Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

ŞAHSİYET TANITIMINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ: 5L STRATEJİSİ (NASREDDİN HOCA ÖRNEĞİ)

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 11 - 22, 28.04.2021

Abstract

Millî kültüre ilişkin unsurlardan biri tarihte adını duyurmuş şahsiyetlerdir. Öğrenciler, buna yönelik çeşitli metin türleri ve çizgi filmlerinde bazı isimlerle tanışmakta, bu kişilerden yola çıkarak kültürel benliklerini oluşturmakta ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmektedir. Diğer bir deyişle geçmişten günümüze adını duyurmayı sürdüren şahsiyetler, öğrencilerin gerek kültürel gerekse öz benliğine ilişkin farkındalıkların artmasında rol oynamaktadır. Bu çalışmada şahsiyet öğretimine örnek olarak 5L stratejisinden hareketle tasarlanan bir model önerisi sunulması amaçlanmıştır. Model, öğrencilerin Nasreddin Hoca’ya yönelik farkındalık kazanmalarına ilişkin tasarlanmıştır. Oluşturulan model, 5L stratejisinde olduğu gibi dinle, öğren, yerleştir, bağlantı kur, miras olmak üzere beş adımdan oluşmaktadır. Modelin oluşturulması sürecinde Türkçe dersi kapsamında dört temel dil becerisine, iş birlikçi uygulamalara ve farklı düşünme becerilerine yer verilmesine dikkat edilmiştir. Modelin uygulama sürecinin 10 ders süreceği öngörülmektedir.

References

 • BOULWARE, B. J., MONROE, E. E. ve WİLCOX, B. R. (2013). The 5L Instructional Design For Exploring Legacies Through Biography. The Reading Teacher, 66(6), 487-494.
 • BOYRAZ, Ş. (2010). Nasrettin Hoca Fıkralarına Göre Türk Kimliğini Oluşturan Temel Nitelikler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 81-88.
 • ÇAĞLAYAN, B. (2012). Türk ve Arnavut Kültürlerinin Ortak Değeri Olarak Nasreddin Hoca. Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı, Tiran, 25-26 Mayıs 2012, 42-48.
 • DEMİRCİOĞLU, İ. H. ve TOKDEMİR, M. A. (2008). Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 69-88.
 • DURAN, E. (2012). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Nasreddin Hoca ve Keloğlan’a İlişkin Bilgi ve Algı Düzeylerinin İncelenmesi. Turkish Studies, 7(2), 371-384.
 • ELBAN, M. (2018). Tarih Düşüncesinde ve Eğitiminde Kahramanların/Büyük Adamların Rolü. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 11(22), 98-116.
 • FAİZ, M. ve KARASU-AVCI, E. (2019). Tarihi Kahramanların Değerler Eğitiminde Rol Model Olarak Kullanılmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Algıları. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 694-724.
 • KARAKUŞ, N. ve ÇOKSEVER, P. (2019). Değerler Eğitiminde Rol Model Olarak Kadın Kahramanlar. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 10(20), 46-62.
 • MİNAZ, M. B., & TAS, H. (2020). Effect of Biography-Based Values Education on The Attitudes of 4th Grade Primary School Students Towards the Value of Patriotism. Pegem Journal of Education and Instruction, 10(2), 555-592.
 • ORHAN-KARSAK, H. G. ve ÖZENÇ, E. G. (2019). Türkçe Ders Kitaplarında Millî ve Kültürel Kavramların İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 709-735.
 • ORUÇ, Ş. ve ERDEM, R. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Biyografi Kullanımının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 215-229.
 • SANCHEZ, T. R. (1998). ED424190 1998-11-00 Using Stories about Heroes To Teach Values. ERIC Digest.
 • TAŞ, H. ve MİNAZ, M. B. (2019). The Impact of Biography-Based Values Education on 4th Grade Elementary School Students' Attitudes Towards Tolerance Value. International Journal of Progressive Education, 15(2), 118-139.
 • TAŞDELEN, V. (2006). Biyografi: Ötekine Yolculuk. Millî Eğitim, (172), 8-16.
 • TEKŞAN, K. (2012). Türkçe Dersi Öğrenme Alanları Açısından Nasrettin Hoca Fıkralarının Kullanılabilirliği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 271-287.
 • ULUTAŞ, M. ve KARA, M. (2017). Türkçe Ders Kitaplarında Nasreddin Hoca ve Fıkraları. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 9(3), 63-87.
 • UNGAN, S., CEVHER, T. Y. ve KURT, E. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Nasrettin Hoca ile İlgili Algılarının Belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 179-188.
 • YAZICI, K. (2006). Değerler Eğitimi’ne Genel Bir Bakış. TÜBAR, (19), 499-522.
 • YAZICI, S. ve ASLAN, M. (2011). Değerler Eğitiminde Kahramanlardan Yararlanma: Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ile Öğretmen Adaylarının Kahraman Tercihlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2173-2188.
 • YİĞİTTİR, S. ve ER, H. (2013). Sosyal Bilgilerde Değer Eğitiminde Biyografi Kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 43(200), 200-219.

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 11 - 22, 28.04.2021

Abstract

References

 • BOULWARE, B. J., MONROE, E. E. ve WİLCOX, B. R. (2013). The 5L Instructional Design For Exploring Legacies Through Biography. The Reading Teacher, 66(6), 487-494.
 • BOYRAZ, Ş. (2010). Nasrettin Hoca Fıkralarına Göre Türk Kimliğini Oluşturan Temel Nitelikler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 81-88.
 • ÇAĞLAYAN, B. (2012). Türk ve Arnavut Kültürlerinin Ortak Değeri Olarak Nasreddin Hoca. Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalışmaları Konferansı, Tiran, 25-26 Mayıs 2012, 42-48.
 • DEMİRCİOĞLU, İ. H. ve TOKDEMİR, M. A. (2008). Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 69-88.
 • DURAN, E. (2012). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Nasreddin Hoca ve Keloğlan’a İlişkin Bilgi ve Algı Düzeylerinin İncelenmesi. Turkish Studies, 7(2), 371-384.
 • ELBAN, M. (2018). Tarih Düşüncesinde ve Eğitiminde Kahramanların/Büyük Adamların Rolü. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 11(22), 98-116.
 • FAİZ, M. ve KARASU-AVCI, E. (2019). Tarihi Kahramanların Değerler Eğitiminde Rol Model Olarak Kullanılmasına İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Algıları. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 694-724.
 • KARAKUŞ, N. ve ÇOKSEVER, P. (2019). Değerler Eğitiminde Rol Model Olarak Kadın Kahramanlar. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 10(20), 46-62.
 • MİNAZ, M. B., & TAS, H. (2020). Effect of Biography-Based Values Education on The Attitudes of 4th Grade Primary School Students Towards the Value of Patriotism. Pegem Journal of Education and Instruction, 10(2), 555-592.
 • ORHAN-KARSAK, H. G. ve ÖZENÇ, E. G. (2019). Türkçe Ders Kitaplarında Millî ve Kültürel Kavramların İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 709-735.
 • ORUÇ, Ş. ve ERDEM, R. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Biyografi Kullanımının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 215-229.
 • SANCHEZ, T. R. (1998). ED424190 1998-11-00 Using Stories about Heroes To Teach Values. ERIC Digest.
 • TAŞ, H. ve MİNAZ, M. B. (2019). The Impact of Biography-Based Values Education on 4th Grade Elementary School Students' Attitudes Towards Tolerance Value. International Journal of Progressive Education, 15(2), 118-139.
 • TAŞDELEN, V. (2006). Biyografi: Ötekine Yolculuk. Millî Eğitim, (172), 8-16.
 • TEKŞAN, K. (2012). Türkçe Dersi Öğrenme Alanları Açısından Nasrettin Hoca Fıkralarının Kullanılabilirliği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 271-287.
 • ULUTAŞ, M. ve KARA, M. (2017). Türkçe Ders Kitaplarında Nasreddin Hoca ve Fıkraları. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 9(3), 63-87.
 • UNGAN, S., CEVHER, T. Y. ve KURT, E. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Nasrettin Hoca ile İlgili Algılarının Belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 179-188.
 • YAZICI, K. (2006). Değerler Eğitimi’ne Genel Bir Bakış. TÜBAR, (19), 499-522.
 • YAZICI, S. ve ASLAN, M. (2011). Değerler Eğitiminde Kahramanlardan Yararlanma: Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ile Öğretmen Adaylarının Kahraman Tercihlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2173-2188.
 • YİĞİTTİR, S. ve ER, H. (2013). Sosyal Bilgilerde Değer Eğitiminde Biyografi Kullanımı. Milli Eğitim Dergisi, 43(200), 200-219.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Erol DURAN> (Primary Author)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7581-3821
Türkiye


Şeyma ÖZDİL>
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8000-0232
Türkiye

Publication Date April 28, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { folklor852317, journal = {Folklor Akademi Dergisi}, issn = {2651-253X}, eissn = {2651-253X}, address = {}, publisher = {Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Derneği}, year = {2021}, volume = {4}, number = {1}, pages = {11 - 22}, title = {ŞAHSİYET TANITIMINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ: 5L STRATEJİSİ (NASREDDİN HOCA ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {Duran, Erol and Özdil, Şeyma} }
APA Duran, E. & Özdil, Ş. (2021). ŞAHSİYET TANITIMINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ: 5L STRATEJİSİ (NASREDDİN HOCA ÖRNEĞİ) . Folklor Akademi Dergisi , 4 (1) , 11-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/folklor/issue/62020/852317
MLA Duran, E. , Özdil, Ş. "ŞAHSİYET TANITIMINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ: 5L STRATEJİSİ (NASREDDİN HOCA ÖRNEĞİ)" . Folklor Akademi Dergisi 4 (2021 ): 11-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/folklor/issue/62020/852317>
Chicago Duran, E. , Özdil, Ş. "ŞAHSİYET TANITIMINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ: 5L STRATEJİSİ (NASREDDİN HOCA ÖRNEĞİ)". Folklor Akademi Dergisi 4 (2021 ): 11-22
RIS TY - JOUR T1 - ŞAHSİYET TANITIMINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ: 5L STRATEJİSİ (NASREDDİN HOCA ÖRNEĞİ) AU - Erol Duran , Şeyma Özdil Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Folklor Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 22 VL - 4 IS - 1 SN - 2651-253X-2651-253X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Folklor Akademi Dergisi ŞAHSİYET TANITIMINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ: 5L STRATEJİSİ (NASREDDİN HOCA ÖRNEĞİ) %A Erol Duran , Şeyma Özdil %T ŞAHSİYET TANITIMINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ: 5L STRATEJİSİ (NASREDDİN HOCA ÖRNEĞİ) %D 2021 %J Folklor Akademi Dergisi %P 2651-253X-2651-253X %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Duran, Erol , Özdil, Şeyma . "ŞAHSİYET TANITIMINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ: 5L STRATEJİSİ (NASREDDİN HOCA ÖRNEĞİ)". Folklor Akademi Dergisi 4 / 1 (April 2021): 11-22 .
AMA Duran E. , Özdil Ş. ŞAHSİYET TANITIMINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ: 5L STRATEJİSİ (NASREDDİN HOCA ÖRNEĞİ). Folklor Akademi Dergisi. 2021; 4(1): 11-22.
Vancouver Duran E. , Özdil Ş. ŞAHSİYET TANITIMINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ: 5L STRATEJİSİ (NASREDDİN HOCA ÖRNEĞİ). Folklor Akademi Dergisi. 2021; 4(1): 11-22.
IEEE E. Duran and Ş. Özdil , "ŞAHSİYET TANITIMINA İLİŞKİN BİR MODEL ÖNERİSİ: 5L STRATEJİSİ (NASREDDİN HOCA ÖRNEĞİ)", Folklor Akademi Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 11-22, Apr. 2021