Year 2019, Volume 3 , Issue 2, Pages 304 - 323 2019-03-27

Regional Kitchen Applications In Food And Beverage Operations: Sample of Gaziantep
YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Ümit SORMAZ [1] , Şule KAYA [2]


Local cuisine practices are not at exactly where they need to be today in terms of significance although they function the best in introducing the geography they belong to and reflect traces of its history. There are plenty of reasons as to why many regional foods and beverages from past to today have vanished and been forgotten, but it is probably one of the most influentials that there is a lack production and presentation facilities at food and beverage enterprises that are running in the region.

The purpose of this research is to discover the local cuisine practices of food and beverage enterprises running in Gaziantep, Turkey. The target universe of the study is the food and beverage enterprises in Gaziantep, and the sample of the study consists of 125 food and beverages services personnel that have volunteered to participate in the study.The study designed with this aim has been formed in three main sections. The first two sections of the study include theoretical information about Gaziantep local cuisine; and the third section includes the findings of the survey applied using the face- to-face interview technique to discover the regional/local cuisine practices at food and beverage enterprises in Gaziantep, which is the largest city in the southeast of Turkey. Using the survey data gathered, frequency distributions have been analyzed, and in the light of the chi-square test it has been detected that enterprises serve meat dishes the most of all the Gaziantep cuisine local dishes. 

Yöresel mutfak uygulamaları, yaşadıkları coğrafyayı en iyi şekilde tanıtmasına ve tarihin izlerini taşımasına rağmen bugün olması gerektiği yerde değildir. Geçmişten günümüze kadar yöresel olarak yapılan birçok yiyecek ve içeceğin unutulmasının birçok sebebi olmasına rağmen, en önemli nedenleri arasında yörede faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde yöresel mutfak ürünlerinin hazırlanma ve sunulma durumunun yetersiz olmasıdır.

Bu araştırmanın amacı, Gaziantep'te faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerindeki yöresel mutfak uygulamalarını saptamaktır. Araştırmanın evrenini, Gaziantep' te faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri oluşturmakta olup, gönüllü olarak araştırmaya katılan 125 yiyecek ve içecek işletmesi ise araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmanın ilk iki bölümünde Gaziantep mutfağı ile ilgili teorik bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Güneydoğu' nun en büyük ili olan Gaziantep' te faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerindeki yöresel mutfak uygulamalarını belirlemek amacıyla yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak, bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen anket verileri kullanılarak, frekans dağılımları incelenmiş ve chi-square testi çerçevesinde işletmelerin Gaziantep mutfağı yöresel yemeklerinden en çok et yemeklerini servis ettiği saptanmıştır. 

  • Akın, A. (2012). Turizm İşletme Belgeli Yiyecek Ve İçecek İşletmelerinde Uygulanabilir Fiyatlama Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Gaziantep Örneği, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Niğde.Akın, C. (2014). Türkiye' de Yemek Kültürümüz, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara. Aktaş, A. ve Özdemir, B. (2007). Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.Arbuckle, J. L. (2010). IBM SPSS, 19 User' s Guide, Erişim tarihi: 20. 12. 2015. www.amosdevelopment.comArman, A. (2011). Türk Mutfak Kültürü Tanıtım Sorunu: Mengen Mutfağı Örneği, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Düzce.Arslan, Ö. (2010). Yabancı Turistlerin Yiyecek İçecek İşletmeleri Personeli ve Türk Mutfağına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Alanya Örneği, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.Arsunar, F. (1962). Gaziantep Folkloru, Milli Eğitim Basımevi, No: 18, Ankara. Aslan, Z., Güneren, E. ve Çoban, G. (2014). Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü: Nevşehir Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2 (4); 3-13. Baysal, A. (1997). Türk Mutfağında Mercimek ve Nohut Yemekleri. Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, No:20, Ankara.Baysal, A. ve Küçükaslan, N. (2003). Beslenme İlkeleri Ve Menü Planlama, No:5, Ekin Kitabevi, Bursa.Birdir, K. ve Çanakçı, T. (2014). Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Mutfak Şeflerinin, Mutfak Teknolojilerinin Verimliliğe, Kaliteye ve Müşteri Memnuniyetine Etkisine İlişkin Algıları, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(2); 3-12.Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabi, Pegem Yayıncılık, Ankara.Çelik, S ve Sandıkçı, M. (2015). Türkiye' de Kentler İçin Turizm Destinasyonu Değer Kıstaslarının Belirlenmesi Ve Destinasyon İmajı, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3 (4); 45-57.Çiftçi, H. (1971). Osmanlı Devleti' nin Son Yıllarında Gaziantep' te Sanat ve Ticaret Dalları, Yeni Matbaa, Gaziantep.Davis, M. and Mcbride, A. (2008). The State Of American Cuisine, A White Paper Issued By The James Beard Foundation Based On Surveys Conducted As Part Of The 2007 James Beard Foundation’s, Taste America National Food Festival. America.Dereli, A. M. (1989). Ticari Mutfak. Ders Notları- 1, TURBAN Turizm A.S. Genel Müdürlüğü, Ankara.Durlu, Özkaya, F. ve Kızılkaya, O. (2009). Dolmalar ve Türk mutfağı ile yunan mutfağındaki yeri, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 2009, VanErbaş, N. (2011). Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Çalışan Personelin Etik Davranışlarının Tespiti: Kayseri Örneği, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.Eymen, E. (2007). SPSS 15.0 Veri Analiz Yöntemleri, İstatistik Merkezi Yayın No: 1, Ekim, 2007.GTO (2016). Gaziantep Ticaret Odası, Turizm, Konaklama, Erişim Tarihi: 28.01.2016, http://www.gto.org.tr/Turizm-icerik-20.htmlGüler, S. (2007). Türk Mutfağının Değişim Nedenleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, I. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, s.19-28, Antalya.Halıcı, N. (2009). Türk Mutfağı, Oğlak Yayıncılık, İstanbul.Hassen, A. (2008). Dört ve Beş Yıldızlı Otellerdeki Yiyecek-İçecek Servis Personelinin Eğitim İhtiyaçları Üzerine Bir Alan Araştırması, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.İKA (2016). İpekyolu Kalkınma Ajansı, Bölgemiz, Gaziantep, Turizm, Erişim Tarihi: 28.01.2016, http://www.ika.org.tr/2011-DFD-Raporlari-icerik-164.html Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayınevi, Ankara. Kınacı, B. (2009). Gaziantep'deki Otellerde Çalışan Yiyecek İçecek Personelinin Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşleri ve Tüketim Davranışları, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Ana Bilim Dalı, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.Kınacı, B ve Çetiner, H. (2013). Gaziantep’te Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Restoranlarında Çalışan Personelin Kişisel Hijyen Uygulamaları Üzerine Bir Alan Araştırması, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(1); 21-28.KTB (2016). Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm İstatistikleri, Oteller ve Lokantalar, Erişim Tarihi: 28.01.2016, http://www.gaziantepkulturturizm.gov.tr/TR,127978/oteller-velokantalar.htmlLi, Y. (2008). SPSS Introduction. Erişim tarihi: 20.12.2015 www.stat.eurdue.eduMaviş, F. (2003). Endüstriyel Yiyecek Üretimi, Detay Yayıncılık, Ankara.Özel, K. ve Cömert, M. (2015). Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Mutfak Planlaması İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2); 48-55.Sağır, A. (2012). Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi Olarak Tokat Mutfağı, Turkish studies international periodical for the languages, literature, and history of Turkish Fall,7(4); 2675-2695.Selimoğlu, S. (2007). Dış Tanıtım Faaliyetlerinin Etkinliğinin Artırılmasında Alternatif Bir Yaklaşım: Bölgesel Tanıtım Konusunda Bir Profil Çalışması, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.Sormaz, Ü. (2015). İstanbul’da Yiyecek İçecek Sektöründe Hizmet Veren İşletmelerin Türk Mutfağı Uygulamaları, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1); 48-54.Şanlıer, N., Cömert, M. ve Durlu, Özkaya ve Kızılkaya, F. (2012). Gençlerin Türk Mutfağına Bakış Açısı, Millî Folklor, 24 (94); 152-161.TNSA (2013). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Yayın No: NEE-HÜ.09.01, Ankara.Ünlüönen, K. ve Cömert, M. (2013). Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Personel Hijyeni Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(1); 3-12.Zağralı, E. ve Akbaba, A. (2015). Turistlerin Destinasyon Seçiminde Yöresel Yemeklerin Rolü: İzmir Yarımadası’nı Ziyaret Eden Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Journal of Yaşar University, 10 (40); 6633-6644
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7514-1500
Author: Ümit SORMAZ
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2263-3584
Author: Şule KAYA (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 27, 2019

Bibtex @research article { gastoria422707, journal = {Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research}, issn = {2602-4144}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {304 - 323}, doi = {10.32958/gastoria.422707}, title = {YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {SORMAZ, Ümit and KAYA, Şule} }
APA SORMAZ, Ü , KAYA, Ş . (2019). YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , 3 (2) , 304-323 . DOI: 10.32958/gastoria.422707
MLA SORMAZ, Ü , KAYA, Ş . "YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 304-323 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gastoria/issue/44196/422707>
Chicago SORMAZ, Ü , KAYA, Ş . "YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 (2019 ): 304-323
RIS TY - JOUR T1 - YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ AU - Ümit SORMAZ , Şule KAYA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32958/gastoria.422707 DO - 10.32958/gastoria.422707 T2 - Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research JF - Journal JO - JOR SP - 304 EP - 323 VL - 3 IS - 2 SN - 2602-4144- M3 - doi: 10.32958/gastoria.422707 UR - https://doi.org/10.32958/gastoria.422707 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ %A Ümit SORMAZ , Şule KAYA %T YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ %D 2019 %J Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research %P 2602-4144- %V 3 %N 2 %R doi: 10.32958/gastoria.422707 %U 10.32958/gastoria.422707
ISNAD SORMAZ, Ümit , KAYA, Şule . "YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ". Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research 3 / 2 (March 2019): 304-323 . https://doi.org/10.32958/gastoria.422707
AMA SORMAZ Ü , KAYA Ş . YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(2): 304-323.
Vancouver SORMAZ Ü , KAYA Ş . YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ. Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research. 2019; 3(2): 323-304.