Research Article
PDF BibTex RIS Cite

A Comparative Study of Traditional Multiple Choice and Context-Based Achievement Test Preparation: 7th Grade Light and Matter Interaction Unit

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 74 - 101, 31.01.2023

Abstract

This study was conducted in order to present the achievement test development processes of these two approaches to educational researchers and teachers comparatively, by using measurement in accordance with the traditional and constructivist approach, and to summarize the theoretical framework and the theories on which the context-based assessment and evaluation approach, which has been on the agenda in recent years, on the national and international scale. Another aim of the research is to develop and present both a multiple choice achievement test in accordance with the traditional approach and a context-based achievement test in accordance with the constructivist approach. In the study, a traditional multiple-choice and context-based question pool was prepared for the 7th grade unit of interaction of light with matter. A total of nine expert opinions were taken for the traditional multiple-choice question pool, and a total of seven expert opinions were taken for the context-based question pool. In a secondary school in Bursa, a pilot study was conducted with 113 students for the traditional test, and a pilot study was conducted with 100 students for the context-based test. The reliability of the traditional test was found to be KR-20 (alpha) 0.90 and the reliability of the context-based test as KR-20 (alpha) 0.91, and finally, the traditional achievement test with 27 items and the context-based achievement test with 22 items were developed by ensuring its validity and reliability.

References

 • Açıkgöz, M. ve Karslı, F. (2015). Alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri kullanılarak iş ve enerji konusunda geliştirilen başarı testinin geçerlilik ve güvenilirlik analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-25.
 • Akbulut, H. İ. ve Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Aşık, G. ve Erktin, E. (2019). Üstbilişsel Deneyimlerin Üstbiliş Bilgisi ile Problem Çözme İlişkisindeki Aracılık Etkisi. Eğitim ve Bilim, 44(197), 85-103.
 • Ayesha, A. & Alastair, P. (2007). Improving the quality of contextualized questions: an experimental investigation of focus. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 14:2, 201-232
 • Aydın, E. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenme Motivasyonları ile Üstbilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. [ Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi] https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir.
 • Basol, G. (2016). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Beatty, A., & Schweingruber, H. (2017). Seeing students learn science: Integrating assessment and instruction in the classroom. Washington, DC: National Academies Press.
 • Bellocchi, A., King, D. T., & Ritchie, S. M. (2016). Context-based assessment: Creating opportunities for resonance between classroom fields and societal fields. International Journal of Science Education, 38(8), 1304-1342.
 • Bortnik, B., Stozhko, N., & Pervukhina, I. (2021). Context-Based Testing as Assessment Tool in Chemistry Learning on University Level. Education Sciences, 11(8), 450.
 • Broman, K., Bernholt, S., & Christensson, C. (2020). Relevant or interesting according to upper secondary students? Affective aspects of context-based chemistry problems. Research in Science & Technological Education, 1-21.
 • Brookhart, S. M. (2010). How to Assess Higher-order Thinking Skills in Your Classroom. ASCD.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (7. Baskı). Ankara, Pegem Akademi.
 • Çalışkan, İ. Ö. & Kaptan, F. (2009). Constructing Science Process Skills Test. Çağdaş Eğitim Dergisi, 34, 369, 27-34
 • Çiçek Şentürk, Ö. ve Selvi, M. (2021). Fen bilimleri dersi “insan ve çevre” ünitesi akademik başarı testi geliştirme: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 601-630.
 • Doğru, M. & Çepni, S. (2021). Fen Öğretiminde Okuma Becerilerini Geliştirmede Üstbiliş ve Üstbilişe Dayalı Uygulamalar: PQ4R Stratejisi. 3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (Bursa, Türkiye).
 • Elmas, R. & Arslan, H. & Pamuk, S. & Peşman, H. & Sozbilir, M. (2021). Fen Eğitiminde Sistemsel Düşünme Yaklaşımı (Systems Thinking Approach in Science Education). Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi. 6. 10.37995/jotcsc.889340.
 • Elmas, R. & Eryılmaz, A. (2015). Bağlam Temelli Fen Soru Yazımı: Kriterler ve Efsaneler. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(4), 564-580.
 • Ersözlü, Z. N. & Kazu, H. (2011). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 141-159 .
 • Gözütok, D., Akgün, Ö.E. & Karacaoğlu, Ö.C.(2005). İlköğretim programlarının öğretmen yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar VIII Yeni İlköğretim Programının Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara.
 • Gül, Ş., & Konu, M. (2018). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim uygulamalarının öğrenci başarısına etkisi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 32(1), 45-68
 • Güler, H. K. & Ülger, B. B. (2019). Pısa, Tımss ve Teog Sınavlarının Temel Aldığı Öğrenme Kuramları. Çepni, S. (Ed.) (2019), PISA ve TIMSS Mantığını ve Sorularını Anlama, içinde (s.111-153) Ankara, Pegem Akademi.
 • Heller P., Keith R. & Anderson S. (1992). Teaching problem solving through cooperative grouping. part 1: group versus individual problem solving. American Journal of Physics, 60(7), 627-636.
 • Hırça, N. (2013). Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Uygun Etkinliklerin Öğrencilerin Fizik Konularını Anlamasına ve Fizik Dersine Karşı Tutumuna Etkisi/ The Effects Of Hands On Activities Depend On Context-Based Learning Approach On Understanding Of Physics And Attitudes . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (17)
 • Jager, B., Jansen, M. & Reezigt, G. (2005). The development of metacognition in primary school learning environments. School Effectiveness and School Improvement, 16, 179-196.
 • Jensen, J.L., McDaniel, M.A., Woodard, S.M., & Kummer, T.A. (2014). Teaching to the Test or Testing to Teach: Exams Requiring Higher Order Thinking Skills Encourage Greater Conceptual Understanding. Educational Psychology Review, 26 (2), 307-329
 • Jiang, Y., Ma, L. ve Gao, L. (2016). Assessing teachers' metacognition in teaching: The Teacher Metacognition Inventory. Teaching and Teacher Education, 59, 403-413.
 • Joseph, N. (2010). Metacognition Needed: Teaching Middle and High School Students to Develop Strategic Learning Skills. Preventing School Failure, Vol. 54, No. 2.
 • Kara, F. & Çelikler, D. (2019). 5. Sınıf “Maddenin Değişimi” Ünitesinde Kullanılan Bağlam Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 216-245
 • Karadağ, E., Deniz, S., Korkmaz, T., & Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: Sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 383-402.
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni İlköğretim Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Kök Yayıncılık. 2006: (2), 249–260.
 • Kuhn, J., & Müller, A. (2014). Context-based science education by newspaper story problems: A study on motivation and learning effects. Progress in Science Education(2), 5-21.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D., & Karakaya, İ. (2017). Ölçme ve değerlendirme performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Pegem Akademi. Ankara.
 • Leung, S.F., Mok, E., & Wong, D. (2008). The impact of assessment methods on the learning of nursing students. Nurse Education Today, 28, 711-719
 • MEB (2005). İlköğretim 1-5. sınıf programları tanıtım el kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB. (2022). Kazanım Kavrama Testleri. https://odsgm.meb.gov.tr/www/7-sinif-kazanim-testleri/icerik/670 adresinden 28.05.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • MEB. (2018a). PISA Ön Raporu http://pisa.meb.gov.tr/eski%20dosyalar/wpcontent/uploads/2020/01/PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf 22/03/2022 tarihli erişilmiştir.
 • MEB. (2018b). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB. 2021-2022 Öğretim yılı 7. Sınıf Fen Bilimleri müfredatı http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325 adresinden 28.05.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Nacaroğlu, O., Bektaş, O. ve Kızkapan, 0. (2020). Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Education Journal, 28(1), 36-51
 • Nasırlıel, E., & Ünal, C. (2021). 8. Sınıf Öğrencilerin Bağlam Temelli Basınç Sorularını Çözme Süreçleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(1), 340-366.
 • Özaşkın Arslan, A. G., Karamustafaoğlu, S. (2019). 2018 Fen bilimleri öğretim programı kapsamındaki 7. sınıf güneş sistemi ve ötesi ünitesine yönelik bir başarı testi geliştirme. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2), 172-205.
 • Özcan, Z. Ç. ve Erktin, E. (2015). Enhancing Mathematics Achievement of Elementary School Students through Homework Assignments Enriched with Metacognitive Questions. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(6), 1415-1427.
 • Özkan, Emin Berk ve Eryılmaz Muştu, Özlem, (2018). 8. Sınıf Basit Makineler Ünitesine Yönelik Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 11,Sayı 1, Haziran 2018, ss.737-754
 • Sak, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin ışık konusundaki bağlam temelli sorular ile geleneksel soruları cevaplama düzeylerinin karşılaştırılması.[Yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi] https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir.
 • Saraç, H. (2018). Fen Bilimleri Dersi ‘Maddenin değişimi’ ünitesi ile ilgili başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 416-445.
 • Shiu-sing, T. (2005). Some reflections on the design of contextual learning and teaching materials. http://www.hk-phy.org/contextual/approach/tem/reflect_e.html adresinden erişilmiştir.
 • Tekbıyık, A. & Akdeniz, A. R. (2010). Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 4 (1) , 123-140.
 • Thomas M. Haladyna , Steven M. Downing & Michael C. Rodriguez (2002). A Review of Multiple-Choice Item-Writing Guidelines for Classroom Assessment. Applied Measurement in Education, 15:3, 309-333
 • Üçüncü, G. ve Sakız, G. (2020). Başarı Testi Geliştirme Süreci: İlkokul Dördüncü Sınıf Maddeyi Tanıyalım Ünitesi Örneği. Kastamonu Education Journal, 28(1), 82-94
 • Ülger, B. B. , Ar, M. E. & Sarıoğlu, S. (2022). Bağlam Temelli Soru Yazma Eğitimine Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarda Sordukları Soruların İncelenmesi . Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi , 13 (1) , 335-353 .
 • Ünal, M. (2019). PISA sınavlarının özelliklerinin fen bilimleri öğretmenlerinin hazırlamış oldukları sınav soruları ile karşılaştırılması: PISA kültürünü yaygınlaştırma model önerisi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi] Bursa Uludağ Üniversitesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir.
 • Ürek, H. ve Dolu, G. (2018). Gaz yasalarıyla ilgili geleneksel ve bağlam temelli problemlerin çözülebilme durumuna yönelik bir araştırma. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 14(1), 19-34.
 • Yanar, S. , Saylan Kırmızıgül, A. & Kaya, H. (2019). 6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması . SDU International Journal of Educational Studies , 6 (2) , 53-72 .

Karşılaştırmalı Olarak Geleneksel Çoktan Seçmeli ve Bağlam Temelli Başarı Testi Hazırlama Çalışması: 7. Sınıf Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesi

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 74 - 101, 31.01.2023

Abstract

Bu çalışma geleneksel ve yapılandırmacı yaklaşıma uygun ölçme araçları kullanılarak, bu iki yaklaşıma ait başarı testi geliştirme süreçlerini mukayeseli olarak eğitim araştırmacılarına ve öğretmenlere sunmak ve ulusal ve uluslararası ölçekte son yıllarda gündemde olan bağlam temelli(context-based) ölçme değerlendirme yaklaşımının teorik çerçevesini ve dayandığı kuramları özetlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı hem geleneksel yaklaşıma uygun olarak çoktan seçmeli bir başarı testi hem de yapısalcı yaklaşıma uygun olarak bağlam temelli bir başarı testi geliştirerek kullanıma sunmaktır. Çalışmada 7. Sınıf ışığın madde ile etkileşimi ünitesine yönelik olarak geleneksel çoktan seçmeli ve bağlam temelli soru havuzu hazırlanmıştır. Geleneksel çoktan seçmeli soru havuzu için toplamda dokuz uzman görüşü alınmış, bağlam temelli soru havuzu için toplamda yedi uzman görüşü alınmıştır. Bursa ilinde bulunan bir ortaokulda; geleneksel test için 113 öğrenci ile pilot çalışma yapılmış, bağlam temelli test için 100 öğrenci ile pilot çalışma yapılmıştır. Geleneksel testin güvenirliği KR-20 (alfa) 0,90 ve bağlam temelli testin güvenirliği KR-20 (alfa) 0,91 olarak bulunmuş ve nihai olarak geleneksel başarı testi 27 madde ile, bağlam temelli başarı testi 22 madde ile geçerliği ve güvenirliği sağlanarak geliştirilmiştir.

References

 • Açıkgöz, M. ve Karslı, F. (2015). Alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri kullanılarak iş ve enerji konusunda geliştirilen başarı testinin geçerlilik ve güvenilirlik analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-25.
 • Akbulut, H. İ. ve Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Aşık, G. ve Erktin, E. (2019). Üstbilişsel Deneyimlerin Üstbiliş Bilgisi ile Problem Çözme İlişkisindeki Aracılık Etkisi. Eğitim ve Bilim, 44(197), 85-103.
 • Ayesha, A. & Alastair, P. (2007). Improving the quality of contextualized questions: an experimental investigation of focus. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 14:2, 201-232
 • Aydın, E. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenme Motivasyonları ile Üstbilişsel Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. [ Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi] https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir.
 • Basol, G. (2016). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Beatty, A., & Schweingruber, H. (2017). Seeing students learn science: Integrating assessment and instruction in the classroom. Washington, DC: National Academies Press.
 • Bellocchi, A., King, D. T., & Ritchie, S. M. (2016). Context-based assessment: Creating opportunities for resonance between classroom fields and societal fields. International Journal of Science Education, 38(8), 1304-1342.
 • Bortnik, B., Stozhko, N., & Pervukhina, I. (2021). Context-Based Testing as Assessment Tool in Chemistry Learning on University Level. Education Sciences, 11(8), 450.
 • Broman, K., Bernholt, S., & Christensson, C. (2020). Relevant or interesting according to upper secondary students? Affective aspects of context-based chemistry problems. Research in Science & Technological Education, 1-21.
 • Brookhart, S. M. (2010). How to Assess Higher-order Thinking Skills in Your Classroom. ASCD.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (7. Baskı). Ankara, Pegem Akademi.
 • Çalışkan, İ. Ö. & Kaptan, F. (2009). Constructing Science Process Skills Test. Çağdaş Eğitim Dergisi, 34, 369, 27-34
 • Çiçek Şentürk, Ö. ve Selvi, M. (2021). Fen bilimleri dersi “insan ve çevre” ünitesi akademik başarı testi geliştirme: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 601-630.
 • Doğru, M. & Çepni, S. (2021). Fen Öğretiminde Okuma Becerilerini Geliştirmede Üstbiliş ve Üstbilişe Dayalı Uygulamalar: PQ4R Stratejisi. 3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (Bursa, Türkiye).
 • Elmas, R. & Arslan, H. & Pamuk, S. & Peşman, H. & Sozbilir, M. (2021). Fen Eğitiminde Sistemsel Düşünme Yaklaşımı (Systems Thinking Approach in Science Education). Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C: Kimya Egitimi. 6. 10.37995/jotcsc.889340.
 • Elmas, R. & Eryılmaz, A. (2015). Bağlam Temelli Fen Soru Yazımı: Kriterler ve Efsaneler. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(4), 564-580.
 • Ersözlü, Z. N. & Kazu, H. (2011). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Uygulanan Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (1) , 141-159 .
 • Gözütok, D., Akgün, Ö.E. & Karacaoğlu, Ö.C.(2005). İlköğretim programlarının öğretmen yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar VIII Yeni İlköğretim Programının Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara.
 • Gül, Ş., & Konu, M. (2018). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim uygulamalarının öğrenci başarısına etkisi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 32(1), 45-68
 • Güler, H. K. & Ülger, B. B. (2019). Pısa, Tımss ve Teog Sınavlarının Temel Aldığı Öğrenme Kuramları. Çepni, S. (Ed.) (2019), PISA ve TIMSS Mantığını ve Sorularını Anlama, içinde (s.111-153) Ankara, Pegem Akademi.
 • Heller P., Keith R. & Anderson S. (1992). Teaching problem solving through cooperative grouping. part 1: group versus individual problem solving. American Journal of Physics, 60(7), 627-636.
 • Hırça, N. (2013). Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Uygun Etkinliklerin Öğrencilerin Fizik Konularını Anlamasına ve Fizik Dersine Karşı Tutumuna Etkisi/ The Effects Of Hands On Activities Depend On Context-Based Learning Approach On Understanding Of Physics And Attitudes . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (17)
 • Jager, B., Jansen, M. & Reezigt, G. (2005). The development of metacognition in primary school learning environments. School Effectiveness and School Improvement, 16, 179-196.
 • Jensen, J.L., McDaniel, M.A., Woodard, S.M., & Kummer, T.A. (2014). Teaching to the Test or Testing to Teach: Exams Requiring Higher Order Thinking Skills Encourage Greater Conceptual Understanding. Educational Psychology Review, 26 (2), 307-329
 • Jiang, Y., Ma, L. ve Gao, L. (2016). Assessing teachers' metacognition in teaching: The Teacher Metacognition Inventory. Teaching and Teacher Education, 59, 403-413.
 • Joseph, N. (2010). Metacognition Needed: Teaching Middle and High School Students to Develop Strategic Learning Skills. Preventing School Failure, Vol. 54, No. 2.
 • Kara, F. & Çelikler, D. (2019). 5. Sınıf “Maddenin Değişimi” Ünitesinde Kullanılan Bağlam Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 216-245
 • Karadağ, E., Deniz, S., Korkmaz, T., & Deniz, G. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı: Sınıf öğretmenleri görüşleri kapsamında bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 383-402.
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni İlköğretim Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiriler Kitabı. Ankara: Kök Yayıncılık. 2006: (2), 249–260.
 • Kuhn, J., & Müller, A. (2014). Context-based science education by newspaper story problems: A study on motivation and learning effects. Progress in Science Education(2), 5-21.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D., & Karakaya, İ. (2017). Ölçme ve değerlendirme performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Pegem Akademi. Ankara.
 • Leung, S.F., Mok, E., & Wong, D. (2008). The impact of assessment methods on the learning of nursing students. Nurse Education Today, 28, 711-719
 • MEB (2005). İlköğretim 1-5. sınıf programları tanıtım el kitabı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • MEB. (2022). Kazanım Kavrama Testleri. https://odsgm.meb.gov.tr/www/7-sinif-kazanim-testleri/icerik/670 adresinden 28.05.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • MEB. (2018a). PISA Ön Raporu http://pisa.meb.gov.tr/eski%20dosyalar/wpcontent/uploads/2020/01/PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf 22/03/2022 tarihli erişilmiştir.
 • MEB. (2018b). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB. 2021-2022 Öğretim yılı 7. Sınıf Fen Bilimleri müfredatı http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325 adresinden 28.05.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Nacaroğlu, O., Bektaş, O. ve Kızkapan, 0. (2020). Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kastamonu Education Journal, 28(1), 36-51
 • Nasırlıel, E., & Ünal, C. (2021). 8. Sınıf Öğrencilerin Bağlam Temelli Basınç Sorularını Çözme Süreçleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(1), 340-366.
 • Özaşkın Arslan, A. G., Karamustafaoğlu, S. (2019). 2018 Fen bilimleri öğretim programı kapsamındaki 7. sınıf güneş sistemi ve ötesi ünitesine yönelik bir başarı testi geliştirme. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2), 172-205.
 • Özcan, Z. Ç. ve Erktin, E. (2015). Enhancing Mathematics Achievement of Elementary School Students through Homework Assignments Enriched with Metacognitive Questions. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(6), 1415-1427.
 • Özkan, Emin Berk ve Eryılmaz Muştu, Özlem, (2018). 8. Sınıf Basit Makineler Ünitesine Yönelik Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 11,Sayı 1, Haziran 2018, ss.737-754
 • Sak, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin ışık konusundaki bağlam temelli sorular ile geleneksel soruları cevaplama düzeylerinin karşılaştırılması.[Yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi] https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir.
 • Saraç, H. (2018). Fen Bilimleri Dersi ‘Maddenin değişimi’ ünitesi ile ilgili başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 416-445.
 • Shiu-sing, T. (2005). Some reflections on the design of contextual learning and teaching materials. http://www.hk-phy.org/contextual/approach/tem/reflect_e.html adresinden erişilmiştir.
 • Tekbıyık, A. & Akdeniz, A. R. (2010). Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 4 (1) , 123-140.
 • Thomas M. Haladyna , Steven M. Downing & Michael C. Rodriguez (2002). A Review of Multiple-Choice Item-Writing Guidelines for Classroom Assessment. Applied Measurement in Education, 15:3, 309-333
 • Üçüncü, G. ve Sakız, G. (2020). Başarı Testi Geliştirme Süreci: İlkokul Dördüncü Sınıf Maddeyi Tanıyalım Ünitesi Örneği. Kastamonu Education Journal, 28(1), 82-94
 • Ülger, B. B. , Ar, M. E. & Sarıoğlu, S. (2022). Bağlam Temelli Soru Yazma Eğitimine Katılan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarda Sordukları Soruların İncelenmesi . Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi , 13 (1) , 335-353 .
 • Ünal, M. (2019). PISA sınavlarının özelliklerinin fen bilimleri öğretmenlerinin hazırlamış oldukları sınav soruları ile karşılaştırılması: PISA kültürünü yaygınlaştırma model önerisi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi] Bursa Uludağ Üniversitesi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden erişilmiştir.
 • Ürek, H. ve Dolu, G. (2018). Gaz yasalarıyla ilgili geleneksel ve bağlam temelli problemlerin çözülebilme durumuna yönelik bir araştırma. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 14(1), 19-34.
 • Yanar, S. , Saylan Kırmızıgül, A. & Kaya, H. (2019). 6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması . SDU International Journal of Educational Studies , 6 (2) , 53-72 .

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Merve DOĞRU
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
0000-0003-2522-5188
Türkiye


Salih ÇEPNİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2343-8796
Türkiye

Publication Date January 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 6 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { fmgted1215035, journal = {Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi}, issn = {2667-5323}, address = {}, publisher = {Oregda}, year = {2023}, volume = {6}, number = {1}, pages = {74 - 101}, title = {Karşılaştırmalı Olarak Geleneksel Çoktan Seçmeli ve Bağlam Temelli Başarı Testi Hazırlama Çalışması: 7. Sınıf Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesi}, key = {cite}, author = {Doğru, Merve and Çepni, Salih} }
APA Doğru, M. & Çepni, S. (2023). Karşılaştırmalı Olarak Geleneksel Çoktan Seçmeli ve Bağlam Temelli Başarı Testi Hazırlama Çalışması: 7. Sınıf Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesi . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi , 6 (1) , 74-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/75754/1215035
MLA Doğru, M. , Çepni, S. "Karşılaştırmalı Olarak Geleneksel Çoktan Seçmeli ve Bağlam Temelli Başarı Testi Hazırlama Çalışması: 7. Sınıf Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesi" . Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 6 (2023 ): 74-101 <https://dergipark.org.tr/en/pub/fmgted/issue/75754/1215035>
Chicago Doğru, M. , Çepni, S. "Karşılaştırmalı Olarak Geleneksel Çoktan Seçmeli ve Bağlam Temelli Başarı Testi Hazırlama Çalışması: 7. Sınıf Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 6 (2023 ): 74-101
RIS TY - JOUR T1 - A Comparative Study of Traditional Multiple Choice and Context-Based Achievement Test Preparation: 7th Grade Light and Matter Interaction Unit AU - MerveDoğru, SalihÇepni Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 101 VL - 6 IS - 1 SN - 2667-5323- M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Science Mathematics Entrepreneurship and Technology Education Karşılaştırmalı Olarak Geleneksel Çoktan Seçmeli ve Bağlam Temelli Başarı Testi Hazırlama Çalışması: 7. Sınıf Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesi %A Merve Doğru , Salih Çepni %T Karşılaştırmalı Olarak Geleneksel Çoktan Seçmeli ve Bağlam Temelli Başarı Testi Hazırlama Çalışması: 7. Sınıf Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesi %D 2023 %J Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi %P 2667-5323- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Doğru, Merve , Çepni, Salih . "Karşılaştırmalı Olarak Geleneksel Çoktan Seçmeli ve Bağlam Temelli Başarı Testi Hazırlama Çalışması: 7. Sınıf Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesi". Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi 6 / 1 (January 2023): 74-101 .
AMA Doğru M. , Çepni S. Karşılaştırmalı Olarak Geleneksel Çoktan Seçmeli ve Bağlam Temelli Başarı Testi Hazırlama Çalışması: 7. Sınıf Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesi. FMGT Eğitimi Dergisi. 2023; 6(1): 74-101.
Vancouver Doğru M. , Çepni S. Karşılaştırmalı Olarak Geleneksel Çoktan Seçmeli ve Bağlam Temelli Başarı Testi Hazırlama Çalışması: 7. Sınıf Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesi. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi. 2023; 6(1): 74-101.
IEEE M. Doğru and S. Çepni , "Karşılaştırmalı Olarak Geleneksel Çoktan Seçmeli ve Bağlam Temelli Başarı Testi Hazırlama Çalışması: 7. Sınıf Işığın Madde ile Etkileşimi Ünitesi", Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 74-101, Jan. 2023