Year 2020, Volume 5 , Issue 3, Pages 77 - 87 2020-09-30

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI İLE CİNSEL TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Sema ÜSTGÖRÜL [1] , Hıdır ÖNÜR [2] , Huriye TEKİN ÖNÜR [3]


Bu araştırma, Ege bölgesinde bulunan bir üniversitenin Sosyoloji bölümü öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısı ile cinsel tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında bu üniversitenin Sosyoloji bölümünde kayıtlı 235 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin tümüne ulaşılması hedeflenmiş ve örneklem hesabına gidilmemiştir. Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma gönüllü olarak katılan ve anket formlarını eksiksiz olarak dolduran 184 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada üç soru formu kullanılmıştır. Bu formlardan ilki yazarlar tarafından oluşturulmuş olup öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini saptamaya yöneliktir. İkinci soru formu Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği ve üçüncüsü de Hendrick Cinsel Tutum Ölçeğidir. Araştırmanın verileri SPSS 20.0 istatistik programında analiz edilmiştir. Analizde sayı, yüzde ve normallik testi, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi, korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %87’si kadın, %93’ü 18-23 yaş aralığında, %95,7’si bekardır; çoğunluğunun ailesinin toplam aylık geliri 3000 TL ve altındadır. Öğrencilerin %73,3’ü demokratik aile yapısına sahip olduğunu, %44’ü kendisini çok dindar/dindar olarak tanımladığını belirtmiştir. Öğrencilerin %38’i annesi ile, %79,3’ü babası ile cinsellik hakkında asla konuşmadıklarını; yarısından daha azı (%42,4) cinsel bilgi düzeyini yeterli bulduğunu belirtmiş; yaklaşık %70’i cinsel sağlık dersinin okullarda zorunlu ders olarak verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ölçeklerden alınan puana göre son sınıfta okuyan kadın öğrencilerin daha ideal, dengeli ve sağlıklı cinsel tutuma ve daha olumlu toplumsal cinsiyet algısına sahip oldukları saptanmıştır.
Toplumsal cinsiyet algısı, Cinsel tutum, Üniversite Öğrencileri
 • 1. Altınova, H. H. ve Duyan, V. (2013). Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 24(2), 9-22.
 • 2. Altuntaş, O. ve Altınova, H. H. (2015). Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Sosyo-Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Turkish Studies–International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(6), 83-100.
 • 3. Aşci, Ö., Gökdemir, F., Kanbay, Y. (2016). Examination of Sexual Attitudes of Students in a University in Turkey. International Journal of Health Sciences & Research, 6(6), 245-253.
 • 4. Aydın, M., Bekar, E. Ö., Gören, Ş. Y., Sungur, M. A. (2016). Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 223-242.
 • 5. Ayyıldız, T. K., Sener, D. K., Akar, E., Günay, G., Yaka, T., Kılıç, D., & Reyhanogulları, K. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Cinsellik ve Üreme Sağlığı ile İlgili Bilgi ve Yaklaşımları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 7(20), 1-16.
 • 6. Bal, M.D., Şahiner, N.C. (2015). Turkish Nursing Students’ Attitudes and Beliefs Regarding Sexual Health. Sexuality and Disability, 2: 223–31.
 • 7. Birlik, T., Engin, E., Öztürk Turgut, E. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Tutumlarının İncelenmesi. Journal of International Social Research, 12(64): 430-437.
 • 8. Çelik, A. S., Pasinlioğlu, T., Tan, G. ve Koyuncu, H. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Eşitliği Tutumlarının Belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 21(3), 181-186
 • 9. Duman, B.N. (2019). Cinsel Sağlık. Nobel Tıp Kitapevi, Ankara.
 • 10. Erenoğlu,R., Bayraktar,E.(2017). Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Cinsel Tutumları ve Etki Eden Faktörler. Journal of Human Sciences, 14(2), 1745-1756.
 • 11. Esen, E., Soylu, Y., Siyez, D.M., ve Demirgürz, G. (2017). Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Cinsiyet Algısının Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8 (1): 46-63.
 • 12. Evcili, F., Gölbaşı, Z. (2017). Cinsel Sağlık Bilgi Testi: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. ACU Sağlık Bil Derg, (1): 29-33
 • 13. Gültürk, E., Akpınar, A., Şen, Ş. R., & Balcı, H. (2018). Cinselliğin Değerlendirilmesi: Hemşirelerin Cinsellikle İlgili Tutum ve İnançları. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, 4(1), 63-70.
 • 14. Gürsoy, E., Arslan, Ö. H. (2014). Turkish Youth’s Perception Of Sexuality / “Honor” in Relation To Women. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 5(3), s. 149-159.
 • 15. Hendrick C, Hendrick SS, Reich DA. (2006). The Brief Sexual Attitudes Scale. J Sex Res. 43: 76-86. 17. http://bianet.org/english/women/217269-Turkey-ranks-130th-in-wef-gender-gap-index/ Son erişim tarihi: 01.07.2020
 • 16. Kahraman, L., Kahraman, A. B., Ozansoy, N., Akıllı, H., Kekillioğlu, A. ve Özcan, A. (2014) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Algısı Araştırması. Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (2): 811-831.
 • 17. Karaçam, Ö., Totan, T., Korkmaz, Y.B., Koyuncu, M. (2012). Hendrick Cinsel Tutum Ölçeği Kısa Formunun Türkçe ‘Ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 13: 138-144.
 • 18. Öcal Yüceol, S.E. (2016). Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlar ile İlişki Doyumu ve Romantik İlişkilerde Akılcı Olmayan İnançlar Arasındaki İlişkiler. Master's Thesis, İstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 19. Özaydınlık, K. (2014). Toplumsal Cinsiyet Temelinde Türkiye’de Kadın ve Eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 14 (33): 93-112.
 • 20. Özsoy, S., Bulut, S. (2017). Cinsel Sağlık Bilgisi Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Mitleri Üzerine Etkisi. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 3(2): 54-67.
 • 21. Pınar, G., Doğan, N., Ökdem, Ş., Algıer, L., Öksüz, E. (2009). Özel Bir Üniversitede Okuyan Öğrencilerin Cinsel Sağlıkla İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi, 7: (2): 105-113.
 • 22. Süt, H. K., Aşcı, Ö., Gökdemir, F. (2015). Hemşirelik Bölümü Yaz Okulu Öğrencilerinin Cinsel Tutumları ve Etki Eden Faktörler. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(4): 315-323.
 • 23. Uçtu, A.K, Karahan, N. (2016). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 5(8): 2882-2905.
 • 24. World Health Organization / https://www.who.int/topics/sexual_health/en/ (erişim tarihi: 20.04.2020).
 • 25. www.who.int/gender-equity-rights/en/ (erişim tarihi: 24.06.2020).
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary, Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8163-726X
Author: Sema ÜSTGÖRÜL (Primary Author)
Institution: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6470-2595
Author: Hıdır ÖNÜR
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6957-9124
Author: Huriye TEKİN ÖNÜR
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Yok
Project Number -
Dates

Application Date : July 13, 2020
Acceptance Date : August 28, 2020
Publication Date : September 30, 2020

APA Üstgörül, S , Önür, H , Teki̇n Önür, H . (2020). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI İLE CİNSEL TUTUMLARININ İNCELENMESİ . Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (3) , 77-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/farabi/issue/57080/769000