Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Assessment of Nutritional Status of Postmenopausal Elderly

Year 2019, Volume 2, Issue 1, 20 - 26, 30.04.2019

Abstract

Aim: During the aging period, nutritional requirements vary, especially with the presence of chronic diseases. In this period of  life,  which  is  considered  to  be  one  of  the  vulnerable periods,  taking  necessary  energy,  macro  and  micro  nutrients can prevent many diseases and their progress and is important for a quality life. The aim of this study was to determine the anthropometric status of postmenopausal elderly and to assess their nutritional status.  

Material  and  Methods:  From  the  108  participants  who completed  the  study,  2-day  food  consumption  records  were taken  and  the  frequency  of  animal-derived  protein  was investigated.  The  results  were  analyzed  by  Nutritional Information  System  7  (BeBiS  7)  program  and  meeting  the requirements were evaluated.  

Results: The mean age was 63 ± 7.4 years and the mean body mass index was 29.5 ± 3.33 kg / m 2. It was determined that 7.4%  of  the  participants  consumed  178.2  ml  of  milk  and 69.4%  of  them  consumed  295.9  g  of  yoghurt  every  day.  In addition, it was found that 49.1% consumed 5.6 g of red meat and 59.3% of them consumed 48 g of eggs per day. While 28 of the participants had inadequate dietary fiber and 20 of them had inadequate protein intakes; it was observed that 81 people received  vitamin  B 1 ,  47  people  had  vitamin  B 12 ,  53  had vitamin  E  and  99  had  potassium  below  the  recommended values. 

Conclusions:  Adequate  and  balanced  nutrition  is  important especially  for  postmenopausal  individuals  in  this  age  group but it was observed that they are insufficient to maintain their ideal  body  weight  and  meet  the  recomended  energy,  macro and  micro  nutrient  values.  It  is  thought  that  giving  expert trainings  on  this  subject  can  positively  affect  the  nutritional status of this age group. 

References

 • Masoro EJ. The physiology of aging. In: Boron WF, Boulpaep EL, editors. Medical physiology: a cellular and molecular approach. 2nd edition. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2012;1281–92.
 • Duque S, Freitas P, Silvestre J, et al. Prognostic factors of elderly patients admitted in a medical intermediate care unit. Eur Geriatr Med. 2011;2:327-331.
 • Almasi Hashyani A, Salehi M, Torke-Jokar B, et al. Evaluation of nutritional behavior of elderly people about prevention of gastric ulcers in Shiraz. Daneshvar. 2013;20:43-50.
 • Lee YH, Kim SM, Ahn E. Relationship between Early Menopause and Periodontal Disease in Korean Postmenopausal Women. 2018;18.5:312-318.
 • Genazzani AD, Giannini A, Napolitano A. “From Menopause to Aging: Endocrine and Neuroendocrine Biological Changes.” Pre-Menopause, Menopause and Beyond. Springer, Cham, 2018;17-33.
 • Petrovska S, Dejanova B, Manchevska S, et al. Atherosclerosis Risk Factors in Women During Menopause. Journal of Morphological Sciences, 2018;1.1:57-61.
 • Eastell R, O'Neill TW, Hofbauer LC, et al. Postmenopausal osteoporosis. Nature reviews Disease primers, 2016;2:160-69.
 • Rakıcıoğlu N. Menopozda Beslenme, Sağlık Bakanlığı Yayın, 2008;726.
 • Ennis BW, Saffel-Shrier S, Verson H. Diagnosing malnutrition in the elderly. Nurse Pract 2001;26(3):52-65.
 • Academy of Nutrition and Dietetics. Healthy Eating for Older Adults. Erişim: https://www.eatright.org/food/nutrition/dietary-guidelines-and-myplate/healthy-eating-for-older-adults. Erişim Tarihi: 07.02.2019.
 • Levinson, R. Saul, Marc S. Hermelin, and Mitchell I. Kirschner. "Formulation for menopausal women." U.S. Patent Application No. 12/271,2009;500.
 • Barkoukis H. Nutrition Recommendations in Elderly and Aging. Med Clin N Am. 2016;100; 1237–1250.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Beslenme Rehberi TÜBER, Yayın No: 1031, Ankara, 2015.
 • Yabancı N, Akdevelioğlu Y, Rakıcıoğlu N. Yaşlı bireylerin sağlık ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi. Journal of Nutrition and Dietetics, 2012;40(2);128-135.
 • Stoffel LM, Muniz FWM, Colussi PR, et al. Nutritional assessment and associated factors in the elderly: a population-based cross-sectional study. Nutrition, 2018;55;104-110.
 • Chernoff, R. Geriatric nutrition: the health professional's handbook. Jones & Bartlett Learning. 2006.
 • Aksoydan E. Ankara’da kendi evinde ve huzurevinde yaşayan yaşlıların sağlık ve beslenme durumlarının saptanması. Turkish Journal of Geriatrics 2006;9(3):150-157.
 • TC Sağlık Bakanlığı, "Türkiye beslenme ve sağlık araştırması 2010: Beslenme durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi sonuç raporu." Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Ankara, 2014.
 • Campbell WW, Johnson CA, McCabe GP, et al. Dietary protein requirements of younger and older adults. Am J Clin Nutr. 2008;88:1322–1329.
 • Nakamura K, Hori Y, Nashimoto M, Okuda, et al. Dietary calcium, sodium, phosphorus, and protein and bone metabolism in elderly Japanese women: A pilot study using the duplicate portion sampling method. Nutrition, 2004;20(4);340-345.
 • Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fatty acids, cholesterol, protein and amino acids. Washington, DC: National Academies Press; 2002.
 • Soyuer Ş, Aktaş N. Farklı sosyoekonomik düzeylerde yaşayan yaşlıların kalsiyum tüketim durumu. Beslenme ve Diyet Dergisi 1997;26(l):25-27.
 • Kim HS, Jung GH, Jang DM, et al. Increased calcium intake through milk consumption and bone mineral density of elderly women living in Asan. J Korean Diet Assoc 2005;11(2):242-250.
 • Eşer İ. Yaşlıların beslenme durumu ve bu durumu etkileyen etmenlerin incelenmesi. İ.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi 1998;4:4:45-52.
 • Olsen JM, Nesbitt BJ. Health coaching to improve healthy lifestyle behaviors: an integrative review. Am J Health Promot. 2010;25:1-12.

Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

Year 2019, Volume 2, Issue 1, 20 - 26, 30.04.2019

Abstract

Amaç: Yaşlılık döneminde, özellikle kronik hastalıkların da varlığı ile birlikte beslenme gereksinimleri farklılık gösterir. Bireyin savunmasız olduğu dönemlerden biri olarak kabul edilen yaşlanma sürecinde, gereken enerji, makro ve mikro besin ögelerinin alınması, pek çok hastalığın oluşması ve ilerlemesini engelleyebileceği gibi kaliteli bir hayat için de önemlidir. Yapılan çalışmada postmenopozal yaşlı bireylerin antropometrik durumlarının saptanmasının yanı sıra, beslenme durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmayı tamamlayan 108 katılımcıdan, 2 günlük besin tüketim kayıtları alınmış ve hayvansal kaynaklı protein tüketim sıklığı anketi uygulanmıştır. Sonuçlar Beslenme Bilgi Sistemi Programı 7 (BeBiS 7) ile analiz edilerek gereksinimlerini karşılama durumları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaş ortalaması 63 ± 7,4 yıl ve beden kütle indeksleri ortalaması 29,5 ± 3,33 kg/m2 bulunan katılımcıların; % 7,4’ünün ortalama 178,2 ml süt ve % 69,4’ünün ortalama 295,9 g yoğurdu her gün tükettikleri saptanmıştır. Ayrıca, % 49,1’inin ortalama günlük 5,6 g kırmızı et ve % 59,3’ünün ise 48 g yumurta tükettikleri bulunmuştur. Katılımcıların 28’i diyet lifini, 20’si proteini yetersiz alırken; 81 kişinin B1 vitaminini, 47 kişinin B12 vitaminini, 53 kişinin E vitaminini ve 99 kişinin potasyumu yetersiz aldığı görülmüştür.

Sonuç: Yeterli ve dengeli beslenmenin özellikle menopoz sonrası bu yaş grubundaki bireyler için önemli olduğu ancak, çalışmaya dahil edilen postmenopozal bireylerin ideal vücut ağırlığını koruma ve gereksinimleri kadar enerji, makro ve mikro besin ögelerini alma konusunda yetersiz oldukları görülmüştür. Bu konuya yönelik uzman eğitimlerinin verilmesinin bu yaş grubu bireylerin beslenme durumlarını olumlu yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. 

References

 • Masoro EJ. The physiology of aging. In: Boron WF, Boulpaep EL, editors. Medical physiology: a cellular and molecular approach. 2nd edition. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2012;1281–92.
 • Duque S, Freitas P, Silvestre J, et al. Prognostic factors of elderly patients admitted in a medical intermediate care unit. Eur Geriatr Med. 2011;2:327-331.
 • Almasi Hashyani A, Salehi M, Torke-Jokar B, et al. Evaluation of nutritional behavior of elderly people about prevention of gastric ulcers in Shiraz. Daneshvar. 2013;20:43-50.
 • Lee YH, Kim SM, Ahn E. Relationship between Early Menopause and Periodontal Disease in Korean Postmenopausal Women. 2018;18.5:312-318.
 • Genazzani AD, Giannini A, Napolitano A. “From Menopause to Aging: Endocrine and Neuroendocrine Biological Changes.” Pre-Menopause, Menopause and Beyond. Springer, Cham, 2018;17-33.
 • Petrovska S, Dejanova B, Manchevska S, et al. Atherosclerosis Risk Factors in Women During Menopause. Journal of Morphological Sciences, 2018;1.1:57-61.
 • Eastell R, O'Neill TW, Hofbauer LC, et al. Postmenopausal osteoporosis. Nature reviews Disease primers, 2016;2:160-69.
 • Rakıcıoğlu N. Menopozda Beslenme, Sağlık Bakanlığı Yayın, 2008;726.
 • Ennis BW, Saffel-Shrier S, Verson H. Diagnosing malnutrition in the elderly. Nurse Pract 2001;26(3):52-65.
 • Academy of Nutrition and Dietetics. Healthy Eating for Older Adults. Erişim: https://www.eatright.org/food/nutrition/dietary-guidelines-and-myplate/healthy-eating-for-older-adults. Erişim Tarihi: 07.02.2019.
 • Levinson, R. Saul, Marc S. Hermelin, and Mitchell I. Kirschner. "Formulation for menopausal women." U.S. Patent Application No. 12/271,2009;500.
 • Barkoukis H. Nutrition Recommendations in Elderly and Aging. Med Clin N Am. 2016;100; 1237–1250.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Beslenme Rehberi TÜBER, Yayın No: 1031, Ankara, 2015.
 • Yabancı N, Akdevelioğlu Y, Rakıcıoğlu N. Yaşlı bireylerin sağlık ve beslenme durumlarının değerlendirilmesi. Journal of Nutrition and Dietetics, 2012;40(2);128-135.
 • Stoffel LM, Muniz FWM, Colussi PR, et al. Nutritional assessment and associated factors in the elderly: a population-based cross-sectional study. Nutrition, 2018;55;104-110.
 • Chernoff, R. Geriatric nutrition: the health professional's handbook. Jones & Bartlett Learning. 2006.
 • Aksoydan E. Ankara’da kendi evinde ve huzurevinde yaşayan yaşlıların sağlık ve beslenme durumlarının saptanması. Turkish Journal of Geriatrics 2006;9(3):150-157.
 • TC Sağlık Bakanlığı, "Türkiye beslenme ve sağlık araştırması 2010: Beslenme durumu ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi sonuç raporu." Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Ankara, 2014.
 • Campbell WW, Johnson CA, McCabe GP, et al. Dietary protein requirements of younger and older adults. Am J Clin Nutr. 2008;88:1322–1329.
 • Nakamura K, Hori Y, Nashimoto M, Okuda, et al. Dietary calcium, sodium, phosphorus, and protein and bone metabolism in elderly Japanese women: A pilot study using the duplicate portion sampling method. Nutrition, 2004;20(4);340-345.
 • Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fatty acids, cholesterol, protein and amino acids. Washington, DC: National Academies Press; 2002.
 • Soyuer Ş, Aktaş N. Farklı sosyoekonomik düzeylerde yaşayan yaşlıların kalsiyum tüketim durumu. Beslenme ve Diyet Dergisi 1997;26(l):25-27.
 • Kim HS, Jung GH, Jang DM, et al. Increased calcium intake through milk consumption and bone mineral density of elderly women living in Asan. J Korean Diet Assoc 2005;11(2):242-250.
 • Eşer İ. Yaşlıların beslenme durumu ve bu durumu etkileyen etmenlerin incelenmesi. İ.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi 1998;4:4:45-52.
 • Olsen JM, Nesbitt BJ. Health coaching to improve healthy lifestyle behaviors: an integrative review. Am J Health Promot. 2010;25:1-12.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Ayşe Hümeyra İSLAMOĞLU> (Primary Author)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2138-5996
Türkiye


Muazzez GARİPAĞAOĞLU>
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Havvanur YOLDAŞ İLKTAÇ>
Medeniyet Üniversitesi
0000-0002-7433-6370
Türkiye


Fatma Esra GÜNEŞ>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1693-6375
Türkiye

Publication Date April 30, 2019
Application Date March 21, 2019
Acceptance Date April 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 2, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { geriatrik542975, journal = {Geriatrik Bilimler Dergisi}, eissn = {2636-8315}, address = {Geriatrik Bilimler Derneği, Kazım Dirik Mah. 372/8 Sok. No:1 Bornova/İZMİR}, publisher = {Geriatrik Bilimler Derneği}, year = {2019}, volume = {2}, number = {1}, pages = {20 - 26}, title = {Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {İslamoğlu, Ayşe Hümeyra and Garipağaoğlu, Muazzez and Yoldaş İlktaç, Havvanur and Güneş, Fatma Esra} }
APA İslamoğlu, A. H. , Garipağaoğlu, M. , Yoldaş İlktaç, H. & Güneş, F. E. (2019). Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi . Geriatrik Bilimler Dergisi , 2 (1) , 20-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/geriatrik/issue/44948/542975
MLA İslamoğlu, A. H. , Garipağaoğlu, M. , Yoldaş İlktaç, H. , Güneş, F. E. "Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi" . Geriatrik Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 20-26 <https://dergipark.org.tr/en/pub/geriatrik/issue/44948/542975>
Chicago İslamoğlu, A. H. , Garipağaoğlu, M. , Yoldaş İlktaç, H. , Güneş, F. E. "Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi". Geriatrik Bilimler Dergisi 2 (2019 ): 20-26
RIS TY - JOUR T1 - Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi AU - Ayşe Hümeyra İslamoğlu , Muazzez Garipağaoğlu , Havvanur Yoldaş İlktaç , Fatma Esra Güneş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Geriatrik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 26 VL - 2 IS - 1 SN - -2636-8315 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Geriatrik Bilimler Dergisi Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi %A Ayşe Hümeyra İslamoğlu , Muazzez Garipağaoğlu , Havvanur Yoldaş İlktaç , Fatma Esra Güneş %T Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi %D 2019 %J Geriatrik Bilimler Dergisi %P -2636-8315 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD İslamoğlu, Ayşe Hümeyra , Garipağaoğlu, Muazzez , Yoldaş İlktaç, Havvanur , Güneş, Fatma Esra . "Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi". Geriatrik Bilimler Dergisi 2 / 1 (April 2019): 20-26 .
AMA İslamoğlu A. H. , Garipağaoğlu M. , Yoldaş İlktaç H. , Güneş F. E. Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. JoGS. 2019; 2(1): 20-26.
Vancouver İslamoğlu A. H. , Garipağaoğlu M. , Yoldaş İlktaç H. , Güneş F. E. Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. Geriatrik Bilimler Dergisi. 2019; 2(1): 20-26.
IEEE A. H. İslamoğlu , M. Garipağaoğlu , H. Yoldaş İlktaç and F. E. Güneş , "Postmenopozal Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi", Geriatrik Bilimler Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 20-26, Apr. 2019

Creative Commons Lisansı

Articles published in this journal are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


download    |    24435    |        |    24370    |    24026    |    17423    |    
scholar_logo_64dp.png