Research Article
BibTex RIS Cite

Homojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği için Brown-Forsythe ve Welch İstatistiklerinin Mısır Verimi Örneğine Uygulanması

Year 2018, Volume: 30 Issue: 1, 23 - 27, 01.03.2018

Abstract

Bu
çalışmada varyanslar homojen olmadığı durumlarda F testinin kullanılmasının
uygun olmamasından dolayı Brown-Forsythe ve Welch testlerinin mısırın tane,
hasıl ve silajlık kullanımına uygulanması amaçlanmıştır. Türkiye'de mısır
kullanım alanlarınagöre verim farklığınınanalizi için F testi düşünülmüştür.
Ancak bu testi yapmak için gerekli varsayımlar sağlanmadığı için Brown-Forsythe
ve Welch test istatistikleri uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, mısır çeşitleri
arasındaki fark istatistiksel olarak önemli (p<0,01) çıkmıştır. Tamhane
çoklu karşılaştırma testine göre dane, hasıl ve silajlık mısır kullanımınıntümü
arasında verim farklılıkları önemli bulunmuştur.  Varyansların homojen olmadığı durumda F testi
yerine Brown-Forsythe ve Welch testlerinin alternatif yöntemler olarak
kullanılabileceği ve tarımda uygulamalarının faydalı sonuçlar vereceği tahmin
edilmektedir. Sonuç olarak varyanslar homojen olmadığında ve diğer varsayımlar
sağlanmadığında Brown-Forsythe ve Welch testleri F testi yerine kullanılan
alternatif yöntemlerdir. Çoklu karşılaştırma testlerinde de varsayımlar
sağlanmadığında Tamhane T2, Dunnett T3, Games-Howell ve Dunnett C testlerinin
kullanılması daha uygun görülmüştür. 

References

  • 1. Harmanşah F., Kaman Ö.T. (1987). Silaj mısırın önemi, memleketimizin muhtelif ekolojilerinde yetiştirilme imkanları, silaj yapımı ve değerlendirilmesi. Türkiye’de Mısır Üretiminin Geliştirilmesi, Problemleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, 23-26 Mart 1987, Ankara, 61-69. 2. Sade, B. (2003). Mısırın Tüketimi. Konya Ticaret Borsası Dergisi, 16: 38-47. 3.Anonim(2016).http://www.ankaratb.org.tr/lib_upload/m%C4%B1s%C4%B1r.pdf 4. Öztürk A., Bulut S. ve Boran E. (2008). Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (2), 217-224. 5. Turgut İ. ve Balcı A. (2002). Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (ZeamayssaccharataSturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri. Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., 16(2): 79-91. 6. Okay D. ve Yazgan S. (2016). Farklı Su Uygulama Düzeylerinin Mısır Bitkisi Verimi Üzerine Etkisi. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, 1-12. 7. Canbolat Ö., Karasu A., Bayram G., Filya İ., Kamalak A. (2016). Farklı Ekim Yoğunluğunun Koçansız Şeker Mısırı Silajlarının Besleme Değeri, Silaj Kalite Özellikleri ve Besin Madde Verimi Üzerine Etkisi. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, 101-112. 8. Eşiyok D.,Bozokalfa M. K. (2005). Ekim ve Dikim Zamanlarının Tatlı Mısırda (Zeamays L .var. saccharata) Verim ve Koçanın Bazı Agronomik Karakterleri Üzerine Etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42 (1):35-46. 9. Doğan İ., Doğan N. (2014). Çoklu Karşılaştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara. 10. Öz A., Kapar, H. (2003). Samsun Koşullarında Geliştirilen Çeşit Adayı Mısırların Verim Öğelerinin Belirlenmesi ve Stabilite Analizi. Tarım Bilimleri Dergisi, 9 (4) 454-459. 11. Kırbaş, A. (2009). Farklı Tohum İriliği Ve Şekillerinin Silajlık Hibrit Mısırda Verim Ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 12. Özkan, A., Ülger A. C. (2011). Çukurova Ekolojik Koşullarında Değişik Azot Dozu Uygulamalarının İki Cin Mısırı (ZeamaysL. evertaSturt.)Çeşidinde Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi. YYÜ Tar. Bil. Derg. 21(3):198-208. 13. Çamoğlu G., Genç L., Aşık Ş. (2011). Tatlı Mısırda ( ZeamayssaccharataSturt ) Su Stresinin Fizyolojik ve Morfolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 48 (2): 141-149. 14. Koca, Y. O. (2009). Aydın bölgesinde, birinci ve ikinci ürün mısırda (Zeamays) verim, verim öğeleri, fizyolojik ve diğer bazı özellikler arasındaki farklılıklar. Doktora Tezi. 15. Tuncay A., Eşiyok D., Bozokalfa M. K. (2005). Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tatlı Mısır Çeşitlerinde Koçanın Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42 (1):47-58.
Year 2018, Volume: 30 Issue: 1, 23 - 27, 01.03.2018

Abstract

References

  • 1. Harmanşah F., Kaman Ö.T. (1987). Silaj mısırın önemi, memleketimizin muhtelif ekolojilerinde yetiştirilme imkanları, silaj yapımı ve değerlendirilmesi. Türkiye’de Mısır Üretiminin Geliştirilmesi, Problemleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, 23-26 Mart 1987, Ankara, 61-69. 2. Sade, B. (2003). Mısırın Tüketimi. Konya Ticaret Borsası Dergisi, 16: 38-47. 3.Anonim(2016).http://www.ankaratb.org.tr/lib_upload/m%C4%B1s%C4%B1r.pdf 4. Öztürk A., Bulut S. ve Boran E. (2008). Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (2), 217-224. 5. Turgut İ. ve Balcı A. (2002). Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (ZeamayssaccharataSturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri. Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., 16(2): 79-91. 6. Okay D. ve Yazgan S. (2016). Farklı Su Uygulama Düzeylerinin Mısır Bitkisi Verimi Üzerine Etkisi. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, 1-12. 7. Canbolat Ö., Karasu A., Bayram G., Filya İ., Kamalak A. (2016). Farklı Ekim Yoğunluğunun Koçansız Şeker Mısırı Silajlarının Besleme Değeri, Silaj Kalite Özellikleri ve Besin Madde Verimi Üzerine Etkisi. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, 101-112. 8. Eşiyok D.,Bozokalfa M. K. (2005). Ekim ve Dikim Zamanlarının Tatlı Mısırda (Zeamays L .var. saccharata) Verim ve Koçanın Bazı Agronomik Karakterleri Üzerine Etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42 (1):35-46. 9. Doğan İ., Doğan N. (2014). Çoklu Karşılaştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık, Ankara. 10. Öz A., Kapar, H. (2003). Samsun Koşullarında Geliştirilen Çeşit Adayı Mısırların Verim Öğelerinin Belirlenmesi ve Stabilite Analizi. Tarım Bilimleri Dergisi, 9 (4) 454-459. 11. Kırbaş, A. (2009). Farklı Tohum İriliği Ve Şekillerinin Silajlık Hibrit Mısırda Verim Ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 12. Özkan, A., Ülger A. C. (2011). Çukurova Ekolojik Koşullarında Değişik Azot Dozu Uygulamalarının İki Cin Mısırı (ZeamaysL. evertaSturt.)Çeşidinde Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi. YYÜ Tar. Bil. Derg. 21(3):198-208. 13. Çamoğlu G., Genç L., Aşık Ş. (2011). Tatlı Mısırda ( ZeamayssaccharataSturt ) Su Stresinin Fizyolojik ve Morfolojik Parametreler Üzerine Etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 48 (2): 141-149. 14. Koca, Y. O. (2009). Aydın bölgesinde, birinci ve ikinci ürün mısırda (Zeamays) verim, verim öğeleri, fizyolojik ve diğer bazı özellikler arasındaki farklılıklar. Doktora Tezi. 15. Tuncay A., Eşiyok D., Bozokalfa M. K. (2005). Ana Ürün ve İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Tatlı Mısır Çeşitlerinde Koçanın Agronomik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42 (1):47-58.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section FBD
Authors

Mehmet Reşit Taysı

Şenol Çelik This is me

Publication Date March 1, 2018
Submission Date April 27, 2017
Published in Issue Year 2018 Volume: 30 Issue: 1

Cite

APA Taysı, M. R., & Çelik, Ş. (2018). Homojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği için Brown-Forsythe ve Welch İstatistiklerinin Mısır Verimi Örneğine Uygulanması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 30(1), 23-27.
AMA Taysı MR, Çelik Ş. Homojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği için Brown-Forsythe ve Welch İstatistiklerinin Mısır Verimi Örneğine Uygulanması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. March 2018;30(1):23-27.
Chicago Taysı, Mehmet Reşit, and Şenol Çelik. “Homojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği için Brown-Forsythe Ve Welch İstatistiklerinin Mısır Verimi Örneğine Uygulanması”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 30, no. 1 (March 2018): 23-27.
EndNote Taysı MR, Çelik Ş (March 1, 2018) Homojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği için Brown-Forsythe ve Welch İstatistiklerinin Mısır Verimi Örneğine Uygulanması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 30 1 23–27.
IEEE M. R. Taysı and Ş. Çelik, “Homojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği için Brown-Forsythe ve Welch İstatistiklerinin Mısır Verimi Örneğine Uygulanması”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 30, no. 1, pp. 23–27, 2018.
ISNAD Taysı, Mehmet Reşit - Çelik, Şenol. “Homojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği için Brown-Forsythe Ve Welch İstatistiklerinin Mısır Verimi Örneğine Uygulanması”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 30/1 (March 2018), 23-27.
JAMA Taysı MR, Çelik Ş. Homojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği için Brown-Forsythe ve Welch İstatistiklerinin Mısır Verimi Örneğine Uygulanması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018;30:23–27.
MLA Taysı, Mehmet Reşit and Şenol Çelik. “Homojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği için Brown-Forsythe Ve Welch İstatistiklerinin Mısır Verimi Örneğine Uygulanması”. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 30, no. 1, 2018, pp. 23-27.
Vancouver Taysı MR, Çelik Ş. Homojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği için Brown-Forsythe ve Welch İstatistiklerinin Mısır Verimi Örneğine Uygulanması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018;30(1):23-7.