Year 2020, Volume 5 , Issue 3, Pages 30 - 39 2020-09-30

İNGİLİZ ROMANTİK ŞİİRİNDE TEKRARLANAN METAFORLAR: WORDSWORTH, COLERIDGE, SHELLEY VE KEATS’İN EKOELEŞTİREL AÇIDAN YENİDEN OKUNMASI
THE RECURRENT METAPHORS IN ENGLISH ROMANTIC POETRY: AN ECOCRITICAL REREADING OF WORDSWORTH, COLERIDGE, SHELLEY AND KEATS

Hilal KAYA [1]


William Wordsworth, S. T. Coleridge, P.B. Shelley ve John Keats’in şiir dünyasında, benzer hayal dünyalarından beslenen ve buradan kaynaklanan bazı tekrarlanan metaforlar gözlemlemek mümkündür. Tüm bu şairler, şiir yazımında şiirsel hayal gücünün esas faktör olduğunu ve mitik ve metaforik ifade biçimlerini kullanmanın ilhamını sağlayan hayal gücünü harekete geçiren kavramın insan ve doğa arasındaki ilişkinden kaynaklandığını şiirlerinde sergilemektedirler. Ekoeleştiri, edebi eserlerde doğal unsurların ve çevrenin sunulup sunulmadığı ya da edebi anlatımda çevrenin incelenmesi gerceğinin altını çizmektedir çünkü modern endüstriyel kentsel yaşamın hem tabiat hem de insanlar üzerindeki baskısını hisseden Romantik dönem şairleri, doğal dünyaya sığınmışlardır. Bu sebeple, edebi eserlerde tabiatin varlığını sorgulama fikri İngiliz Romantik şiiri incelendiginde oldukça anlamlı hale gelir. Bu fikirden hareketle, bu çalışmanın amacı öncelikle adı geçen Romantik dönem şairlerin hayal gücü fikrinin ne olduğunu aydınlatmak ve daha sonra İlk nesil (Wordsworth ve Coleridge) ve İkinci nesil (Shelley ve Keats) İngiliz Romantik Şairlerin şiirlerindeki metaforların işlevlerini ekoeleştirinin teorik merceği aracılığıyla tahlil etmektir.
In the poetry of William Wordsworth, S. T. Coleridge, P.B. Shelley, and John Keats, it is possible to observe some recurrent metaphors that are born in and stemming from poets’ similar imagination. All these poets portray in their poems that the poetic imagination as a constitutive factor in poetic creation, and they take human being’s relation to nature as a factor that inspires the imagination to employ mythical and metaphorical modes of expression. Ecocriticism highlights the fact that the literary texts should be examined whether or not they present or study the natural elements and the environment in their narration because romantic poets, who felt the pressure of the modern industrial urban life on both nature and humans, found the refuge in the natural world. Hence the idea of inquiring about the presence of nature in literary works becomes strongly meaningful when English Romantic poetry is studied. Moving from this notion, the aim of this study is thus first shedding light on the afore-mentioned Romantic Era poets’ idea of imagination, and then analysing the functions of metaphors in poems of the First (Wordsworth and Coleridge) and the Second (Shelley and Keats) generations of English Romantic Poets through the theoretical lens of ecocriticism.
 • Abrams, M. H. (1953). The Mirror and the Lamp: Romantic theory and the critical tradition. Oxford: OUP.
 • Abrams, M. H. (1984). The Correspondent Breeze: Essays on English Romanticism. New York & London: W.W. Norton&Company.
 • Abrams, M. H. (Ed.) (1999). The Norton Anthology of English Literature. New York & London: W. W. Norton&Company.
 • Baysal, K. (2016). Ways of Nature and Trans Corporeality in The Rime of the Ancient Mariner. Criterion: An International Journal in English, 7(6), 184–190. https://www.academia.edu/31086182/Way_s_of_Nature_and_Trans-Corporeality_in_The_Rime_of_the_Ancient_Mariner_, (05.12.2019).
 • Bloom, H. (Ed.) (1970). Romanticism and Consciousness: Essays in Criticism. New York: W. W. Norton&Company.
 • Britto, J. (2012). An Eco-critical Reading of William Wordsworth’s ‘Tintern Abbey,’ Academic Research International, 2 (1), 720-5. http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.2(1)/2012(2.1-71).pdf, (11.01.2020).
 • Carter, R. & McRae, J. (1997). The Routledge History of Literature in English. London: Routledge.
 • Coleridge, S. T. (1975) Biographia Literaria. (George Watson, Ed.) London and Melbourne: Everyman’s Library.
 • Coleridge, S. T. (1993). S. T. Coleridge: Collected Works. (John Beer, Ed.) London: Routledge-Princeton University Press.
 • Cranston, M. (1994). The Romantic Movement. Oxford: Basil Blackwell Ltd.
 • Day, A. (1996). Romanticism: The New Critical Idiom. London: Routledge.
 • Frye, N. (1963). The Drunken Boat: The Revolutionary Element in Romanticism. Romanticism Reconsidered. (Northrop Frye, Ed.) New York and London: Columbia University Press, 1-25. https://www.taylorfrancis.com/books/9780203142394/chapters/10.4324/9780203142394-20, (23.01.2020).
 • Hawkes, T. (1972). Metaphor. London: Methuen&Co Ltd.
 • Heffernan, J. A. W. (1966). Wordsworth on Imagination: The Emblemizing Power. PMLA, 81 (5), 389- 399. https://www.jstor.org/stable/460829?seq=1, (23.01.2020).
 • Karadaş, F. (2008). Imagination, Metaphor, and Mythopeiea in Wordsworth, Shelley and Keats. Frankfurt: Peter LangGmbH.
 • Keats, J. (2001). Complete Poems and Selected Letters of John Keats (Edward Hirsch, Ed.) New York: The Modern Library.
 • Keble, J. (1877). Occasional Papers and Reviews. Oxford: James Parker and Co., 1877.
 • Shelley, P. B. (1989). A Defence of Poetry. The Critical Tradition (D. H. Richter, Ed.) New York: St. Martin’s Press, 323-340. https://www.poetryfoundation.org/articles/69388/a-defence-of-poetry, (23.01.2020).
 • Shelley, P. B. (1971). Shelley: Poetical Works. (T. Hutchinson, Ed.) New York: OUP.
 • Stevens, W. (1989). Opus Posthumous. (Milton J. Bates, Ed.) New York, Knopf Doubleday Publishing Group.
 • Vico, G. (1999). New Science. (David Marsh, Trans.) New York: Penguin Books.
 • Wasserman, E. R. (1994). Shelley: A Critical Reading. Baltimore and London: John Hopkins University Press.
 • Wordsworth, W. (1994). Selected Poems. (D. V. Davies, Ed.) London: Everyman.
Primary Language en
Subjects Literature
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6190-8694
Author: Hilal KAYA (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 27, 2020
Acceptance Date : September 21, 2020
Publication Date : September 30, 2020

APA Kaya, H . (2020). THE RECURRENT METAPHORS IN ENGLISH ROMANTIC POETRY: AN ECOCRITICAL REREADING OF WORDSWORTH, COLERIDGE, SHELLEY AND KEATS . Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (3) , 30-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/57080/695700