Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Argümantasyon Tabanlı Fen Öğretiminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisi

Year 2020, Volume 6, Issue 3, 317 - 343, 30.11.2020

Abstract

Bu çalışmada, argümantasyon tabanlı fen öğretimi ve sorgulamaya dayalı öğrenme ile hazırlanan Fen Bilimleri dersinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve akademik başarılarına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin argümantasyon tabanlı fen öğretimi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz döneminde öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada bir deney (n=25), bir kontrol (n=25) grubu olmak üzere iki grup yer almıştır. Kontrol grubu öğrencileri öğretim programına uygun ders kitabındaki aktiviteleri gerçekleştirirken deney grubunda argümantasyon tabanlı fen öğretimi aktiviteleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma amaçları doğrultusunda nicel ve nitel verilerin bir arada kullanıldığı karma araştırma deseni kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın nicel boyutunda ön test-son test yarı deneysel desen kullanılırken araştırmanın nitel boyutunda ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın nicel verileri, ön test-son test şeklinde uygulanan "Bilimsel Süreç Beceri Testi" ve "Fen Bilimleri Başarı Testi" aracılığıyla toplanmıştır. Nitel boyutta ise öğrencilerin argümantasyon tabanlı fen öğretimi uygulamaları hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış "Argümantasyon Görüşme Formu" kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde ilişkili (bağımlı) t-testi ve ilişkisiz (bağımsız) t-testi yapılırken nitel verilerin analizi ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Nicel verilerin analiz sonuçlarına göre; argümantasyon tabanlı fen öğretimine göre hazırlanmış ders planlarının işlendiği deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre bilimsel süreç becerilerinin gelişiminde ve akademik başarı durumları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Argümantasyon tabanlı fen öğretimi alan öğrencilerin görüşleri nicel sonuçları destekler niteliktedir. Ayrıca öğrenciler görüşlerinde argümantasyon eğitiminin öğrenmeye etkisi kapsamında bilgiyi desteklediği ve derse karşı tutum ve motivasyonu artırdığı yönünde olumlu görüş belirtmişlerdir

References

 • Referans1 Akkuş, R., Günel, M. ve Hand, B. (2007). Comparing an inquiry-based approach known as the science writing heuristic to traditional science teaching practices: Are there differences? International Journal of Science Education, 14(5), 1745-1765.
 • Referans2 Aslan, Ö. Y. (2018). Fen öğretiminde argümantasyon yönteminin kullanılmasının akademik başarı, bilimsel süreç ve problem çözme becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi.
 • Referans3 Aydoğdu, Z. (2017). Argümantasyon tabanlı öğretimin öğrencilerin fenne yönelik akademik başarı, motivasyon, ilgi ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi.
 • Referans4 Bell, P., ve Linn, M. C. (2000). Scientific arguments as learning artifacts: Designing for learning from the Web with KIE. International Journal of Science Education, 22(8), 797-817.
 • Referans5 Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Referans6, F. (2018). Sosyal bilgiler dersinde argümantasyon tabanlı öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel düşünme becerilerine ve bilimsel tartışma düzeylerine etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi.
 • Referans7 Ceylan, Ç. (2010). Fen laboratuvar etkinlklerinde argümantasyon tabanlı fen öğretimi yaklaşımının kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Referans8 Choi, A. (2008). A study of student written argument using the science writing heurısiıc approach in inquiry-based freshman general chemistry laboratory classes. Unpublished doctoral dissertation, College of the University Of Iowa, USA.
 • Referans9 Cin, M. (2013). Argümantasyon yöntemine dayalı kavram karikatürü etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine ve bilimsel süreç becerilerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Referans10 Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Referans11 Çakan Akkaş, B.N. (2017). Argümantasyon tabanlı fen öğretimi (ATBÖ) yaklaşımının temel alındığı öğrenme ortamının 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi.
 • Referans12 Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. ve Turgut, M. F. (1996). “Fizik Öğretimi” Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Deneme Basımı, Ankara.
 • Referans13 Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. ve Turgut, M. F. (1997). Fizik Öğretimi, YÖK / Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi” Ankara, 1997.
 • Referans14 Çepni, S., Bacanak, A. ve Küçük, M. (2003). Fen Eğitiminin Amaçlarında Değişen Değerler: Fen- Teknoloji-Toplum, Değerler Eğitimi Dergisi.
 • Referans15 Dalkıran, G., Kesercioğlu, T., ve Boyacı, S. (2005). Kavram haritaları ve kavramsal değişim metinlerinin öğrencilerin fen bilgisi dersine olan tutumlarına etkisi ve öğrenci görüşleri. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Referans16 Demirel, Ö. (1994). Genel Öğretim Yöntemleri, USEM Yayınları, Ankara.
 • Referans17 Demirbağ, M. (2011). Argümantasyon tabanlı fen öğretimi yaklaşımının kullanıldığı Fen sınıflarında Modsal Betimleme eğitiminin öğrencilerin Fen başarıları ve yazma becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Referans18 Demirbağ, B. ve Günel, M. (2014). Argümantasyon Tabanlı Fen Eğitimi Sürecine Modsal Betimsel Entegrasyonunun Akademik Başarı, Argüman Kurma ve Yazma Becerilerine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.
 • Referans19 Demirel, O. E. (2014). Probleme dayalı öğrenme ve argümantasyona dayalı öğrenmenin öğrencilerin kimya dersi başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve bilimsel muhakeme yeteneklerine etkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi.
 • Referans20 Driver, R., Newton, P. ve Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education,
 • 2Referans21 Duschl, R.A., ve Osborne, J. (2002). Supporting and promoting argumentation discourse in science education. Studies in Science Education,
 • Referans22 Erduran, S., Simon, S. ve Osborne, J. (2004). TAPping into argumentation: Developments in the application of Toulmin's Argument Pattern for studying science discourse. Science Education,
 • Referans23 Gençoğlan, D.M. (2017). Otantik örnek olay destekli argümantasyon tabanlı fen öğretimi yaklaşımının 8. sınıf öğrencilerinin asitler ve bazlar konusundaki başarılarına, tutum ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Referans24 Günel, M. (2006). Investigating the impact of teachers’ implementation practices on academic achievement in science during a long-term professional development program on the Science Writing Heuristic. Doktora Tezi, Lowa State University, Ames,
 • Referans25 Günel, M., Uzoğlu, M., ve Büyükkasap, E. (2009). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin kullanımının ilköğretim seviyesinde kuvvet konusunu öğrenmeye etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Referans26 Günel, M., Kabataş-Memiş, E., ve Büyükkasap, E. (2010). Yaparak yazarak bilim öğrenimi-YYBÖ yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen akademik başarısına ve fen dersine yönelik tutumuna etkisi. Eğitim ve Bilim, 35 (155), 49-62.
 • Referans27 Günel, M., Kıngır, S. ve Geban, Ö. (2012). Argümantasyon tabanlı fen öğretimi (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(164), 316-330.
 • Referans28 Greeno, J. G., Collins, A. M. ve Resnick, L. B. (1996). Cognition and learning. Handbook of educational psychology,
 • Referans29 Hançer, A.H., Şensoy, Ö. ve Yıldırım, H.İ. (2003). İlköğretim çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Referans30 Hand, B., ve Keys, C. (1999). Inquiry investigation: A new approach to laboratory reports. The Science Teacher,
 • Referans31 Hohenshell, L. (2004). Enhancing science literacy though ımplementation of writing- to – learn strategies: Exploratory studies in high school biology. Doctoral Dissertation. Iowa State University, USA.
 • Referans32 Hohenshell, L. M. (2008). Scendory students’ perception of the swh approach to nonconvential writing: Features that support learning of biology concepts and elements of scientific argumentation. In B. Hand (Ed.), Science Inquiry, Argument and Language (pp. 99-110). Rotterdam: Sense Publisher.
 • Referans33 İşıker, Y. (2017). Maddeyi tanıyalım ünitesinde argümantasyon tabanlı öğretimin öğrencilerin akademik başarı, bilimsel süreç becerileri ve tutumlarına olan etkileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi.
 • Referans34 Jiménez-Aleixandre, M. P., Erduran, S., (2007). Argumentation in Science Education: An Overview. In S. Erduran & M. P. Jiménez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in Science Education: Perspectives from Classroom-Based Research. (pp.3-27). Springer, Dordrecht.
 • Referans35 Johnson, R. B. ve Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33 (7): 14-26.
 • Referans36 Kaya, O. N. ve Kılıç, Z. (2008). Etkin bir fen öğretimi için tartışmacı söylev. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(3), 89-100.
 • Referans37 Kaya, B. (2009). Araştırma Temelli Öğretim ve Bilimsel Tartışma Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Asitler ve Bazlar Konusunu Öğrenmesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Referans38 Keys, C. W. (1999). Revitalizing instruction in scientific genres: Connecting knowledge production with writing to learn in science. Science Education, 83, 115–130.
 • Referans39 Keys, C. W., Hand, B., Prain, V. ve Collins, S. (1999). Using the science writing heuristic as a tool for learning from laboratory investigations in secondary science. Journal of Research in Science Teaching, 36(10), 1065-1084.
 • Referans40 Kıngır, S., Geban, Ö. ve Günel, M. (2013). Using the science writing heuristic approach to enhance student understanding in chemical change and mixture. Research in Science Education, 43, 1645-1663.
 • Referans41 Kuhn, D. Ve Udell, W. (2003). The development of argument skills. Child development, 74(5), 1245-1260.
 • Referans42 Lazarou, D. (2009). Learning to TAP: An Effort to Scaffold Students’ Argumentation in Science. Paper presented at 8. European Science Education Research Association (ESERA) Annual Conference, 31 August-4 September. İstanbul, Turkey.
 • Referans43 Lee, Min-Hsien, Wu, Ying-Tien, Tsai, ve Chin-Chung (2009). Research Trends in Science Education from 2003 to 2007: A content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 31(15).
 • Referans44 Martinez, A. (2002). Student Achievement in Science: A Longitudinal Look at Individual and School Differences fort he Degree of Doctor of Education, Harvard University.
 • Referans45 MEB, (2006;2013). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Fen Dersi Öğretim Programı. Ankara.
 • Referans46 Nussbaum, E. M. (2002). How introverts versus extroverts approach classroom argumentative discussions. The Elementary School Journal, 102, 183-197.
 • Referans47 Okumuş, S. (2012). Maddenin halleri ve ısı ünitesinin argümantasyon modeli ile öğretiminin öğrenci başarısına ve anlama düzeylerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Referans48 Öğreten, B. (2014). Argümantasyona dayalı öğretim sürecinin akademik başarı ve tartışma seviyelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi.
 • Referans49 Qhobela, M. ve Moru, E. K. (2011). Learning physics through argumentation at secondary school level in Lesotho: a feasible teaching strategy, African Journal of Research in Mathemetics, Science and Technology Education, 15:2, 205-220, DOI: 10.1080/10288457.2011.10740713.
 • Referans50 Sampson, V., ve Clark, D. B. (2008). Assessment of the ways students generate arguments in science education: Current perspectives and recommendations for future directions. Science Education, 92, 447-472.
 • Referans51 Sünbül, A. M. ve Gürsel, M. (2001). Başarılı ve Başarısız Lise 1.Sınıf Öğrencilerin Öğrenilmiş Çaresizlik ve Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı No:12, Sayfa No:352-363.
 • Referans52 Tashakkori, A. ve Teddlie, C. (1958). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. Applied Social Research Methods Series (Vol.46). Thousand Oaks, CA: Sage, 1998.
 • Referans53 Toulmin, S. E., The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Referans54 Turgut, M. F. (1988). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları (Altıncı Baskı)” Saydam Matbaacılık, Ankara.
 • Referans55 Türker, E. (2011). Bilimsel Süreç Becerileri Yaklaşımının Model Kullanılarak Uygulanmasının Öğrencilerin Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine ve Motivasyonlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Referans56 Yahşi, D. (2006). Farklı laboratuar yaklaşımlarının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin asit-baz konularındaki kavramları anlamalarına ve kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Referans57 Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.

The Impact of the Argumentation Method Based Science Course on Students’ Science Process Skills

Year 2020, Volume 6, Issue 3, 317 - 343, 30.11.2020

Abstract

In this study, the researcher aimed to determine the effects of the science course that prepared via the argumentation-based learning method and the questioning-based learning method, to the scientific-process skills of the students and their academic achievements. Furthermore, we also examined the view of students about argumentation-based learning. The study consisted of 6th-grade student participants that taught in 2017-2018 education year in fall semester. The study included two groups whose success levels are similar to each other. One of them is treatment group (n=25) and the other one is control group (n=25) The study has been carried out within the scope of the science course. While control group was instructed by the activities in the book that is appropriate with curriculum, the experiment group instructed by the argumentation-based science learning activities. To obtain quantitative data researcher used “scientific process ability Scale” and “sciences achievement Scale” which has been applied as a pre-test-post-test method. To obtain qualitative data, we used semi-structured “argumentation interview form” with the aim to define students’ views about argumentation-based science teaching. For the analysis of quantitative data, whilst we used dependent t-test and independent t-test, for qualitative data, we used content-analysis technique. According to quantitative data analysis results, it has been found that argumentation-based learning had positive impact on students’ academic success levels in their progress of scientific process skills. Students’ views also supported these results. Besides, students stated positive opinions in their views that argumentation education promotes knowledge and increase the motivation towards the lesson.

References

 • Referans1 Akkuş, R., Günel, M. ve Hand, B. (2007). Comparing an inquiry-based approach known as the science writing heuristic to traditional science teaching practices: Are there differences? International Journal of Science Education, 14(5), 1745-1765.
 • Referans2 Aslan, Ö. Y. (2018). Fen öğretiminde argümantasyon yönteminin kullanılmasının akademik başarı, bilimsel süreç ve problem çözme becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi.
 • Referans3 Aydoğdu, Z. (2017). Argümantasyon tabanlı öğretimin öğrencilerin fenne yönelik akademik başarı, motivasyon, ilgi ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi.
 • Referans4 Bell, P., ve Linn, M. C. (2000). Scientific arguments as learning artifacts: Designing for learning from the Web with KIE. International Journal of Science Education, 22(8), 797-817.
 • Referans5 Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Referans6, F. (2018). Sosyal bilgiler dersinde argümantasyon tabanlı öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına, bilimsel düşünme becerilerine ve bilimsel tartışma düzeylerine etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi.
 • Referans7 Ceylan, Ç. (2010). Fen laboratuvar etkinlklerinde argümantasyon tabanlı fen öğretimi yaklaşımının kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Referans8 Choi, A. (2008). A study of student written argument using the science writing heurısiıc approach in inquiry-based freshman general chemistry laboratory classes. Unpublished doctoral dissertation, College of the University Of Iowa, USA.
 • Referans9 Cin, M. (2013). Argümantasyon yöntemine dayalı kavram karikatürü etkinliklerinin öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine ve bilimsel süreç becerilerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Referans10 Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Referans11 Çakan Akkaş, B.N. (2017). Argümantasyon tabanlı fen öğretimi (ATBÖ) yaklaşımının temel alındığı öğrenme ortamının 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi.
 • Referans12 Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. ve Turgut, M. F. (1996). “Fizik Öğretimi” Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Deneme Basımı, Ankara.
 • Referans13 Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. ve Turgut, M. F. (1997). Fizik Öğretimi, YÖK / Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi” Ankara, 1997.
 • Referans14 Çepni, S., Bacanak, A. ve Küçük, M. (2003). Fen Eğitiminin Amaçlarında Değişen Değerler: Fen- Teknoloji-Toplum, Değerler Eğitimi Dergisi.
 • Referans15 Dalkıran, G., Kesercioğlu, T., ve Boyacı, S. (2005). Kavram haritaları ve kavramsal değişim metinlerinin öğrencilerin fen bilgisi dersine olan tutumlarına etkisi ve öğrenci görüşleri. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Referans16 Demirel, Ö. (1994). Genel Öğretim Yöntemleri, USEM Yayınları, Ankara.
 • Referans17 Demirbağ, M. (2011). Argümantasyon tabanlı fen öğretimi yaklaşımının kullanıldığı Fen sınıflarında Modsal Betimleme eğitiminin öğrencilerin Fen başarıları ve yazma becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
 • Referans18 Demirbağ, B. ve Günel, M. (2014). Argümantasyon Tabanlı Fen Eğitimi Sürecine Modsal Betimsel Entegrasyonunun Akademik Başarı, Argüman Kurma ve Yazma Becerilerine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.
 • Referans19 Demirel, O. E. (2014). Probleme dayalı öğrenme ve argümantasyona dayalı öğrenmenin öğrencilerin kimya dersi başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve bilimsel muhakeme yeteneklerine etkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi.
 • Referans20 Driver, R., Newton, P. ve Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education,
 • 2Referans21 Duschl, R.A., ve Osborne, J. (2002). Supporting and promoting argumentation discourse in science education. Studies in Science Education,
 • Referans22 Erduran, S., Simon, S. ve Osborne, J. (2004). TAPping into argumentation: Developments in the application of Toulmin's Argument Pattern for studying science discourse. Science Education,
 • Referans23 Gençoğlan, D.M. (2017). Otantik örnek olay destekli argümantasyon tabanlı fen öğretimi yaklaşımının 8. sınıf öğrencilerinin asitler ve bazlar konusundaki başarılarına, tutum ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 • Referans24 Günel, M. (2006). Investigating the impact of teachers’ implementation practices on academic achievement in science during a long-term professional development program on the Science Writing Heuristic. Doktora Tezi, Lowa State University, Ames,
 • Referans25 Günel, M., Uzoğlu, M., ve Büyükkasap, E. (2009). Öğrenme amaçlı yazma aktivitelerinin kullanımının ilköğretim seviyesinde kuvvet konusunu öğrenmeye etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Referans26 Günel, M., Kabataş-Memiş, E., ve Büyükkasap, E. (2010). Yaparak yazarak bilim öğrenimi-YYBÖ yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen akademik başarısına ve fen dersine yönelik tutumuna etkisi. Eğitim ve Bilim, 35 (155), 49-62.
 • Referans27 Günel, M., Kıngır, S. ve Geban, Ö. (2012). Argümantasyon tabanlı fen öğretimi (ATBÖ) yaklaşımının kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(164), 316-330.
 • Referans28 Greeno, J. G., Collins, A. M. ve Resnick, L. B. (1996). Cognition and learning. Handbook of educational psychology,
 • Referans29 Hançer, A.H., Şensoy, Ö. ve Yıldırım, H.İ. (2003). İlköğretim çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Referans30 Hand, B., ve Keys, C. (1999). Inquiry investigation: A new approach to laboratory reports. The Science Teacher,
 • Referans31 Hohenshell, L. (2004). Enhancing science literacy though ımplementation of writing- to – learn strategies: Exploratory studies in high school biology. Doctoral Dissertation. Iowa State University, USA.
 • Referans32 Hohenshell, L. M. (2008). Scendory students’ perception of the swh approach to nonconvential writing: Features that support learning of biology concepts and elements of scientific argumentation. In B. Hand (Ed.), Science Inquiry, Argument and Language (pp. 99-110). Rotterdam: Sense Publisher.
 • Referans33 İşıker, Y. (2017). Maddeyi tanıyalım ünitesinde argümantasyon tabanlı öğretimin öğrencilerin akademik başarı, bilimsel süreç becerileri ve tutumlarına olan etkileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi.
 • Referans34 Jiménez-Aleixandre, M. P., Erduran, S., (2007). Argumentation in Science Education: An Overview. In S. Erduran & M. P. Jiménez-Aleixandre (Eds.), Argumentation in Science Education: Perspectives from Classroom-Based Research. (pp.3-27). Springer, Dordrecht.
 • Referans35 Johnson, R. B. ve Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Educational Researcher, 33 (7): 14-26.
 • Referans36 Kaya, O. N. ve Kılıç, Z. (2008). Etkin bir fen öğretimi için tartışmacı söylev. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(3), 89-100.
 • Referans37 Kaya, B. (2009). Araştırma Temelli Öğretim ve Bilimsel Tartışma Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Asitler ve Bazlar Konusunu Öğrenmesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Referans38 Keys, C. W. (1999). Revitalizing instruction in scientific genres: Connecting knowledge production with writing to learn in science. Science Education, 83, 115–130.
 • Referans39 Keys, C. W., Hand, B., Prain, V. ve Collins, S. (1999). Using the science writing heuristic as a tool for learning from laboratory investigations in secondary science. Journal of Research in Science Teaching, 36(10), 1065-1084.
 • Referans40 Kıngır, S., Geban, Ö. ve Günel, M. (2013). Using the science writing heuristic approach to enhance student understanding in chemical change and mixture. Research in Science Education, 43, 1645-1663.
 • Referans41 Kuhn, D. Ve Udell, W. (2003). The development of argument skills. Child development, 74(5), 1245-1260.
 • Referans42 Lazarou, D. (2009). Learning to TAP: An Effort to Scaffold Students’ Argumentation in Science. Paper presented at 8. European Science Education Research Association (ESERA) Annual Conference, 31 August-4 September. İstanbul, Turkey.
 • Referans43 Lee, Min-Hsien, Wu, Ying-Tien, Tsai, ve Chin-Chung (2009). Research Trends in Science Education from 2003 to 2007: A content analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 31(15).
 • Referans44 Martinez, A. (2002). Student Achievement in Science: A Longitudinal Look at Individual and School Differences fort he Degree of Doctor of Education, Harvard University.
 • Referans45 MEB, (2006;2013). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Fen Dersi Öğretim Programı. Ankara.
 • Referans46 Nussbaum, E. M. (2002). How introverts versus extroverts approach classroom argumentative discussions. The Elementary School Journal, 102, 183-197.
 • Referans47 Okumuş, S. (2012). Maddenin halleri ve ısı ünitesinin argümantasyon modeli ile öğretiminin öğrenci başarısına ve anlama düzeylerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Referans48 Öğreten, B. (2014). Argümantasyona dayalı öğretim sürecinin akademik başarı ve tartışma seviyelerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi.
 • Referans49 Qhobela, M. ve Moru, E. K. (2011). Learning physics through argumentation at secondary school level in Lesotho: a feasible teaching strategy, African Journal of Research in Mathemetics, Science and Technology Education, 15:2, 205-220, DOI: 10.1080/10288457.2011.10740713.
 • Referans50 Sampson, V., ve Clark, D. B. (2008). Assessment of the ways students generate arguments in science education: Current perspectives and recommendations for future directions. Science Education, 92, 447-472.
 • Referans51 Sünbül, A. M. ve Gürsel, M. (2001). Başarılı ve Başarısız Lise 1.Sınıf Öğrencilerin Öğrenilmiş Çaresizlik ve Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı No:12, Sayfa No:352-363.
 • Referans52 Tashakkori, A. ve Teddlie, C. (1958). Mixed methodology: Combining qualitative and quantitative approaches. Applied Social Research Methods Series (Vol.46). Thousand Oaks, CA: Sage, 1998.
 • Referans53 Toulmin, S. E., The Uses of Argument. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Referans54 Turgut, M. F. (1988). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları (Altıncı Baskı)” Saydam Matbaacılık, Ankara.
 • Referans55 Türker, E. (2011). Bilimsel Süreç Becerileri Yaklaşımının Model Kullanılarak Uygulanmasının Öğrencilerin Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine ve Motivasyonlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Referans56 Yahşi, D. (2006). Farklı laboratuar yaklaşımlarının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin asit-baz konularındaki kavramları anlamalarına ve kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Referans57 Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Güz
Journal Section Educational Sciences and Field Education Studies
Authors

Seda ER This is me
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-8574-1673
Türkiye


Talip KİRİNDİ (Primary Author)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8574-1673
Türkiye

Publication Date November 30, 2020
Application Date May 9, 2020
Acceptance Date November 26, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 3

Cite

APA Er, S. & Kirindi, T. (2020). Argümantasyon Tabanlı Fen Öğretiminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisi . Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (3) , 317-343 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gebd/issue/58009/734810

-