Year 2020, Volume 5 , Issue 2, Pages 198 - 209 2020-06-25

ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ VE MOTİVASYONLARI: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ

Utku ŞENDURUR [1]


Çalışmanın temel amacı Üniversite ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerin muhasebe eğitiminden beklentileri ve motivasyonlarına yönelik problemleri tespit etmek ve bu problemlere yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Öğrencilerin muhasebe eğitiminden beklentilerini ve motivasyonlarını belirlemek için toplam 119 öğrenciye anket uygulanmıştır. Ankette elde edilen veriler SPSS 25 programı kullanılarak yüzde, frekans ve t-testi gibi yöntemlerle ile analiz edilmiştir. Çalışmada ortaya çıkan sonuçlara göre öğrencilerin üniversiteden mezun olma konusunda motivasyonlarının yüksek olduğu, muhasebe hakkında daha çok şey öğrenmek istedikleri ve bu bölümden mezun olunca kendilerine olan güvenlerinin arttığı, kendilerini geliştirmek için istekli oldukları fakat sınavlar içinse kaygılı oldukları görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin muhasebe dersinden beklentileri ve kendine güvenleri açısından mezuniyet değişkeni ve kendine güvenleri açısından ise sadece staj yapma değişkeni grupları arasında ortalamalar bakımından anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Muhasebe Eğitimi, MOTİVASYON, T TESTİ, ANKET, YÜZDE VE FREKANS ANALİZİ
 • Aksoy, C., & Özkan, F. (2015). "Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin İşletmelerde Beceri Eğitimi Uygulaması ,Gaziantep İlinde Bir Alan Araştırması". Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 283-305.
 • Aksu, İ., & Tursun, M. (2018). "Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyon ve Beklenti Düzeylerinin Akademik Başarılarına Etkisi". Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 17-31.
 • Aytaç, S., & Dursun, S. (2012). Üniversite Öğrencilerinin İşgücü Piyasasına Yönelik Beklentileri Ve İş Deneyimleri İle Umutsuzluk Ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 373-388.
 • Byrne, M., & Flood, B. (2005). "A study of accounting students’ motives, expectations and preparedness for higher education". Journal of Further and Higher Education, 111-124.
 • Çarıkçı, O. (2017). "Muhasebe Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Motivasyonları ve Muhasebe Bölümünü Tercihlerinin İrdelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdarı Bilimler Fakültesi Dergisi, 1223-1233.
 • İbicioğlu, H., Özdaşlı, K., Dalğar, H., & Yılmaz, T. (2013). "Muhasebe Meslek Mensuplarının İçsel Ve Dışsal Motivasyon Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 93-105. İmamoğlu, A. (2016). Genel Muhasebe 1.
 • Karavardar, A., & Paça, M. (2019). "Muhasebe Dersine İlişkin Algı ve Kaygı: Giresun Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme". Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 73-83.
 • Kaya, U. (2007). "İlk Defa Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılamaları Üzerine Bir Alan Araştırması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği". Muhasebe ve Finansman Dergisi, 125-133.
 • Saemann, & Crooker. (1999). "Student perceptions of the profession and its". Journal of Accounting Education, 1-22.
 • Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R., & Fırat, N. Ş. (2011). "Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri, Üniversite Öğreniminden Beklentileri ve Memnuniyet Durumları". Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration:Theory and Practice], 429-452.
 • Tan, Mei, L., & Fawzi, L. (2006). "Students’ Beliefs, Attitudes and Intentions to". Accounting Education:, 167-187.
 • Yıldırım, G., Güngör, A., & Kocamış, T. U. (2018). "Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğini Seçmelerinde Kişisel Becerilerinin Ve İş Hayatından Beklentilerinin Etkisinin Araştırılması". Busıness & Management Studıes: An Internatıonal Journal, 935-951.
 • Zeytinoğlu, E. (2012). "Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Motivasyonu ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Dumlupınar Üniversitesi Örneği". Muhasebe ve Finansman Dergisi, 103-116.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Mevcut Sayı
Authors

Orcid: 0000-0002-8303-4315
Author: Utku ŞENDURUR (Primary Author)
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 25, 2020

APA Şendurur, U . (2020). ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ VE MOTİVASYONLARI: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 198-209 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/55179/692391