Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

CİNSİYETİN TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI

Year 2018, Volume 28, Issue 1, 85 - 92, 31.01.2018
https://doi.org/10.18069/firatsbed.387808

Abstract

Bu çalışmanın amacı, cinsiyetin tekno-pedagojik alan bilgisi üzerindeki etkisini meta analiz yöntemiyle incelemektir. Meta-analiz, benzer konularda yapılmış birbirinden bağımsız ve çok sayıda çalışmadan elde edilmiş sayısal verileri istatistiksel olarak analiz etme ve bu çalışmaların sonuçları hakkında genel bir yargıya varma yöntemidir. Hangi araştırmaların meta-analize dâhil edileceğine yönelik seçimlerin yapılmasında belirli ölçütler kullanılmıştır. Bu ölçütlere dayalı olarak 6 adet tez çalışmasının meta-analize dâhil edilmesine karar verilmiştir. Sonuç olarak; altı çalışma için %95 güven aralığında etki büyükleri belirlenmiştir. Meta analiz diyagramına göre cinsiyetin teknolojik pedagojik alan bilgisi üzerindeki etkisi sabit etki modelinde (.058), rastgele etkiler modelinde (.064)’dir. Sonuç olarak TPAB yeterlikleri açısından cinsiyetin baskın bir bağımsız değişken olmadığı tespit edilmiştir. 

References

 • Akgöz, S., Ercan, İ. & Kan, İ. (2004). Meta-analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 107-112.
 • Akıncı, A., Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Bir teknoloji politikası olarak Fatih Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması.
 • Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (böte) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(3), Article 11.
 • Argon, T., İsmetoğlu, M. ve Yılmaz, D.Ç. (2015). Branş öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlikleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 319-333.
 • Bal, M. S. ve Karademir, N. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (tpab) konusunda öz-değerlendirme seviyelerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 15-32.
 • (Bilgi Toplumu, 2015). Bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı. 25 Mayıs 2016 tarihinde http://www.bilgitoplumustratejisi.org/tr adresinden erişildi.
 • Canpolat, N. (2011). Matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile düşünme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Cohen, L. ve Manion, L. (2001). Research methods in education (5th Edition), New York: Rotledge Falmer.
 • Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Kümeleme Analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586.
 • Çetin, B. (2008). Marmara üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili özyeterlik algılarının incelenmesi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 101-114 (2008).
 • Çuhadar, C., Bülbül, T. ve Ilgaz, G. (2013). Exploring of the relationship between individual innovativeness and techno-pedagogical education competencies of pre-service teachers. Elementary Education Online, 12(3), 797-807.
 • Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41.
 • Dikmen, M. ve Çağlar, A. (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz-yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(28), 231–249
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 6, Sayı3, 99-108.
 • Eschenbrenner, B. & Nah, F. F. H. (2007). Mobile technology in education: uses and benefits. International Journal of Mobile Learning and Organisation,1(2), 159-183.
 • Gezer, B. ve Sevim, Y. (2006). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin internet kullanımlarının mesleki gelişimlerine etkisi (Elazığ ili örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 79-84.
 • Glass, G., V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5(10), 3-8.
 • Gliner, J.A., Morgan, G.A. ve Leech, N.L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. : Volkan Bayar, Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
 • Guzey, S. S. ve Roehrig, G. H. (2009). Teaching science with technology: Case studies of science teachers’ development of technology, pedagogy, and content knowledge. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 25-45.
 • Gündoğmuş, N. (2013). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Harris, J., Mishra, P. ve Koehler, M. (2009). Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393-416.
 • Hedges, L. ve Olkin, I., (1985). Statistical method for meta-analiysis. Orlando, FL: Academic Press.
 • Hırça, N. ve Şimşek, H. (2013). Öğretmen Adaylarının Fen Konularına Yönelik Tekno-Pedagojik Bilgi Bütünleştirmelerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 57-82.
 • İşigüzel, B. (2014). Almanca öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitime yönelik yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 768-778.
 • Karasu, N. (2009). Otizmden etkilenmiş bireylerde sosyal ve iletişim becerilerini arttıran yöntemlerin delile dayalı yöntem olarak belirlenmesi: bir meta-analiz örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 713-739
 • Kaya, S. ve Dağ, F., (2013). Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Teknolojik Pedagojik İçerikBilgisi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,13(1), 291-306.
 • Kazu, İ.Y. ve Erten, P. (2014). Teachers’ technological content knowledge self-efficacies. Journal of Education and Training Studies, 2(2), 126-144.
 • Koehler, M. J. ve Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.
 • Kula, A. (2015). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterliklerinin incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 395–412.
 • Kuşkaya-Mumcu, F., Haşlaman, T. ve Usluel, Y. K. (2008, Mayıs). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli çerçevesinde etkili teknoloji entegrasyonunun göstergeleri. International Educational Technology Conference, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. 396-400.
 • Küçükönder H. (2007). Meta Analiz ve Tarımsal Uygulamalar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Kosakowski, J. (1998). The Benefits of Information Technology. ERIC Digest.
 • Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
 • North, A. S., ve Noyes, J. M. (2002). Gender influences on children’s computer attitudes and cognitions. Computers in Human Behavior, 18(2), 135-150.
 • Olkin, I. (1996). Meta‐Analysıs: Current Issues In Research Synthesis. Statistics in Medicine, 15(12), 1253-1257.
 • Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (2007). Program Değerlendirmede Meta Analiz ve Meta Değerlendirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (18), 175-187.
 • Sancar-Tokmak, H., Konokman, G. Y. ve Yelken, T. Y. (2013). Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi*. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • So, H. J. ve Kim, B. (2009). Learning about problem based learning: Student teachers integrating technology, pedagogy and content knowledge. Australasian Journal Of Educational Technology, 25(1), 101-116.
 • Şad, S. N., Açıkgül, K. ve Delican, K. (2015). Senior Preservice Teachers’ Senses Of Efficacy On Their Technological Pedagogical Content Knowledge (Tpack). Journal Of Theoretical Educational Science, 8(2), 204-235.
 • Şahin, İ. (2011). Development of Survey of Technological Pedagocial and Content Knowledge (TPACK). The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(1), 97-105.
 • Şahin, M. C. ve Tekdal, M. (2005). İnternet tabanlı uzaktan eğitimin etkililiği: Bir meta-analiz çalışması. Akademik Bilişim Kongresi, 02-04 Şubat 2005, Gaziantep.
 • Tandoğan, M. (1998). Öğretmen ve teknoloji. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, (1021).
 • Tuncer, M. ve Tanaş, R. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 4, Sayı 6, 222-232.
 • Tuncer, M. ve Bahadır, F.(2016). “Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgisi Yeterlikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Açısından Değerlendirilmesi. Turkish Studies,11(9), 839-858.
 • Usluel, K., Y. ve Seferoğlu, S., S. (2004).Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımı ve özyeterlik algıları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), s. 143-157.
 • Usta, E. ve Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.
 • Yaman, H., Demirtaş, T. ve Aydemir, Z.İ. (2013). Türkçe öğretmen adaylarının dijital pedagojik yeterlikleri. Turkish Studies, 8(8), 1407-1419.
 • Yılmaz, M., Gerçek, C., Köseoğlu, P. ve Soran, H., (2006). Hacettepe üniversitesi biyoloji öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30,278-287.

An Investigation of the Effect on Techno-pedagogical Content Knowledge of Gender by Meta-Analysis

Year 2018, Volume 28, Issue 1, 85 - 92, 31.01.2018
https://doi.org/10.18069/firatsbed.387808

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect on techno-pedagogical content knowledge of gender  by meta-analysis. Meta-analysis is the method employed in order to statistically analyze the quantitative data collected in independent and multiple studies carried out on similar topics, and to reach a general judgment regarding the results of these studies.  Certain criteria were used in order to decide which researches would be included in the meta-analysis. Based on these criteria, it was decided to include of 6 thesis studies in the meta-analysis process. As a result; The effects sizes for the six studies were determined at 95% confidence interval. According to the meta-analysis diagram, the effect of gender on technological pedagogical content knowledge is fixed effects model (.058) and random effects model (.064). In conclusion, gender is not a dominant independent variable in terms of TPACK competencies.

References

 • Akgöz, S., Ercan, İ. & Kan, İ. (2004). Meta-analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2), 107-112.
 • Akıncı, A., Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Bir teknoloji politikası olarak Fatih Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması.
 • Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (böte) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(3), Article 11.
 • Argon, T., İsmetoğlu, M. ve Yılmaz, D.Ç. (2015). Branş öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterlikleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 319-333.
 • Bal, M. S. ve Karademir, N. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (tpab) konusunda öz-değerlendirme seviyelerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 15-32.
 • (Bilgi Toplumu, 2015). Bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı. 25 Mayıs 2016 tarihinde http://www.bilgitoplumustratejisi.org/tr adresinden erişildi.
 • Canpolat, N. (2011). Matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile düşünme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Cohen, L. ve Manion, L. (2001). Research methods in education (5th Edition), New York: Rotledge Falmer.
 • Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Kümeleme Analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571-586.
 • Çetin, B. (2008). Marmara üniversitesi sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayarla ilgili özyeterlik algılarının incelenmesi. D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 101-114 (2008).
 • Çuhadar, C., Bülbül, T. ve Ilgaz, G. (2013). Exploring of the relationship between individual innovativeness and techno-pedagogical education competencies of pre-service teachers. Elementary Education Online, 12(3), 797-807.
 • Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41.
 • Dikmen, M. ve Çağlar, A. (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz-yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(28), 231–249
 • Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 6, Sayı3, 99-108.
 • Eschenbrenner, B. & Nah, F. F. H. (2007). Mobile technology in education: uses and benefits. International Journal of Mobile Learning and Organisation,1(2), 159-183.
 • Gezer, B. ve Sevim, Y. (2006). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin internet kullanımlarının mesleki gelişimlerine etkisi (Elazığ ili örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 79-84.
 • Glass, G., V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5(10), 3-8.
 • Gliner, J.A., Morgan, G.A. ve Leech, N.L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: Desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. : Volkan Bayar, Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
 • Guzey, S. S. ve Roehrig, G. H. (2009). Teaching science with technology: Case studies of science teachers’ development of technology, pedagogy, and content knowledge. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 25-45.
 • Gündoğmuş, N. (2013). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Harris, J., Mishra, P. ve Koehler, M. (2009). Teachers’ technological pedagogical content knowledge and learning activity types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393-416.
 • Hedges, L. ve Olkin, I., (1985). Statistical method for meta-analiysis. Orlando, FL: Academic Press.
 • Hırça, N. ve Şimşek, H. (2013). Öğretmen Adaylarının Fen Konularına Yönelik Tekno-Pedagojik Bilgi Bütünleştirmelerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 57-82.
 • İşigüzel, B. (2014). Almanca öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitime yönelik yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 768-778.
 • Karasu, N. (2009). Otizmden etkilenmiş bireylerde sosyal ve iletişim becerilerini arttıran yöntemlerin delile dayalı yöntem olarak belirlenmesi: bir meta-analiz örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 713-739
 • Kaya, S. ve Dağ, F., (2013). Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Teknolojik Pedagojik İçerikBilgisi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,13(1), 291-306.
 • Kazu, İ.Y. ve Erten, P. (2014). Teachers’ technological content knowledge self-efficacies. Journal of Education and Training Studies, 2(2), 126-144.
 • Koehler, M. J. ve Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.
 • Kula, A. (2015). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterliklerinin incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 395–412.
 • Kuşkaya-Mumcu, F., Haşlaman, T. ve Usluel, Y. K. (2008, Mayıs). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeli çerçevesinde etkili teknoloji entegrasyonunun göstergeleri. International Educational Technology Conference, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. 396-400.
 • Küçükönder H. (2007). Meta Analiz ve Tarımsal Uygulamalar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Kosakowski, J. (1998). The Benefits of Information Technology. ERIC Digest.
 • Mishra, P. ve Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
 • North, A. S., ve Noyes, J. M. (2002). Gender influences on children’s computer attitudes and cognitions. Computers in Human Behavior, 18(2), 135-150.
 • Olkin, I. (1996). Meta‐Analysıs: Current Issues In Research Synthesis. Statistics in Medicine, 15(12), 1253-1257.
 • Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (2007). Program Değerlendirmede Meta Analiz ve Meta Değerlendirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (18), 175-187.
 • Sancar-Tokmak, H., Konokman, G. Y. ve Yelken, T. Y. (2013). Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi*. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • So, H. J. ve Kim, B. (2009). Learning about problem based learning: Student teachers integrating technology, pedagogy and content knowledge. Australasian Journal Of Educational Technology, 25(1), 101-116.
 • Şad, S. N., Açıkgül, K. ve Delican, K. (2015). Senior Preservice Teachers’ Senses Of Efficacy On Their Technological Pedagogical Content Knowledge (Tpack). Journal Of Theoretical Educational Science, 8(2), 204-235.
 • Şahin, İ. (2011). Development of Survey of Technological Pedagocial and Content Knowledge (TPACK). The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(1), 97-105.
 • Şahin, M. C. ve Tekdal, M. (2005). İnternet tabanlı uzaktan eğitimin etkililiği: Bir meta-analiz çalışması. Akademik Bilişim Kongresi, 02-04 Şubat 2005, Gaziantep.
 • Tandoğan, M. (1998). Öğretmen ve teknoloji. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, (1021).
 • Tuncer, M. ve Tanaş, R. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgisayar öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 4, Sayı 6, 222-232.
 • Tuncer, M. ve Bahadır, F.(2016). “Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgisi Yeterlikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Açısından Değerlendirilmesi. Turkish Studies,11(9), 839-858.
 • Usluel, K., Y. ve Seferoğlu, S., S. (2004).Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımı ve özyeterlik algıları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), s. 143-157.
 • Usta, E. ve Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335-1349.
 • Yaman, H., Demirtaş, T. ve Aydemir, Z.İ. (2013). Türkçe öğretmen adaylarının dijital pedagojik yeterlikleri. Turkish Studies, 8(8), 1407-1419.
 • Yılmaz, M., Gerçek, C., Köseoğlu, P. ve Soran, H., (2006). Hacettepe üniversitesi biyoloji öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30,278-287.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Murat TUNCER
0000-0001-9136-6355


Melih DİKMEN

Publication Date January 31, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 28, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { firatsbed387808, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {}, publisher = {Fırat University}, year = {2018}, volume = {28}, pages = {85 - 92}, doi = {10.18069/firatsbed.387808}, title = {CİNSİYETİN TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Tuncer, Murat and Dikmen, Melih} }
APA Tuncer, M. & Dikmen, M. (2018). CİNSİYETİN TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 28 (1) , 85-92 . DOI: 10.18069/firatsbed.387808
MLA Tuncer, M. , Dikmen, M. "CİNSİYETİN TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI" . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2018 ): 85-92 <https://dergipark.org.tr/en/pub/firatsbed/issue/34969/387808>
Chicago Tuncer, M. , Dikmen, M. "CİNSİYETİN TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2018 ): 85-92
RIS TY - JOUR T1 - CİNSİYETİN TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI AU - Murat Tuncer , Melih Dikmen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.387808 DO - 10.18069/firatsbed.387808 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 92 VL - 28 IS - 1 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.387808 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.387808 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi CİNSİYETİN TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI %A Murat Tuncer , Melih Dikmen %T CİNSİYETİN TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI %D 2018 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 28 %N 1 %R doi: 10.18069/firatsbed.387808 %U 10.18069/firatsbed.387808
ISNAD Tuncer, Murat , Dikmen, Melih . "CİNSİYETİN TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 / 1 (January 2018): 85-92 . https://doi.org/10.18069/firatsbed.387808
AMA Tuncer M. , Dikmen M. CİNSİYETİN TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 28(1): 85-92.
Vancouver Tuncer M. , Dikmen M. CİNSİYETİN TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 28(1): 85-92.
IEEE M. Tuncer and M. Dikmen , "CİNSİYETİN TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 28, no. 1, pp. 85-92, Jan. 2018, doi:10.18069/firatsbed.387808