Cilt: 6 Sayı: 2, 30.09.2021

Yıl: 2021

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi (E-ISSN 2548-0375), Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunmayı hedefleyen özgün makaleleri; hakemli ve elektronik olarak yayımlanan uluslararası bilimsel bir dergidir. Dergi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin yayın organıdır.

Dergimiz açık erişim politikası ile yayın yapmakta olup tüm süreçler ücretsiz olarak yürütülmektedir. 

2016 yılında yayın hayatına başlayan ESTÜDAM Eğitim Dergisi, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Açık erişim sistemini benimseyen dergimize makale gönderimi ve hakem süreçleri elektronik ortamda yapılmaktadır. Dergi, 2018 Eylül sayısından itibaren Dergipark altyapısını kullanmaya başlamış olup önceki sayılar otomatik olarak yüklenmiştir. 

ESTÜDAM Eğitim Dergisi’nde, eğitim bilimleri ve alan eğitimi ile ilgili akademik, evrensel bilim ölçütlerine uygun kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile Türk Dünyası genelinde izlenen eğitim politikalarını bilimsel bir bakış açısıyla inceleyen çalışmaları yayınlayarak; bu konularda geleceğe yönelik bilimsel çözüm önerilerinin ortaya konulmasını hedeflemekteyiz. Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi ile ilgili çalışmalara katkıda bulunacak araştırmacıların, çalışmalarını değerlendirilmek üzere dergimize göndermesinden mutluluk duyarız.

Makalelerin dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması/yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve hakemler tarafından olumlu rapor verilmesi gerekir. Yazarlar, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerinin yayın haklarının ESTÜDAM Eğitim Dergisi'ne devrini kabul etmiş sayılırlar. Dergimiz 2020 Mart / Eylül sayısından itibaren genişletilmiş İngilizce / Rusça / Arapça vb. özet almaya başlayacaktır. 

Makale göndermek isteyenlerin, dergi sistemine üye olmaları, daha sonra çalışmalarını Makale Takip Sistemi aracılığıyla dergiye göndermeleri gerekmektedir. Başvurunun yapılmasından, yazının yayımlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir. Dergimizde hakem ve yazarların birbirini görmediği "çift taraflı kör hakemlik" sistemine göre değerlendirme süreçleri yürütülmektedir. 

ESTÜDAM Eğitim Dergisi'ne gönderilen yazılardan/yazarlardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazar veya yazarlarına aittir.


-------------------------------------------------------------------------------------

    Eskişehir Osmangazi University Turkic World Application and Research Center (ESTÜDAM) Education Journal (E-ISSN 2548-0375); is an international scientific journal that publishes refereed and electronically. The journal is the publication  of Eskişehir Osmangazi University Turkic World Application and Research Center.

      Our journal publishes with an open access policy and all processes are carried out free of charge.

    ESTUDAM Journal of Education, which started its publication in 2016, is published as two issues a year in March and September. The article submission and referee processes of our journal, which adopts the open access system, are carried out at http://dergipark.gov.tr/estudamegitim and http://estudamdergi.ogu.edu.tr/index.php/egitim.

    In the ESTUDAM Journal of Education of, by publishing theoretical and practical studies in accordance with academic, universal science criteria related to educational sciences and field education and with studies from the scientific point of view of the education policies followed throughout the Turkic World; we aim to put forward the suggestions for future scientific solutions on these issues. We would be pleased to have the researchers who will contribute to the studies on Educational Sciences and Field Education send their studies to our journal for evaluation.

    In order for the articles to be published in the journal, they must not have been previously published / published in another journal and should be given a positive report by the referees. Authors are deemed to have accepted the transfer of their publication rights to the ESTUDAM Journal of Education. Our journal will start to receive extended English / Russian / Arabic etc. abstracts from March / September 2020.

    Those who want to submit a manuscript must be a member of the journal system from one of the related addresses and then send their work to the journal through the Article System. All procedures in the process from the application of the application to the publication stage of the paper take place in electronic environment. "Double-blinded peer review" in our journal where the referees and authors do not see each other.

Dergimiz eğitim bilimleri ve alan eğitimi konularında makale kabul etmekte olup başlıklar aşağıdaki gibidir:

 

Our journal accepts articles on educational sciences and field education and topics are as follows:

Beden Eğitimi

Physical Education

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Computer Education and Instructional Technology

Bilim Eğitimi

Science Education

Çevre Eğitimi

Environmental Education

Dil Eğitimi

Language Education

Din Eğitimi

Religious Education

Disiplinlerarası Eğitim

Interdisciplinary Education

Eğitim Bilimleri

Educational Sciences

Eğitim Teknolojisi

Educational Technology

Eğitim Yönetimi

Education Management

Eğitimde Etik Konular

Ethical Issues in Education

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Measurement and Evaluation in Education

E-Öğrenme

E-Learning

Fen Bilimleri Eğitimi

Science Education

Güzel Sanatlar Eğitimi

Fine Arts Education

Matematik Eğitimi

Mathematics Education

Mühendislik Eğitimi

Engineering Education

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi

Music and Fine Arts Education

Okul Öncesi Eğitim

Pre-School Education

Öğretim Teknolojileri

Instructional Technologies

Öğretmen Eğitimi

Teacher Education

Özel Eğitim

Special Education

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

Guidance and Psychological Counseling

Sağlık ve Spor Bilimleri Eğitimi,

Health and Sports Science Education,

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Social Studies Education

STEM Eğitimi

STEM Education

Temel Eğitim

Basic Education

Tıp ve Sağlık Eğitimi

Medical and Health Education

Uzaktan Eğitim

Distance Education

Yetişkin Eğitimi

Adult Education

Türkçe başlığı buraya ekleyiniz (Kalın, 14 punto)

 

Ad Soyad1, Ad Soyad2 & Ad Soyad3

1Çalıştığı Kurum, 2Çalıştığı Kurum, 3Çalıştığı Kurum

 

Öz

 

120 kelimeyi aşmayacak şekilde yazının tümünü öz biçimde (çalışmanın amacını, yöntemini, bulgu ve sonucunu) yansıtacak nitelikte Türkiye Türkçesi ve en az üç en fazla beş adet anahtar kelime yer almalıdır. Özetlerin başlığı ve metin kısmı, “Calibri” karakterde 9 punto ve bir (1) aralıkla yazılmalıdır. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız.  Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde Türkçe özeti buraya yazınız.

 Anahtar kelimeler: Anahtar kelime, Anahtar kelime, Anahtar kelime, Anahtar kelime, Anahtar kelime

 

İngilizce başlığı buraya yazınız (Kalın, 14 punto)

 

Abstract

 

120 kelimeyi aşmayacak şekilde yazının tümünü öz biçimde (çalışmanın amacını, yöntemini, bulgu ve sonucunu) yansıtacak nitelikte İngilizce ve en az üç en fazla beş adet anahtar kelime yer almalıdır. Özetlerin başlığı ve metin kısmı, “Calibri” karakterde 9 punto ve bir (1) aralıkla yazılmalıdır. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız. Kurallara uygun olacak biçimde İngilizce özeti buraya yazınız.

 

Keywords: Add keyword, Add keyword, Add keyword, Add keyword, Add keyword

 

 

 

Yazarlara ait bilgiler:

1Unvanı, Çalıştığı / Bulunduğu Kurum, elektronik posta adresi

2Unvanı, Çalıştığı / Bulunduğu Kurum, elektronik posta adresi

3Unvanı, Çalıştığı / Bulunduğu Kurum, elektronik posta adresi

 

 

Atıf için;

Soyadı, A., Soyadı, A. & Soyadı, A. (Yıl). Makalenin başlığı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi, Cilt (Sayı), isn-ssn.

 

 

Giriş (Ana başlıklar kalın ve 12 punto yalnızca ilk kelime büyük harfle)

Dergiye gönderilen yazılar, “1,5 satır” aralıklı, tablo, şekil, kaynaklar ve eklerle birlikte en çok “25” A4 sayfa boyutunda olmalıdır. Yazılar 10,5 puntoda “Calibri” fontu kullanılarak hazırlanmalıdır. Sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekil şartlarına ya da dergi konusuna uymayan yazılar ön değerlendirmeye alınmadan yazar(lar)ına bildirilir. Giriş kısmında araştırmanın amacı mutlaka yer almalıdır. Kaynakça gösterim kurallarına dikkat edilmelidir. Dergiye gönderilen yazılar, “1,5 satır” aralıklı, tablo, şekil, kaynaklar ve eklerle birlikte en çok “25” A4 sayfa boyutunda olmalıdır. Yazılar 10,5 puntoda “Calibri” fontu kullanılarak hazırlanmalıdır. Sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekil şartlarına ya da dergi konusuna uymayan yazılar ön değerlendirmeye alınmadan yazar(lar)ına bildirilir. Giriş kısmında araştırmanın amacı mutlaka yer almalıdır. Kaynakça gösterim kurallarına dikkat edilmelidir.

Metinde kaynaklara atıfta bulunurken yazar soyadı, tarih ve gerekliyse sayfa bilgisi verilmelidir. Tek yazarlı kaynaklara atıf örnekleri, Öztürk (2005)...; Kaya (2008, s. 12)...; Taş (2007, ss. 182-186). İki yazarlı kaynaklara yapılan atıf örnekleri: Kaya ve Taş (2004)…; Öztürk ve Doğan’a (2009, s. 45)  göre. APA atıf formatına uygun olarak, atıfta bulunulan kaynağın yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, kaynağa metin içinde ilk geçtiği yerde yukarıdaki gibi atıfta bulunulur: Öztürk, Kaya ve Taş (1998, ss. 25-35). Aynı kaynağa daha sonra yapılan atıflarda ilk yazarın soyadı ile birlikte "vd." ifadesi kullanılır: Öztürk vd. (1998, ss. 25-35). Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyorsa bu kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir. Örneğin: ...(Kaya, 2008; Öztürk, 2005; Öztürk ve Doğan, 2009, s. 45; Taş, 2007, ss. 182-186).

 

İkinci düzey başlık (Eğik, kalın ve 10,5 punto ve yalnızca ilk kelime büyük harfle)

Tüm metin iki yana yaslı, paragraflar arasında 12nk boşluk verilmiş, başlıklar hariç paragraflar soldan girinti yapılarak yazılmalıdır. Gönderilecek çalışmaların sayfa kenar boşlukları her taraftan 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Tüm metin iki yana yaslı, paragraflar arasında 12nk boşluk verilmiş, başlıklar hariç paragraflar soldan girinti yapılarak yazılmalıdır. Gönderilecek çalışmaların sayfa kenar boşlukları her taraftan 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.

 

Tablo 1. Ortalanacak ve yalnızca ilk kelime büyük harfle

Değişken

N

Ortalama

Grup

47

30.3

60

38.7

48

31.0

 Yaş

150

96.8

5

3.2

Cinsiyet

117

75.5

38

24.5

Toplam

155

100

Tabloların başlıkları ortalanacak şekilde olacak ve  yalnızca ilk kelime büyük harfle başlayacaktır. Metin içersinden tabloya mutlaka atıf yapılmalıdır. Tablo 1’de görülen örnekteki gibi dikey çizgiler olmayacak ve yalnızca yatay çizgiler yer alacaktır. Tablo içindeki üst başlıklar kalın olarak yer alacaktır. Tablo içi yazı puntosunun 10,5 olması tercih edilir fakat gerekli durumlarda 9 veya 10 punto kullanılabilir.

 

Yöntem

Bu kısımda araştırmanın modeli / deseni belirtilmelidir. Hangi modele bağlı olarak çalışmanın yapıldığı bu kısımda belirtilmelidir.

Evren-örneklem / Çalışma grubu

Bu kısımda gerçekleştirilen çalışmanın evren-örneklemi veya çalışma grubu belirtilmelidir.  

Veri toplama araçları

Bu kısımda veri toplama araçları belirtilmelidir. Ölçek, görüşme formu, gözlem formu vb. kullanılan araçlar ve özellikleri bu kısımda detaylı olarak yer almalıdır.  

Verilerin analizi

Bu kısımda çalışmada gerçekleştirilen analizler belirtilmelidir.

İşlem basamakları

Bu kısımda çalışmada yürütülen süreçler ve işlem basamakları belirtilmelidir.

 

Bulgular ve yorum

Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz.

                                                                                                                  

İkinci düzey başlık (Eğik, kalın ve 10,5 punto ve yalnızca ilk kelime büyük harfle)

Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz. Tablo, şekil ve resimleri kurallara uygun biçimde yerleştiriniz. Bulgu ve yorumları bu kısma ekleyiniz

Tablo 2. Ortalanacak ve yalnızca ilk kelime büyük harfle

Değişken

N

Ortalama

Grup

47

30.3

60

38.7

48

31.0

 

Tablo 2. Devamı…

Yaş

150

96.8

5

3.2

Cinsiyet

117

75.5

38

24.5

Toplam

155

100

 

Yukarıda tek bir sayfaya sığmayan ya da farklı bir sayfaya taşan tablo 2 yer almaktadır. Bu gibi durumlarda tabloyu ikiye bölerek ilk tablonun başlığını olduğu gibi bırakıp; ikinci tabloya tablo numarasının yanına “Devamı…” şeklinde yazabilirsiniz. Böldüğünüz tabloya yeni numara vermeyiniz.

 

Şekil 1. Ortalanacak ve yalnızca ilk kelime büyük harfle

 

Tablo, şekil ve resimlerin başlıkları ortalanacak şekilde olacak ve yalnızca ilk kelime büyük harfle başlayacaktır. Metin içersinden tablo, şekil veya resme mutlaka atıf yapılmalıdır. Şekil 1’de görülen örnekteki gibi resim formatının iyi çözünürlüklü ve JPEG formatında olması tercih edilir.

 

Sonuç ve tartışma

Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz. Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz. Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz. Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz.

Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz. Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz. Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz. Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz. Sonuç ve tartışma ile ilgili kısımları buraya ekleyiniz. Tartışma kısmında farklı çalışmalarla olan bağlantılarını bu kısımda belirtiniz.

 

Öneriler

Çalışmanın amaç ve problemlerine bağlı olarak yazılan önerilerinizi bu kısma ekleyiniz. Çalışmanın amaç ve problemlerine bağlı olarak yazılan önerilerinizi bu kısma ekleyiniz. Çalışmanın amaç ve problemlerine bağlı olarak yazılan önerilerinizi bu kısma ekleyiniz. Çalışmanın amaç ve problemlerine bağlı olarak yazılan önerilerinizi bu kısma ekleyiniz. Çalışmanın amaç ve problemlerine bağlı olarak yazılan önerilerinizi bu kısma ekleyiniz.

Bilgi notu

Varsa çalışmanıza ait bilgi notunu (yüksek lisans veya doktora çalışmasından üretilmesi, daha önceden bildiri olarak sunulması, projeden üretilmesi vb.) bu kısma ekleyiniz.

 

Kaynakça

Kaynakça ve atıf sistemi American American Psychological Association (APA) kurallarına göre düzenlenmelidir (https://is.muni.cz/el/1423/jaro2013/ZUR537/um/APA.pdf). APA’nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır. Metin içi atıflarda APA metodu olarak adlandırılan ve Amerikan Psikologlar Derneği tarafından yayınlanan "The publication manual of the American Psychological Association" isimli kaynakta belirtilen yazım ilkelerine uyulmalıdır. Gerektiğinde dipnotta açıklamalara yer verilebilir.

Yazıda kullanılan kaynaklar yazar soyadı dikkate alınarak alfabetik sıra ile kaynakçada yer almalı, yazıda adı geçmeyen kaynaklara yer verilmemeli, yazı içinde yer alan tüm kaynaklar da kaynakçada yer almalıdır.

 

Örnek kaynak gösterimleri:

Soyadı, F. N. (Yıl). Doktora tez başlığı. (Yayınlanmamış doktora tezi). Enstitü adı, Şehir.

Karademir, M. K. (2016). Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezinde yer alan dergilerin incelenmesi üzerine bir çalışma. (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Soyadı, Ö. & Soyadı, T. (Yıl). Kitabın adı. Şehir adı: Yaynevi.

Karabaş, Ö. & Karışan, T. (1997). Dış dünyada farklı eğitim metodları. Ankara:  Yayınevi.

Soyadı, A., Soyadı, M. & Soyadı, T. (Yıl). Makaleye ait başlık. Derginin Tam Adı, Cilt(Sayı), ilksayfa-sonsayfa.

Yıldırım, K., Aslan, T., Şen, E. & Turna, A. (2002). Geleneksel oyunlarda yer alan kuralların eğitimsel olarak incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Eğitim Dergisi,1(1), 33-49. 

ISSN: 2548-0375