Year 2019, Volume 4 , Issue 4, Pages 120 - 125 2019-12-30

Uluslarası Ticarette Karayolunun Lojistik Performansına Etkisi

Cüneyt ÇATUK [1]


Globalleşen dünya ile birlikte serbestleşen uluslarası ticarete paralel olarak rekabetin artması ve küresel ölçekte organizasyonların ağırlık kazanması, ürünlerin taşıma mesafelerini artırmış ve bunun sonucunda hız unsurunun önemini artırmıştır. Bu durum, hammadde ve işlenmiş ürünlerin alıcılara düşük maliyetle ve zamanında ulaştırılmasının, diğer bir deyişle lojistik hizmetlerin önemini artırmıştır. Giderek yaygınlaşan e-ticaretle birlikte daha da büyüyen küresel ekonomide, rekabet gücünü kaybetmek istemeyen şirketler için, etkili ağları oluşturmak, başarının anahtarı konumuna gelmiştir. Bu nedenle ülkelerin lojistik performanslarını diğer ülkelerle kıyaslaması bunun sonucunda hangi alanlarda iyileştirme yapması önemli hale gelmiştir. Dünya Bankası tarafından iki senede bir yayınlanan Lojistik Performans Endeksi (LPI) ülkelelerin birbirleriyle kıyas yapabilmesi için önemli bir veri haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, LPI verilerini kullanarak Türkiye’nin lojistik performansını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ne olduğu ve hangi alanların geliştirilmesi gerektiğinin özellikle de karayolu’nın lojistik perfonmasına etkisi incelenmektir.
Lojistik Performans Endeksi, Performans Endeksi, Karayolu
  • J.F. Arvis, M. Mustra, L.Ojala. B. Shepherd ve D. Saslavsky. Connecting to compete: Trade logistics in the global economy. 2012.The World Bank, Washington DC.
  • Roekel.W.V.(2017), “Improving the logistics performance index (LPI) by assigning weights to its six core components, using the best-worst method”, Master of Science in Systems Engineering, Policy Analysis and Management at the Delft University of Technology,
  • W. V. Roekel, “Improving the logistics performance index (LPI) by assigning weights to its six core components, using the best-worst method”, Master of Science in Systems Engineering, Policy Analysis and Management at the Delft University of Technology, 2017.

  • Y.Bayraktutan, B.Özbilgin, (2015), Lojistik Maliyetler ve Lojistik Performans Ölçütleri, Maliye Araştırmaları dDergisi 1(2), s:95-122
  • Mentzer, T. John, DeWitt, William, Keebler, S. James, Min, Soonhong, Nix, Nancy W., Smith ,Carlo D ve Zacharia,G. Zach (2001). Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics, 22(3), s. 65-82.
  • İnternet kaynakları https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com/LPI%20Methodology.pdf
  • WTO, 2018 https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr820_e.htm), erişim: 31.01.2018.

  • TUİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046, erişim: 30.10.2019.

  • https://lpi.worldbank.org/international/scorecard, erişim: 12.10.2019.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Mevcut Sayı
Authors

Orcid: 0000-0002-9843-7037
Author: Cüneyt ÇATUK (Primary Author)
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

APA ÇATUK, C . (2019). Uluslarası Ticarette Karayolunun Lojistik Performansına Etkisi. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (4) , 120-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/51269/657277