Year 2017, Volume 2 , Issue 3, Pages 69 - 82 2017-09-30

Gelişim Çağındaki (11-13 Yaş) Badminton Oyuncularında Sırt ve Bacak Kuvvetinin Çeviklik Yeteneği ile İlişkisi

Tuba KIZILET BOZDOĞAN [1] , Ali KIZILET [2]


Badminton sporu, üst düzeyde fiziksel ve fizyolojik performans gerektirir ve bu yüzden sporcuların kondisyonel özellikleri önemlidir. Yön değiştirmeler ve sıçramalar sonucunda yere düşüş esnasında postürün korunması gereklidir. Bu da sonraki vuruşun kalitesini arttırır. Bu bağlamlarda bu çalışmada amaç, yıldız badminton oyuncularında sırt ve bacak kuvvetinin çeviklik yeteneği ile ilişkisini ortaya koymaktır. Bu çalışma, 11-13 yaş arası (10 kız ve 10 erkek) yıldız badminton kız ve erkek sporcuları üstünde yapılmıştır. Çalışmada yapılan ölçümler; çeviklik testleri (Çeviklik Testi; T-Testi, Ayak Çalışması), bacak kuvveti testleri (durarak uzun atlama, sağ, sol tek ayak ileri sıçrama, dikey sıçrama) ve sırt kuvveti (sırt dinamometresi) testidir. Sunulan çalışmada araştırma grubu antropometrik ve fiziksel özelliklerinin değerlerinin ortalamalarının ortaya konulması için tanımlayıcı istatistik teknikleri kullanılmıştır. Biomotor özellikler arasındaki ilişki durumunu belirlemek için pearson korelasyon uygulanmıştır (p<0,05) ve istatistiksel işlemler SPSS 14.0 for Windows programında yapılmıştır. Erkek ve kız çocuklarının antropometrik özellikleri ile fiziksel uygunluk özellikleri yaş, boy ve kilo değerleri sırasıyla; 12.05±0.05; 1.43±0.45 m.; 43.5±1.2 kg. ve 12±05, 1.40±0.4; 44.5 ±1.0 kg. olarak belirlenmiştir.  Araştırma grubunun çeviklik yeteneği ile sırt kuvveti arasında ve çeviklik özelliği ile bacak kuvveti arasında istatistiksel açıdan pozitif yönde ilişki bulunduğu gözlenmiştir (p<0,05). Çalışma sonucunda bacak kuvveti ve sırt kuvvetinin çeviklik özelliği ile ilişkili olduğu ortaya koyulmuştur. Ancak düzenli antrenmanlarla daha fazla gelişim sağlanacaktır. Bu sebeple badminton da önemli parametrelerden olan bacak ve sırt kuvveti ile çeviklik özelliğini geliştirici çalışmalara antrenman programların içinde yer verilmeli ve eksik yönleri geliştirecek antrenman programları düzenlenmelidir.

Badminton, Çeviklik, Sırt kuvveti
 • Açıkada, C. Ergen, E. Alpar, R. ve Sarpyener, K. (1991) ‘Erkek Sporcularda Vücut Kompozisyonu Parametrelerinin İncelenmesi’, Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-25.
 • Akgün, N.; Ertat, E.: İşleğen, Ç. (1986) ‘İreliminary Results of Motor Fitness, Cordiorespiratory Fitness and body Measurements in Turkish Children’, 5 th. European Research Seminar on Testing Physical FHness (Report), Form i a (italy), 12-17 May Commoitee for the Development of Sport, Strasbourg, pp. 25.
 • Boyacı, A. (2017) ‘Agility Performance Relationship Between Strength Performance in Young Volleyball’ International Journal of Current Research Ol. 9, Issue, 02, Pp.46441-46443 Cheng Y, Whang Y, Liang C. (2006) ‘Reaction time and competitive ability of badminton players’ Zhejiang Sport Sci.28:60–63.
 • Cinthuja P., Jayakody J. A. O. A, Perera M. P. M., Weerarathna W. V. D. N., Nirosha S. E., Indeewari D. K. D. C., Kaethieswaran T. and Adikari S. B. (2015) ‘Physical fitness factors of school badminton players in Kandy district ‘European Journal of Sports and Exercise Science, 4 (2):14-25
 • Coşan F, Demir A, Mengütay S. (Ed). (2002) ‘Türk Çocuklarının Fiziki Uygunluk Normları ‘İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Eğitim Yayınları Yayın No 1., İstanbul.1. Demirci
 • Davis DS, Barnette BJ,Kigler JT, Mirasola JJ, Young JM ( 2004) ‘Physical Charateristics in Division 1 college football players’. J Strentgh Cond. Res:18:115-20
 • Draper JA, Lancaster MG. (1985). ‘The 505 test: A test for agility in the horizontal plane performance’ Exerc Sport Sci Rev, 31: 8-12.
 • Hussain I, Arshad BM. (2011) ‘Kinematical analysis of forehand and backhand smash in badminton’. Innov Syst Des Eng.2:20–6.
 • Johnson M.,Lei R.,Johnson D. (1999) ‘Badminton’ 328-4
 • Kafkas M.E., Taşkıran C., Arslan C., Açak M., (2009) ‘Yıldız Erkek Milli Ve Amatör Badmintoncuların Bazı Fiziksel, Fizyolojik ve Antropometrik Parametrelerinin Karşılaştırılması ‘Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 1.
 • Karacabey K.,Tetik G, Kartal R., Çağlayan A., Kaya K. (2016) ’Analysis On The Effect Of Core Training Program On Some Physical And Motoric Characteristics For Female Volleyball Players Aged 8-11’. Cbu J Phys Edu Sport Sci: 11(1)
 • Kızılet A.,Atılan.,Erdemir. (2010) ‘12-14 Yaş Grubu Basketbol Oyuncularının Çabukluk ve Çeviklik Sıçrama Yetilerine Farklı Kuvvet Antrenmanlarının Etkisi’ 12 (2) : 44-57
 • Kızılet T. (2011) ‘Genç Bayan Futbolcularda Koşu ekonomisi ve diğer biomotor özelliklerin birbiri ile ilişkisi ‘Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi. İstanbul (Danışman: Prof.Dr. Aysel Pehlivan).
 • Loureiro Jr LFB, De Freitas PB. (2012) ‘Influence of the performance level in badminton players in neuromotor aspects during a target-pointing task’. Braz J Sports Med.;18:203–207.
 • Markovic G. (2007) ‘Poor relationship between strength and Power qualities and agility performance’ The Journal of sports medicine and physical fitness.47:276-83
 • Mengyao Xie (2016)’The Role of Core Strength Training in Badminton’International Conference on Education & Educational Research and Environmental Studies(EERES2016)ISBN:978-1-60595-393-9
 • Meylan C, Malatesta D.(2009).’Effects of in-season plyometric training within soccer practice on explosive actions of young players’. Journal of Strenght and Conditioning Research, 23(9): 2605-2613.
 • Metikos D., Markoviç G. Prot F.,Jakic I (2003) ‘Latent structure of agility obtained by a battery of tests’ Kinesiology: 35:14-29
 • Minakshi Pathak (2015) ‘Effects Of Badmintob Spesific Circuit Training On Selected Physiological Variables Of Badminton Players’ Peer Reviewed International Online Research Journal ISSN: 2348 - 8921 Volume2 -Issue I SF:85-98
 • Murat L.S. (1997) ‘Çocuk ve Spor’ ,Bağırgan Yayın Evi, Ankara: 135-169
 • Okudur A, Sanioğlu A. (2012). “12 Yaş Tenisçilerde Denge ile Çeviklik İlişkisinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi; 14 (2): 165-170
 • Omesegaard BO (1996) ‘Physical Training For Badminton’.p37-51 Mailing beck A/S, Denmark
 • Özer K. (2001) ‘Fiziksel Uygunluk’ Nobel Yayın Dağıtım, 5.61-194, Ankara 4. Paradis SA. (2003) ‘The effects of 6 week speed and agility program on the development of explosive power, strength, speed, and agility in youth soccer players’. University of Pitsburg. Ss. 9,11,12,13
 • Pauole K, Madole K, Garhammerj, Lacourse M, Rozenek R. (2000). ‘Rehability and validity of the t-test as a measure of agility, leg power, and leg speed in collage-aged men and women’. Journal Of Strengh And Condtioning Revearch, 14.ss.443-45
 • Polat G. (2001),’ 9-12 Yaş Grubu Çocuklarda 12 Haftalık Temel Badminton Eğitimini Antrenmanlarının Motorik Fonksiyonları ve Reaksiyon Zamanları Üzerine Etkisi’, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Tiwari LM, Rai V, Srinet S.(2011) ‘Relationship of selected motor fitness components with the performance of badminton player’. Asian J Phys Educ Comput Sci Sports.5:88–91.
 • Todd MK; Mahoney CA (1995)’ Determination of pre-season physiological characteristics of elite male squash players’Science and Racket Sports. Edited: T.Reilly, M.Hugnes ve A.Lees.Sf:81-88.
 • Şen P.,Tanılkan K.,Müniroğlu S., (2000) ‘Ankara’daki 12-14 Yaş Grubu Kız-Erkek Uzun ve Kısa Mesafe Yüzücülerinin Dikey Sıçrama Derecelerinin İncelenmesi’ Spor Araştırmaları Dergisi, Cilt:4, Sayı:1,Nisan, S:21-32, İstanbul.
 • Şenel, Ö (1995) ‘Aerobik ve Anaerobik Antrenman Programlarının 13-16 Yaş Grubu Erkek Öğrencilerin Bazı Fizyolojik Parametreleri Üzerindeki Etkileri ‘Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı, Ankara.
 • Uslu Ertem A. (2014). ‘Üniversitelerarası Müsabakalarda Süperlig Kategorisinde Oynayan Badmintoncularda Antropometrik ve Fiziksel Özelliklerin Çeviklik Yeteneği İle İlişkisi’ Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aynur Otağ).
 • Uzuncan, H. (1991) ‘Eurofit Testleri ile 10-12 Yaşları Arasındaki Öğrencilerin Aerobik Güç ve Fiziksel Uygunluklarının Ölçülmesi’ Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Yıldız S. (2002) ‘11 – 15 Yaş Milli Badminton Oyuncularının Motorik ve Fiziksel Özellikleri’. Kocaeli.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Z Başaran).
 • Young WB,James R, Montgomery I (2002) ‘ Is muscle power related to running speed with changes of direction? J. Sports Science Phys. Fitness: 28-234-40.
Journal Section Hareket ve Antrenman Bilimleri
Authors

Author: Tuba KIZILET BOZDOĞAN
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ali KIZILET
Institution: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2017

Bibtex @research article { gaunjss340242, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {69 - 82}, doi = {}, title = {Gelişim Çağındaki (11-13 Yaş) Badminton Oyuncularında Sırt ve Bacak Kuvvetinin Çeviklik Yeteneği ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {KIZILET BOZDOĞAN, Tuba and KIZILET, Ali} }
APA KIZILET BOZDOĞAN, T , KIZILET, A . (2017). Gelişim Çağındaki (11-13 Yaş) Badminton Oyuncularında Sırt ve Bacak Kuvvetinin Çeviklik Yeteneği ile İlişkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 2 (3) , 69-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/31075/340242
MLA KIZILET BOZDOĞAN, T , KIZILET, A . "Gelişim Çağındaki (11-13 Yaş) Badminton Oyuncularında Sırt ve Bacak Kuvvetinin Çeviklik Yeteneği ile İlişkisi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 69-82 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/31075/340242>
Chicago KIZILET BOZDOĞAN, T , KIZILET, A . "Gelişim Çağındaki (11-13 Yaş) Badminton Oyuncularında Sırt ve Bacak Kuvvetinin Çeviklik Yeteneği ile İlişkisi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 (2017 ): 69-82
RIS TY - JOUR T1 - Gelişim Çağındaki (11-13 Yaş) Badminton Oyuncularında Sırt ve Bacak Kuvvetinin Çeviklik Yeteneği ile İlişkisi AU - Tuba KIZILET BOZDOĞAN , Ali KIZILET Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 82 VL - 2 IS - 3 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Gelişim Çağındaki (11-13 Yaş) Badminton Oyuncularında Sırt ve Bacak Kuvvetinin Çeviklik Yeteneği ile İlişkisi %A Tuba KIZILET BOZDOĞAN , Ali KIZILET %T Gelişim Çağındaki (11-13 Yaş) Badminton Oyuncularında Sırt ve Bacak Kuvvetinin Çeviklik Yeteneği ile İlişkisi %D 2017 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD KIZILET BOZDOĞAN, Tuba , KIZILET, Ali . "Gelişim Çağındaki (11-13 Yaş) Badminton Oyuncularında Sırt ve Bacak Kuvvetinin Çeviklik Yeteneği ile İlişkisi". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 2 / 3 (September 2017): 69-82 .
AMA KIZILET BOZDOĞAN T , KIZILET A . Gelişim Çağındaki (11-13 Yaş) Badminton Oyuncularında Sırt ve Bacak Kuvvetinin Çeviklik Yeteneği ile İlişkisi. GUJSS. 2017; 2(3): 69-82.
Vancouver KIZILET BOZDOĞAN T , KIZILET A . Gelişim Çağındaki (11-13 Yaş) Badminton Oyuncularında Sırt ve Bacak Kuvvetinin Çeviklik Yeteneği ile İlişkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2017; 2(3): 82-69.