Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Sosyal Bilimler ve Fen Lisesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Year 2019, Volume 6, Issue 2, 287 - 307, 29.12.2019

Abstract

Bu çalışma, sosyal bilimler ve fen lisesi öğrencilerinin sahip oldukları öğrenme stillerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Trabzon ilinde bulunan sosyal bilimler lisesinden 150 ve fen lisesinden 172 öğrenci olmak üzere 9 ve 10. sınıflarda öğrenim gören toplam 322 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Öğrenme Stili Envanteri, biyoloji tutum testi ve lise biyoloji ortalamaları kullanılmıştır. Bu araçlardan elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılarak; bağımsız gruplar için Mann-Whitney-U testi ileyapılmıştır. Araştırma sonuçları fen ve sosyal bilimler lisesinde öğrenim gören öğrencilerin sahip olduğu öğrenme stillerinin farklılık gösterdiği, buna bağlı olarak da biyoloji akademik başarı ortalamaları ile biyolojiye karşı ders tutumlarının da değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir.

References

 • Aksoy, M. & Pakkan, S.(2011).Orta öğretim öğrencilerinin yabancı dil öğrenme biçimlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 665-678.
 • Bakır, S. & Mete, H. (2014). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri: Burdur ili örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,15(3), 127-145.
 • Baydar, S. (2012). Öğrenme stillerine göre lise öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimi. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Bayraktar, C. & Otrar, M. (2006). Farklı lise türlerindeki öğrencilerin öğrenme stilleri üzerine bir araştırma (Rize İli Örneği). Eğitim Bilimleri Dergisi, 25,139-170.
 • Biggs, J. (2001). Enhancing learning: A matter of style or approach. Robert J. Sternberg ve Li - Fang Zhang (Ed). Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles içinde (ss. 73 – 102). Mahwah: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Boydak, A. (2001), Öğrenme stilleri. İstanbul:Beyaz.
 • Brunner, C. E., & Majewski, W. S. (1990). Mildly handicapped students can succeed with learning styles. Educational Leadership, 48(2), 21-23.
 • Burns, D. E., Johnson, S. E., & Gable, R.K. (1998). Can we generalize about the learning style characterislics of high academic achiever. Boeper Reviesv, 20 (4), 276-283.
 • Busato, V.V. (2000). Intellectual ability, learning style, personality, achievement motivation and academic success of psychology students in higher education. Personality And İndividual Differences, 29(6), 1057-1068. https://www.sciencedirect.com/science/ journal/01918869 sayfasından erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (11.Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Ç., E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Örnekleme yöntemleri. w3. balikesir. edu. Tr sayfasından erişilmiştir.
 • Cesur, M. O. (2008). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenme stratejileri, öğrenme stili tercihi ve yabancı dil akademik başarısı arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Çakır, R. & Akbaş, O. (2013) .Lise öğrencilerinin öğrenme stillerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 138 – 159.
 • Dunn, R. & Dunn K. (1993). Learning styles of the multiculturally diverse, Emergency Librarian, 20(4), 24–33.
 • Dikmen, M., Tuncer, C.& Şimşek, M. (2018). Öğrenme stilleri ile öğrenmeye yönelik tutum arasındaki ilişki. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 387-398.
 • Ekici, G. (2001) Öğrenme stiline dayalı biyoloji öğretiminin analizi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ekici, G. (2013). Gregorc ve kolb öğrenme stili modellerine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin cinsiyet ve genel akademik başarı açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(167). 211-223.
 • Felder, R. M., & Silverman, L. K. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Engineering education, 78(7), 674-681.
 • Fer, S. (2003). Matematik, fizik ve kimya öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme biçemlerine göre kolay öğrendikleri öğrenme etkinlikleri, Çağdaş Eğitim, 28(304), 33-43.
 • Garcia, F. C. & Hughes, E. H.(2000). Learning and thinking styles: an analysis of their ınterrelationship and ınfluence on academic achievement. Educational Psychology, 20(4), 413–430.
 • Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altın, A., & Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi .I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Gregorc, A. F., (1984). Style as a symptom: a phenontenological perspeclive. Theory into Practice, 23 (1).
 • Günay Ermurat, D. (2008).Lise biyoloji derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Gregorc, A. F. (1979). Learning/ teaching styles: Their nature and effects. In student learning styles: Diagnosing and prescribing program. Reston. VA: National Association of Secondary School Principals.
 • Gregorc, A. F. & H. B. Ward. (1975). A new definition for individual. Implications for learning and teaching. Reston. VA: National Association of Secondary School Principals.
 • Horton, C. B., & Oakland, T. (1997). Temperament-based learning styles as moderators of academic achievement. Adolescence, 32(125), 131-142.
 • Kanadlı, S. (2016). A meta-analysis on the effect of ınstructional designs based on the learning styles models on academic achievement, attitude and retention. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(6 ), 2057-2086.
 • Katowa, P.,Chapima, F., Nambala, B. & Mwiinga,V. (2017). Learning styles and intelligence types versus academic performance of nursing students of the University of Zambia. Journal of Nursing Education and Practice, 7(10),83-90.
 • Kolb, A.Y. & Kolb, D. A. (2005). Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential learning. Academy of Management Learning & Education, 4(2), 193-212.
 • Kılıç, E. (2002). Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 1-15.
 • Kiong, T. T., Othman, W., & Heong, Y. M. (2009). Relationship between learning styles and multiple ıntelligences among bachelor of technology and education ın universiti teknologi malaysia. http://eprints.oum.edu.my/549/1/Relationship_learning_styles.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Leiden, L.J., Crosby D.R., & Follmer, H. (1990). Assessing learning-style inventories and how well they predict academic performance. Academic Medicine, 65(6), 395-401.
 • Hasırcı, Ö. K. (2006), Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri: Çukurova Üniversitesi örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (1), 15-25.
 • Matthews, D.B. (1996). An investigation of learning styles and perceived academic achievement for high school students . Clearing House, 69(4), 249–255.
 • MEB, (2006). İlkoğretim matematik dersi oğretim programı ve kılavuzu 6.Sınıf. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Merter, F. (2009). Cumhuriyet-Dicle-İnönü Üniversitesi eğitim fakültesi ilköğretim bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğrenme stillerini farklılaştıran sosyo-ekonomik faktörler. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 78-96.
 • Mutlu, M. (2006). Anadolu lisesi, anadolu öğretmen lisesi, fen lisesindeki öğrencilerin öğrenme stilleri ile biyoloji dersine karşı tutumları arasındaki ilişki, International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 148 – 162.
 • Norela M. & Lauren, A.R. (2011). Student’s learning style and multiple ıntelligence profile. Journal of educational sciences & Psychology, I(1).80 – 85.
 • Orak, Z. (2015). Türkiye’de akademik başarı değişkeni alanında yapılan öğrenme stilleriyle ilgili çalışmaların incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Otrar, M. (2006). Öğrenme stilleri ile yetenekler akademik başarı ve öss başarısı arasındaki ilişki. (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Özkan, Ş. & Sungur, S. & Tekkaya, C. (2004). Onuncu sınıf öğrencilerinin tercih ettikleri öğrenme stillerinin biyoloji başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 29(134),75-79.
 • Öztürk, Z. (2007). Öğrenme stilleri ve 4 mat modeline dayalı öğretimin lise tarih dersindeki öğrenci başarısına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztekin, Z. (2012). Lise öğrencilerinin öğrenme stillerinin lise türü, akademik başarı ve cinsiyete göre karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Pekel, F . O. (2005). DNA, gen, kromozom kavramlarının anlaşılmasında kavramsal değişim yaklaşımının etkinliğinin incelenmesi (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Searson, R., & Dunn, R. (2001). The learning-style teaching model. Science and Children, 38(5), 22.
 • Tekez, S. (2004). Genel lise ögrencilerinin ögrenme stilleri. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Topuz, F.N. & Karamustafaoğlu, O.(2013).Öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Fen bilgisi öğretmen adayları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21,30-46.
 • Yenice, N. & Saracaloğlu, A.S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile fen başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. V1(I), 162-173.
 • Yıldırım, S., & Şahin, S (2015). Sanal dünya ve web temelli öğrenme ortamlarının öğrencilerin akademik başarıları ve motivasyonları açısından karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 371-402.

The Investigation of Learning Styles of Social Sciences and Science High School Students in Terms of Different Variables

Year 2019, Volume 6, Issue 2, 287 - 307, 29.12.2019

Abstract

Bu çalışma, sosyal bilimler ve fen lisesi öğrencilerinin sahip oldukları öğrenme stillerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Trabzon ilinde bulunan sosyal bilimler lisesinden 150 ve fen lisesinden 172 öğrenci olmak üzere 9 ve 10. sınıflarda öğrenim gören toplam 322 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Öğrenme Stili Envanteri, biyoloji tutum testi ve lise biyoloji ortalamaları kullanılmıştır. Bu araçlardan elde edilen verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılarak; bağımsız gruplar için Mann-Whitney-U testi ileyapılmıştır. Araştırma sonuçları fen ve sosyal bilimler lisesinde öğrenim gören öğrencilerin sahip olduğu öğrenme stillerinin farklılık gösterdiği, buna bağlı olarak da biyoloji akademik başarı ortalamaları ile biyolojiye karşı ders tutumlarının da değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir.

References

 • Aksoy, M. & Pakkan, S.(2011).Orta öğretim öğrencilerinin yabancı dil öğrenme biçimlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 665-678.
 • Bakır, S. & Mete, H. (2014). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri: Burdur ili örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,15(3), 127-145.
 • Baydar, S. (2012). Öğrenme stillerine göre lise öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimi. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Bayraktar, C. & Otrar, M. (2006). Farklı lise türlerindeki öğrencilerin öğrenme stilleri üzerine bir araştırma (Rize İli Örneği). Eğitim Bilimleri Dergisi, 25,139-170.
 • Biggs, J. (2001). Enhancing learning: A matter of style or approach. Robert J. Sternberg ve Li - Fang Zhang (Ed). Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles içinde (ss. 73 – 102). Mahwah: Lawrance Erlbaum Associates.
 • Boydak, A. (2001), Öğrenme stilleri. İstanbul:Beyaz.
 • Brunner, C. E., & Majewski, W. S. (1990). Mildly handicapped students can succeed with learning styles. Educational Leadership, 48(2), 21-23.
 • Burns, D. E., Johnson, S. E., & Gable, R.K. (1998). Can we generalize about the learning style characterislics of high academic achiever. Boeper Reviesv, 20 (4), 276-283.
 • Busato, V.V. (2000). Intellectual ability, learning style, personality, achievement motivation and academic success of psychology students in higher education. Personality And İndividual Differences, 29(6), 1057-1068. https://www.sciencedirect.com/science/ journal/01918869 sayfasından erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (11.Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Ç., E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Örnekleme yöntemleri. w3. balikesir. edu. Tr sayfasından erişilmiştir.
 • Cesur, M. O. (2008). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenme stratejileri, öğrenme stili tercihi ve yabancı dil akademik başarısı arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Çakır, R. & Akbaş, O. (2013) .Lise öğrencilerinin öğrenme stillerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 138 – 159.
 • Dunn, R. & Dunn K. (1993). Learning styles of the multiculturally diverse, Emergency Librarian, 20(4), 24–33.
 • Dikmen, M., Tuncer, C.& Şimşek, M. (2018). Öğrenme stilleri ile öğrenmeye yönelik tutum arasındaki ilişki. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 387-398.
 • Ekici, G. (2001) Öğrenme stiline dayalı biyoloji öğretiminin analizi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ekici, G. (2013). Gregorc ve kolb öğrenme stili modellerine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin cinsiyet ve genel akademik başarı açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(167). 211-223.
 • Felder, R. M., & Silverman, L. K. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Engineering education, 78(7), 674-681.
 • Fer, S. (2003). Matematik, fizik ve kimya öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme biçemlerine göre kolay öğrendikleri öğrenme etkinlikleri, Çağdaş Eğitim, 28(304), 33-43.
 • Garcia, F. C. & Hughes, E. H.(2000). Learning and thinking styles: an analysis of their ınterrelationship and ınfluence on academic achievement. Educational Psychology, 20(4), 413–430.
 • Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altın, A., & Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi .I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Gregorc, A. F., (1984). Style as a symptom: a phenontenological perspeclive. Theory into Practice, 23 (1).
 • Günay Ermurat, D. (2008).Lise biyoloji derslerinde öğrenme stillerine dayalı öğretim etkinliklerinin öğrenci erişi ve tutumlarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Gregorc, A. F. (1979). Learning/ teaching styles: Their nature and effects. In student learning styles: Diagnosing and prescribing program. Reston. VA: National Association of Secondary School Principals.
 • Gregorc, A. F. & H. B. Ward. (1975). A new definition for individual. Implications for learning and teaching. Reston. VA: National Association of Secondary School Principals.
 • Horton, C. B., & Oakland, T. (1997). Temperament-based learning styles as moderators of academic achievement. Adolescence, 32(125), 131-142.
 • Kanadlı, S. (2016). A meta-analysis on the effect of ınstructional designs based on the learning styles models on academic achievement, attitude and retention. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(6 ), 2057-2086.
 • Katowa, P.,Chapima, F., Nambala, B. & Mwiinga,V. (2017). Learning styles and intelligence types versus academic performance of nursing students of the University of Zambia. Journal of Nursing Education and Practice, 7(10),83-90.
 • Kolb, A.Y. & Kolb, D. A. (2005). Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential learning. Academy of Management Learning & Education, 4(2), 193-212.
 • Kılıç, E. (2002). Baskın öğrenme stilinin öğrenme etkinlikleri tercihi ve akademik başarıya etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 1-15.
 • Kiong, T. T., Othman, W., & Heong, Y. M. (2009). Relationship between learning styles and multiple ıntelligences among bachelor of technology and education ın universiti teknologi malaysia. http://eprints.oum.edu.my/549/1/Relationship_learning_styles.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Leiden, L.J., Crosby D.R., & Follmer, H. (1990). Assessing learning-style inventories and how well they predict academic performance. Academic Medicine, 65(6), 395-401.
 • Hasırcı, Ö. K. (2006), Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri: Çukurova Üniversitesi örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (1), 15-25.
 • Matthews, D.B. (1996). An investigation of learning styles and perceived academic achievement for high school students . Clearing House, 69(4), 249–255.
 • MEB, (2006). İlkoğretim matematik dersi oğretim programı ve kılavuzu 6.Sınıf. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Merter, F. (2009). Cumhuriyet-Dicle-İnönü Üniversitesi eğitim fakültesi ilköğretim bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğrenme stillerini farklılaştıran sosyo-ekonomik faktörler. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 78-96.
 • Mutlu, M. (2006). Anadolu lisesi, anadolu öğretmen lisesi, fen lisesindeki öğrencilerin öğrenme stilleri ile biyoloji dersine karşı tutumları arasındaki ilişki, International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 148 – 162.
 • Norela M. & Lauren, A.R. (2011). Student’s learning style and multiple ıntelligence profile. Journal of educational sciences & Psychology, I(1).80 – 85.
 • Orak, Z. (2015). Türkiye’de akademik başarı değişkeni alanında yapılan öğrenme stilleriyle ilgili çalışmaların incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Otrar, M. (2006). Öğrenme stilleri ile yetenekler akademik başarı ve öss başarısı arasındaki ilişki. (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Özkan, Ş. & Sungur, S. & Tekkaya, C. (2004). Onuncu sınıf öğrencilerinin tercih ettikleri öğrenme stillerinin biyoloji başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 29(134),75-79.
 • Öztürk, Z. (2007). Öğrenme stilleri ve 4 mat modeline dayalı öğretimin lise tarih dersindeki öğrenci başarısına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztekin, Z. (2012). Lise öğrencilerinin öğrenme stillerinin lise türü, akademik başarı ve cinsiyete göre karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Pekel, F . O. (2005). DNA, gen, kromozom kavramlarının anlaşılmasında kavramsal değişim yaklaşımının etkinliğinin incelenmesi (Doktora Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Searson, R., & Dunn, R. (2001). The learning-style teaching model. Science and Children, 38(5), 22.
 • Tekez, S. (2004). Genel lise ögrencilerinin ögrenme stilleri. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Topuz, F.N. & Karamustafaoğlu, O.(2013).Öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Fen bilgisi öğretmen adayları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21,30-46.
 • Yenice, N. & Saracaloğlu, A.S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile fen başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. V1(I), 162-173.
 • Yıldırım, S., & Şahin, S (2015). Sanal dünya ve web temelli öğrenme ortamlarının öğrencilerin akademik başarıları ve motivasyonları açısından karşılaştırılması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 371-402.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Fadime GÜLOĞLU
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0276-6598
Türkiye


Esra Özay Köse (Primary Author)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date December 29, 2019
Application Date May 27, 2019
Acceptance Date September 12, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 2

Cite

APA Güloğlu, F. & Özay Köse, E. (2019). Sosyal Bilimler ve Fen Lisesi Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi . Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 287-307 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/etad/issue/51092/570440