Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMADA ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2018, Volume 28, Issue 2, 137 - 155, 31.07.2018
https://doi.org/10.18069/firatsbed.460932

Abstract

Bu araştırmanın amacı etkileşimli tahta kullanma açısından öğretmenlerin yeterliliklerini cinsiyet, kıdem ve etkileşimli tahta kullanma saati değişkenlerine göre genel yeterlilikler ve alt boyutları bağlamında incelemektir. Araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır.

Araştırmanın örneklemi 2014-2015 eğitim öğretim yılında Elazığ ili Merkez ilçede resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan 490 (289 erkek, 201 kadın) öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmada ölçme aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 6 boyut ve 28 maddeden oluşan “Etkileşimli Tahta Kullanmada Öğretmen Yeterlilikleri Ölçeği” kullanılmıştır.

Verilerden elde edilen bulgulara göre, cinsiyet değişkenine göre etkileşimli tahta kullanma açısından öğretmen genel yeterliliklerinde ve alt boyutlarında istatistiki olarak bir fark olmadığı görülmektedir. Kıdem değişkenine göre etkileşimli tahta kullanma öğretmen genel yeterliliklerinin, B1, B2, B4 ve B6 boyutlarında istatistiki olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı, B3 ve B5 boyutlarında anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Etkileşimli tahta kullanma saati değişkenine göre ise etkileşimli tahta kullanma öğretmen genel yeterliliklerinde ve tüm alt boyutlarda anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Ortalamalara bakıldığında ise öğretmenlerin etkileşimli tahta kullanmada öğretmen genel yeterlilikleri ve alt boyutlarında “çoğunlukla” yeterlilik düzeyinde görüş bildirdikleri görülmüştür. 

References

 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N. ve Sarıçayır, H. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,8(15), 457-471.
 • Akbaş, O. & Pektaş, H. M. (2011). The effects of using an interactive whiteboard on the academic achievement of university students. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12(2), 1- 19.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Press.
 • Çelik, E. (2008). Eğitimciler Açısından Eğitimde Bilişim Teknolojileri Ve Otomasyon Sistemlerinin Kullanımına Bakış. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çoklar, M. (2012). Genel Öğretmen Yeterlilikleri İçerisinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Afyonkarahisar İli Örmeği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Dursun, F. (2013). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Yeterliliklerinin Öğretim Elemanı, Öğretmen Adayı ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Eliküçük, H. (2006). Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Süreçlerinde Teknoloji Kullanma Yeterlilikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Fendi, F. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin teknoloji kullanım yeterliliği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kahraman, Ö., Köse, S. ve Kara, İ. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Branş Öğretmenlerin Bilgisayar Okuryazarlığı, Bilgisayara Karşı Ve Bilgisayar Destekli Öğretime Karşı Tutum Araştırması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 28–30 Eylül 2005, Denizli.
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde Fatih Projesinin Öğretmenlerin Yeterlilik Durumları Açısından İncelenmesi. XIII. Akademik Bilişim Konferansı, İnönü Üniversitesi, Malatya, 2 - 4 Şubat.
 • Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. (3rd ed.). New York: Guilford Press.
 • Koca, M. (2006). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabul Ve Kullanımı Birleştirilmiş Modelinin Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kurtoğlu, M.(2009). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretme-öğrenme sürecine entegrasyonu hakkındaki görüşlerinin yeniliğin yayılımı kuramı temelinde incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Özerbaş, M. E. (2013). The effect of the use of interactive whiteboard on students’ motivation. Educational Research and Reviews, 8(7), 338-344
 • Sağlam, F. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin Derslerinde bilgi teknolojisi kaynaklarından yararlanma öz-yeterlilikleri ve etki algılarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Şimsek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Basın Yayın Dağıtım Ltd Sti.
 • Türel, Y. K. & Johnson, T. E. (2012). Teachers' Belief and Use of Interactive Whiteboards for Teaching and Learning. Educational Technology & Society, 15 (1), 381–394.
 • Yalın, H.İ. (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınevi.

An Investigation of Some Variables in Terms of Teacher’s Competencies about Using Interactive Whiteboard

Year 2018, Volume 28, Issue 2, 137 - 155, 31.07.2018
https://doi.org/10.18069/firatsbed.460932

Abstract

The purpose of this study is to investigate the general competencies and sub-dimensions in terms of interacting with the intended teachers according to gender, seniority, and interactive timetable variables. This study was designed with descriptive models. The sample was selected by using appropriate sampling of non- random sampling method. The sample of this study consists of 490 (289 male, 201 female) teachers working at secondary school located in the Centre of Elazığ in the academic year of 2014-2015. Data was collected through Teacher’s Competencies about Using Interactive Whiteboard Scale -6 dimensions and 28 items- developed by researchers. Data was analyzed by descriptive statistics, t-test and ANOVA.

According to the findings, the teacher’ scores about all of dimensions and general competencies has been found no statistical significant according to variable of gender. There was no statistically significant in dimensions of B1, B2, B4, B6 and general competencies according to variable of seniority. But, there was statistically significant in B3 and B5 dimensions according to variable of seniority. The teacher’ scores about all of dimensions and general competencies has been found statistical significant according to variable of Interactive timetable. When looking at the average, it was seen that the teachers opinions reported on the "most" competence level in general competencies and dimensions.

References

 • Adıgüzel, T., Gürbulak, N. ve Sarıçayır, H. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,8(15), 457-471.
 • Akbaş, O. & Pektaş, H. M. (2011). The effects of using an interactive whiteboard on the academic achievement of university students. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12(2), 1- 19.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Press.
 • Çelik, E. (2008). Eğitimciler Açısından Eğitimde Bilişim Teknolojileri Ve Otomasyon Sistemlerinin Kullanımına Bakış. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çoklar, M. (2012). Genel Öğretmen Yeterlilikleri İçerisinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Afyonkarahisar İli Örmeği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Dursun, F. (2013). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Yeterliliklerinin Öğretim Elemanı, Öğretmen Adayı ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Eliküçük, H. (2006). Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme Süreçlerinde Teknoloji Kullanma Yeterlilikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Fendi, F. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin teknoloji kullanım yeterliliği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kahraman, Ö., Köse, S. ve Kara, İ. (2005). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Branş Öğretmenlerin Bilgisayar Okuryazarlığı, Bilgisayara Karşı Ve Bilgisayar Destekli Öğretime Karşı Tutum Araştırması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 28–30 Eylül 2005, Denizli.
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde Fatih Projesinin Öğretmenlerin Yeterlilik Durumları Açısından İncelenmesi. XIII. Akademik Bilişim Konferansı, İnönü Üniversitesi, Malatya, 2 - 4 Şubat.
 • Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. (3rd ed.). New York: Guilford Press.
 • Koca, M. (2006). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabul Ve Kullanımı Birleştirilmiş Modelinin Değişkenlerine Göre Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kurtoğlu, M.(2009). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretme-öğrenme sürecine entegrasyonu hakkındaki görüşlerinin yeniliğin yayılımı kuramı temelinde incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Özerbaş, M. E. (2013). The effect of the use of interactive whiteboard on students’ motivation. Educational Research and Reviews, 8(7), 338-344
 • Sağlam, F. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin Derslerinde bilgi teknolojisi kaynaklarından yararlanma öz-yeterlilikleri ve etki algılarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Şimsek, Ö.F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Basın Yayın Dağıtım Ltd Sti.
 • Türel, Y. K. & Johnson, T. E. (2012). Teachers' Belief and Use of Interactive Whiteboards for Teaching and Learning. Educational Technology & Society, 15 (1), 381–394.
 • Yalın, H.İ. (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınevi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Issue
Authors

Vildan DONMUŞ KAYA>

0000-0003-4362-393X


Ezlam PEPELER>

0000-0002-8942-7590

Publication Date July 31, 2018
Application Date April 6, 2018
Acceptance Date July 18, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 28, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { firatsbed460932, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {}, publisher = {Fırat University}, year = {2018}, volume = {28}, number = {2}, pages = {137 - 155}, doi = {10.18069/firatsbed.460932}, title = {ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMADA ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Donmuş Kaya, Vildan and Pepeler, Ezlam} }
APA Donmuş Kaya, V. & Pepeler, E. (2018). ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMADA ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 28 (2) , 137-155 . DOI: 10.18069/firatsbed.460932
MLA Donmuş Kaya, V. , Pepeler, E. "ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMADA ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2018 ): 137-155 <https://dergipark.org.tr/en/pub/firatsbed/issue/39182/460932>
Chicago Donmuş Kaya, V. , Pepeler, E. "ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMADA ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 (2018 ): 137-155
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of Some Variables in Terms of Teacher’s Competencies about Using Interactive Whiteboard AU - VildanDonmuş Kaya, EzlamPepeler Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.460932 DO - 10.18069/firatsbed.460932 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 155 VL - 28 IS - 2 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.460932 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.460932 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMADA ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Vildan Donmuş Kaya , Ezlam Pepeler %T ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMADA ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 28 %N 2 %R doi: 10.18069/firatsbed.460932 %U 10.18069/firatsbed.460932
ISNAD Donmuş Kaya, Vildan , Pepeler, Ezlam . "ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMADA ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28 / 2 (July 2018): 137-155 . https://doi.org/10.18069/firatsbed.460932
AMA Donmuş Kaya V. , Pepeler E. ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMADA ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 28(2): 137-155.
Vancouver Donmuş Kaya V. , Pepeler E. ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMADA ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 28(2): 137-155.
IEEE V. Donmuş Kaya and E. Pepeler , "ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMADA ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 28, no. 2, pp. 137-155, Jul. 2018, doi:10.18069/firatsbed.460932