Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Effect of Using Listening to Music in Arabic Teaching on the Academic Success of the Student

Year 2020, Volume 6, Issue 3, 261 - 276, 30.11.2020

Abstract

Foreign language teaching process is a difficult process for both learner and teacher. One of the problems encountered in this process is the failure to reach the desired teaching goal by using the traditional method. Trying new age-appropriate methods as an alternative to traditional methods provides ease and success in language teaching. The methods and techniques used while teaching the language are important. It is beneficial to use the most appropriate and different methods to increase success. According to Gardner's Multiple Intelligence Theory, everyone is claimed to be different. The methods and techniques used according to these differences become more efficient thanks to the tools that make up the independent teaching tools used in foreign language teaching. In this study, research about the failures encountered during foreign language teaching and different activities that can be used as a solution to this have been conducted. A research has been done on different tools that can be used in foreign language teaching. In this research, the academic success of the use of music in Arabic teaching compared to traditional education methods has been examined. This research was applied on 40 students of Gökçedere Imam Hatip Middle School students in Demirözü district of Bayburt province. In this context, the experimental method, which includes the experimental and control groups, has the feature of research. In the research, a quasi-experimental pattern with control group based on pretest-training-posttest was applied. In this study, SPSS 21.0 program was used to analyze the data. In the study, it is concluded that students who have the habit of listening to music are more successful in Arabic lessons than students who are educated with traditional method

References

 • Arklan, Ü., & Taşdemir, E. (2008). Bilgi toplumu ve iletişim: bilginin yayılması sürecinde kitle iletişim araçları ve internet. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi. 5(3), 67-80
 • Arapça Alfabe (2011). https://www.youtube.com/watch?v=0xYy3D6zYgY adresinden 19 Ağustos 2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Aydın, S., & Zengin, B. (2008). Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 81-84.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. Baskı). Ankara: PEGEM Akademi.
 • Öztosun Çaydere, Ö. (2006). Dil gelişimi ve okuma eğitiminde müziğin etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(3), 131-136.
 • Çilek, E. (2017). Arapça öğretiminde bilişsel stratejilerin kullanılmasının dinlediğini anlama becerisine etkisi. Dil ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmaları Dergisi,4(10),465-479.
 • Demirel, Ö. (2004). Yabancı dil öğretimi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gömleksiz, M. N., & Elaldı, Ş. (2000). Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler ve yöntem sorunu. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(1), 253-264. 10 Ocak 2017 Araştırmax veri tabanında alınmıştır.
 • İşeri, K. (1996). Dilin kazanımı ve yabancı dil öğretimi. Dil Dergisi, 43, 21-27.
 • Koç, C. T. (2018). Arapça öğretiminde müziğin rolü ve ders materyali olarak şarkı kullanımı. Turkish Studies Language/ Literature, 13(20), 561-573
 • Rakamlar (2011). https://www.youtube.com/watch?v=WBCv9ZgzjqA adresinden 19 Ağustos 2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Renkler (2018). https://www.youtube.com/watch?v=zORUo6Lsns8&t=39s adresinden 19 Ağustos 2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Renkler (2016). https://www.youtube.com/watch?v=AdQCja4MBcY adresinden 19 Ağustos 2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Reece, I., & Walker, S. (1998). Teaching, training and learning-a practical guide (Third Edition). Great Britain: Business Education Publishers ltd.
 • Turhan Ağrelim, H. (2016). Çok uyaranlı eğitim ortamlarının öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerine etkisi. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 16-50.

Müzik Dinlemenin Arapça Öğretiminde Kullanılmasının Öğrencinin Akademik Başarısına Etkisi

Year 2020, Volume 6, Issue 3, 261 - 276, 30.11.2020

Abstract

Yabancı dil öğretim süreci hem öğrenen hem de öğreten için zor bir süreçtir. Bu süreçte karşılaşılan problemlerden biri de geleneksel yöntemin kullanılması ile istenilen öğretme hedefine varılamamasıdır. Geleneksel metotlara alternatif olarak çağa uygun yeni metotlar denemek, dil öğretiminde kolaylık ve başarı sağlar. Dil öğretilirken kullanılan yöntem ve teknikler önemlidir. Başarıyı arttırmak için en uygun ve farklı yöntemleri kullanmak fayda sağlar. Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramına göre, her bireyin farklı olduğu savunulur. Bu farklılıklara göre kullanılan yöntem ve tekniklerin, yabancı dil öğretiminde kullanılan bağımsız öğretim araçlarını oluşturan araçlar sayesinde daha verimli hale gelir. Bu çalışmada yabancı dil öğretimi sırasında karşılaşılan başarısızlıklar ve buna çözüm olarak kullanılabilecek farklı etkinlikler ile ilgili araştırma yapılmıştır. Yabancı dil öğretiminde kullanılabilecek farklı araçlar ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. Bu makalede; Arapça öğretiminde müzik kullanımının, geleneksel eğitim yöntemlerine kıyasla, öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki akademik başarısı incelenmiştir. Bu araştırma Bayburt ili Demirözü ilçesindeki Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden 40 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Bu bağlamda araştırma deney ve kontrol gruplarını içeren deneysel yöntem araştırma özelliğini taşır. Araştırmada öntest-eğitim-son teste dayalı kontrol gruplu yarı deneysel desen uygulanmıştır. Bu çalışmada verilerin analizinde SPSS 21.0 programından yararlanılmıştır. Çalışmada, müzik dinleme alışkanlığı edinen öğrencilerin, geleneksel yöntem ile eğitim gören öğrencilere göre Arapça derslerinde daha başarılı olduğu sonucuna varılmıştır.

References

 • Arklan, Ü., & Taşdemir, E. (2008). Bilgi toplumu ve iletişim: bilginin yayılması sürecinde kitle iletişim araçları ve internet. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi. 5(3), 67-80
 • Arapça Alfabe (2011). https://www.youtube.com/watch?v=0xYy3D6zYgY adresinden 19 Ağustos 2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Aydın, S., & Zengin, B. (2008). Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 81-84.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. Baskı). Ankara: PEGEM Akademi.
 • Öztosun Çaydere, Ö. (2006). Dil gelişimi ve okuma eğitiminde müziğin etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(3), 131-136.
 • Çilek, E. (2017). Arapça öğretiminde bilişsel stratejilerin kullanılmasının dinlediğini anlama becerisine etkisi. Dil ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmaları Dergisi,4(10),465-479.
 • Demirel, Ö. (2004). Yabancı dil öğretimi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gömleksiz, M. N., & Elaldı, Ş. (2000). Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler ve yöntem sorunu. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(1), 253-264. 10 Ocak 2017 Araştırmax veri tabanında alınmıştır.
 • İşeri, K. (1996). Dilin kazanımı ve yabancı dil öğretimi. Dil Dergisi, 43, 21-27.
 • Koç, C. T. (2018). Arapça öğretiminde müziğin rolü ve ders materyali olarak şarkı kullanımı. Turkish Studies Language/ Literature, 13(20), 561-573
 • Rakamlar (2011). https://www.youtube.com/watch?v=WBCv9ZgzjqA adresinden 19 Ağustos 2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Renkler (2018). https://www.youtube.com/watch?v=zORUo6Lsns8&t=39s adresinden 19 Ağustos 2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Renkler (2016). https://www.youtube.com/watch?v=AdQCja4MBcY adresinden 19 Ağustos 2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Reece, I., & Walker, S. (1998). Teaching, training and learning-a practical guide (Third Edition). Great Britain: Business Education Publishers ltd.
 • Turhan Ağrelim, H. (2016). Çok uyaranlı eğitim ortamlarının öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerine etkisi. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 16-50.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Güz
Journal Section Educational Sciences and Field Education Studies
Authors

Şeyma ÖZCAN (Primary Author)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ARAP DİLİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
0000-0002-9666-2476
Türkiye


Musa YILDIZ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, ARAP DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
0000-0002-5274-9481
Türkiye

Publication Date November 30, 2020
Application Date May 7, 2020
Acceptance Date November 12, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 3

Cite

APA Özcan, Ş. & Yıldız, M. (2020). Müzik Dinlemenin Arapça Öğretiminde Kullanılmasının Öğrencinin Akademik Başarısına Etkisi . Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (3) , 261-276 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gebd/issue/58009/733970

-