Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

TÜRKİYE’DEKİ DİJİTAL ÖYKÜLEME ÇALIŞMALARININ EĞİLİMİ

Year 2021, Volume 11, Issue 2, 256 - 280, 25.07.2021
https://doi.org/10.17943/etku.850209

Abstract

Araştırmanın amacı, Türkiye’de dijital öykülemeye dayalı yapılan araştırmaların eğilimini belirlemektir. Bu araştırma, dijital öykülemeye dayalı araştırmaların eğilimini sistematik olarak ayrıntılı incelenmesini içeren içerik analizi çalışmasıdır. 49 araştırma çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen form aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu form yayın türü ve yıllara göre dağılım, araştırma deseni, çalışma grubu seçimi, kademe, uygulama süresi, veri toplama araçları, kullanılan programlar, veri analiz yöntemleri, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, sonuçlar ve öneriler kategorilerinden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda dijital öykülemeye dayalı çalışmaların en fazla makale ve yüksek lisans tezi türünde olduğu, farklı desenlerde tasarlandığı belirlenirken bu çalışmalarda farklı kademelerdeki öğrencilerin çalışma grubu olarak seçildiği, hem nitel hem nicel ölçme araçlarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca dijital öyküleme yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına, bilgi, medya, teknoloji, yaratıcı düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, araştırma yapma, dil becerileri, iş birliği, öz düzenleme, karar verme, iletişim, bilimsel süreç, yabancı dil becerilerine ve hayal güçlerinin gelişimine olumlu yönde etki ettiği ortaya konmuştur.

References

 • Yıldız (*) ile işaretli çalışmalar araştırmaya dâhil edilmiştir.
 • *Akgül, G. (2018). Fen ve teknoloji dersinde dijital öyküleme sürecinde yaratıcı drama kullanamının başarı, tutum ve bilimsel yaratıcılığa etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • *Aydın, E. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde dijital hikaye anlatımının yaratıcı yazma becerisine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • *Ayvaz-Tunç, Ö. (2016). Dijital teknolojiler bağlamında dijital öyküleme yaklaşımının güzel sanatlar eğitimine entegrasyonu (Yayımlanmamış doktora tezi). On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • *Baki, Y. (2015). Dijital öykülerin altıncı sınıf öğrencilerinin yazma sürecine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • *Baki, Y. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesinde dijital öykülerin etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 964-995.
 • *Balaman, F. (2016a). Dijital Öyküleme'nin üniversite öğrencilerinin demokratik değer yargılarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği. Curr Res Educ, 2(1), 42-52.
 • *Balaman, F. (2016b). Dijital öyküleme yönteminin öğrencilerin öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarına etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(2), 147-168.
 • *Balaman, F. (2015). Dijital öyküleme yönteminin öğrencilerin toplumsal değer yargılarına etkisi. Electronic Journal of Education Sciences, 4(8), 159-168. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejedus/issue/15932/167540
 • *Bedi̇r Eri̇şti̇, S . (2017). Çocuklarda teknoloji odaklı görsel iletişim ve dinamik bir görsel iletişim yolu olarak dijital öyküleme. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi|Istanbul University Faculty of Communication Journal, (52), 25-38. DOI: 10.17064/iuifd.333102
 • *Bedir-Erişti, S. (2016). Katılımcı tasarım temelli dijital öyküleme sürecinde ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılık göstergeleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(4), 462-492.
 • Burgess, J. (2006). Hearing ordinary voices: Cultural studies, vernacular creativity and digital storytelling. Continuum, 20(2), 201-214. doi: 10.1080/10304310600641737.
 • *Büyükcengiz, M. (2017). Dijital öyküleme metodunun ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik başarı, bilimsel süreç becerileri ve derse yönelik tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Campbell, T., (2012). Digital storytelling in an elementary classroom: Going beyond entertainment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 385-393.
 • Chung, S.K. (2007). Art education technology: Digital storytelling. Art Education, 60(2), 17-22. doi: 10.1080/00043125.2007.11651632.
 • Creswell, J. W. (2012). Researchdesign: Qualitative, quantitative, andmixed methods approaches (4nd ed.). United States: PearsonEducation.
 • *Çeti̇nkaya, M. (2018). Bilim tarihi öğretiminde dijital öyküleme kullanımının öğretmen adaylarının görüşlerine yansıması. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), (-)161-167. DOI: 10.21733/ibad.451041
 • *Çıralı, H. (2014). Dijital hikaye anlatımının görsel bellek ve yazma becerisi üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Ankara.
 • *Çoruk, H. ve Seferoğlu, S. (2020). Dijital öykü oluşturma sürecinin öğrenenlerin yansıtıcı düşünme becerilerinin gelişimine etkisi. Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme Dergisi, 1(1), 1-23.
 • Dakich, E. (2008). Towards the social practice of digital pedagogies. G. Yelland, G. Neal, & E. Dakich (eds.), Rethinking education with ICT: New directions for effective practices (pp. 13-30). Sense Publishers, Rotterdam and Taipei.
 • *Dayan, G. (2017). İlkokul öğrencilerinin Türkçe dersinde dijital öyküleme çalışmaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Del-Moral-Pérez, M.E., Villalustre-Martínez, L., & Neira-Piñeiro, M.R. (2019). Teachers’ perception about the contribution of collaborative creation of digital storytelling to the communicative and digital competence in primary education schoolchildren. Computer Assisted Language Learning, 32(4), 342-365. doi: 10.1080/09588221.2018.1517094
 • *Demirer, V. (2013). İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • *Demirer, V. ve Baki, Y. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital öyküleme sürecine ilişkin görüşleri ve algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 11(4), 718-747.
 • *Demir, S. ve Kılıçkıran, H. (2018). Dijital öyküleme uygulamasının özel yetenekli öğrencilerin yazma becerilerine etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 12-18.
 • Denzin N. K. & Lincoln Y. S. (2005). Handbook of qualitative research (3rd ed.). ThousandOaks, CA: SAGE.
 • *Eroğlu, A. (2020). Ortaokul 7. sınıf Türkçe dersinde dijital hikaye anlatımının kullanılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • *Gider, B. (2019). Bireysel ve işbirlikli dijital öyküleme uygulamalarının üstün zekalı öğrencilerin yazma performansına ve dil gelişimine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırklareli.
 • *Göçen, G. (2014). Dijital öyküleme yönteminin öğrencilerin akademik başarı ile öğrenme ve ders çalışma stratejilerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • *Gömleksiz, M.N. ve Pullu, E.K. (2017). Tondoo ile dijital hikayeler oluşturmanın öğrenci başarısına ve tutumlarına etkisi. Turkish Studies International Periodical forthe Language, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(32), 95-110.
 • *Gözen, G. ve Cırık, İ. (2017). Dijital öykülemenin okul öncesi çocukların sosyal-duygusal davranışlarına etkisi. İlköğretim Online, 16(4), 1882-1896.
 • *Gündüz, N. (2019). Dijital öykü yazarlığının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • *Haşlaman, T. (2017). Özdüzenleyici öğrenmenin desteklenmesi: Bir dijital öyküleme uygulaması. İlköğretim Online, 16(4), 1407-1424.
 • *Kabaran, G., Karalar, H., Aslan-Altan, B. ve Altıntaş, S. (2019). Sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adayları dijital öykü atölyesinde. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(1), 235-257 . DOI: 10.30703/cije.469461
 • *Karakoyun, F. (2014). Çevrimiçi ortamda oluşturulan dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • *Karakuş, M., Turhan-Türkkan, B. ve Arslan-Namlı, N. (2020). Dijital öykülemenin kültürel farkındalık ve yaratıcı düşünme üzerindeki etkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 45(203), 309-326.
 • *Kayalı, D. (2019). Dijital öyküleme yöntemi aracılığıyla 6. sınıf öğrencilerinin tasarım odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması (Yayımlanmamış yüksek yisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla. *Kaya, O. (2014). Yabancı dil öğretiminde (Almanca) dijital hikaye anlatım yönteminin araştırılması: Lise öğrencileriyle eylem araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • *Keleş, D. (2018). Öğretmen adaylarının tekno-streslerinin incelenmesi: Dijital hikaye örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • *Kotluk, N. ve Koçakaya, S. (2015). 21. yüzyıl becerilerinin gelişiminde dijital öykülemeler: Ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 354-363.
 • *Kutlucan, E. (2018). Dijital öykü anlatımı ile verilen değerler eğitimine yönelik bir eylem araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya.
 • *Küçükoğlu, U. (2019). Ortaokul öğrencilerenin matematik tarihi bağlamında hazırladıkları dijital öyküler üzerine bir araştırma: Matematik nasıl doğmuştur? (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • *Mangal, K. (2020). İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersinde dijital öyküleme etkinliklerinin öğrencilerin girişimcilik becerilerine ve derse yönelik tutumlarıa etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • McLellan, H. (2006). Digital storytelling in higher education. Journal of Computing in Higher Education Fall, 19(1), 65-79.
 • Niemi, H., S. Niu, M. Vivitsou, & Li, B. (2018). “Digital storytelling for twenty-first-century competencies with math literacy and student engagement in China and Finland.” Contemporary Educational Technology, 9(4), 331–353. doi:10.30935/cet.470999.
 • *Özpinar, İ. (2017). Matematik öğretmeni adaylarinin dijital öyküleme süreci ve dijital öykülerin öğretim ortamlarinda kullanimina yönelik görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1189-1210.
 • *Polater, C. (2019). İlkokul dördüncü sınıfta dijital öykü yöntemiyle değerler eğitimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Robin, B.R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory Into Practice, 47(3), 220-228.
 • Robin, B.R. (2006). The educational uses of digital storytelling. Retrieved from http://digitalliteracyintheclassroom.pbworks.com/f/Educ-Uses-DS.pdf
 • Sadik, A. (2008). Digital storytelling: a meaningful technology-integrated approach for engaged student learnig. Educational Technology Research and Development, 56(4), 487-506.
 • *Sarıtepeci, M. (2016). Dijital hikaye anlatım yönteminin sosyal bilgiler dersinde etkililiğinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Shelby-Caffey, C., Úbéda, E., & Jenkins, B. (2014). Digital storytelling revisited: An educator’s use of innovative literacy practice. The Reading Teacher, 68(3), 191–199. doi: 10.1002/trtr.1273
 • Smeda N., Dakich E., & Sharda, N. (2010). Developing a framework for advancing e-learning through digital storytelling, in IADIS International Conference e-learning (Ed. M.B.Nunes, & M, McPherson). IADIS International Conference, eLearning 2010 Freiburg, Germany, 26 - 29 July 2010, 169-176.
 • Sylvester, R., & Greenidge, W. (2009). Digital storytelling: Extending the potential for struggling writers. The Reading Teacher, 63(4), 284-95.
 • *Şentürk-Leylek, B. (2018). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin gelişiminde ve okumaya yönelik tutumlarında dijital hikayelerin etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • *Torun, B. (2016). Ortaokul 6. sınıf hücre konusunda dijital öykü kullanımının öğrenci başarısı, tutumu ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • *Turgut, G. (2015). Okul öncesi eğitimi için geleştirilen hikaye oluşturma yazılımına yönelik görüşlerin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • *Ulum, E. (2017). Yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri konularında dijital öykü hazırlama deneyimleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • *Uslu, A. (2019). İşbirlikli dijital hikaye anlatımının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma ve sosyal duygusal öğrenme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • *Uslupehli̇van, E , Kurtoğlu-Erden, M. ve Cebesoy, Ü . (2017). Öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma deneyimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (ERTE Özel Sayısı), 1-22. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/33658/373851
 • *Tatlı, Z., ve Aksoy, D. (2015). Yabancı dil konuşma eğitiminde dijital öykü kullanımı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45, 137-152.
 • *Tatlı, Z. ve Bayramoğlu, A. (2015). Öğretmenlik uygulaması sürecinin dijital öyküler ile yansıtılması. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 4(2), 16-28. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jitte/issue/25087/264753 *Yamaç, A. (2015). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin gelişiminde dijital hikayelerin etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Yavuz-Konakman, G. (2015). Araştırma temelli öğrenme yaklaşımına dayalı dijital öykü oluşturmanın öğretmen adaylarının direnç davranışlarına ve öğrenme yaklaşımlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • *Yılmaz, M. (2019). Program görselleştirme aracıyla gerçekleştirilen dijital öyküleme etkinliklerinin yaratıcı problem çözme becerisi ve bilgisayara yönelik tutum üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Year 2021, Volume 11, Issue 2, 256 - 280, 25.07.2021
https://doi.org/10.17943/etku.850209

Abstract

References

 • Yıldız (*) ile işaretli çalışmalar araştırmaya dâhil edilmiştir.
 • *Akgül, G. (2018). Fen ve teknoloji dersinde dijital öyküleme sürecinde yaratıcı drama kullanamının başarı, tutum ve bilimsel yaratıcılığa etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • *Aydın, E. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde dijital hikaye anlatımının yaratıcı yazma becerisine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • *Ayvaz-Tunç, Ö. (2016). Dijital teknolojiler bağlamında dijital öyküleme yaklaşımının güzel sanatlar eğitimine entegrasyonu (Yayımlanmamış doktora tezi). On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • *Baki, Y. (2015). Dijital öykülerin altıncı sınıf öğrencilerinin yazma sürecine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • *Baki, Y. (2019). Türkçe öğretmeni adaylarının yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesinde dijital öykülerin etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 964-995.
 • *Balaman, F. (2016a). Dijital Öyküleme'nin üniversite öğrencilerinin demokratik değer yargılarına etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği. Curr Res Educ, 2(1), 42-52.
 • *Balaman, F. (2016b). Dijital öyküleme yönteminin öğrencilerin öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarına etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(2), 147-168.
 • *Balaman, F. (2015). Dijital öyküleme yönteminin öğrencilerin toplumsal değer yargılarına etkisi. Electronic Journal of Education Sciences, 4(8), 159-168. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejedus/issue/15932/167540
 • *Bedi̇r Eri̇şti̇, S . (2017). Çocuklarda teknoloji odaklı görsel iletişim ve dinamik bir görsel iletişim yolu olarak dijital öyküleme. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi|Istanbul University Faculty of Communication Journal, (52), 25-38. DOI: 10.17064/iuifd.333102
 • *Bedir-Erişti, S. (2016). Katılımcı tasarım temelli dijital öyküleme sürecinde ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılık göstergeleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(4), 462-492.
 • Burgess, J. (2006). Hearing ordinary voices: Cultural studies, vernacular creativity and digital storytelling. Continuum, 20(2), 201-214. doi: 10.1080/10304310600641737.
 • *Büyükcengiz, M. (2017). Dijital öyküleme metodunun ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik başarı, bilimsel süreç becerileri ve derse yönelik tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Campbell, T., (2012). Digital storytelling in an elementary classroom: Going beyond entertainment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 385-393.
 • Chung, S.K. (2007). Art education technology: Digital storytelling. Art Education, 60(2), 17-22. doi: 10.1080/00043125.2007.11651632.
 • Creswell, J. W. (2012). Researchdesign: Qualitative, quantitative, andmixed methods approaches (4nd ed.). United States: PearsonEducation.
 • *Çeti̇nkaya, M. (2018). Bilim tarihi öğretiminde dijital öyküleme kullanımının öğretmen adaylarının görüşlerine yansıması. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), (-)161-167. DOI: 10.21733/ibad.451041
 • *Çıralı, H. (2014). Dijital hikaye anlatımının görsel bellek ve yazma becerisi üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Ankara.
 • *Çoruk, H. ve Seferoğlu, S. (2020). Dijital öykü oluşturma sürecinin öğrenenlerin yansıtıcı düşünme becerilerinin gelişimine etkisi. Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme Dergisi, 1(1), 1-23.
 • Dakich, E. (2008). Towards the social practice of digital pedagogies. G. Yelland, G. Neal, & E. Dakich (eds.), Rethinking education with ICT: New directions for effective practices (pp. 13-30). Sense Publishers, Rotterdam and Taipei.
 • *Dayan, G. (2017). İlkokul öğrencilerinin Türkçe dersinde dijital öyküleme çalışmaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Del-Moral-Pérez, M.E., Villalustre-Martínez, L., & Neira-Piñeiro, M.R. (2019). Teachers’ perception about the contribution of collaborative creation of digital storytelling to the communicative and digital competence in primary education schoolchildren. Computer Assisted Language Learning, 32(4), 342-365. doi: 10.1080/09588221.2018.1517094
 • *Demirer, V. (2013). İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • *Demirer, V. ve Baki, Y. (2018). Türkçe öğretmeni adaylarının dijital öyküleme sürecine ilişkin görüşleri ve algıları. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 11(4), 718-747.
 • *Demir, S. ve Kılıçkıran, H. (2018). Dijital öyküleme uygulamasının özel yetenekli öğrencilerin yazma becerilerine etkisi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 12-18.
 • Denzin N. K. & Lincoln Y. S. (2005). Handbook of qualitative research (3rd ed.). ThousandOaks, CA: SAGE.
 • *Eroğlu, A. (2020). Ortaokul 7. sınıf Türkçe dersinde dijital hikaye anlatımının kullanılması (Yayımlanmamış doktora tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • *Gider, B. (2019). Bireysel ve işbirlikli dijital öyküleme uygulamalarının üstün zekalı öğrencilerin yazma performansına ve dil gelişimine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırklareli.
 • *Göçen, G. (2014). Dijital öyküleme yönteminin öğrencilerin akademik başarı ile öğrenme ve ders çalışma stratejilerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • *Gömleksiz, M.N. ve Pullu, E.K. (2017). Tondoo ile dijital hikayeler oluşturmanın öğrenci başarısına ve tutumlarına etkisi. Turkish Studies International Periodical forthe Language, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(32), 95-110.
 • *Gözen, G. ve Cırık, İ. (2017). Dijital öykülemenin okul öncesi çocukların sosyal-duygusal davranışlarına etkisi. İlköğretim Online, 16(4), 1882-1896.
 • *Gündüz, N. (2019). Dijital öykü yazarlığının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • *Haşlaman, T. (2017). Özdüzenleyici öğrenmenin desteklenmesi: Bir dijital öyküleme uygulaması. İlköğretim Online, 16(4), 1407-1424.
 • *Kabaran, G., Karalar, H., Aslan-Altan, B. ve Altıntaş, S. (2019). Sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adayları dijital öykü atölyesinde. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(1), 235-257 . DOI: 10.30703/cije.469461
 • *Karakoyun, F. (2014). Çevrimiçi ortamda oluşturulan dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • *Karakuş, M., Turhan-Türkkan, B. ve Arslan-Namlı, N. (2020). Dijital öykülemenin kültürel farkındalık ve yaratıcı düşünme üzerindeki etkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 45(203), 309-326.
 • *Kayalı, D. (2019). Dijital öyküleme yöntemi aracılığıyla 6. sınıf öğrencilerinin tasarım odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması (Yayımlanmamış yüksek yisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla. *Kaya, O. (2014). Yabancı dil öğretiminde (Almanca) dijital hikaye anlatım yönteminin araştırılması: Lise öğrencileriyle eylem araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • *Keleş, D. (2018). Öğretmen adaylarının tekno-streslerinin incelenmesi: Dijital hikaye örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • *Kotluk, N. ve Koçakaya, S. (2015). 21. yüzyıl becerilerinin gelişiminde dijital öykülemeler: Ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 354-363.
 • *Kutlucan, E. (2018). Dijital öykü anlatımı ile verilen değerler eğitimine yönelik bir eylem araştırması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya.
 • *Küçükoğlu, U. (2019). Ortaokul öğrencilerenin matematik tarihi bağlamında hazırladıkları dijital öyküler üzerine bir araştırma: Matematik nasıl doğmuştur? (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • *Mangal, K. (2020). İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersinde dijital öyküleme etkinliklerinin öğrencilerin girişimcilik becerilerine ve derse yönelik tutumlarıa etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • McLellan, H. (2006). Digital storytelling in higher education. Journal of Computing in Higher Education Fall, 19(1), 65-79.
 • Niemi, H., S. Niu, M. Vivitsou, & Li, B. (2018). “Digital storytelling for twenty-first-century competencies with math literacy and student engagement in China and Finland.” Contemporary Educational Technology, 9(4), 331–353. doi:10.30935/cet.470999.
 • *Özpinar, İ. (2017). Matematik öğretmeni adaylarinin dijital öyküleme süreci ve dijital öykülerin öğretim ortamlarinda kullanimina yönelik görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1189-1210.
 • *Polater, C. (2019). İlkokul dördüncü sınıfta dijital öykü yöntemiyle değerler eğitimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Robin, B.R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory Into Practice, 47(3), 220-228.
 • Robin, B.R. (2006). The educational uses of digital storytelling. Retrieved from http://digitalliteracyintheclassroom.pbworks.com/f/Educ-Uses-DS.pdf
 • Sadik, A. (2008). Digital storytelling: a meaningful technology-integrated approach for engaged student learnig. Educational Technology Research and Development, 56(4), 487-506.
 • *Sarıtepeci, M. (2016). Dijital hikaye anlatım yönteminin sosyal bilgiler dersinde etkililiğinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Shelby-Caffey, C., Úbéda, E., & Jenkins, B. (2014). Digital storytelling revisited: An educator’s use of innovative literacy practice. The Reading Teacher, 68(3), 191–199. doi: 10.1002/trtr.1273
 • Smeda N., Dakich E., & Sharda, N. (2010). Developing a framework for advancing e-learning through digital storytelling, in IADIS International Conference e-learning (Ed. M.B.Nunes, & M, McPherson). IADIS International Conference, eLearning 2010 Freiburg, Germany, 26 - 29 July 2010, 169-176.
 • Sylvester, R., & Greenidge, W. (2009). Digital storytelling: Extending the potential for struggling writers. The Reading Teacher, 63(4), 284-95.
 • *Şentürk-Leylek, B. (2018). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin gelişiminde ve okumaya yönelik tutumlarında dijital hikayelerin etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • *Torun, B. (2016). Ortaokul 6. sınıf hücre konusunda dijital öykü kullanımının öğrenci başarısı, tutumu ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • *Turgut, G. (2015). Okul öncesi eğitimi için geleştirilen hikaye oluşturma yazılımına yönelik görüşlerin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • *Ulum, E. (2017). Yedinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri konularında dijital öykü hazırlama deneyimleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • *Uslu, A. (2019). İşbirlikli dijital hikaye anlatımının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma ve sosyal duygusal öğrenme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • *Uslupehli̇van, E , Kurtoğlu-Erden, M. ve Cebesoy, Ü . (2017). Öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma deneyimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (ERTE Özel Sayısı), 1-22. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/33658/373851
 • *Tatlı, Z., ve Aksoy, D. (2015). Yabancı dil konuşma eğitiminde dijital öykü kullanımı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45, 137-152.
 • *Tatlı, Z. ve Bayramoğlu, A. (2015). Öğretmenlik uygulaması sürecinin dijital öyküler ile yansıtılması. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 4(2), 16-28. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jitte/issue/25087/264753 *Yamaç, A. (2015). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin gelişiminde dijital hikayelerin etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *Yavuz-Konakman, G. (2015). Araştırma temelli öğrenme yaklaşımına dayalı dijital öykü oluşturmanın öğretmen adaylarının direnç davranışlarına ve öğrenme yaklaşımlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • *Yılmaz, M. (2019). Program görselleştirme aracıyla gerçekleştirilen dijital öyküleme etkinliklerinin yaratıcı problem çözme becerisi ve bilgisayara yönelik tutum üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Hacer ULU (Primary Author)
Afyon Kocatepe Üniversitesi
0000-0002-7687-6370
Türkiye

Publication Date July 25, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 11, Issue 2

Cite

APA Ulu, H. (2021). TÜRKİYE’DEKİ DİJİTAL ÖYKÜLEME ÇALIŞMALARININ EĞİLİMİ . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 11 (2) , 256-280 . DOI: 10.17943/etku.850209