Z. (2008). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin bilgi teknolojileri okuryazarlık düzeyleri ve bunları kullanma durumlarının belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Varol, F. (2013). Elementary School Teachers and Teaching with Technology. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 12(3), 85-90.
 • West, J. A., & West, M. L. (2009). Using wikis for online collaboration: The power of the read-write web. John Wiley & Sons.
 • Wozney, L., Venkatesh, V., & Abrami, P.C. (2006). Implementing computer technologies; teachers’ perceptionsand practices. Journal of Technology and Teacher Education, 14(1), 173-207.
 • Wright, B., & Akgunduz, D. (2018). The Relationship between technological pedagogical content knowledge (TPACK) self-efficacy belief levels and the usage of web 2.0 applications of pre-service science teachers. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 10(1), 52-69.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Yayınlanan Makaleler
Authors

Sedef ŞENGÜR (Primary Author)
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
0000-0001-5216-7572
Türkiye


Sengul ANAGUN
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
Türkiye

Publication Date September 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { estudamegitim907669, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi}, issn = {2548-0375}, eissn = {2548-0375}, address = {ESOGÜ}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {128 - 150}, doi = {}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyleri ve Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları}, key = {cite}, author = {Şengür, Sedef and Anagun, Sengul} }
APA Şengür, S. & Anagun, S. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyleri ve Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi , 6 (2) , 128-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/65623/907669
MLA Şengür, S. , Anagun, S. "Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyleri ve Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 (2021 ): 128-150 <https://dergipark.org.tr/en/pub/estudamegitim/issue/65623/907669>
Chicago Şengür, S. , Anagun, S. "Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyleri ve Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 (2021 ): 128-150
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyleri ve Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları AU - Sedef Şengür , Sengul Anagun Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 150 VL - 6 IS - 2 SN - 2548-0375-2548-0375 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Education in Eskisehir Osmangazi University Turkic World Apply and Research Center Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyleri ve Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları %A Sedef Şengür , Sengul Anagun %T Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyleri ve Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları %D 2021 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi %P 2548-0375-2548-0375 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Şengür, Sedef , Anagun, Sengul . "Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyleri ve Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi 6 / 2 (September 2021): 128-150 .
AMA Şengür S. , Anagun S. Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyleri ve Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları. ESTUDAM Journal of Education. 2021; 6(2): 128-150.
Vancouver Şengür S. , Anagun S. Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyleri ve Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi. 2021; 6(2): 128-150.
IEEE S. Şengür and S. Anagun , "Sınıf Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Kullanım Düzeyleri ve Eğitimde Web 2.0 Uygulamaları", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 128-150, Sep. 2021

ISSN: 2548-0375