Year 2018, Volume 5 , Issue 1, Pages 33 - 49 2018-06-28

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION INTO THE PROFESSIONAL SELF EFFICACY AND EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS

Sedat KANADLI [1] , Ahmet AKBAŞ [2]


Bu çalışmanın amacı pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan fen bilimleri öğretmen adaylarının mesleki öz yeterliklerini ve epistemolojik inançlarını incelemek ve epistemolojik inanç ile mesleki öz yeterlik arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, farklı üniversitelerin biyoloji, fizik ve kimya bölümlerinden mezun olup 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Mersin Üniversitesinde, pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış 180 öğretmen adayından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında mesleki öz yeterlik ölçeği ve epistemolojik inançlar ölçeği kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel istatistikler Pearson Korelasyon Testi ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının mesleki öz yeterliklerinin yüksek düzeyde ve epistemolojik inançlarının gelişmiş düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin epistemolojik inançları, mesleki öz-yeterliklerinin anlamlı bir yordayıcısıdır. Öğretmenlerin epistemolojik inanç alt faktörleri ile mesleki öz-yeterlik alt faktörleri arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Ancak öğretmen adaylarının tek bir doğrunun var olduğuna inançları ile öğretim stratejilerine yönelik mesleki öz yeterlik inançları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

The aim of this study is to investigate the professional self-efficacy beliefs and epistemological beliefs of pre-service teachers who received pedagogical formation training. Survey method was used in the study. The participants of this study consisted of 180 teacher candidates who graduated from the departments of physics, biology and chemistry at different universities and completed the program ofpedagogical formation training held at Mersin University in the academic year of 2014-2015. Epistemological Beliefs Scale and Professional Self-Efficacy Scale were used to collect the data for this study; and descriptive statistics, Pearson Correlation Test and regression analysis, were used for the data analysis. As a result of the analysis, it was determined that the prospective teachers’ professional self-efficacy beliefs were at a high level and their epistemological beliefs were at the developed level. Furthermore, their epistemological beliefs were significantly predictive for their professional self-efficacy beliefs. It was also found that there was a significant relationship between the sub-factors of the prospective teachers’ epistemological beliefs and the sub-factors of their professional self-efficacy beliefs. On the other hand, there was no significant relationship between the prospective teachers’ beliefs about the existence of a single truth and their self-efficacy beliefs regarding the instructional strategies.

 • Allinder, R. (1994). The relationship between efficacy and the instructional practices of special education teachers and consultants. Teacher Education and Special Education, 17, 86−95.
 • Alpaslan, M.M. & Ulubey, O. (2016). Öz-yeterlik ile epistemolojik inançlar ilişkisinin cinsiyet açısından incelenmesi. Ö. Demirel, M. Demirel, E. Yağcı & N. Yazçayır (Ed.) 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Tam Metin Kitabı içinde (ss. 11-18). Ankara: Pegem.
 • Ashton, P.T. (1984). Teacher efficacy: A motivational paradigm for effective teacher education. Journal of Teacher Education, 35(5), 28-32.
 • Brownlee, J. (2003). Changes in primary school teachers' beliefs about knowing: A longitudinal study. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 31(1), 86-98.
 • Brownlee, J., Purdie, N. & Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemiological beliefs in preservice teacher education students. Teaching in Higher Education, 6(2), 247-268.
 • Caprara, G.V., Barbaranelli, C., Steca, P. & Malone, P.S. (2006). Teachers' self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students' academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44, 473–490.
 • Chan, K. (2003). Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 69, 36–50.
 • Çakır, Ö., Kan, A. & Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve öz yeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47.
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J. & Sarıkaya, H. (2005). Öğretmen özyeterlik ölçeği Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 30(137), 74–81.
 • Çapri, B. & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.
 • Demirel, A. & Çam, A. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(24), 874-905.
 • Deryakulu, D. (2004). Epistemolojik inançlar. Y. Kuzgun & D. Deryakulu (Ed.), Eğitimde bireysel farklılıklar içinde (ss. 259-287). Ankara: Nobel.
 • Deryakulu, D. & Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research, 18, 57-70.
 • Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2009). How to design and evaluate research in education. Newyork: Mc Graw Hill.
 • Fritz, J.J., Miller-Heyl, J., Kreutzer, J.C. & MacPhee, D. (1995). Fostering personnal teaching efficacy through staff development and classroom activities. Journal of Educational Research, 88(4), 200-209.
 • Goddard, R.D., Hoy, W.K. & Woolfolk-Hoy, A. (2000). Collective teacher efficacy: Its meaning, measure, and impact on student achievement. American Educational Research Journal, 37, 479–508.
 • Guskey, T.R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 4, 63–69.
 • Gürol, A., Altunbaş, S. & Karaaslan, N. (2010). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1396-1404.
 • Güvenç, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin özerklik destekleri ve mesleki öz yeterlik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 99-116.
 • Howard, B.C., McGee, S., Schwartz, N. & Purcell, S. (2000). The experience of constructivism: Transforming teacher epistemology. Journal of Reseach on Computing in Education, 32(4), 455-465.
 • Johns, R. (2010). Likert items and scales. http://surveynet.ac.uk adresinden erişilmiştir.
 • Kanadlı, S. & Akbaş, A. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları, öğrenme yaklaşımları ve LYS puanları arasındaki ilişkiler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 116-131.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15.b.). Ankara: Nobel.
 • Kahyaoğlu, M., & Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz yeterliliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 73-84.
 • Keskin, H.Ü. (2006). Tanımlayıcı istatistikler. Ş. Kalaycı (Ed.) SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (ss.51-56). Ankara: Asil.
 • Koç-Erdamar, G. & Bangir-Alpan, G. (2011). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2690-2698.
 • Köse, S. & Dinç, S. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının biyoloji özyeterlilik algıları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 121-141.
 • Lederman, N.G. (1992). Students’ and teachers’ conceptions of the nature of science. A review of the research. Journal of Research in Science Teaching, 29(4), 331-359.
 • Maor, D. & Taylor, P.C. (1995). Teacher epistemology and scientific inquiry in computerised classroom environments. Journal of Research in Science Teaching, 32, 839–854.
 • McComas, W.F., Clough, M.P. & Almazroa, H. (1998). The role and character of the nature of science in science education’. Science & Education, 7(6), 511-532.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (1998). Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim-öğretim kurumlarıda yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. https://kirikkale.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_01/26121225_YYNERGE.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Morrel, P.D. & Caroll, J.B. (2003). An extended examination of preservice elemantary teachers’ science teaching self efficacy. School Science and Mathematics, 103(5), 246-252.
 • Nespor, J. (1987). The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, 19, 317-328.
 • Nuhoğlu, H. (2013). Bilimin doğasını deneyimleyerek öğrenmede yeni bir yaklaşım: Sistem dinamiği. M. Demirbaş (Ed.), Bilimin doğası ve öğretimi içinde (ss.109-135). Ankara: Pegem Akademi.
 • Oğuz, A. (2008). Investigation of Turkish trainee teachers’ epistemological beliefs. Social Behavior and Personality, 36(3), 709-720.
 • Özder, H. (2011). Self-efficacy beliefs of novice teachers and their performance in the classroom. Australian Journal of Teacher Education, 36(5), 1-15.
 • Ross, J.A. (1994). The impact of an inservice to promote cooparative learning on the stability of teacher efficacy. Teaching & Teacher Education, 10, 381-394.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82, 498-504.
 • Stein, M.K. & Wang, M.C. (1988). Teacher development and school improvement: The process of teacher change. Teaching and Teacher Education, 4, 171−187.
 • Şahin-Taşkın, Ç. (2011). Epistemolojik inançlar: öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarını yordayıcı bir değişken. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 273-285.
 • Tabancalı, E. & Çelik, K. (2013). Öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlikleri ile öğretmen öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1168-1184.
 • Taşar, M.F. (2003). Teaching history and the nature of science in science teacher education programs. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 30-42.
 • Tschanen-Moran, M. & Woolfolk-Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing on elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783-805.
 • Tschanen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A. & Hoy, W.K. (1998). Teacher efficacy. Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.
 • Ülper, H. & Bağcı, H. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine dönük öz yeterlik algıları. Turkish Studies, 7(2), 1115-1131.
 • Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmenlik öz-yeterlik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 88-104.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Sedat KANADLI (Primary Author)
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ahmet AKBAŞ
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 24, 2017
Acceptance Date : February 1, 2018
Publication Date : June 28, 2018

Bibtex @research article { etad335993, journal = {Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9624}, address = {Gazi Üniversitesi Merkez Kampüs Eğitim Bilimleri Enstitüsü 30/A 06500 Teknikokullar / Ankara}, publisher = {Gazi University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {33 - 49}, doi = {}, title = {FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Kanadlı, Sedat and Akbaş, Ahmet} }
APA Kanadlı, S , Akbaş, A . (2018). FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ . Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 33-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etad/issue/37928/335993
MLA Kanadlı, S , Akbaş, A . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ" . Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 33-49 <https://dergipark.org.tr/en/pub/etad/issue/37928/335993>
Chicago Kanadlı, S , Akbaş, A . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 33-49
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ AU - Sedat Kanadlı , Ahmet Akbaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 49 VL - 5 IS - 1 SN - -2458-9624 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ %A Sedat Kanadlı , Ahmet Akbaş %T FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ %D 2018 %J Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi %P -2458-9624 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Kanadlı, Sedat , Akbaş, Ahmet . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (June 2018): 33-49 .
AMA Kanadlı S , Akbaş A . FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ. ETAD/JRES. 2018; 5(1): 33-49.
Vancouver Kanadlı S , Akbaş A . FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(1): 33-49.