Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Branş Derslik Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi

Year 2017, Volume 2017, Issue 9, 19 - 34, 31.10.2017

Abstract

Çalışmanın temel amacı, yurt dışında birçok okulda uygulanan branş derslik sistemine dair öğretmen ve öğrenci görüşlerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda öğretmen ve öğrencilere Ersöz, (2012) tarafından geliştirilen “Branş Derslik Sistemi Öğretmen ve Öğrenci Anketleri” revize edilerek uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Ordu İl merkezinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 8 resmi ortaokulda görev yapan öğretmenler ve ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Bu okullarda bulunan öğretmen ve öğrencilerin tamamına ulaşılarak gönüllülük esasına göre toplam 170 öğretmen ve 767 öğrenciye anket uygulanmıştır Araştırmanın sonucunda öğretmen ve öğrencilerin branş derslik sistemine yönelik görüşlerinin daha çok olumlu yönde olduğu görülmüştür. Branş derslik sistemi ile içeriği birbirinden farklı olan dersler aynı sınıf ortamında değil, içeriğine göre düzenlenmiş ve donatılmış bir ortamda yapılabilir. Bu durumun öğrencilerin motivasyon ve başarısını artırmada etkileri olabileceği düşünülmektedir.

References

 • Akgün, Ö.E. (2005). Bilgisayar destekli ve fen bilgisi laboratuvarında yapılan gösterim deneylerinin öğrencilerin fen bilgisi başarısı ve tutumları üzerindeki etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: II, Sayı: 1.
 • Alkan, C. (1979). Eğitim ortamları. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, No:85, Ankara.
 • Aypay, A., Cemaloğlu, N., Sarpkaya, R. ve diğerleri. ( 2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. ( 3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Baytekin, Ç. (2004). Öğrenme öğretme teknikleri ve Materyal geliştirme. (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Branş derslik sistemine ilişkin bilgi. <http://kcataturk.meb.k12.tr/icerikler/nicin-derslik-sistemi_2355555.html> (04.05.2015).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E. ve diğerleri. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Çilenti, K. (1984). Eğitim teknolojisi ve öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaa.
 • Erdem, A.R. (2006). Nasıl öğretmeliyim: öğretim strateji, yöntem ve teknikleri. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 6 (2).
 • Ersöz, Y. (2012). İlköğretim ikinci kademede branş derslik sistemi uygulamasına ilişkin idareci, öğretmen ve öğrenci görüşleri (Malatya ve Elazığ Örneği). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi
 • Güneş, M. H., Şener, N., Germi, N. T. ve Can, N. (2013). Fen ve teknoloji dersinde laboratuvar kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1-11
 • Hathaway, W. E. (1988). Educational facilities (ss. 28-35). Education Canada: Winter/Hiver.
 • İbret, Ü., Bayraktar, M. ve Kocaman, H. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin branş dersliği uygulamasına ilişkin görüşleri. Dünya’daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 124-132.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. (28. Baskı). Ankara: Nobel Yayın.
 • Karınca Ekibi TKY Çalışma Raporu. (2010).
 • <http://www.yazyurduio.k12.tr/okuul/KARINCA%20EKIP%20RAPORU.pdf> (04.05.2015).
 • Kaya, E. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde “sosyal bilgiler dersliği” kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2, 999-1021.
 • MEB. 18. Şura Kararları
 • <http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_18_sura.pdf> (04.05.2015).
 • Özyürek, C., Pınarkaya, Y. ve Taş, E. (2016). Işık Ünitesinde Öğrencilerin Başarıları ve Tutumları Üzerinde Branş Derslik Sisteminin Etkisi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(3), 657-664.
 • Saban, A. (2008). Öğrenme-Öğretme Süreci. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Spitzer, D. (1996). Motivation: The neglected factor in instructional design. Educational Technology, 36(3), 45-49.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Şimşek, N. (1997). Derste eğitim teknolojisi kullanımı. Ankara: Anıl matbaa.
 • Talim ve Terbiye Kurulu 17.08.2006 tarih ve 8738 sayılı yazısı <http://www.memurlar.net/haber/102185> (04.05.2015).
 • Terrel_Bell. (1995). InWikipedia, Özgür Ansiklopedi. <https://en.wikipedia.org/wiki/Terrel_Bell> (04.05.2015).
 • Uçar, M. (1999). İlköğretimde ders araç-gereçleri kullanımı konusunda öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi, Sayı 3.
 • Yağcı, E., Çelik, L., Başboğaoğlu, U. ve diğerleri. (2014). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (8.Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Yiğit, N., Alev, N., Özmen, H., Altun, T., Akyıldız, S. (2013). Öğretim teknolojileri materyal tasarımı. (5. Baskı). Trabzon: Süzer Kitabevi Yayınevi.

Determining Teacher and Student Opinions on Rotating Class System

Year 2017, Volume 2017, Issue 9, 19 - 34, 31.10.2017

Abstract

The main purpose of this study is to determine student and teacher opinions on rotating class system which is widely used abroad. To do that, the “Teacher and Student Questionnaires for Rotating Class System” developed by Ersöz was administered to teachers and students after they were revised. The study group of this study was teachers and secondary school students at 8 official secondary school of the Ministry of National Education in Ordu province during 2014-2015 academic year. All the teachers and students in these 8 schools were contacted and the questionnaires were administered to volunteering 170 teachers and 767 students. As a result of the research, it has been seen that the teachers’ opinions related to the rotating class system, are on the more positive side. With the rotating class system, classes with different content will not be carried out in the same classroom but in environments that are organized and equipped according to the needs of that class. It is believed that this could have impacts in improving student motivation and success.

References

 • Akgün, Ö.E. (2005). Bilgisayar destekli ve fen bilgisi laboratuvarında yapılan gösterim deneylerinin öğrencilerin fen bilgisi başarısı ve tutumları üzerindeki etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: II, Sayı: 1.
 • Alkan, C. (1979). Eğitim ortamları. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, No:85, Ankara.
 • Aypay, A., Cemaloğlu, N., Sarpkaya, R. ve diğerleri. ( 2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. ( 3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Baytekin, Ç. (2004). Öğrenme öğretme teknikleri ve Materyal geliştirme. (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Branş derslik sistemine ilişkin bilgi. <http://kcataturk.meb.k12.tr/icerikler/nicin-derslik-sistemi_2355555.html> (04.05.2015).
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E. ve diğerleri. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Çilenti, K. (1984). Eğitim teknolojisi ve öğretim. Ankara: Kadıoğlu Matbaa.
 • Erdem, A.R. (2006). Nasıl öğretmeliyim: öğretim strateji, yöntem ve teknikleri. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 6 (2).
 • Ersöz, Y. (2012). İlköğretim ikinci kademede branş derslik sistemi uygulamasına ilişkin idareci, öğretmen ve öğrenci görüşleri (Malatya ve Elazığ Örneği). Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi
 • Güneş, M. H., Şener, N., Germi, N. T. ve Can, N. (2013). Fen ve teknoloji dersinde laboratuvar kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1-11
 • Hathaway, W. E. (1988). Educational facilities (ss. 28-35). Education Canada: Winter/Hiver.
 • İbret, Ü., Bayraktar, M. ve Kocaman, H. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin branş dersliği uygulamasına ilişkin görüşleri. Dünya’daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 124-132.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. (28. Baskı). Ankara: Nobel Yayın.
 • Karınca Ekibi TKY Çalışma Raporu. (2010).
 • <http://www.yazyurduio.k12.tr/okuul/KARINCA%20EKIP%20RAPORU.pdf> (04.05.2015).
 • Kaya, E. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde “sosyal bilgiler dersliği” kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2, 999-1021.
 • MEB. 18. Şura Kararları
 • <http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113646_18_sura.pdf> (04.05.2015).
 • Özyürek, C., Pınarkaya, Y. ve Taş, E. (2016). Işık Ünitesinde Öğrencilerin Başarıları ve Tutumları Üzerinde Branş Derslik Sisteminin Etkisi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(3), 657-664.
 • Saban, A. (2008). Öğrenme-Öğretme Süreci. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Spitzer, D. (1996). Motivation: The neglected factor in instructional design. Educational Technology, 36(3), 45-49.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Şimşek, N. (1997). Derste eğitim teknolojisi kullanımı. Ankara: Anıl matbaa.
 • Talim ve Terbiye Kurulu 17.08.2006 tarih ve 8738 sayılı yazısı <http://www.memurlar.net/haber/102185> (04.05.2015).
 • Terrel_Bell. (1995). InWikipedia, Özgür Ansiklopedi. <https://en.wikipedia.org/wiki/Terrel_Bell> (04.05.2015).
 • Uçar, M. (1999). İlköğretimde ders araç-gereçleri kullanımı konusunda öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi, Sayı 3.
 • Yağcı, E., Çelik, L., Başboğaoğlu, U. ve diğerleri. (2014). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (8.Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Yiğit, N., Alev, N., Özmen, H., Altun, T., Akyıldız, S. (2013). Öğretim teknolojileri materyal tasarımı. (5. Baskı). Trabzon: Süzer Kitabevi Yayınevi.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Cengiz Özyürek
Türkiye


Yunus Pınarkaya
0000-0002-8284-1473
Türkiye


Erol Taş
Türkiye


Zeki Apaydın (Primary Author)
Türkiye

Publication Date October 31, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 2017, Issue 9

Cite

Bibtex @research article { goputeb379553, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {}, publisher = {Gaziosmanpasa University}, year = {2017}, volume = {2017}, pages = {19 - 34}, doi = {}, title = {Branş Derslik Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Özyürek, Cengiz and Pınarkaya, Yunus and Taş, Erol and Apaydın, Zeki} }
APA Özyürek, C. , Pınarkaya, Y. , Taş, E. & Apaydın, Z. (2017). Branş Derslik Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2017 (9) , 19-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/34356/379553
MLA Özyürek, C. , Pınarkaya, Y. , Taş, E. , Apaydın, Z. "Branş Derslik Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi" . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2017 (2017 ): 19-34 <https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/34356/379553>
Chicago Özyürek, C. , Pınarkaya, Y. , Taş, E. , Apaydın, Z. "Branş Derslik Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2017 (2017 ): 19-34
RIS TY - JOUR T1 - Branş Derslik Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi AU - Cengiz Özyürek , Yunus Pınarkaya , Erol Taş , Zeki Apaydın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 34 VL - 2017 IS - 9 SN - 2148-2314- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Turkish Education Sciences Branş Derslik Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi %A Cengiz Özyürek , Yunus Pınarkaya , Erol Taş , Zeki Apaydın %T Branş Derslik Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi %D 2017 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2017 %N 9 %R %U
ISNAD Özyürek, Cengiz , Pınarkaya, Yunus , Taş, Erol , Apaydın, Zeki . "Branş Derslik Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2017 / 9 (October 2017): 19-34 .
AMA Özyürek C. , Pınarkaya Y. , Taş E. , Apaydın Z. Branş Derslik Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi. UTEB. 2017; 2017(9): 19-34.
Vancouver Özyürek C. , Pınarkaya Y. , Taş E. , Apaydın Z. Branş Derslik Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2017; 2017(9): 19-34.
IEEE C. Özyürek , Y. Pınarkaya , E. Taş and Z. Apaydın , "Branş Derslik Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 2017, no. 9, pp. 19-34, Oct. 2017