Year 2020, Volume 5 , Issue 2, Pages 37 - 50 2020-06-25

Lise Öğretmenlerinin Duygusal Emek Davranışları İle İşle Bütünleşmeleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between High School Teachers' Emotional Labor Behaviors And Work Engagements

Eda ÇARIKCI [1]


Bu araştırmanın amacı, lise öğretmenlerinin duygusal emek davranışları ile işle bütünleşmeleri arasındaki ilişkiyi saptamaktır. İlişkisel tarama modelindeki bu araştırmaya uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 251 öğretmen katılmıştır. Araştırmada, veri toplama araçları olarak “Duygusal Emek Ölçeği” ve “İşle Bütünleşme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, lise öğretmenlerinin duygusal emek davranışları arasında yer alan derinden rol yapma davranışlarını ve doğal duyguları çoğu zaman sergiledikleri, yüzeysel rol yapma davranışlarını ise nadiren sergiledikleri görülmüştür. İşle bütünleşmeye yönelik ise en fazla fiziksel ve bilişsel bütünleşme davranışları olmak üzere yüksek düzeyde duygusal bütünleşme davranışları gösterdikleri görülmüştür. Yüzeysel rol yapma boyutu ile duygusal bütünleşme boyutu arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki yer alırken, doğal duygular boyutu ile duygusal bütünleşme, fiziksel bütünleşme ve bilişsel bütünleşme boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Bu ilişki en çok da duygusal bütünleşme ve doğal duygular boyutları arasındadır. Duygusal emek davranışlarının, işle bütünleşme davranışlarından fiziksel bütünleşme hariç duygusal ve bilişsel bütünleşme davranışlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.
The aim of this study is to determine the relationship between emotional labor behaviors and work engagement of high school teachers. The study is in the relational screening model. 251 teachers determined by the appropriate sampling method participated in this study. In the study, "Emotional Labor Scale" and "Business Engagement Scale" were used as data collection tools. According to the findings of the research, it was observed that high school teachers often show deep role-playing behaviors and natural emotions, which are among the emotional labor behaviors, while they rarely show superficial role-playing behaviors. It has been observed that teachers show a high level of emotional engagement behaviors, mostly physical and cognitive engagement behaviors for work engagement. While there was a negative meaningful relationship between the superficial role-playing dimension and the emotional engagement dimension, there was a positive meaningful relationship between the natural emotions dimension and the emotional engagement, physical engagement and cognitive engagement dimensions. This relationship is mostly among the dimensions of emotional engagement and natural emotions. Emotional labor behaviors were seen to be a significant predictor of emotional and cognitive engagement behaviors other than physical engagement behaviors.
 • Akman, Y. ve İmamoğlu-Akman, G. (2017). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş yaşam kalitesi algısının işle bütünleşmeleri üzerindeki etkisi. İlköğretim Online, 16(4), 1491-1504. DOİ: 10.17051/ilkonline.2017.342971
 • Albrecht, K. (2006). Social ıntelligence: The New science of success. San Francisco, CA: Jossey Bass.
 • Arı, S. (2011). Örgütsel İklimin İşle Bütünleşme Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Ashforth, B. E. ve Humphrey, R. H. (1993). Emotional labor in service roles: The influence of identity. Academy of management review, 18(1), 88-115.
 • Aydın, İ. (2008). İş yaşamında stress. Ankara: Pegem Akademi.
 • Babcock-Roberson, M. E. ve Strıckland, O. J. (2010). The Relationship between charismatic leadership, work engagement, and organizational citizenship behaviors, The Journal of Psychology, 144(3), 313-326.
 • Bakker, A. B. ve Bal, P. M. (2010). Weekly work engagement and performance: A Study among starting teachers. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, 189–206.
 • Bakker, A., B. ve Leiter, M., P. (2010). Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research, New York: Psyc-hology Press.
 • Bakker, A. B. ve Oerlemans, W. (2011). Subjective well-being in organizations. K. Cameron & G. Spreitzer (Eds.), Handbook of positive organizational scholarship içinde (ss. 178-189). New York, NY: Oxford University.
 • Bakker, A. B., Demerouti, E. ve Sanz-Vergel, A. I. (2014). Burnout and work engagement: The JD–R approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behaviour, 1, 389-411.
 • Basım, H. N. ve Begenirbaş, M. (2012). Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi, 19(1), 77-90.
 • Basikin, B. (2007). Vigor, dedication and absorption: Work engagement among secondary school english teachers in Indonesia. AARE Annual Conference’da sunulmuş bildiri Fremantle, Australia.
 • Bermejo, L., Hernández-Franco, V. ve Prieto-Ursúa, M. (2013). Teacher well-being: Personal and job resources and demands. Procedia-Social and Behavioral Sciences 84, 1321-1325.
 • Brotheridge, C. M. ve Grandey, A. A. (2002). Emotional labor and burnout: Comparing two perspectives of “people work”. Journal of Vocational Behaviour, 60, 17-39.
 • Brown, R. B. ve Brooks, I. (2002). Emotion at work: Identifying the emotional climate of night nursing. Journal of Management In Medicine, 16(5), 327-344.
 • Collins, K. K. (2009). Examining A Strengths-Based Approach To Employee Engagement And The Mediating Effects of Strengths Self-Effıcacy. Doctoral Dissertation. www.proquest.com/libraries/academic/dissertations-theses sayfasından erişilmiştir
 • Chughtai, A. ve Buckley, F. (2009). Linking trust in the principal to school outcomes: The mediating role of organizational identification and work engagement. International Journal of Educational Management, 23(7), 574-589.
 • Çelik: N. (2019). Öğretmenlerin İşle Bütünleşme Düzeyleri ile Değişime Dirençleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/323/Semiyya%20Nur%20%c3%87EL%c4%b0K.pdf?sequence=1&isAllowed=y sayfasından erişilmiştir.
 • Demirbaş, H. T. (2008). İş Özellikleri Algısının İş Bütünleşmesi Üzerindeki Etkisi (İDO A.Ş.’de Bir Uygulama). Yüksek Lisans Tezi. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Diefendorff, J. M., Croyle, M. H. ve Grosserand, R. H. (2005), The dimensionality and antecedents of emotinal labor strategies, Journal of Vocational Behavior, 66, 339-357.
 • Diefendorff, J. M. ve Gosserand, R. H. (2003). Understanding the emotional labor process: A control theory perspective. Journal of Organizational Behavior, 24, 945–959.
 • Emeksiz, E. (2015). İş Doyumunun Yordayıcısı Olarak Çok Boyutlu Örgütsel Kimliklenme: İşle Bütünleşmenin Aracılık Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Goffman, E. (1959). The presentation of self in everday life. New York: Doubleday Anchor,
 • Grandey, A. A. (2000). Emotion regulation in the workplace: A new way to conceptualize emotionallabor. Journal of Occupational HealthPsychology, 5(1), 95-110. DOİ: 10.1037//1076-8998.5.1.95
 • Grandey, A. A. (2003). When "the show must go on": Surface acting and deep acting as determinants of emotional exhaustion and peer-rated service delivery. Academy of Management Journal, 46(1), 86-96.
 • Guglielmi, D., Bruni, I., Simbula. S, Fraccaroli, F. ve Depolo, M. (2014). What drives teacher engagement: A study of different age cohorts. European Journal of Psychology of Education, 31, 323-340.
 • Gündüz, B., Çapri, B. ve Gökçakan, Z. (2013). Mesleki tükenmişlik, işle bütünleşme ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Educational Sciences Research, 3(1), 29-49. DOI: 10.12973/jesr.2013.312a.
 • Gürel, E. ve Bozkurt, Ö. (2016). Duyguların yönetilmesinin, iş tatmini ve duygusal tükenmişlik düzeyi üzerine etkileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14), 133-147.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. ve Tatham, R. L. (2013). Multivariate data analysis: Pearson Education Limited.
 • Hakanen, J. J., Bakker, A. B. ve Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43, 495-513.
 • Halbesleben, J. R. B. (2010). A meta-analysis of work engagement: Relationships with burnout, demands, resources and consequences. In A. B. Bakker & M. P. Leiter (Eds.), Work engagement: A handbook of essential theory and research (pp. 118-131). New York, NY: Psychology Press.
 • Hallberg, U. ve Schaufeli, W. B. (2006). “Same same” but different: Can work engagement be discriminated from job involvement and organizational commitment? European Journal of Psychology, 11, 119-127.
 • Han, J., Yin, H. ve Wang, W. (2016). The effect of tertiary teachers’ goal orientations for teaching on their commitment: the mediating role of teacher engagement. Educational Psychology, 36(3), 526-547.
 • Hochschild, A. R (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure. The American Journal of Sociology, 85(3), 551-575.
 • Hochschild, A. R. (2003). The managed heart: Commercialization of human feeling. Berkeley: University of California Press.
 • Høigaard, R., Giske, R. ve Sundsli, K. (2012). Newly qualified teachers’ work engagement and teacher efficacy influences on job satisfaction, burnout, and the intention to quit. European Journal of Teacher Education, 35(3), 347-357.
 • İnanır, B. (2020). Öğretmenlerin İşle Bütünleşme Düzeyleri ile Okul İklimi ve Öğretmen Liderliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12597/1363/Batuhan%20I%CC%87nan%C4%B1r%20Tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y sayfasından erişilmiştir.
 • Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. The Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.
 • Karakaş, A., Tösten, R., Kansu, V. ve Aydın, A. S. (2016). Öğretmenlerin duygusal emek davranışlarının iş doyumlarına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(56), 177-188.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Katz, D. ve Kahn, R. L. (1977). Örgütlerin toplumsal psikolojisi. (H. Can & Y. Bayar, Çev.). Ankara: TODAİE.
 • Kavgacı, H. (2014). İlköğretim Kurumu Öğretmenlerinin İşle Bütünleşme Düzeylerinin Bireysel ve Örgütsel Değişkenlerle İlişkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Üniversitesi, Ankara.
 • Kirkpatrick, C. L. (2009). Engaging Second-Stage Teachers in Their Work: The Role of Professional Culture in Schools Unpublished Doctoral Dissertation. Harvard University, USA.
 • Konermann, J. (2011). Teachers' Work Engagement: A Deeper Understanding of The Role of Job and Personal Resources in Relationship to Work Engagement, Its Antecedents, And Its Outcomes Doctoral Dissertation. Universiteit Twente, Belgium. https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/6062312/thesis_J_Konermann.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Kong, Y. (2009). A study on the relationships between job engagement of middle school teachers and its relative variables. Asian Social Science, 5(1), 105-108.
 • Lehtinen, T. A. (2013). Quality of Working Life and Engagement in an Evolving Hospitality Subsector: The Case of Hostels. Master’s Thesis, Instituto Universitario de Lisboa, ISCTE Business School, Lisboa.
 • Lin-Chu, K. H. (2002). The Effects of Emotional Labor on Employee Work Outcomes. Unpublished. Doctoral Dissertation. Virginia Polytechnic Institute and State University, USA.
 • Macey, W. H. ve Schneider, B. (2008). The meaning of employee engagement. Industrial and Organizational Psychology, 1, 3-30.
 • Maslach, C. ve Leiter, M.P. (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Maslach, C. ve Goldberg, J. (1998). Prevention of burnout: new perspectives. Applied & Preventive Psychology, 7, 63-74.
 • Maslach, C. ve. Jackson S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal Of Occupational Behavior, 2, 99-113.
 • Maslach, C., Schaufeli, W. B. ve Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual review of psychology, 52(1), 397-422.
 • Mastracci:H., Newman, M. A. ve Guy, M. E. (2006). Appraising emotional work: Determining whether emotional labor is valued in government jobs. American Review of Public Administration, 36(2), 123-138.
 • Miller, K. I., Considine, J. ve Garner, J. (2007). Let me tell you about my job: Exploring the terrain of emotion in the workplace. Management Communication Quarterly, 20(3), 231-260.
 • Morris, J. A. ve Feldman, D. C. (1997). Managing emotions in the workplace. Journal of Managerial Issues, 9(3), 257-274.
 • Näring, G., Vlerickc, P. ve Van de Ven, B. (2012). Emotion work and emotional exhaustion in teachers: The job and individual perspective. Educational Studies, 38(1), 63-72.
 • Oral, L. ve Köse: (2011). Hekimlerin duygusal emek kullanımı ile iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 463-492.
 • Öncel, L. (2007). Öğretmenlerin İşleriyle Bütünleşme Düzeylerinin Performansları ve İş Yerlerinden Ayrılma Niyetleriyle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Öngöre, Ö. (2013). İşle Bütünleşme Ölçeği Türkçe Formu’nun güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2), 50-60.
 • Pala, T. ve Sürgevil, O. (2016). Duygusal emek ölçeği: Ölçek geliştirme, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Ege Akademik Bakış, 16(4), 773-787.
 • Rich, B. L. (2006). Job engagement: Construct validation and relationships with job satisfaction, job involvement, and intrinsic motivation. University of Florida. Pro Quest Dissertations and Theses, 197.
 • Rich, B. L., Lepine, J. A. ve Crawford, E. R. (2010). Job engagement: antecedents and effects on job performance. Academy of Management Journal, 53(3), 617-635.
 • Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21, 600-619.
 • Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzàlez-Romà, V. ve Bakker, A. B. (2002). The measurement of burnout and engagement: A two sample confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92. doi:10.1023/A:1015630930326
 • Schaufeli, W. B. (2014). What is engagement? C. Truss, R. Delbridge, K. Alfes, A. Shantz, E. Soane (Ed.), Employee engagement ın theory and practice içinde (ss. 15-35). Routledge.
 • Schmitt, A. (2012). Refinement of Theoretical Frameworks on Antecedents of Work Engagement and of Affective Events Theory: A Dynamic Approach. Doctoral Dissertation. http://opus.uni-lueneburg.de sayfasından erişilmiştir.
 • Sezen, G. (2014). Öğretmenlerin İşle Bütünleşme ve İş Yaşamında Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.
 • Simbula. S., Guglielmi, D. ve Schaufeli, W. B. (2011). A three-wave study of job resources, self-efficacy, and work engagement among Italian school teachers. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(3), 285-304.
 • Topateş, H. ve Kalfa, A. (2009). Yeni çalışma ilişkileri bağlamında örgütsel yurttaşlık ve duygusal emek. Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu bildirileri, 423-431. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • Yürür, Ş. ve Ünlü, O. (2011). Duygusal emek, duygusal tükenme ve işten ayrılma niyeti ilişkisi. İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13(2), 81-104.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Mevcut Sayı
Authors

Orcid: 0000-0002-5735-2758
Author: Eda ÇARIKCI (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 25, 2020

APA Çarıkcı, E . (2020). Lise Öğretmenlerinin Duygusal Emek Davranışları İle İşle Bütünleşmeleri Arasındaki İlişki. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 37-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/55179/713590