Author Guidelines

GİFAD YAZIM İLKELERİ
GİFAD, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde, yılda iki sayı olarak, "İlahiyat Araştırmaları" alanında online yayımlanan akademik bir dergidir. Aşağıda yer alan yazım ilkeleri, araştırma makaleleri, çeviriler, kitap, makale ve bilimsel toplantı değerlendirmeleri ve doktora tez özetleri olmak üzere dergimize gönderilecek tüm yazılar için geçerlidir. Makalenizi sizler için hazırladığımız şablona göre hazırlamanızı tavsiye ederiz. İlgili şablonu makale yüklerken karşınıza çıkacak olan "dosyalar" sekmesinden indirebilirsiniz.
1. Genel Yayın Kuralları
• GİFAD, atıf/kaynak gösterme stili olarak İsnad Atıf Sistemi'ni kullanmaktadır (İSNAD-Metin içi ve İSNAD-Dipnotlu).
• Makalenin ilk sayfasında yazarın ismi ve kurum bilgileri İSNAD Atıf Sistemi'ne uygun olarak yazılmalıdır. Bkz: https://www.isnadsistemi.org/guide/akademik-yazim/3-yazar-ve-kurum-bilgisinin-yazimi/
Örnek:
XXXX XXXX
Prof. Dr., Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı
Professor, Gumushane University, Faculty of Theology, Department of Kalam
Gumushane, Turkey
XXXXX@gumushane.edu.tr orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

• Özetler, Öz ve Abstract başlıkları altında İsnad Atıf Sistemine uygun olarak 150-200 kelime aralığında yazılmalıdır. Türkçe/İngilizce kısa özetler ve anahtar kelimeler -başlıklar hariç- italik yazılmalıdır. Bkz. https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/4-oz-ve-ozet-yazimi/
• Öz ve Abstract kısımlarından hemen sonra en az beş, en çok sekiz kavramdan oluşan “Anahtar Kelimeler/Keywords” yer almalıdır. Bkz: https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/5-anahtar-kelimelerin-secimi/
• Giriş özetlerden sonra başlamalıdır.
• Makale, 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
• Dergiye gönderilen makaleler, yükleme aşamasında 150-200 kelimelik öz/abstract ile birlikte 750-900 kelimelik ayrıntılı özet/ Extended Summary içermesi de talep edilmektedir.
• Makalenin intihal taraması yazar tarafından yapılmalı ve intihal raporu ön kontrol sürecinden önce dergimize iletilmelidir. İntihal raporunun sonucu %25’i geçmemelidir.
• Dergi tarafından oluşturulan makale künyesi, yazar tarafından makaleye eklenerek gönderilmelidir.

2. Sayfa Düzeni ve Biçime Dair Kurallar (Mizanpaj)
• Metin, Microsoft Office Word programında yazılmalı, sayfa boyutu 17x24 olmalıdır.
• Kenar boşlukları: Soldan, sağdan, üstten ve alttan 2,5'er cm şeklinde ayarlanmalıdır.
• Metnin tamamında yazı tipi olarak Palatino Linotype kullanılmalı; yazı tipi boyutu ana metinde 10 punto, dipnotlar da 8 punto olmalıdır.
• Metin, tek satır aralığı ile yazılmalı, Paragraf girintisi 1 cm olmalı, başlık öncesi 6 nk, başlık sonrası 0 nk boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır.
• Tablo, resim, şekil, grafik vb. ilaveler derginin sayfa boyutları dışına taşmamalıdır.
•Kaynakça metinden sonra yeni bir sayfada başlamalıdır. 
• Makale adı da dahil olmak üzere tüm başlıklar bold (kalın) yazılmalı ve başlıklarda kelimenin ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük olmalıdır.
•Arapça metin ve ibareler için; yazı tipi Traditional Arabic olmalı, yazı boyutu ana metinde 12, dipnotta ise 10 punto olarak ayarlanmalıdır. 
• Başlıklandırma Formatı, ondalık sistemde ve İSNAD’a uygun olmalıdır. Bkz: https://www.isnadsistemi.org/guide/akademik-yazim/2-yayinin-adi-ve-basliklandirma/


3. Etik Kurul Kararı
• Ölçek, anket, mülakat vb. araçlar kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/ makaleler için yazarın bağlı olduğu üniversitenin Etik Kurul'undan onay alması zorunludur.
• Kurul onayı makalenin ilk sayfasında kurul adı, tarih ve sayı no ile belirtilmelidir.
• Makalenin yöntem kısmında veri toplama başlangıç ve bitiş tarihleri yazılmalıdır.
• Onay belgesi DergiPark'a ek dosya olarak eklenmelidir.
• TR Dizin'in Etik Kurul onayına dair görüşü için bkz: https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias

• NOT: Makaleler Ön Kontrol Süreci, Hakem Değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce Dil Kontrolü aşamalarından geçirilmektedir. Ön Kontrol aşamasında üç kez incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır. Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.