Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Örnek Olay Yönteminin Matematik Dersindeki Çevrimiçi Uygulamasına Yönelik Saha Deneyimleri

Year 2022, Volume: 5 Issue: 3, 254 - 277, 30.09.2022

Abstract

Bu çalışma ile örnek olay yönteminin matematik dersindeki çevrimiçi uygulamasına yönelik saha deneyimlerinin aktarılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda matematik örnek olaylarının tasarım süreci ve çevrimiçi sınıf ortamında uygulama süreci yansıtılmaya çalışılmıştır. Uygulama 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Sakarya’da bir devlet okulunda öğrenim gören ve matematik derslerini uzaktan eğitim yoluyla alan iki farklı şube 7. sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından belirtilen konulara yönelik örnek olay ders planları oluşturulmuş ve bu kapsamda beş hafta boyunca çevrimiçi matematik dersleri işlenmiştir. Çalışma nitel araştırma deseninde tasarlanmış olup çalışmada araştırmacıların uygulama öncesi örnek olay ders planlarını hazırlama aşamasına yönelik deneyimleri ve ders planlarının uygulanması sürecine yönelik gözlemleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; günlük hayat problemlerinin empatik, düşünsel ve ahlaki boyutta sorgulanmasının gerçekleştirilebileceği örnek olay tasarımında yaşanan güçlükler söz konusu olmuştur. Sınıf içi uygulama deneyimlerine göre öğrencilerin yaşantıyla ilişkilendirme, düşünsel, ahlaki ve empatik çözümleme boyutlarına yönelik kapsamlı cevaplar verdikleri, özellikle matematiksel bilgileri günlük hayatla ilişkilendirmede olumlu bir etkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin örnek olay etkinlikleriyle matematiksel kavramlar üzerinde fikirlerini açıklarken başlangıçta çekimser kaldıkları, farklı türde soruların da sorulmasıyla matematiksel kavramlara ulaşmada yardımcı olunduğu gözlenmiştir. Bu süreç sonucunda farklı konulardaki örnek olay etkinliklerinin nasıl tasarlanacağı ve uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında araştırmacılara öneriler sunulmaktadır.

References

 • Abanalyan, N. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarında örnek olay destekli beslenme eğitiminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İstanbul.
 • Akyürek Tay, B. (2019). Bant karikatürleriyle desenlenmiş örnek olay yönteminin sosyal bilgiler dersinde başarıya, kalıcılığa ve yaratıcı düşünme becerisine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Alım, M. ve Altundaş, M. (2020). An experimental study: Geography teaching with sample events. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 42, 25-51.
 • Avcı Bölek, H. (2012). Genel kimya dersinde asitler ve bazlar konusunda örnek olaya dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aydın, H. (2021). Animasyon destekli örnek olaya dayalı tasarlanan fen öğrenme ortamının akademik başarı ve motivasyona etkisi (Yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi, Uşak.
 • Bal, Ö. (2019). Hayat bilgisi dersi değer eğitiminde örnek olay yöntemi: Bir eylem araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Barnett, C. (1991). Building a case-based curriculum to enhance the pedagogical content knowledge of mathematics teachers. Journal of Teacher Education, 42(4), 263-272.
 • Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. Philadelphia: Open University Press.
 • Bonk, C. J., Angeli, C., Malikowski, S.R., & Supplee, L. (2001). Holy cow: scaffolding case based conferencing on the web with preservice teachers. Education at a Distance, 15(8), 21-47.
 • Bonney, K. M. (2015). Case study teaching method improves student performance and perceptions of learning gains. Journal of Microbiology & Biology Education, 16(1), 21-28.
 • Boyce, B. A. (1992). Making the case for the case-method approach in physical education pedagogy classes. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 63(6), 17-20.
 • Bransford, J. D., Brown, S. J., & Cocking, R. (1999). How people learn. Washington, D.C.: National Academy Press.
 • Cameron, T., McCoy, A. L., Ballard, A., Smothers, A. V., Ferguson, M. K., Stoddard, H., & Hagemann, H. (2012). Curriculum inventory standardized instructional and assessment methods and resource types. Washington, DC: Association of American Medical Colleges.
 • Conway, C. (1999). The case method and music teacher education. Applications of Research in Music Education, 17(2), 20-26.
 • Coorey, R., & Firth, A. (2013). Integrated contextual learning and food science students’ perception of work readiness. Journal of Food Science Education, 12(2), 20-27.
 • Çelik, İ. (2018). Fatih Projesi uygulamalarında gözlem ve örnek olay kütüphanesi kullanılmasının öğretmen adaylarının TPAB ve öğretmen öz yeterliklerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Çiftçi, T. (2015). Örnek olay yönteminin coğrafya ders kitaplarında kullanımı. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(5), 186-200.
 • Çirak, Z. (2021). Örnek olay yönteminin 4. sınıf öğrencilerinin yardımseverlik değerine yönelik tutumları üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Rize.
 • Çoruh, B. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının örnek olay geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Ankara.
 • Devlet Çolak, E. (2017). Örnek olay inceleme yönteminin 8. sınıf Türkçe dersi okuma ve yazma başarısı ile problem çözme becerisine etkisi (Toplum hayatı teması örneği). Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.
 • Durukan, E. (2012). Türkçe eğitiminde olaya dayalı öğrenme yönteminin kullanımına yönelik bir öneri (Okuma eğitimi örneği). Electronic Turkish Studies, 7(2), 401-410.
 • Diamantes, T., & Ovington, J. (2003). Storytelling: Using a case method approach in administrator preparation programs. Education, 123(3), 465-471.
 • Flynn, A. E., & Klein, J. D. (2001). The influence of discussion groups in a case-based learning environment. Educational Technology Research and Development, 49(3), 71-86.
 • Gerring, J. (2007). Case study research: Principles and practices. New York: Cambridge University Press.
 • Golich, V., Boyer, M., Franko, P., & Lamy, S. (2000). The ABCs of case teaching. Pew case studies in international affairs. Institute for the study of diplomacy. Georgetown University [Electronic version].
 • İbrahimağaoğlu Balcı, F. (2019). Örnek olay yönteminin okuduğunu anlama becerisine ve Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Jonassen, D. H., & Hernandez-Serrano, J. (2002). Case-based reasoning and instructional design: Using stories to support problem solving. Educational Technology Research & Development, 50(2), 65-77.
 • Kabapınar, Y. ve Özkan, Ö. (2012). Hayatın bilgisine ilişkin deneyimler sunma boyutunda Hayat Bilgisi ders kitaplarındaki örnek olaylar ve işlevleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 35, 137-156.
 • Kilbane, C. R. (2008). Preservice teachers’ application of a problem-solving approach on multimedia cases. Action in Teacher Education, 29(4), 15-26.
 • Korkmaz, Ö. ve Korkmaz, Ö. (2020). Teknoloji destekli örnek olay yönteminin etkililiği: Ortaokul Türkçe dersine dönük deneysel bir çalışma. Asya Öğretim Dergisi, 8(1), 32-46.
 • Langley, D. I., Senne, T., & Rikard, G. L. (1993). Applying case-method instruction in a pedagogy class. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 64(8), 61-65.
 • Levin, B. B., He, Y., & Robbins, H. H. (2006). Comparative analysis of preservice teachers’ reflective thinking in synchronous versus asynchronous online case discussions. Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), 439-460.
 • McCammon, L. A., Miller, C., & Norris, J. (1997). Using case studies in drama/theatre teacher education: a process of bridge building between theory and practice. Youth Theatre Journal, 11, 103-112.
 • McLellan, H. (2004). The case for case-based teaching in online classes. Educational Technology, 44(4), 14-18.
 • Merriam, S.B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. California: Jossey-Bass.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Matematik dersi (5-8. Sınıflar) öğretim programı, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=32 9 adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde indirilmiştir.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston: Author, VA.
 • Noblitt, L., Vance, D. E., & Smith, M. L. D. (2010). A comparison of case study and traditional teaching methods for improvement of oral communication and critical-thinking skills. Journal of College Science Teaching, 39(5), 26.
 • Ol, C. G. ve Kabapınar, Y. (2021). Yaşamın sınıfa yansıması olarak örnek olay yöntemi: Çözülecek binlerce sorun var (Kuramdan uygulamaya örnek olay/Yaşamı sınıfa taşımak Editör: Y. Kabapınar). 3-24. Ankara: Pegem Akademi.
 • Osmanoğlu, A., Işıksal, M. ve Koç, Y. (2012). Öğretmen adaylarının ilköğretim matematik programında vurgulanan öğrenci rolleri üzerine fark ettikleri noktalar: Video örnek olay kullanımı. Eğitim ve Bilim, 37(165), 336-347.
 • Öksüz, C. ve Uça, S. (2010). İlköğretim okullarında matematik derslerinde webquest kullanımı: Bir video örnek olay çalışması. Education Sciences, 5(4), 1751-1763.
 • Öksüz, C. ve Uça, S. (2011). Matematik dersinde probleme dayalı öğrenme üzerine bir örnek olay. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 20-29.
 • Özdemir, Ö. (2019). Mikro öğretim ve video-örnek olay etkinliklerinin öğretmen adaylarının genel ve özel alan eğitimi yeterliklerine katkısı. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Powell, R. (2000). Case-based teaching in homogeneous teacher education contexts: A study of preservice teachers’ situative cognition. Teaching and Teacher Education, 16(3), 389-410.
 • Seçkin, M. ve Yılmaz, S. (2014). Örnek olay yönteminin öğretmen adaylarının kimya laboratuvarı dersine karşı endişelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 215-227.
 • Soylu, Y. (2012). Öğretmenlik uygulaması derslerinin sınıf öğretmeni adaylarının matematik derslerinde öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilme başarılarına etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 42(195), 166-178.
 • Sönmez, V. (2008). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Shyu, H. Y. C. (2000). Using video‐based anchored instruction to enhance learning: Taiwan's experience. British Journal of Educational Technology, 31(1), 57-69.
 • Stensmo, C. (1999). Case methodology in teacher education compared to “traditional” academic teaching: A field experiment. Paper presented at the 8th European Conference for Research on learning and Instruction (EARLI), August 24-28, 1999 in Goteborg, Sweden.
 • Sudzina, M. R. (1997). Case study as a constructivist pedagogy for teaching educational psychology. Educational psychology review, 9(2), 199-260.
 • Şahin, S., Atasoy, B. ve Somyürek, S. (2010). Öğretmen eğitiminde örnek olay yöntemi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9(2), 253-277.
 • Şahin, Ç. ve Çakmak, N. (2016). Altı şapkalı düşünmeye ve örnek olaya dayalı çalışma yapraklarının eleştirel düşünme becerisi açısından incelenmesi: Isı ve sıcaklık. Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 1(1), 31-62.
 • Topcubaşı, T. (2020). Hayat bilgisi dersinde gazete haberleriyle desteklenmiş örnek olay yönteminin etkililiği: Bir eylem araştırması (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği, İstanbul.
 • Ünal Sümen, A. (2013). Kimyasal reaksiyonlarda hız konusunun, örnek olaya dayalı öğretiminin öğrencilerin kavramsal algılamalarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ütkür, N. (2016). Örnek olay yönteminin Hayat bilgisi dersinde uygulanmasına yönelik bir eylem araştırması. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yadav, A., Lundeberg, M., DeSchryver, M., Dirkin, K., Schiller, N. A., Maier, K., & Herreid, C. F. (2007). Teaching science with case studies: A national survey of faculty perceptions of the benefits and challenges of using cases. Journal of College Science Teaching, 37(1), 34.
 • Yağar, Ö. (2021). Sosyal bilgiler dersinde örnek olay yönteminin kullanımına yönelik öğretmen görüşleri (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Elazığ.

Field Experiences on the Online Application of the Case Study Method in Mathematics Lesson

Year 2022, Volume: 5 Issue: 3, 254 - 277, 30.09.2022

Abstract

This study, it is aimed to examine the field experiences of the online application of the case method in the mathematics lesson. In this context, the design process of mathematics case studies and the application process in the online classroom environment were tried to be reflected. The application was carried out with 7th-grade students from two different branches who were studying at a public school in Sakarya and taking mathematics lessons through distance education during the fall semester of the 2020-2021 academic year. The case study lesson plans were created for the subjects specified by the researchers, and in this context, online mathematics lessons were taught for five weeks. The study was designed in a qualitative research design. According to the findings obtained; there have been difficulties experienced in the case study design. According to their classroom practice experiences, it was determined that the students gave comprehensive answers to the dimensions of associating with life, intellectual, moral, and empathetic analysis, and there was a positive effect especially in associating mathematical information with daily life. In addition, it was observed that the students were initially hesitant when explaining their ideas on mathematical concepts with case studies, and by asking different types of questions, they were helped to reach mathematical concepts. As a result of this process, suggestions about how to design case study activities on different subjects and the points to be considered during the implementation were presented to the researchers.

References

 • Abanalyan, N. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarında örnek olay destekli beslenme eğitiminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İstanbul.
 • Akyürek Tay, B. (2019). Bant karikatürleriyle desenlenmiş örnek olay yönteminin sosyal bilgiler dersinde başarıya, kalıcılığa ve yaratıcı düşünme becerisine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Alım, M. ve Altundaş, M. (2020). An experimental study: Geography teaching with sample events. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 42, 25-51.
 • Avcı Bölek, H. (2012). Genel kimya dersinde asitler ve bazlar konusunda örnek olaya dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aydın, H. (2021). Animasyon destekli örnek olaya dayalı tasarlanan fen öğrenme ortamının akademik başarı ve motivasyona etkisi (Yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi, Uşak.
 • Bal, Ö. (2019). Hayat bilgisi dersi değer eğitiminde örnek olay yöntemi: Bir eylem araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Barnett, C. (1991). Building a case-based curriculum to enhance the pedagogical content knowledge of mathematics teachers. Journal of Teacher Education, 42(4), 263-272.
 • Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. Philadelphia: Open University Press.
 • Bonk, C. J., Angeli, C., Malikowski, S.R., & Supplee, L. (2001). Holy cow: scaffolding case based conferencing on the web with preservice teachers. Education at a Distance, 15(8), 21-47.
 • Bonney, K. M. (2015). Case study teaching method improves student performance and perceptions of learning gains. Journal of Microbiology & Biology Education, 16(1), 21-28.
 • Boyce, B. A. (1992). Making the case for the case-method approach in physical education pedagogy classes. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 63(6), 17-20.
 • Bransford, J. D., Brown, S. J., & Cocking, R. (1999). How people learn. Washington, D.C.: National Academy Press.
 • Cameron, T., McCoy, A. L., Ballard, A., Smothers, A. V., Ferguson, M. K., Stoddard, H., & Hagemann, H. (2012). Curriculum inventory standardized instructional and assessment methods and resource types. Washington, DC: Association of American Medical Colleges.
 • Conway, C. (1999). The case method and music teacher education. Applications of Research in Music Education, 17(2), 20-26.
 • Coorey, R., & Firth, A. (2013). Integrated contextual learning and food science students’ perception of work readiness. Journal of Food Science Education, 12(2), 20-27.
 • Çelik, İ. (2018). Fatih Projesi uygulamalarında gözlem ve örnek olay kütüphanesi kullanılmasının öğretmen adaylarının TPAB ve öğretmen öz yeterliklerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Çiftçi, T. (2015). Örnek olay yönteminin coğrafya ders kitaplarında kullanımı. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(5), 186-200.
 • Çirak, Z. (2021). Örnek olay yönteminin 4. sınıf öğrencilerinin yardımseverlik değerine yönelik tutumları üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Rize.
 • Çoruh, B. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının örnek olay geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Ankara.
 • Devlet Çolak, E. (2017). Örnek olay inceleme yönteminin 8. sınıf Türkçe dersi okuma ve yazma başarısı ile problem çözme becerisine etkisi (Toplum hayatı teması örneği). Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.
 • Durukan, E. (2012). Türkçe eğitiminde olaya dayalı öğrenme yönteminin kullanımına yönelik bir öneri (Okuma eğitimi örneği). Electronic Turkish Studies, 7(2), 401-410.
 • Diamantes, T., & Ovington, J. (2003). Storytelling: Using a case method approach in administrator preparation programs. Education, 123(3), 465-471.
 • Flynn, A. E., & Klein, J. D. (2001). The influence of discussion groups in a case-based learning environment. Educational Technology Research and Development, 49(3), 71-86.
 • Gerring, J. (2007). Case study research: Principles and practices. New York: Cambridge University Press.
 • Golich, V., Boyer, M., Franko, P., & Lamy, S. (2000). The ABCs of case teaching. Pew case studies in international affairs. Institute for the study of diplomacy. Georgetown University [Electronic version].
 • İbrahimağaoğlu Balcı, F. (2019). Örnek olay yönteminin okuduğunu anlama becerisine ve Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Jonassen, D. H., & Hernandez-Serrano, J. (2002). Case-based reasoning and instructional design: Using stories to support problem solving. Educational Technology Research & Development, 50(2), 65-77.
 • Kabapınar, Y. ve Özkan, Ö. (2012). Hayatın bilgisine ilişkin deneyimler sunma boyutunda Hayat Bilgisi ders kitaplarındaki örnek olaylar ve işlevleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 35, 137-156.
 • Kilbane, C. R. (2008). Preservice teachers’ application of a problem-solving approach on multimedia cases. Action in Teacher Education, 29(4), 15-26.
 • Korkmaz, Ö. ve Korkmaz, Ö. (2020). Teknoloji destekli örnek olay yönteminin etkililiği: Ortaokul Türkçe dersine dönük deneysel bir çalışma. Asya Öğretim Dergisi, 8(1), 32-46.
 • Langley, D. I., Senne, T., & Rikard, G. L. (1993). Applying case-method instruction in a pedagogy class. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 64(8), 61-65.
 • Levin, B. B., He, Y., & Robbins, H. H. (2006). Comparative analysis of preservice teachers’ reflective thinking in synchronous versus asynchronous online case discussions. Journal of Technology and Teacher Education, 14(3), 439-460.
 • McCammon, L. A., Miller, C., & Norris, J. (1997). Using case studies in drama/theatre teacher education: a process of bridge building between theory and practice. Youth Theatre Journal, 11, 103-112.
 • McLellan, H. (2004). The case for case-based teaching in online classes. Educational Technology, 44(4), 14-18.
 • Merriam, S.B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. California: Jossey-Bass.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Matematik dersi (5-8. Sınıflar) öğretim programı, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=32 9 adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde indirilmiştir.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston: Author, VA.
 • Noblitt, L., Vance, D. E., & Smith, M. L. D. (2010). A comparison of case study and traditional teaching methods for improvement of oral communication and critical-thinking skills. Journal of College Science Teaching, 39(5), 26.
 • Ol, C. G. ve Kabapınar, Y. (2021). Yaşamın sınıfa yansıması olarak örnek olay yöntemi: Çözülecek binlerce sorun var (Kuramdan uygulamaya örnek olay/Yaşamı sınıfa taşımak Editör: Y. Kabapınar). 3-24. Ankara: Pegem Akademi.
 • Osmanoğlu, A., Işıksal, M. ve Koç, Y. (2012). Öğretmen adaylarının ilköğretim matematik programında vurgulanan öğrenci rolleri üzerine fark ettikleri noktalar: Video örnek olay kullanımı. Eğitim ve Bilim, 37(165), 336-347.
 • Öksüz, C. ve Uça, S. (2010). İlköğretim okullarında matematik derslerinde webquest kullanımı: Bir video örnek olay çalışması. Education Sciences, 5(4), 1751-1763.
 • Öksüz, C. ve Uça, S. (2011). Matematik dersinde probleme dayalı öğrenme üzerine bir örnek olay. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 20-29.
 • Özdemir, Ö. (2019). Mikro öğretim ve video-örnek olay etkinliklerinin öğretmen adaylarının genel ve özel alan eğitimi yeterliklerine katkısı. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Powell, R. (2000). Case-based teaching in homogeneous teacher education contexts: A study of preservice teachers’ situative cognition. Teaching and Teacher Education, 16(3), 389-410.
 • Seçkin, M. ve Yılmaz, S. (2014). Örnek olay yönteminin öğretmen adaylarının kimya laboratuvarı dersine karşı endişelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 215-227.
 • Soylu, Y. (2012). Öğretmenlik uygulaması derslerinin sınıf öğretmeni adaylarının matematik derslerinde öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilme başarılarına etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 42(195), 166-178.
 • Sönmez, V. (2008). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Shyu, H. Y. C. (2000). Using video‐based anchored instruction to enhance learning: Taiwan's experience. British Journal of Educational Technology, 31(1), 57-69.
 • Stensmo, C. (1999). Case methodology in teacher education compared to “traditional” academic teaching: A field experiment. Paper presented at the 8th European Conference for Research on learning and Instruction (EARLI), August 24-28, 1999 in Goteborg, Sweden.
 • Sudzina, M. R. (1997). Case study as a constructivist pedagogy for teaching educational psychology. Educational psychology review, 9(2), 199-260.
 • Şahin, S., Atasoy, B. ve Somyürek, S. (2010). Öğretmen eğitiminde örnek olay yöntemi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9(2), 253-277.
 • Şahin, Ç. ve Çakmak, N. (2016). Altı şapkalı düşünmeye ve örnek olaya dayalı çalışma yapraklarının eleştirel düşünme becerisi açısından incelenmesi: Isı ve sıcaklık. Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 1(1), 31-62.
 • Topcubaşı, T. (2020). Hayat bilgisi dersinde gazete haberleriyle desteklenmiş örnek olay yönteminin etkililiği: Bir eylem araştırması (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sınıf Öğretmenliği, İstanbul.
 • Ünal Sümen, A. (2013). Kimyasal reaksiyonlarda hız konusunun, örnek olaya dayalı öğretiminin öğrencilerin kavramsal algılamalarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ütkür, N. (2016). Örnek olay yönteminin Hayat bilgisi dersinde uygulanmasına yönelik bir eylem araştırması. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yadav, A., Lundeberg, M., DeSchryver, M., Dirkin, K., Schiller, N. A., Maier, K., & Herreid, C. F. (2007). Teaching science with case studies: A national survey of faculty perceptions of the benefits and challenges of using cases. Journal of College Science Teaching, 37(1), 34.
 • Yağar, Ö. (2021). Sosyal bilgiler dersinde örnek olay yönteminin kullanımına yönelik öğretmen görüşleri (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Elazığ.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Sare ŞENGÜL
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1069-9084
Türkiye


Gülşah GEREZ CANTİMER
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0003-1643-6055
Türkiye

Publication Date September 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 5 Issue: 3

Cite

Bibtex @research article { fmgted1068737, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2022}, volume = {5}, number = {3}, pages = {254 - 277}, title = {Örnek Olay Yönteminin Matematik Dersindeki Çevrimiçi Uygulamasına Yönelik Saha Deneyimleri}, key = {cite}, author = {Şengül, Sare and Gerez Cantimer, Gülşah} }
APA Şengül, S. & Gerez Cantimer, G. (2022). Örnek Olay Yönteminin Matematik Dersindeki Çevrimiçi Uygulamasına Yönelik Saha Deneyimleri . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 5 (3) , 254-277 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/72834/1068737
MLA Şengül, S. , Gerez Cantimer, G. "Örnek Olay Yönteminin Matematik Dersindeki Çevrimiçi Uygulamasına Yönelik Saha Deneyimleri" . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 (2022 ): 254-277 <https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/72834/1068737>
Chicago Şengül, S. , Gerez Cantimer, G. "Örnek Olay Yönteminin Matematik Dersindeki Çevrimiçi Uygulamasına Yönelik Saha Deneyimleri". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 (2022 ): 254-277
RIS TY - JOUR T1 - Field Experiences on the Online Application of the Case Study Method in Mathematics Lesson AU - SareŞengül, GülşahGerez Cantimer Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 254 EP - 277 VL - 5 IS - 3 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Science Mathematics Entrepreneurship and Technology Education Örnek Olay Yönteminin Matematik Dersindeki Çevrimiçi Uygulamasına Yönelik Saha Deneyimleri %A Sare Şengül , Gülşah Gerez Cantimer %T Örnek Olay Yönteminin Matematik Dersindeki Çevrimiçi Uygulamasına Yönelik Saha Deneyimleri %D 2022 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Şengül, Sare , Gerez Cantimer, Gülşah . "Örnek Olay Yönteminin Matematik Dersindeki Çevrimiçi Uygulamasına Yönelik Saha Deneyimleri". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 5 / 3 (September 2022): 254-277 .
AMA Şengül S. , Gerez Cantimer G. Örnek Olay Yönteminin Matematik Dersindeki Çevrimiçi Uygulamasına Yönelik Saha Deneyimleri. FMGT Eğitimi Dergisi. 2022; 5(3): 254-277.
Vancouver Şengül S. , Gerez Cantimer G. Örnek Olay Yönteminin Matematik Dersindeki Çevrimiçi Uygulamasına Yönelik Saha Deneyimleri. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2022; 5(3): 254-277.
IEEE S. Şengül and G. Gerez Cantimer , "Örnek Olay Yönteminin Matematik Dersindeki Çevrimiçi Uygulamasına Yönelik Saha Deneyimleri", Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol. 5, no. 3, pp. 254-277, Sep. 2022