Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Öğretmen Adaylarının Ders Planlarına Web 2.0 Teknolojilerini Entegre Etmelerinin İncelenmesi

Year 2022, Volume: 5 Issue: 3, 199 - 213, 30.09.2022

Abstract

Teknolojideki devrim niteliğindeki yenilikler, öğretim ortamlarında yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. Web 2.0 araçları öğrencilerin öğrenme çıktılarını destekleme potansiyelleri nedeniyle önemli öğretim araçları olarak kabul edilirler. Bu potansiyelin değerlendirilebilmesi ise Web 2.0 araçlarının etkili şeklide derslere entegre edilebilmesi ile ilgilidir. Bu bağlamda, mevcut araştırmanın amacı Web 2.0 uygulamaları kapsamında 14 haftalık bir süreçte ardışık etkinlikleri içeren uygulamalar sonrasında öğretmen adaylarının ders planlarına Web 2.0 araçlarını nasıl entegre ettiklerinin incelenmesidir. Araştırmanın yöntemi doküman incelemesidir. Uygun örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 33 öğretmen adayının tasarladıkları ders planları çalışmanın veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Verilerin analizinde tümevarımsal nitel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulguları, farklı branşlardan öğretmen adaylarının Web. 2.0 araçlarını ilgi çekme, ön bilgileri belirleme, içerik öğretimi, içerikle etkileşim ve değerlendirme olmak üzere 5 temel temada ders planlarına dahil ettiklerini göstermiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının ders planlarında toplam 21 farklı Web 2.0 aracını kullandıkları görülmüştür. Bu bulgular, Web 2.0 uygulamalarını kapsayan ardışık etkinliklerin öğretmen adaylarının ilgili araçları ders planlarına entegre etmelerine katkı sağladığını göstermiştir. Araştırma sonuçlarına göre, özellikle hizmet öncesi eğitimde öğretim programında yer alan kazanımlar odaklı ve katılımcıların entegrasyon becerilerini destekleyici Web 2.0 araçlarını konu alan etkinliklerin organize edilmesi önerilmektedir.

References

 • An, Y. J., & Williams, K. (2010). Teaching with Web 2.0 technologies: Benefits, barriers and lessons learned. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 7(3), 41-48.
 • Baltaci-Goktalay, S., & Ozdilek, Z. (2010). Pre-service teachers’ perceptions about web 2.0 technologies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4737-4741.
 • Boateng, R., Mbarika, V., & Thomas, C. (2010). When web 2.0 becomes an organizational learning tool: evaluating web 2.0 tools. Development and Learning in Organizations 24(3): 17–20.
 • Burbules, N. C., Fan, G., & Repp, P. (2020). Five trends of education and technology in a sustainable future. Geography and Sustainability, 1(2), 93-97. https://doi.org/10.1016/j.geosus.2020.05.001
 • Caner, S. (2015). Effects of web 2.0 enhanced learnıng environment on higher order thinking: experiences and opinions of sophomore ceit students [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Cheon, J., Song, J., Jones, D. R., & Nam, K. (2010). Influencing preservice teachers’ intention to adopt web 2.0 services. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(2), 53-64.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Crook, C. (2008).Web 2.0 technologies for learning: The current landscape–Opportunities, challenges, and tensions. https://dera.ioe.ac.uk/1474/1/becta_2008_web2_currentlandscape_litrev.pdf
 • Çelik, T. (2020). Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ölçeği geliştirme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 449-478. https://doi.org/10.9779.pauefd.70018
 • DiNucci, D. (1999). Fragmented Future. Print Magazine, 53(4), 221–222. Escueta, M., Quan, V., Nickow, A. J., & Oreopoulos, P. (2017). Education technology: An evidence-based review. https://doi.org/10.3386/w23744
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Franklin, T., & Harmelen, M. V. (2007). Web 2.0 for content for learning and teaching in higher education. https://staff.blog.ui.ac.id/harrybs/files/2008/10/web-2-for-content-for-learning-and-teaching-in-higher-education.pdf
 • Gill, L., & Dalgarno, B. (2008). Influences on pre-service teachers’ preparedness to use ICTs in the classroom. In Hello! Where are you in the landscape of educational technology? http://www.ascilite.org.au/conferences/melbourne08/procs/gill.pdf
 • Gomez, F. C., Trespalacios, J., Hsu, Y. C., & Yang, D. (2022). Exploring teachers’ technology integration self-efficacy through the 2017 ISTE Standards. TechTrends, 66(2), 159-171.
 • Groth, L. A., Dunlap, K. L., & Kidd, J. K. (2007). Becoming technology literate through technology integration in PK-12 preservice literacy courses: Three case studies. Reading Research and Instruction, 46(4), 363–386.
 • He, W., & Wang, F. K. (2008, November). An online lesson planning system using the 5E instructional model. In E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 3701-3707). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634.
 • Kutlu Demir, Ö. (2018). 21st century learning: Integration of Web 2. 0 tools in Turkish adult language classrooms [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Çağ Üniversitesi.
 • National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine-NASEM. (2020). Changing expectations for the K-12 teacher workforce: Policies, preservice education, professional development, and the workplace. National Academies Press.
 • O’Reilly, T. (2005). What is Web 2.0: Design patterns and business model for the next generation of software. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/whatis-web-20.html
 • Pan, S. C., & Franklin, T. (2011). In-service teachers' self-efficacy, professional development, and Web 2.0 tools for integration. New Horizons in Education, 59(3), 28-40.
 • Patton, M. Q. (2015). Qualitative research and methods: Integrating theory and practice (6th ed.). London: Sage Publications.
 • Prashnig, B. (2006). Pocket PAL: Learning styles and personalized teaching. A&C Black.
 • Punie, Y., & Cabrera, M. (2006). The future of ICT and learning in the knowledge society. Luxembourg: European Communities. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/03e680c0-5b65-4b91-92e9-20b59a7da904/language-en
 • Raja, R., & Nagasubramani, P. C. (2018). Impact of modern technology in education. Journal of Applied and Advanced Research, 3(1), 33-35. https://dx.doi.org/10.21839/jaar.2018.v3S1.165
 • Sadaf, A., Newby, T. J., & Ertmer, P. A. (2016). An investigation of the factors that influence preservice teachers’ intentions and integration of Web 2.0 tools. Educational Technology Research and Development, 64(1), 37-64.
 • Thomas, D. R. (2006). A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. American Journal of Evaluation, 27(2), 237-246. https://doi.org/10.1177/1098214005283748
 • Timur, S., Timur, B., Arcagök, S., & Öztürk, G. (2020). Fen bilimleri öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarına yönelik görüşleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 21(1), 64-108.
 • Usta, N. D., Güntepe, E. T., & Durukan, Ü. G. (2020). Öğretmen adaylarının öğrenme ortamına Web 2.0 teknolojilerini entegre edebilme yeterliliği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(2), 519-529.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2015). Qualitative research from start to finish (2nd ed.). New York, NY: Guilford Publications.
 • Yükseltürk, E., Altıok, S., & Üçgül, M. (2017). Evaluation of a scientific activity about use of web 2.0 technologies in education: the participants views. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 6(1), 1-8.
 • Zhang, Y., & Wildemuth, B. M. (2009). Qualitative analysis of content. In B. M. Wildemuth (Ed.), Applications of social research methods to questions in information and library science (pp. 308-319). Libraries Unlimited.

Investigation of Pre-service Teachers' Integration of Web 2.0 Technologies into Lesson Plans

Year 2022, Volume: 5 Issue: 3, 199 - 213, 30.09.2022

Abstract

Revolutionary innovations in technology require reorganization in teaching environments. Web 2.0 tools are considered important teaching tools thanks to their potential to support students' learning outcomes. Capitalizing on this potential is related to the effective integration of Web 2.0 tools into practices. In this context, the aim of the study is to examine how pre-service teachers integrate Web 2.0 tools into their lesson plans after the intervention that included sequential activities for a 14-week within the scope of Web 2.0 applications. The method of the research is document analysis. Lesson plans designed by 33 pre-service teachers selected using a convenient sampling method constitute the data sources of the study. An inductive qualitative analysis technique was used in the data analysis. The findings of the research show that prospective teachers from different disciplines can use the Web. They included Web 2.0 tools in their lesson plans in 5 basic themes: gathering attention, identifying prior knowledge, teaching content, interacting with content, and assessment. In addition, it was observed that pre-service teachers used a total of 21 different Web 2.0 tools in their lesson plans. These findings showed that sequential activities involving Web 2.0 applications contributed to pre-service teachers' integration of the relevant tools into their lesson plans. According to the study results, it is recommended to organize activities that focus on the learning aims in the curriculum, especially in pre-service education and focus on Web 2.0 tools that support the integration skills of the participants.

References

 • An, Y. J., & Williams, K. (2010). Teaching with Web 2.0 technologies: Benefits, barriers and lessons learned. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 7(3), 41-48.
 • Baltaci-Goktalay, S., & Ozdilek, Z. (2010). Pre-service teachers’ perceptions about web 2.0 technologies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4737-4741.
 • Boateng, R., Mbarika, V., & Thomas, C. (2010). When web 2.0 becomes an organizational learning tool: evaluating web 2.0 tools. Development and Learning in Organizations 24(3): 17–20.
 • Burbules, N. C., Fan, G., & Repp, P. (2020). Five trends of education and technology in a sustainable future. Geography and Sustainability, 1(2), 93-97. https://doi.org/10.1016/j.geosus.2020.05.001
 • Caner, S. (2015). Effects of web 2.0 enhanced learnıng environment on higher order thinking: experiences and opinions of sophomore ceit students [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Cheon, J., Song, J., Jones, D. R., & Nam, K. (2010). Influencing preservice teachers’ intention to adopt web 2.0 services. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(2), 53-64.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Crook, C. (2008).Web 2.0 technologies for learning: The current landscape–Opportunities, challenges, and tensions. https://dera.ioe.ac.uk/1474/1/becta_2008_web2_currentlandscape_litrev.pdf
 • Çelik, T. (2020). Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ölçeği geliştirme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 449-478. https://doi.org/10.9779.pauefd.70018
 • DiNucci, D. (1999). Fragmented Future. Print Magazine, 53(4), 221–222. Escueta, M., Quan, V., Nickow, A. J., & Oreopoulos, P. (2017). Education technology: An evidence-based review. https://doi.org/10.3386/w23744
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
 • Franklin, T., & Harmelen, M. V. (2007). Web 2.0 for content for learning and teaching in higher education. https://staff.blog.ui.ac.id/harrybs/files/2008/10/web-2-for-content-for-learning-and-teaching-in-higher-education.pdf
 • Gill, L., & Dalgarno, B. (2008). Influences on pre-service teachers’ preparedness to use ICTs in the classroom. In Hello! Where are you in the landscape of educational technology? http://www.ascilite.org.au/conferences/melbourne08/procs/gill.pdf
 • Gomez, F. C., Trespalacios, J., Hsu, Y. C., & Yang, D. (2022). Exploring teachers’ technology integration self-efficacy through the 2017 ISTE Standards. TechTrends, 66(2), 159-171.
 • Groth, L. A., Dunlap, K. L., & Kidd, J. K. (2007). Becoming technology literate through technology integration in PK-12 preservice literacy courses: Three case studies. Reading Research and Instruction, 46(4), 363–386.
 • He, W., & Wang, F. K. (2008, November). An online lesson planning system using the 5E instructional model. In E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 3701-3707). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634.
 • Kutlu Demir, Ö. (2018). 21st century learning: Integration of Web 2. 0 tools in Turkish adult language classrooms [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Çağ Üniversitesi.
 • National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine-NASEM. (2020). Changing expectations for the K-12 teacher workforce: Policies, preservice education, professional development, and the workplace. National Academies Press.
 • O’Reilly, T. (2005). What is Web 2.0: Design patterns and business model for the next generation of software. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/whatis-web-20.html
 • Pan, S. C., & Franklin, T. (2011). In-service teachers' self-efficacy, professional development, and Web 2.0 tools for integration. New Horizons in Education, 59(3), 28-40.
 • Patton, M. Q. (2015). Qualitative research and methods: Integrating theory and practice (6th ed.). London: Sage Publications.
 • Prashnig, B. (2006). Pocket PAL: Learning styles and personalized teaching. A&C Black.
 • Punie, Y., & Cabrera, M. (2006). The future of ICT and learning in the knowledge society. Luxembourg: European Communities. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/03e680c0-5b65-4b91-92e9-20b59a7da904/language-en
 • Raja, R., & Nagasubramani, P. C. (2018). Impact of modern technology in education. Journal of Applied and Advanced Research, 3(1), 33-35. https://dx.doi.org/10.21839/jaar.2018.v3S1.165
 • Sadaf, A., Newby, T. J., & Ertmer, P. A. (2016). An investigation of the factors that influence preservice teachers’ intentions and integration of Web 2.0 tools. Educational Technology Research and Development, 64(1), 37-64.
 • Thomas, D. R. (2006). A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. American Journal of Evaluation, 27(2), 237-246. https://doi.org/10.1177/1098214005283748
 • Timur, S., Timur, B., Arcagök, S., & Öztürk, G. (2020). Fen bilimleri öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarına yönelik görüşleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 21(1), 64-108.
 • Usta, N. D., Güntepe, E. T., & Durukan, Ü. G. (2020). Öğretmen adaylarının öğrenme ortamına Web 2.0 teknolojilerini entegre edebilme yeterliliği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(2), 519-529.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2015). Qualitative research from start to finish (2nd ed.). New York, NY: Guilford Publications.
 • Yükseltürk, E., Altıok, S., & Üçgül, M. (2017). Evaluation of a scientific activity about use of web 2.0 technologies in education: the participants views. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 6(1), 1-8.
 • Zhang, Y., & Wildemuth, B. M. (2009). Qualitative analysis of content. In B. M. Wildemuth (Ed.), Applications of social research methods to questions in information and library science (pp. 308-319). Libraries Unlimited.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Nilay MUSLU
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7429-5142
Türkiye


Nagihan İMER ÇETİN
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-9634-6388
Türkiye


Hasan Zühtü OKULU
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2832-9620
Türkiye

Publication Date September 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 5 Issue: 3

Cite

Bibtex @research article { fmgted1061620, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2022}, volume = {5}, number = {3}, pages = {199 - 213}, title = {Öğretmen Adaylarının Ders Planlarına Web 2.0 Teknolojilerini Entegre Etmelerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Muslu, Nilay and İmer Çetin, Nagihan and Okulu, Hasan Zühtü} }
APA Muslu, N. , İmer Çetin, N. & Okulu, H. Z. (2022). Öğretmen Adaylarının Ders Planlarına Web 2.0 Teknolojilerini Entegre Etmelerinin İncelenmesi . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 5 (3) , 199-213 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/72834/1061620
MLA Muslu, N. , İmer Çetin, N. , Okulu, H. Z. "Öğretmen Adaylarının Ders Planlarına Web 2.0 Teknolojilerini Entegre Etmelerinin İncelenmesi" . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 (2022 ): 199-213 <https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/72834/1061620>
Chicago Muslu, N. , İmer Çetin, N. , Okulu, H. Z. "Öğretmen Adaylarının Ders Planlarına Web 2.0 Teknolojilerini Entegre Etmelerinin İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 (2022 ): 199-213
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Pre-service Teachers' Integration of Web 2.0 Technologies into Lesson Plans AU - NilayMuslu, Nagihanİmer Çetin, Hasan ZühtüOkulu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 213 VL - 5 IS - 3 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Science Mathematics Entrepreneurship and Technology Education Öğretmen Adaylarının Ders Planlarına Web 2.0 Teknolojilerini Entegre Etmelerinin İncelenmesi %A Nilay Muslu , Nagihan İmer Çetin , Hasan Zühtü Okulu %T Öğretmen Adaylarının Ders Planlarına Web 2.0 Teknolojilerini Entegre Etmelerinin İncelenmesi %D 2022 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Muslu, Nilay , İmer Çetin, Nagihan , Okulu, Hasan Zühtü . "Öğretmen Adaylarının Ders Planlarına Web 2.0 Teknolojilerini Entegre Etmelerinin İncelenmesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 / 3 (September 2022): 199-213 .
AMA Muslu N. , İmer Çetin N. , Okulu H. Z. Öğretmen Adaylarının Ders Planlarına Web 2.0 Teknolojilerini Entegre Etmelerinin İncelenmesi. FMGT Eğitimi Dergisi. 2022; 5(3): 199-213.
Vancouver Muslu N. , İmer Çetin N. , Okulu H. Z. Öğretmen Adaylarının Ders Planlarına Web 2.0 Teknolojilerini Entegre Etmelerinin İncelenmesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2022; 5(3): 199-213.
IEEE N. Muslu , N. İmer Çetin and H. Z. Okulu , "Öğretmen Adaylarının Ders Planlarına Web 2.0 Teknolojilerini Entegre Etmelerinin İncelenmesi", Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 199-213, Sep. 2022