Year 2021, Volume 6 , Issue 2, Pages 136 - 161 2021-06-21

Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma

Mehmet ÇETİN [1] , Sevim Handan YILMAZ [2] , Levent İLHAN [3]


Bu araştırmada koronavirüs pandemisi sürecinde uzaktan eğitim yolu ile yürütülen beden eğitimi ve spor derslerine ilişkin beden eğitimi ve spor öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma kapsamında sürdürülen bu araştırmada olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yönteminin kullanıldığı araştırmaya 12 gönüllü beden eğitimi öğretmeni katılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularında öğretmen görüşleri doğrultusunda; uzaktan eğitim sürecine ilişkin deneyimlere, uzaktan eğitimin avantaj ve dezavantajlarına, öğretmenlerin öğrencilerinden edindikleri uzaktan eğitime yönelik geri dönütlere ve son olarak öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüş ve önerilerine yer verilmiştir. Sonuç olarak beden eğitimi ve spor dersinin uzaktan eğitimle yürütülmesi sürecinin başarılı olarak sürdürülemediği, pandemi süresince uzaktan eğitime devam edilmesi halinde altyapı, eğitim programı, müfredat ve içerik geliştirici çalışmaların yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Koronavirüs, Pandemi, Uzaktan Eğitim, Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitimi Öğretmeni
 • Akgül, G., Oran, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, ortaokul öğrencilerinin ve öğrenci velilerinin pandemi sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3 (2), 15-37. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/eyyad/issue/59733/847318
 • Akkaş Baysal, E., Ocak, G. (2020). Covid-19 salgını sonrasında okul kavramındaki paradigma değişimine ve okulların yeniden açılmasına ilişkin öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18 (2), 676-705. DOI: 10.37217/tebd.787504
 • Ati̇k, A. (2020). Fen bilimleri öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı: Bir metafor analizi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3 (2), 148-170. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ueader/issue/59308/799984
 • Avrupa Beden Eğitimi Birliği (European Physical Education Association) [EUPEA] (2020). “Physical education in Europe and COVID 19: The situation in Europe after COVID 19, No education without physical education”, First EUPEA Physical Education Online Meeting, https://eupea.com/wp-content/uploads/2020/06/200626-EUPEA-Covid-19-Questionnaire-II.pdf adresinden ulaşılmıştır.
 • Bakioğlu, B., Çevik, M. (2020). Covıd-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., Şahi̇n, E. (2020). Koronavirüs (covıd-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 368-397. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egitim/issue/54643/753149
 • Bayburtlu, Y.S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460
 • Bayram M., Peker A.T., Aka S.T., Vural M. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 330-345.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (3), 112-142.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. (25. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 11-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/55662/761354
 • Can, H., Özdemi̇r, H., Türksoy Işım, A. (2020). E-öğrenme beden eğitimi öğretmen adayları için ne ifade ediyor: Karma yöntem araştırması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (3) , 1374-1386 . DOI: 10.17679/inuefd.811165
 • Demi̇r, F., Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 273-292 . DOI: 10.37669/milliegitim.775620
 • Demir, T.G., Cicioğlu, İ.H., İlhan, E.L. (2020). Sporcuların yeni tip koronavirüse (covid-19) yakalanma kaygısı ölçeği (SYTKYKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences. 17 (2). 459-469.
 • Di̇kmen, S., Bahçeci̇, F. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7 (2) , 78-98. DOI: 10.33907/turkjes.721685
 • Duban, N., Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının covıd-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43653
 • Duman, S. (2020). Salgın döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 95-112. DOI: 10.37669/milliegitim.768887
 • Durak, G., Çankaya, S., İzmi̇rli̇, S. (2020). Covıd-19 pandemi döneminde üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14 (1), 787-809. DOI: 10.17522 / balikesirnef.743080
 • Düzgün, S., Sulak, S. (2020). Öğretmen adaylarının covıd-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 619-633. DOI: 10.37669/milliegitim.787874
 • Enfiyeci, T., Büyükalan Filiz, S. (2019). Uzaktan eğitim yüksek lisans öğrencilerinin topluluk hissinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 12 (1), 20-32.
 • Er Türküresi̇n, H. (2020). Covid-19 pandemi döneminde yürütülen uzaktan eğitim uygulamalarının öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 597-618. Doı: 10.37669/milliegitim.787509
 • Esentürk, O., Yılmaz, A., İlhan, E., Kan, A. (2019). Beden eğitimi öğretmeni kişilerarası öz-yeterlik ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 24 (2), 63-88. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gbesbd/issue/44318/472541
 • Eti̇, İ., Karaduman, B. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinin öğretmen adaylarının mesleki yeterlikleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 635-656. DOI: 10.37669/milliegitim.787238
 • Görgülü Arı, A., Hayır Kanat, M. (2020). Covid-19 (Koronavirüs) üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, 459-492. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yyusbed/issue/56115/772126
 • Işıklı, E. (2017). Buharkent Meslek Yüksekokulu’nda örgün öğretim programındaki öğrencilerin “5i” uzaktan öğretim derslerine karşı tutumları. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), November 2017, 94-101.
 • İlhan, E.L. (2012). Examination on the healthy life style behaviors of the student-athletes in university teams in Turkey. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(3): 1511-1522.
 • İlhan E.L, Yarimkaya, E., Esentürk O.K. (2017). The Effect of mother participated sports activities on the awareness levels of turkish mothers having children with intellectual disabilities towards the effect of sports a pilot study. International Journal of Developmental Disabilities, 1-6., Doi: 10.1080/20473869.2016.1147679.
 • Jasper, M.A. (1994). Issues in phenomenology for researchers of nursing. Journal of Advanced Nursing, 19, 309- 314.
 • Kaçan, A, Gelen, İ. (2020). Türkiye’deki uzaktan eğitim programlarına bir bakış. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (1), 1-21. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uebt/issue/53891/713456
 • Kan, A., Fidan, E. (2016). Türk dili dersinin uzaktan eğitimle yürütülmesine ilişkin öğrenci algıları. Turkish Journal of Educational Studies, 3 (2), 23-45. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/turkjes/issue/34168/377812
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim (1. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Kırık, A. (2014). “Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye'deki durumu”. Marmara İletişim Dergisi (21):73-73. doi: 10.17829/midr.20142110299.
 • Kırtak Ad, N. (2020). Fizik öğretmen adaylarının uzaktan eğitime dair görüşleri. eğitim ve teknoloji, 2 (2), 78-90. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egitek/issue/59363/784064
 • Korkmaz, N., Öztürk, İ., Rodoplu, C., Uğur, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin covid-19 salgını sürecinde fiziksel aktivite düzeylerindeki değişikliklerin incelenmesi (Bursa ili örneği) . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22 (4) , 101-115. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunibesyo/issue/59137/80440
 • Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994). ). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. California: Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2020). https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alanin-da-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr] adresinden erişilmiştir.
 • Özdoğan, A., Berkant, H. (2020). Covıd-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 13-43. DOI: 10,37669/milliegitim.788118
 • Özen, G., Güllü, M., Uğraş, S. (2016). Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi ders içi ve dışı etkinliklerinde teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı ile ilgili görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1), 24-37. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaunjss/issue/24425/258876
 • Özgöl, M., Sarikaya, İ., Öztürk, M. (2017). Students’ and teaching staff’s assessments regarding distance education applications in formal education. Journal of Higher Education and Science 7(2):294. doi: 10.5961/jhes.2017.208.
 • Özgül, E., Ceran, D., Yıldız, D. (2020). Uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 395-412. DOI: 10.37669/milliegitim.776137
 • Parıldar, H. (2020). Tarihte bulaşıcı hastalık salgınları. Tepecik Eğit. ve Araştırma Hastanesi Dergisi 2020;30 (Ek sayı):19-26 doi:10.5222/terh.2020.93764
 • Pınar, M.A., Dönel Akgül, G. (2020). “The opinions of secondary school students about giving science courses with distance education during the covid-19 pandemic”, Journal of CurrentResearches on SocialSciences, 10(2),ss. 461-486. Doi: 10.26579/jocress.377
 • Sarı, T., Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: Sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4), 959-975. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44335
 • Sönmez, M., Yıldırım, K., Çetinkaya, F.Ç. (2020). Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV2) salgınına bağlı uzaktan eğitim sürecinin sınıf öğretmenlerinin görüşleriyle değerlendirilmesi. Turkish Studies, 15(6), 855-875. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43799
 • Şeren, N., Tut, E., Kesten, A. (2020). Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitim: Temel eğitim bölümü öğretim elemanlarının görüşleri. Turkish Studies - Education, 15(6), 4507-4524 https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.46472
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Covıd-19 bilgilendirme sayfası. https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html adresinden erişilmiştir.
 • Tamer, K., Pulur, A. (2001). Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri. Ankara: Kozan Ofset.
 • Ünal, M., Bulunuz, N. (2020). Covıd-19 Salgını Döneminde Yürütülen Uzaktan Eğitim Çalışmalarının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi ve Sonraki Sürece İlişkin Öneriler. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 343-369. DOI: 10.37669/milliegitim.775521
 • Yavuz, M., Kayalı, B., Balat, Ş., Karaman, S. (2020). Salgın sürecinde Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının acil uzaktan öğretim uygulamalarının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, SALGIN Sürecinde Türkiye'de ve Dünyada Eğitim, 129-154. DOI: 10.37669/milliegitim.784822
 • Yıldırım A., Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S., Bektaş, F. (2020). Eba Tv’de yayınlanan beden eğitimi etkinliklerinin veli ve beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleriyle değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, Salgın Sürecinde Türkiye'de Ve Dünyada Eğitim, 969-987. DOI:10.37669/milliegitim.773737
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Authors

Orcid: 0000-0001-9993-8055
Author: Mehmet ÇETİN (Primary Author)
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1032-5082
Author: Sevim Handan YILMAZ
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1117-2700
Author: Levent İLHAN
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 21, 2021

Bibtex @research article { gaunjss882057, journal = {Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-5339}, eissn = {2536-5339}, address = {}, publisher = {Gaziantep University}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {136 - 161}, doi = {10.31680/gaunjss.882057}, title = {Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Çetin, Mehmet and Yılmaz, Sevim Handan and İlhan, Levent} }
APA Çetin, M , Yılmaz, S , İlhan, L . (2021). Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 6 (2) , 136-161 . DOI: 10.31680/gaunjss.882057
MLA Çetin, M , Yılmaz, S , İlhan, L . "Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma" . Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 (2021 ): 136-161 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/62715/882057>
Chicago Çetin, M , Yılmaz, S , İlhan, L . "Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 (2021 ): 136-161
RIS TY - JOUR T1 - Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma AU - Mehmet Çetin , Sevim Handan Yılmaz , Levent İlhan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31680/gaunjss.882057 DO - 10.31680/gaunjss.882057 T2 - Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 161 VL - 6 IS - 2 SN - 2536-5339-2536-5339 M3 - doi: 10.31680/gaunjss.882057 UR - https://doi.org/10.31680/gaunjss.882057 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma %A Mehmet Çetin , Sevim Handan Yılmaz , Levent İlhan %T Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma %D 2021 %J Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2536-5339-2536-5339 %V 6 %N 2 %R doi: 10.31680/gaunjss.882057 %U 10.31680/gaunjss.882057
ISNAD Çetin, Mehmet , Yılmaz, Sevim Handan , İlhan, Levent . "Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma". Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 6 / 2 (June 2021): 136-161 . https://doi.org/10.31680/gaunjss.882057
AMA Çetin M , Yılmaz S , İlhan L . Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma. GUJSS. 2021; 6(2): 136-161.
Vancouver Çetin M , Yılmaz S , İlhan L . Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2021; 6(2): 136-161.
IEEE M. Çetin , S. Yılmaz and L. İlhan , "Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Perspektifinden Nitel Bir Araştırma", Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 136-161, Jun. 2021, doi:10.31680/gaunjss.882057